Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1019421 ΕΞ 2021 Παροχή διευκρινίσεων για την επιστροφή του ποσοστού 5% επί των Νοσηλίων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 296 του ν.4738/2020 (Α' 207), στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2021 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών
Αφορά : Διευκρινίσεις για την επιστροφή του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1019421 ΕΞ 2021
Παροχή διευκρινίσεων για την επιστροφή του ποσοστού 5% επί των Νοσηλίων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 296 του ν.4738/2020 (Α' 207), στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης


Αθήνα, 04 Μαρτίου 2021
Ο. Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1019421 ΕΞ 2021
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα Δ'

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την επιστροφή του ποσοστού 5% επί των Νοσηλίων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 296 του ν.4738/2020 (Α' 207), στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 296 του Ν. 4738/2020 (Α' 207/2020) αναστέλλεται η υποχρέωση των ιδιωτικών μονάδων αιμοκάθαρσης νια την καταβολή του 5% στα νοσήλια που εισπράττουν για το διάστημα 01-01-2020 έως και 30-06-2021, οπότε και τα καταβληθέντα ποσά δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκδοθείσα με αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.35106/28.3.2011 (Β' 647/2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το προβλεπόμενο, από το άρθρο 30 του Ν.3846/2010 (Α'66), ποσοστό 5% από τα νοσήλια που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 255/2000 (Α'194), το αποδίδουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ανά ημερολογιακό τρίμηνο στον Α.Λ.Ε. 1420989001 με έκδοση οίκοθεν διπλοτύπου είσπραξης συνοδευόμενο με αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφονται για το συγκεκριμένο τρίμηνο η ανάλυση του αποδιδόμενου ποσού ανά συνεδρία και ασθενή. Στην εν λόγω Κ.Υ.Α επιπλέον προβλέπεται:

i. η υποχρέωση προσκόμισης από τις Μ.Χ.Α. αντίγραφου του αποδεικτικού πληρωμής (διπλοτύπου είσπραξης) μέσα σε διάστημα 15 ημερών στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

ii. η αρμοδιότητα ελέγχου της καταβολής των ευ λόγω ποσών από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6) «Επιστροφές ποσών που έχουν εισπραχθεί οίκοθεν», οι εν λόγω επιστροφές πραγματοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. που έκαναν την είσπραξη, με την έκδοση οίκοθεν Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά επιστροφής:

i. Αίτηση της δικαιούχου ιδιωτικής μονάδας αιμοκάθαρσης προς την Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης

ii. Το διπλότυπο είσπραξης (πρωτότυπο) επί του οποίου θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το αχρεώστητο της πληρωμής κατ' εφαρμογή του άρθρου 296 του ν.4738/2020.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξόφληση χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου, εξετάζονται οι προϋποθέσεις περί συμψηφισμού του άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α' 90) και περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθ. 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ - ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α' 170).

Τέλος, σας θέτουμε υπόψη ότι κατά την επιστροφή του 5% των εν λόγω εσόδων τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 15435/913/16-04-2020 (Β' 1559) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με εντολή Διοικητή
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΤΟΓΛΙΔΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης