Αποτελέσματα live αναζήτησης

6810 ΕΞ 2021 Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως αντικαταστάθηκε με την 24596 ΕΞ 2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

6810 ΕΞ 2021
Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).


Αριθμ. 6810 ΕΞ 2021

Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

(ΦΕΚ Β' 988/12.03.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
β) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του άρθρου 29.
γ) Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Kανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 648/2012 (L 176).
δ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπ’ αρ. 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
ε) Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
στ) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.
ζ) Του ν. 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις» (Α’ 218), όπως ισχύει.
η) Του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει.
θ) Του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), όπως ισχύει.
ι) Του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Α’ 84), όπως ισχύει.
ια) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
ιβ) Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).
ιγ) Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
ιδ) Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ιε) Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

4. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Την υπό στοιχεία 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

6. Tην υπό στοιχεία 13588 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα e-Κ.Ε.Π. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας» (Β’ 2171).

7. Την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της κεντρικής βάσης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

1. Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων. Αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και λειτουργία του Ε.Μ.Επ. είναι η Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4987/2022 (Α' 206).

3. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) ηλεκτρονικά στο Ε.Μ.Επ., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με πιστοποιημένη πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή,

β) με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

4. Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Ε.Μ.Επ. είναι η διευκόλυνση της παροχής ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ' του ν. 4727/2020, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως διαδικτυακών υπηρεσιών και υπηρεσιών αυθεντικοποίησης, για την επίτευξη ενός ασφαλούς και έμπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος και την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επίτευξης του ως άνω σκοπού δημοσίου συμφέροντος, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, αξιοποιεί τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ε.Μ.Επ.:

α) για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020,

β) για την επικοινωνία των φορέων του δημοσίου τομέα με τους πολίτες, οι οποίοι θα καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4704/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του ν. 4727/2020,

γ) για την αποστολή, επίδοση ή κοινοποίηση δημοσίου εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4727/2020,

δ) ειδικά i) ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή/και ii) η εγκατεστημένη εφαρμογή στην κινητή έξυπνη συσκευή (smart device) του φυσικού προσώπου, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης, για την αποστολή, στο φυσικό πρόσωπο, κωδικών μιας χρήσης ή σχετικής ειδοποίησης προς αποδοχή, προκειμένου το τελευταίο να έχει πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για τις οποίες το Δημόσιο κρίνει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας,

ε) ειδικότερα, η εγκατεστημένη εφαρμογή στην κινητή έξυπνη συσκευή του φυσικού προσώπου, η οποία έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 της παρούσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για i) την επιβεβαίωση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου κατά την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, ii) την εκχώρηση συναίνεσης από το φυσικό πρόσωπο κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του με το δημόσιο, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η συγκατάθεσή του και iii) τη λήψη ειδοποιήσεων από το φυσικό πρόσωπο, οι οποίες του έχουν αποσταλεί από φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί/συντομογραφίες:

α) Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.: η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

β) ΓΚΠΔ: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

γ) Διεύθυνση διαμονής: η διεύθυνση του τόπου όπου το πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του,

δ) Διεύθυνση επικοινωνίας: Η διεύθυνση, στην οποία το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να λαμβάνει με φυσικό τρόπο την αλληλογραφία, όπως ιδίως δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους επικοινωνία με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να ταυτίζεται με τη διεύθυνση διαμονής,

ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να λαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο την αλληλογραφία, όπως ιδίως δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους επικοινωνία με τους φορείς του δημόσιου τομέα,

στ) Ε.Μ.Επ.: το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας,

ζ) Κ.Ε.Π.: Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

η) ΚΕΔ: το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

θ) ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

ι) Φορείς του δημόσιου τομέα: Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του,

ια) Αριθμός κινητού τηλεφώνου: ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που καταχωρίζεται στο Ε.Μ.Επ. κατόπιν επιβεβαίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 13, 16 και 17 και αξιοποιείται τόσο για επικοινωνία των φορέων του δημοσίου τομέα με το φυσικό πρόσωπο όσο και ως μέσο για την αποστολή δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης,

ιβ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας: ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που καταχωρίζεται στο Ε.Μ.Επ. με απλή δήλωση και αξιοποιείται αποκλειστικά για επικοινωνία των φορέων του δημοσίου τομέα με το φυσικό πρόσωπο,

ιγ) Κινητή έξυπνη συσκευή: η κινητή έξυπνη συσκευή (smart device) που έχει υπό την κατοχή του το φυσικό πρόσωπο και στην οποία έχει εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει την ειδική εφαρμογή «gov.gr Authenticator» της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας.

Άρθρο 3
Εξειδίκευση στοιχείων επικοινωνίας φυσικού προσώπου

1. Στο Ε.Μ.Επ. κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να καταχωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία που το αφορούν:

α) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής.

β) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας.

γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου.

δ) Αριθμό κινητού τηλεφώνου.

ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

στ) Αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας.

ζ) Ένδειξη σχετικά με την επιθυμία του φυσικού προσώπου οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί του ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ. σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4704/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του ν. 4727/2020.

η) Ένδειξη σχετικά με την επιθυμία του φυσικού προσώπου οι δημόσιοι φορείς να του επιδίδουν/κοινοποιούν διοικητικές πράξεις ή άλλα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί χωρίς αίτησή του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

2. Επιπροσθέτως, στο Ε.Μ.Επ. καταχωρίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά δεδομένα κατά την εγκατάσταση της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator» στην κινητή έξυπνη συσκευή του φυσικού προσώπου και την εγγραφή της κατ' αυτόν τον τρόπο στο Ε.Μ.Επ. Η ανωτέρω αναφερόμενη είναι και η αποκλειστική χρήση των εν λόγω δεδομένων, τα οποία δεν διαβιβάζονται σε άλλα συστήματα ή φορείς.

Άρθρο 4
Αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας

1. Αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας είναι όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς το φυσικό πρόσωπο και την επικοινωνία τους με αυτόν. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον έλεγχο ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου.

2. Το ΚΕΔ αξιοποιεί τα στοιχεία του Ε.Μ.Επ. για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και για την επικοινωνία των φορέων αυτών με τα φυσικά πρόσωπα που καταχωρίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των φυσικών προσώπων διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στα πληροφοριακά συστήματα των ανωτέρω φορέων για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους.

3. Τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα, ενημερώνονται, με μέριμνα των φορέων, αποκλειστικά από το Ε.Μ.Επ, μέσω του ΚΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Καταχώρισης

Άρθρο 5
Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης και ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας από το φυσικό πρόσωπο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

1. Για την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (αυθεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Το Ε.Μ.Επ. χρησιμοποιεί μέθοδο ισχυρής αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων βασισμένη σε δύο ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν γνώση, κατοχή και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του φυσικού προσώπου. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται πολλαπλοί παράγοντες αυθεντικοποίησης και, συγκεκριμένα, οι εξής: α) χρήση των προσωπικών κωδικών- διαπιστευτηρίων του φυσικού προσώπου για τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και β) παράλληλη εφαρμογή κωδικών μιας χρήσης (One Time Password - ΟΤΡ) που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο του φυσικού προσώπου. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης του δεύτερου παράγοντα (αποστολή κωδικού OTP στον αριθμό κινητού τηλεφώνου), απαιτείται η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 έως 9, πριν από την καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ.

3. Κατά την είσοδο στο Ε.Μ.Επ., το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων.

4. Η εφαρμογή ανακτά τα ακόλουθα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

• ΑΦΜ

• Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου

• Όνομα

• Επώνυμο

• Πατρώνυμο

• Μητρώνυμο.

5. Προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να καταχωρίσει ή να μεταβάλει τα στοιχεία επικοινωνίας του, απαιτείται η προηγούμενη δήλωση και επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 6 έως 9 της παρούσας.

6. Για την τελική επιβεβαίωση της καταχώρισης ή της ενημέρωσης των στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. απαιτείται η εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης (One Time Password) που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του φυσικού προσώπου.

7. Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για την ακρίβεια των καταχωρισμένων ή ενημερωμένων στοιχείων.

Άρθρο 6
Ηλεκτρονική δήλωση και επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει μόνο έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου είτε από πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 7, είτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 8, είτε με εξ' αποστάσεως ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9, με σκοπό τη χρήση του ανωτέρω αριθμού από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών αυθεντικοποίησης μέσω πολλαπλών παραγόντων για την πρόσβαση σε υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) καθώς και τη χρήση του ανωτέρω αριθμού για την ενημέρωση και την επικοινωνία του φυσικού προσώπου με τους φορείς του δημόσιου τομέα.

2. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς τους στο Ε.Μ.Επ. και επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην κατοχή του φυσικού προσώπου.

3. Για την επαλήθευση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, η επιβεβαίωση της κατοχής του από το φυσικό πρόσωπο δύναται να πραγματοποιηθεί με διασταύρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου με τα στοιχεία επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή τα ιδρύματα πληρωμών, κατόπιν ενημέρωσης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

4. Αν η κατοχή του αριθμού κινητού τηλεφώνου δεν επιβεβαιωθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή το ίδρυμα πληρωμών που επέλεξε το φυσικό πρόσωπο και πρόκειται για αριθμό κινητού τηλεφώνου Ελλάδος, η επιβεβαίωση της κατοχής του δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία συνδρομητή συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατόπιν ενημέρωσης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

5. Εφόσον δεν επιβεβαιωθεί η κατοχή του αριθμού κινητού τηλεφώνου με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δύναται να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας ή να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 13, 16 και 17 της παρούσας ή να μεταβεί σε Προξενική Αρχή αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο κάτοικο εξωτερικού σύμφωνα με την υπό στοιχεία 48777 ΕΞ 2022 απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας (Β' 6003).

6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να προβεί σε αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου που έχει επιβεβαιώσει με κάποια από τις μεθόδους του παρόντος, με νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, εφόσον έχει στην κατοχή του και τους δύο αριθμούς κινητού τηλεφώνου. Στην περίπτωση αυτή η κατοχή των δύο αριθμών κινητού τηλεφώνου επαληθεύεται με επιβεβαίωση κωδικού μίας χρήσης και στους δύο αριθμούς.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία, το φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει πλέον τον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου, η δήλωση του νέου αριθμού κινητού τηλεφώνου με παράλληλη διαγραφή του προηγούμενου αριθμού κινητού τηλεφώνου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 1.

Άρθρο 7
Επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου από πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή ίδρυμα πληρωμών

1. Κατόπιν αιτήσεως του φυσικού προσώπου, το Ε.Μ.Επ διαβιβάζει, μέσω διαλειτουργικότητας, στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή στο ίδρυμα πληρωμών που υποδεικνύεται από το φυσικό πρόσωπο τα ακόλουθα στοιχεία του: α) αριθμό κινητού τηλεφώνου, του οποίου δηλώνει κάτοχος και β) ΑΦΜ, προς διασταύρωση με τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή το ίδρυμα πληρωμών, όπως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4704/2020.

2. Για την επαλήθευση ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Το Ε.Μ.Επ. αξιοποιεί διαδικτυακή υπηρεσία του

πιστωτικού ιδρύματος ή του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή του ιδρύματος πληρωμής, διασταυρώνοντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον ΑΦΜ με τα αντίστοιχα που τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή το ίδρυμα πληρωμής για σκοπούς ηλεκτρονικών συναλλαγών.

β) Το πληροφοριακό σύστημα του πιστωτικού ιδρύματος ή του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή του ιδρύματος πληρωμής αντίστοιχα, μετά από έλεγχο του μητρώου πελατών του, επιστρέφει στο Ε.Μ.Επ. ένδειξη σχετικά με το εάν επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω στοιχεία (ένδειξη «Ναι» ή «Όχι»).

γ) Σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας επιβεβαίωσης,, το Ε.Μ.Επ. ενημερώνει σχετικά το φυσικό πρόσωπο και το παραπέμπει στη διαδικασία επιβεβαίωσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο κινητής τηλεφωνίας, του οποίου δηλώνει συνδρομητής, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 8
Επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

1. Κατόπιν αιτήσεως του φυσικού προσώπου, το Ε.Μ.Επ. διαβιβάζει, μέσω διαλειτουργικότητας, στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, του οποίου δηλώνει συνδρομητής, τα ακόλουθα στοιχεία του: α) αριθμό κινητού τηλεφώνου Ελλάδος, του οποίου δηλώνει κάτοχος, β) ΑΦΜ, γ) αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, δ) επώνυμο, ε) όνομα και στ) πατρώνυμο, προς διασταύρωση με τα στοιχεία συνδρομητή, όπως και στο βαθμό που αυτά τηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

2. Για την επαλήθευση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Το Ε.Μ.Επ. αξιοποιεί διαδικτυακή υπηρεσία του παρόχου, για τη διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος με τα αντίστοιχα του παρόχου.

β) Το πληροφοριακό σύστημα του παρόχου, μετά από έλεγχο του μητρώου πελατών του, επιστρέφει στο Ε.Μ.Επ. i) ένδειξη σχετικά με το εάν υπάρχει μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων ταύτισης:

• αριθμός κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (μόνο 3 πρώτα γράμματα) ή

• αριθμός κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου ή

• αριθμός κινητού τηλεφώνου, Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο (μόνο 3 πρώτα γράμματα) ή

• αριθμός κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα ή

• αριθμός κινητού τηλεφώνου, Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου, Επώνυμο, Όνομα,

και ii) τη διάρκεια της κατοχής του συγκεκριμένου αριθμού κινητού από το φυσικό πρόσωπο.

γ) Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, το Ε.Μ.Επ. ενημερώνει σχετικά το φυσικό πρόσωπο και το παραπέμπει α) σε εξ αποστά-σεως ταυτοποίηση και επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σύμφωνα με το άρθρο 9 ή β) σε Κ.Ε.Π. ή Προξενική Αρχή, προκειμένου να προβεί σε δήλωση και επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου του.

Άρθρο 9
Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου

1. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου του φυσικού προσώπου με τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 8, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται:

α) για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης προκειμένου για την πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του, εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχει στην κατοχή του συγκεκριμένο τύπο ταυτοποιητικού εγγράφου καθώς και ότι εναλλακτικά μπορεί να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. ή Προξενική Αρχή, εφόσον είναι κάτοικος Εξωτερικού, για την πιστοποίηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του στο Ε.Μ.Επ.,

β) ότι η υπηρεσία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης παρέχεται από πιστοποιημένο φορέα - πάροχο, που πληροί τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία 27499 ΕΞ 2021/05.08.2021 απόφασης (Β' 3682), στον οποίο δεν διαβιβάζονται από την εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. προσωπικά δεδομένα του αιτούντος,

γ) ότι για να ελεγχθεί αν πληροί τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αντληθούν στοιχεία που το αφορούν από τα Μητρώα του Ελληνικού Δημοσίου, ιδίως i) το Μητρώο Πολιτών για την ημερομηνία γέννησης, ii) το Μητρώο Αναπηρίας ΚΕΠΑ για τον έλεγχο αναπηρίας κατόπιν διάθεσης του ΑΜΚΑ του, iii) το Φορολογικό Μητρώο για τον έλεγχο του τόπου κατοικίας του.

2. Κατόπιν αιτήσεως του φυσικού προσώπου, το Ε.Μ.Επ. αντλεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το σημείο γ) της παρ. 1 και εφόσον ο έλεγχος των κριτηρίων είναι επιτυχής ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο ότι μπορεί να προβεί σε εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την πιστοποίηση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του στο Ε.Μ.Επ. ή εναλλακτικά να μεταβεί σε Κ.Ε.Π. ή Προξενική Αρχή για τον σκοπό αυτό.

3. Στη συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται αναφορικά με τη χρήση της υπηρεσίας της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, τη λήψη και αποθήκευση στιγμιότυπων του προσώπου του, του εγγράφου ταυτοποίησής του, καθώς και του οπτικοαουστικό υλικού ή άλλου απαραίτητου υλικού που παράγεται κατά τη διαδικασία.

4. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει, ανακατευθύνεται στην υπηρεσία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Η διασύνδεση της συνεδρίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. με τη συνεδρία της υπηρεσίας εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζονται με προσωρινό, μοναδικό, τεχνικό, αναγνωριστικό κλειδί (token) που παράγεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

5. Στην υπηρεσία της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης αριθμού κινητού τηλεφώνου, η ταυτοποίηση του αιτούντος δύναται να γίνει με:

α) αυτοματοποιημένη βιντεοκλήση με μεταγενέστερη απόφαση από τον υπεύθυνο ταυτοποίησης (asynchronous video with final human decision). Δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης για τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης βιντεοκλήσης είναι i) τα ελληνικά διαβατήρια, ii) τα ελληνικά δελτία αστυνομικής ταυτότητας, στα οποία το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες και iii) πρωτότυπα έγγραφα που φέρουν τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, περιλαμβάνουν την φωτογραφία του κατόχου τους, έχουν εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή και είναι σε ισχύ : α) κείμενο τυπωμένο με χρήση οπτικώς μεταβλητής μελάνης, β) περίπλοκα σχέδια / αναπαραστάσεις (γραμμοκοσμήματα / λεπτόγραμμα μοτίβα), γ) υδατογραφήματα, δ) οπτικώς μεταβλητές διατάξεις (για παράδειγμα, στοιχεία που αλλάζουν χρώμα λόγω συμβολής φωτός μεταξύ λεπτών στιβάδων, υλικά / δομές με μεταβλητά ανακλαστικά χαρακτηριστικά, περιθλαστικές διατάξεις με οπτικώς μεταβλητές εικόνες) ε) μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) και στ) μικροτσίπ που περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τη φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία της μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης του εγγράφου. Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των δημόσιων εγγράφων περιλαμβάνονται στο Επιγραμμικό Δημόσιο Μητρώο Γνήσιων Εγγράφων Ταυτότητας και Ταξιδίου PRADO της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) τηλεδιάσκεψη, η οποία δύναται να λάβει χώρα άμεσα ή εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών βάσει του ωραρίου παροχής της υπηρεσίας και της διαθεσιμότητας του αιτούντος. Στην τελευταία περίπτωση ο αιτών θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στην οποία θα λάβει τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης. Δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης για τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης είναι i) τα ελληνικά δελτία αστυνομικής ταυτότητας, στα οποία το ονοματεπώνυμο αναγράφεται μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, ii) τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και iii) οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (A' 135) και είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

6. Η μέθοδος της αυτοματοποιημένης βιντεοκλήσης με μεταγενέστερη απόφαση από τον υπεύθυνο ταυτοποίησης εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα, εφόσον ο αιτών διαθέτει τα προβλεπόμενα έγγραφα ταυτοποίησης. Η μέθοδος της τηλεδιάσκεψης εφαρμόζεται τόσο όταν αποτύχει η μέθοδος της αυτοματοποιημένης βιντεοκλήσης να ταυτοποιήσει το φυσικό πρόσωπο όσο και όταν ο αιτών δεν διαθέτει αποδεκτό ταυτοποιητικό έγγραφο για τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης βιντεοκλήσης, αλλά διαθέτει αποδεκτό ταυτοποιητικό έγγραφο για τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5.

7. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του αιτούντος λαμβάνει χώρα επιβεβαίωση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που δηλώθηκε στο Ε.Μ.Επ. πριν ξεκινήσει η διαδικασία της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

8. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η υπηρεσία του πιστοποιημένου φορέα - παρόχου διαβιβάζει στο Ε.Μ.Επ. το αναφερόμενο στην παρ. 4 αναγνωριστικό κλειδί (token) συνοδευόμενο:

α) σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, από το επιβεβαιωμένο κινητό και τα στοιχεία, τα οποία συλλέχτηκαν κατά την ταυτοποίηση του αιτούντος,

β) σε περίπτωση ανεπιτυχούς ταυτοποίησης, από σχετική ενημέρωση.

9. Στην περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, το Ε.Μ.Επ. προβαίνει μέσω διαλειτουργικότητας σε διασταύρωση των δεδομένων που διέθεσε ο φορέας - πάροχος ως προϊόν της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης με τα μητρώα του δημοσίου. Συγκεκριμένα:

α) Ελέγχεται η ομοιότητα και η εγκυρότητα των βασικών στοιχείων ταυτοποίησης που επιστρέφονται από την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση με τα αντίστοιχα στοιχεία του αιτούντος που είχε αυθεντικοποιηθεί στο Ε.Μ.Επ. αξι-οποιώντας και δεδομένα των Μητρώων του δημοσίου, ιδίως των Μητρώων Πολιτών, Φορολογικό, Ταυτοτήτων Ελληνικής Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Διαβατηρίων, Δελτίων Διαμονής.

β) Συγκρίνεται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που επιστράφηκε με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είχε δηλωθεί από τον αιτούντα στο Ε.Μ.Επ. πριν ξεκινήσει η διαδικασία της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6.

10. Σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου ολοκληρώνεται η καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Ε.Μ.Επ..

11. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών ενημερώνεται για το αποτέλεσμα των ελέγχων με αποστολή σχετικού μηνύματος στον αριθμό τού κινητού του τηλεφώνου.

12. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως τρεις (3) φορές εντός ενός (1) έτους.

Άρθρο 10
Τήρηση αρχείου εξ αποστάσεως ταυτοποίησης

1. Όταν ο φορέας - πάροχος ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, μεταβιβάζει στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω ασφαλούς σύνδεσης μετάδοσης δεδομένων, κρυπτογραφημένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση των στοιχείων του ταυτοποιούμενου και του εγγράφου ταυτοποίησης, τους ελέγχους που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματα αυτών καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που αφορούν στις φωτογραφίες και το οπτικοαουστικό υλικό. Τα αρχεία με το σύνολο των πληροφοριών, με τη διαβίβασή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., διαγράφονται εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του πιστοποιημένου φορέα - παρόχου.

2. Τα αρχεία με το σύνολο των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποθηκεύονται για δύο (2) έτη για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Άρθρο 11
Μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας, κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει το Ε.Μ.Επ. εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή. Για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας ακολουθείται, στον βαθμό που απαιτείται κάθε φορά, η διαδικασία των άρθρων 5 έως και 9 της παρούσας. Όλες οι ενημερώσεις των δηλώσεων στοιχείων επικοινωνίας διατηρούνται στο Ε.Μ.Επ. ως ιστορικό μεταβολών, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Διαδικασία Καταχώρισης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 12
Καταχώριση και ενημέρωση με αυτοπρόσωπη παρουσία των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων μέσω των Κ.Ε.Π.

1. Η καταχώριση και η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων δύναται να πραγματοποιηθεί στα Κ.Ε.Π. Η καταχώριση και η ενημέρωση διενεργούνται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Κ.Ε.Π., με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Κ.Ε.Π. με το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Μ.Επ. Η καταχώριση ή η ενημέρωση δύναται να αφορά σε μέρος ή στο σύνολο των στοιχείων επικοινωνίας του άρθρου 3.

2. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, πραγματοποιεί αναζήτηση με τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου στην ειδική εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. και επιβεβαιώνει τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

3. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να διαθέτει μαζί του τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του:

α) στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,

β) στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,

γ) στην περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

4. Για την εκπαίδευση και γνώση της διαδικασίας του υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. διατίθεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εγχειρίδιο χρήσης της ειδικής πλατφόρμας.

Άρθρο 13
Διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης με αυτοπρόσωπη παρουσία του αριθμού κινητής τηλεφωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, με ελληνικό ή αλλοδαπό αριθμό κλήσης, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της δυνατότητας αυθεντικοποίησης με χρήση πολλαπλών παραγόντων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του φυσικού προσώπου, πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Ε.Μ.Επ.. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να φέρει το κινητό τηλέφωνό του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αυτοματοποιημένη αποστολή κωδικού μίας χρήσης (One Time Password) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και να τον γνωστοποιήσει άμεσα στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν φέρει το κινητό τηλέφωνο μαζί του, η διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για την καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. δεν απαιτείται η διασταύρωσή του με τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας ή το πιστωτικό ίδρυμα.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου του φυσικού προσώπου και επιθυμεί να μεταβάλει τον αριθμό αυτό, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να φέρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο με τον νέο αριθμό. Στη συνέχεια αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) στον νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο γνωστοποιεί το φυσικό πρόσωπο στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής στοιχείων αριθμού κινητού τηλεφώνου.

3. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. μπορεί, μετά από αίτημα του φυσικού προσώπου, να διαγράψει τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Άρθρο 14
Διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης με αυτοπρόσωπη παρουσία λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει, εφόσον επιθυμεί, τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π., όπως την ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής, την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας και την επιλογή του αναφορικά με τον τρόπο χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης που καταχωρίζεται στο Ε.Μ.Επ. από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα κατά τα στοιχεία ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταβάλει τη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. καταχωρίζει τη μεταβολή και η εφαρμογή αποστέλλει στην καταχωρισθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσμο επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τον οποίο οφείλει το φυσικό πρόσωπο να ενεργοποιήσει εντός 24 ωρών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αλλαγή. Κατά τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς της στο Ε.Μ.Επ.

3. Μετά την καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του φυσικού προσώπου ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. και την παραδίδει στο φυσικό πρόσωπο για οπτικό έλεγχο των ατομικών στοιχείων επικοινωνίας και ενυπόγραφη αποδοχή τους. Στη συνέχεια η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Ε.Π. υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στο φυσικό πρόσωπο, αφού προηγουμένως ο υπάλληλος οριστικοποιήσει την καταχώριση/μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ.

Άρθρο 15
Καταχώριση και ενημέρωση με εκπροσώπηση των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων μέσω των Κ.Ε.Π.

1. Η καταχώριση και η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων δύναται να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο των Κ.Ε.Π., κατόπιν εκπροσώπησης του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου για ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 17 και 18. Η καταχώριση ή η ενημέρωση δύναται να αφορά σε μέρος ή στο σύνολο των στοιχείων επικοινωνίας του άρθρου 3.

2. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

3. Ο εκπρόσωπος οφείλει να διαθέτει μαζί του τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής του:

α) στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,

β) στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας της,

γ) στην περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Άρθρο 16
Διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης μέσω δικαστικού συμπαραστάτη του αριθμού κινητής τηλεφωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Η καταχώριση και ενημέρωση μέσω Κ.Ε.Π. του αριθμού κινητής τηλεφωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος είναι δικαστικός συμπαραστάτης του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου. Ειδικότερα, στην περίπτωση που υφίσταται πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου. Στις λοιπές περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου όσο και του δικαστικού συμπαραστάτη του και ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση τόσο του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, όσο και του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

2. Στην περίπτωση πλήρους ή μερικής στερητικής δικαστικής συμπαράστασης ως αιτών της διαδικασίας νοείται ο δικαστικός συμπαραστάτης. Στην περίπτωση πλήρους ή μερικής επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης ως αιτών της διαδικασίας νοείται το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

3. Ο αιτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και πριν την έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης/ενημέρωσης των στοιχείων του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, οφείλει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου.

4. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ελέγχει τη δικαστική απόφαση ορισμού του δικαστικού συμπαραστάτη και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στην ειδική εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.:

α) καταχωρίζει τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου,

β) επιλέγει το πεδίο «Δήλωση με εκπροσώπηση»,

γ) καταχωρίζει τον ΑΦΜ του δικαστικού συμπαραστάτη,

δ) επιλέγει «Δικαστικός συμπαραστάτης» στο πεδίο «Είδος σχέσης με τον άμεσα εμπλεκόμενο»,

ε) επιλέγει τον τύπο του αποδεικτικού εγγράφου στο πεδίο «Είδος εγγράφου προς απόδειξη του είδους σχέσης»,

στ) καταχωρίζει τον Αριθμό της Δικαστικής Απόφασης,

ζ) σαρώνει τη δικαστική απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη εφόσον έχει προσκομισθεί σε έντυπη μορφή,

η) μεταφορτώνει το σχετικό ψηφιακό αρχείο.

5. Ο αιτών δηλώνει στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, με ελληνικό ή αλλοδαπό αριθμό κλήσης, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο για την υλοποίηση της δυνατότητας αυθεντικοποίησης με χρήση πολλαπλών παραγόντων μέσω της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Ε.Μ.Επ.. Ο αιτών οφείλει να φέρει το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αυτοματοποιημένη αποστολή κωδικού μίας χρήσης (One Time Password) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και να τον γνωστοποιήσει άμεσα στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν φέρει το κινητό τηλέφωνο μαζί του, η διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για την καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Ε.Μ.Επ. δεν απαιτείται η διασταύρωσή του με τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας ή το πιστωτικό ίδρυμα.

6. Σε περίπτωση που υπάρχει δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου και ο αιτών επιθυμεί να μεταβάλει τον αριθμό αυτό, αυτός οφείλει να φέρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο με τον νέο αριθμό. Στη συνέχεια αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) στον νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο γνωστοποιεί ο αιτών στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής στοιχείων αριθμού κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου.

7. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. μπορεί, μετά από αίτημα του αιτούντος, να διαγράψει τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου.

8. Μετά την καταχώριση του αριθμού κινητού του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, ο αιτών δύναται να δηλώσει τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.

9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. και την παραδίδει για οπτικό έλεγχο και ενυπόγραφη αποδοχή: α) στον εκπρόσωπο σε περίπτωση πλήρους δικαστικής συμπαράσταση και β) στον εκπρόσωπο και τον εκπροσωπούμενο στις λοιπές περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης. Στη συνέχεια η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Ε.Π. υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στον αιτούντα, αφού προηγουμένως ο υπάλληλος οριστικοποιήσει την καταχώριση / μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ.

Άρθρο 17
Διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας στο Ε.Μ.Επ. ανήλικου φυσικού προσώπου με αναπηρία από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Η καταχώριση και ενημέρωση μέσω Κ.Ε.Π. του αριθμού κινητής τηλεφωνίας στο Ε.Μ.Επ. ανήλικου φυσικού προσώπου με αναπηρία επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου από τον έχοντα την επιμέλεια χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε φυσική ταυτοποίηση του εκπροσώπου, έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

2. O εκπρόσωπος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και πριν την έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης/ενημέρωσης των στοιχείων του εκπροσωπούμενου οφείλει να προσκομίσει το απαιτούμενο είδος νομιμοποιητικού στοιχείου βάσει της σχέσης του με το ανήλικο όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Είδος σχέσης εκπροσώπου με τον άμεσα εμπλεκόμενο Απαιτούμενο είδος αποδεικτικού εγγράφου
Επίτροπος Δικαστική απόφαση ορισμού Επιτρόπου
Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ορίζεται ως ο μοναδικός ασκών τη γονική επιμέλεια και

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ανάδοχος Δικαστική απόφαση ή

Σύμβαση αναδοχής

Θετός γονέας Δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας

ή

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Φυσικός γονέας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ελέγχει τα προσκομιζόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στην ειδική εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.:

α) καταχωρίζει τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου,

β) επιλέγει το πεδίο «Δήλωση με εκπροσώπηση»,

γ) επιλέγει το πεδίο «Ανήλικο με αναπηρία» και εισάγει τον ΑΜΚΑ του ανηλίκου. Η εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Αναπήρων του e-ΕΦΚΑ διασταυρώνει τη δήλωση της αναπηρίας,

δ) καταχωρίζει τον ΑΦΜ του εκπροσώπου,

ε) επιλέγει το είδος σχέσης εκπροσώπου με τον άμεσα εμπλεκόμενο ανήλικο φυσικό πρόσωπο στο πεδίο «Είδος σχέσης με τον άμεσα εμπλεκόμενο»,

στ) επιλέγει τον τύπο του αποδεικτικού εγγράφου που προσκόμισε ο εκπρόσωπος σύμφωνα με την παρ. 2 στο πεδίο «Είδος εγγράφου προς απόδειξη του είδους σχέσης»,

ζ) σαρώνει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον ο εκπρόσωπος τα προσκομίσει σε έντυπη μορφή,

η) μεταφορτώνει τα σχετικά ψηφιακά αρχεία.

4. Ο εκπρόσωπος, έχων την επιμέλεια, δηλώνει στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, με ελληνικό ή αλλοδαπό αριθμό κλήσης, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της δυνατότητας αυθεντικοποίησης με χρήση πολλαπλών παραγόντων μέσω της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Κατά τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς του στο Ε.Μ.Επ.. Ο εκπρόσωπος οφείλει να φέρει το κινητό τηλέφωνο του εκπροσωπούμενου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αυτοματοποιημένη αποστολή κωδικού μίας χρήσης (One Time Password) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και να τον γνωστοποιήσει άμεσα στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος δεν φέρει το κινητό τηλέφωνο μαζί του, η διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για την καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του εκπροσωπούμενου στο Ε.Μ.Επ. δεν απαιτείται η διασταύρωσή του με τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας ή το πιστωτικό ίδρυμα.

5. Σε περίπτωση που υπάρχει δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου του ανήλικου εκπροσωπούμενου και ο έχων την επιμέλεια επιθυμεί να μεταβάλει τον αριθμό αυτό, ο έχων την επιμέλεια οφείλει να φέρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο με τον νέο αριθμό. Στη συνέχεια αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) στον νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο γνωστοποιεί ο έχων την επιμέλεια στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής στοιχείων αριθμού κινητού τηλεφώνου του εκπροσωπούμενου.

6. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. μπορεί, μετά από αίτημα του έχοντος την επιμέλεια, να διαγράψει τον δηλωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου του εκπροσωπούμενου.

7. Μετά την καταχώριση του αριθμού κινητού του εκπροσωπούμενου, ο εκπρόσωπος δύναται να δηλώσει τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.

8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. και την παραδίδει στον εκπρόσωπο για οπτικό έλεγχο και ενυπόγραφη αποδοχή του. Στη συνέχεια η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης/μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στον εκπρόσωπο αφού προηγουμένως ο υπάλληλος οριστικοποιήσει την καταχώριση / μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου στο Ε.Μ.Επ.

Άρθρο 18
Διαδικασία καταχώρισης και ενημέρωσης με εκπροσώπηση λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. από υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

1. Η καταχώριση και ενημέρωση μέσω Κ.Ε.Π. των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου, όπως η ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής, η ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω εκπροσώπου χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπροσώπων:

α. Νόμιμα εξουσιοδοτούμενος

β. Πληρεξούσιος

γ. Επίτροπος (για ανηλίκους)

δ. Δικαστικός συμπαραστάτης

ε. Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό

στ. Ανάδοχος

ζ. Θετός γονέας

η. Φυσικός γονέας.

2. Γ ια τον λόγο αυτό, ο εκπρόσωπος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 15 και πριν την έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης/ενημέρωσης των στοιχείων του εκπροσωπούμενου οφείλει να προσκομίσει το απαραίτητο νομιμοποιητικό στοιχείο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Είδος σχέσης εκπροσώπου με τον άμεσα εμπλεκόμενο Απαιτούμενο είδος αποδεικτικού εγγράφου
Νόμιμα εξουσιοδοτούμενος Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (από gov.gr) ή εξουσιοδότηση με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου
Πληρεξούσιος Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Επίτροπος (για ανηλίκους) Δικαστική απόφαση ορισμού Επιτρόπου
Δικαστικός συμπαραστάτης Απόφαση πλήρους δικαστικής συμπαράστασης

Λοιπές περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης

Διαζευγμένος γονέας ασκών την επιμέλεια Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ορίζεται ως ο μοναδικός ασκών τη γονική επιμέλεια και

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ανάδοχος Δικαστική απόφαση ή

Σύμβαση αναδοχής

Θετός γονέας Δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας

ή

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Φυσικός γονέας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. ελέγχει το αποδεικτικό έγγραφο της σχέσης και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στην ειδική εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.:

α) καταχωρίζει τον ΑΦΜ του εκπροσωπούμενου,

β) επιλέγει το πεδίο «Δήλωση με εκπροσώπηση»,

γ) καταχωρίζει τον ΑΦΜ του εκπροσώπου,

δ) επιλέγει, βάσει του αποδεικτικού εγγράφου, το είδος σχέσης στο πεδίο «Είδος σχέσης με τον άμεσα εμπλεκόμενο»,

ε) επιλέγει, βάσει του αποδεικτικού εγγράφου, τον σχετικό τύπο αποδεικτικού εγγράφου στο πεδίο «Είδος εγγράφου προς απόδειξη του είδους σχέσης»,

στ) σαρώνει το αποδεικτικό έγγραφο εφόσον ο εκπρόσωπος το προσκομίσει σε έντυπη μορφή,

ζ) μεταφορτώνει το σχετικό ψηφιακό αρχείο.

4. Ο εκπρόσωπος δηλώνει, εφόσον επιθυμεί, όλα ή μερικά από τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 1 του εκπροσωπούμενου στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π..

5. Εφόσον ο εκπρόσωπος επιθυμεί να δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταβάλει τη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσωπούμενου, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. καταχωρίζει τη μεταβολή και η εφαρμογή αποστέλλει στην καταχωρισθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνδεσμο επιβεβαίωσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τον οποίο οφείλει ο εκπρόσωπος ή ο εκπροσωπούμενος να ενεργοποιήσει εντός 24 ωρών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αλλαγή. Κατά τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, πραγματοποιείται έλεγχος της μοναδικότητάς της στο Ε.Μ.Επ..

6. Μετά την καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. και την παραδίδει στον εκπρόσωπο για οπτικό έλεγχο των στοιχείων επικοινωνίας και ενυπόγραφη αποδοχή του. Στη συνέχεια η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση καταχώρισης / μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στον εκπρόσωπο, αφού προηγουμένως ο υπάλληλος οριστικοποιήσει την καταχώριση/μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου στο Ε.Μ.Επ.

Άρθρο 19
Εγγραφή Κινητής Έξυπνης Συσκευής (smart device)

1. Τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να εγκαταστήσουν στην κινητή έξυπνη συσκευή τους (smart device) την εφαρμογή για έξυπνες συσκευές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με την κωδική ονομασία «gov.gr Authenticator» και στη συνέχεια να εγγράψουν την κινητή έξυπνη συσκευή τους στο Ε.Μ.Επ..

2. Η εγγραφή της κινητής έξυπνης συσκευής στο Ε.Μ.Επ. επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator» στην κινητή έξυπνη συσκευή του φυσικού προσώπου κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και επιβεβαίωση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης με αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP) με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωρισθεί στο Ε.Μ.Επ. σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 13, 16 και 17 της παρούσας. Τα στοιχεία ενεργοποίησης της ειδικής εφαρμογής στην κινητή έξυπνη συσκευή τηρούνται στο Ε.Μ.Επ.

3. Η προετοιμασία προς χρήση της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator» ολοκληρώνεται με τον ορισμό προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN) και, εφόσον το επιλέξει, ενεργοποίηση ελέγχου και επιβεβαίωσης βιομετρικών στοιχείων του φυσικού προσώπου, τα οποία αποθηκεύονται στην κινητή έξυπνη συσκευή του κατόχου της.

4. Η χρήση της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator» γίνεται μόνο μετά από την εισαγωγή και επιβεβαίωση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN) που έχει ορίσει ο κάτοχός της ή μετά από έλεγχο των αποθηκευμένων στην κινητή έξυπνη συσκευή βιομετρικών στοιχείων του σύμφωνα με την παρ. 3.

5. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κινητής έξυπνης συσκευής, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να κάνει εκ νέου εγγραφή, σύμφωνα με το παρόν, οπότε και αναιρείται η παλαιά εγγραφή.

6. Σε περίπτωση απώλειας της κινητής έξυπνης συσκευής το φυσικό πρόσωπο δύναται να καταργήσει την εγγραφή της κινητής έξυπνης συσκευής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε.Μ.Επ.

Άρθρο 20
Διαδικτυακές υπηρεσίες αιτήματος εκχώρησης συναίνεσης και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω του «gov.gr Authenticator»

1. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να αξιοποιούν ειδική διαδικτυακή υπηρεσία με όνομα «Αίτημα εκχώρησης συναίνεσης μέσω gov.gr Authenticator» για να ζητήσουν την εκχώρηση συναίνεσης από το φυσικό πρόσωπο κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του με το δημόσιο, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η συναίνεσή του.

2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να αξιοποιούν ειδική διαδικτυακή υπηρεσία με όνομα «Αποστολή ειδοποίησης σε gov.gr Authenticator» για να αποστείλουν ενημερώσεις / ειδοποιήσεις στο φυσικό πρόσωπο.

3. Ο φορέας δύναται να αιτηθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες των παρ. 1 και 2 κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (Ε.Δ.Α.) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β' 3990).

Άρθρο 21
Τήρηση Δεδομένων Χρήσης της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator»

1. Στο Ε.Μ.Επ. τηρείται ιστορικό με τα δεδομένα χρήσης της ειδικής εφαρμογής «gov.gr Authenticator». Αναλυτικότερα, τηρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η χρονική στιγμή αποδοχής ή απόρριψης δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής «gov.gr Authenticator» για την ταυτοποίηση / αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου κατά την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών μετά την πραγματοποίηση της ενέργειας του φυσικού προσώπου,

β) το είδος της αιτούμενης συναίνεσης και η χρονική στιγμή αποδοχής ή απόρριψης της συναίνεσης που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής «gov.gr Authenticator», για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών μετά την πραγματοποίηση της ενέργειας του φυσικού προσώπου,

γ) η ειδοποίηση και η χρονική στιγμή διαβίβασής της μέσω της εφαρμογής «gov.gr Authenticator» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την πραγματοποίηση της διαβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Άρθρο 22
Λειτουργία του «Κέντρου Ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας»

1. Στο Ε.Μ.Επ. λειτουργεί «Κέντρο Ειδοποιήσεων», εφεξής «Ε.Μ.Επ. - Κέντρο Ειδοποιήσεων» μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορέων του δημοσίου τομέα με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ., ιδίως το κινητό τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί του ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ κατά τα στοιχεία ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκάστου φορέα του δημοσίου τομέα δύναται να:

α) αντλεί από το Ε.Μ.Επ. τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα εισάγοντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους:

i. ονοματεπώνυμο,

ii. αριθμό κινητού τηλεφώνου,

iii. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί του ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ. κατά τα στοιχεία ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 3,

β) αποστέλλει ειδοποιήσεις στο κινητό τηλέφωνο ή/ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή/και εφαρμογή «gov.gr Authenticator» σε ένα (ατομική αποστολή) ή περισσότερα (μαζική αποστολή) φυσικά πρόσωπα,

γ) αναζητά το ιστορικό των απεσταλμένων ειδοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον φορέα στον οποίο υπηρετεί.

Άρθρο 23
Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των υπαλλήλων των φορέων του Δημόσιου Τομέα

1. Δυνητικοί χρήστες της εφαρμογής «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» είναι οι υπάλληλοι των φορέων του Δημόσιου Τομέα.

2. Οι υπάλληλοι αποκτούν πρόσβαση στο «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και κατόπιν εξουσιοδότησης από τον φορέα τους, η οποία διενεργείται μέσω της «Υπηρεσίας εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 19821 ΕΞ 2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Κατά την πρόσβαση των υπαλλήλων στο «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» επαληθεύεται η ταυτότητα του υπαλλήλου, η ιδιότητά του ως δημοσίου υπαλλήλου και γίνεται έλεγχος των δικαιωμάτων που του έχουν εκχωρηθεί από τον φορέα του με τον προα-ναφερόμενο τρόπο.

Άρθρο 24
Αποστολή ατομικής ειδοποίησης σε φυσικό πρόσωπο μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»

1. Ο υπάλληλος εισέρχεται στο σύστημα κατόπιν ελέγχου ταυτότητας, ιδιότητας και εξουσιοδότησης όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 23 της παρούσας και επιλέγει την ατομική αποστολή ειδοποιήσεων.

2. Ο υπάλληλος εισάγει στο κατάλληλο πεδίο τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου.

3. Το «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» αντλεί από τη βάση δεδομένων του Ε.Μ.Επ. τα καταχωρισμένα στοιχεία και εμφανίζει το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου. Στις περιπτώσεις μη ανεύρεσης των στοιχείων του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ., μη συναίνεσης του φυσικού προσώπου στην ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και μη έγκυρου ΑΦΜ, το «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

4. Ο υπάλληλος εισάγει την ειδοποίηση προς αποστολή και επιλέγει το μέσο αποστολής (κινητό τηλέφωνο ή/ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και εφαρμογή «gov.gr Authenticator»).

5. Το «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» προβαίνει σε σχετική αποστολή της ειδοποίησης.

Άρθρο 25
Αποστολή μαζικής ειδοποίησης σε φυσικά πρόσωπα μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»

1. Ο υπάλληλος εισέρχεται στο σύστημα κατόπιν ελέγχου ταυτότητας, ιδιότητας και εξουσιοδότησης όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 23 της παρούσας και επιλέγει τη μαζική αποστολή ειδοποιήσεων.

2. Ο υπάλληλος μεταφορτώνει αρχείο με τους ΑΦΜ των προς ενημέρωση φυσικών προσώπων. Το προς μεταφόρτωση αρχείο θα πρέπει να ακολουθεί τον μορφότυπο των υπολογιστικών φύλλων excel (.xls και .xlsx) και στην πρώτη στήλη να περιέχει τους ΑΦΜ των φυσικών προσώπων, στα οποία είναι επιθυμητό να αποσταλεί η ειδοποίηση.

3. Κατόπιν ο υπάλληλος εισάγει το θέμα και το μήνυμα προς αποστολή και επιλέγει το μέσο αποστολής.

4. Το «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» αντλεί από τη βάση δεδομένων του Ε.Μ.Επ. τα καταχωρισμένα στοιχεία και προβαίνει σε αποστολή της ειδοποίησης προς τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχει δυνατότητα αποστολής.

5. Ο υπάλληλος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα και λαμβάνει κατάλογο με τους ΑΦΜ στους οποίους δεν απεστάλη η ειδοποίηση καθώς και τον λόγο αδυναμίας αποστολής της ειδοποίησης. Ο κατάλογος είναι δυνατόν να εξαχθεί ως αρχείο στον μορφότυπο των υπολογιστικών φύλλων excel (.xlsx). Ο εν λόγω κατάλογος παραμένει διαθέσιμος στην αναζήτηση ιστορικού αποστολών ειδοποιήσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 της παρούσας.

6. Κάθε μαζική αποστολή λαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό αποστολής ανά Φορέα και μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναζήτηση των στοιχείων της αποστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 26 της παρούσας.

Άρθρο 26
Αναζήτηση ιστορικού αποστολών ειδοποιήσεων

1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος δύναται να προβεί στην αναζήτηση του ιστορικού των αποστολών ειδοποιήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Φορέα στον οποίο υπηρετεί. Ειδικότερα:

α) η αναζήτηση του ιστορικού ατομικών αποστολών ειδοποιήσεων πραγματοποιείται εισάγοντας ως κριτήρια αναζήτησης τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου και/ή τη χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η αποστολή,

β) η αναζήτηση του ιστορικού των μαζικών αποστολών ειδοποιήσεων πραγματοποιείται βάσει ενός ή περισσοτέρων εκ των κάτωθι κριτηρίων:

• τον φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος,

• τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της αποστολής της παρ. 6 του άρθρου 25,

• το θέμα της ειδοποίησης,

• τη χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η αποστολή.

2. Στην περίπτωση της μαζικής αποστολής υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αρχείων σε μορφότυπο υπολογιστικών φύλλων excel (.xlsx) με το σύνολο των ΑΦΜ που πραγματοποιήθηκε η αποστολή της ειδοποίησης και το σύνολο των ΑΦΜ που απέτυχε η αποστολή της ειδοποίησης. Τα αρχεία αυτά παραμένουν διαθέσιμα στο σύστημα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την πραγματοποίηση της αποστολής.

Άρθρο 27
Διαδικτυακή υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»

1. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να αξιοποιούν ειδική διαδικτυακή υπηρεσία με όνομα «Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω του Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» για να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Ε.Μ.Επ. και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα στοιχεία ζ) και η) του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Ο φορέας δύναται να αιτηθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και να αξιοποιήσει την υπηρεσία κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (Ε.Δ.Α.) του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β' 3990).

Άρθρο 28
Εμφάνιση / διάθεση των απεσταλμένων ειδοποιήσεων μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων»

1. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο μέσω του «Ε.Μ.Επ.-Κέντρο Ειδοποιήσεων» είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. κατόπιν επιλογής από το φυσικό πρόσωπο του εικονιδίου των ειδοποιήσεων που διατίθεται στην εφαρμογή.

2. Στο Ε.Μ.Επ. οι ειδοποιήσεις παραμένουν διαθέσιμες για ένα (1) έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29
Υπεύθυνοι επεξεργασίας

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε' του ΓΚΠΔ), το οποίο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματα πληρωμών ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας και υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

3. Τυχόν τρίτα μέρη που διενεργούν για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση ευθύνονται έναντι των φυσικών προσώπων που ταυτοποιούν για την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (Α' 137). Ο ταυτοποιών διασφαλίζει, ιδίως, ότι ο ταυτοποιούμενος παρέχει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή του για τη λήψη, επεξεργασία και τήρηση όλων των δεδομένων και των αρχείων που απαιτούνται για την ταυτοποίηση.

Άρθρο 30
Εκτέλεση επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τα Κ.Ε.Π., ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 8 του ΓΚΠΔ καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 αντίστοιχα της παρούσας και υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

2. Κάθε εκτελών την επεξεργασία είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ καθώς και των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 31 και 32 της παρούσας.

Άρθρο 31
Υποχρεώσεις εκτελούντων την επεξεργασία

1. Κάθε εκτελών την επεξεργασία είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης, εάν υπάρχει, να ορίσει αντιπρόσωπο και υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και να τηρεί αρχείο των εργασιών επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα διαβιβάσει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου του και του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

2. Ειδικότερα ο εκτελών την επεξεργασία:

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

η) παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένου των δεδομένων.

3. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

Άρθρο 32
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή των ιδρυμάτων πληρωμής για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματα πληρωμής, όπως περιγράφεται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό της επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, πραγματοποιείται δε κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου στο Ε.Μ.Επ. και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α' 137).

2. Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4 του παρόντος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, τα δεδομένα τηρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς για χρονικό διάστημα 5 ετών.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Γ ια τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών ισχύουν αναλογικά οι απαιτήσεις ασφαλείας, τήρησης εμπιστευτικότητας και οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 96 του ν. 4537/2018 (Α' 84) και την υπ' αρ. 157/2.4.2019 (Β' 1646) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν.

Άρθρο 33
Λήψη μέτρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Κ.Ε.Π.

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, τα Κ.Ε.Π. τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α' 137).

2. Η πρόσβαση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. στην ειδική εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένους χρήστες και θα πραγματοποιείται βάσει των ρόλων και των δικαιωμάτων που τους αποδίδονται όπως προβλέπεται στην οικεία Πολιτική Διαχείρισης Πρόσβασης.

Άρθρο 34
Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α' 137).

2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις

Εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά τους συστήματα, προκειμένου να λαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά από το Ε.Μ.Επ..

Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με την κωδική ονομασία «gov. gr Authenticator» καθώς και η διαδικασία της εξ αποστά-σεως ταυτοποίησης για επιβεβαίωση κατοχής αριθμού κινητού τηλεφώνου εκκινεί με τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 9 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης