25305/01-03-2021

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»Σχόλια: Όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ B’ 1116/22.03.2021.


1 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 25305/2021

(ΦΕΚ Β' 893/05-03-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
 
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375) .

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β’2473) απόφαση του Υπουργού για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία C(2014)10160/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 101798/29-09-2020 (Β’ 4221) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

12. Την υπ’ αρ. 112928/26-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (Β’ 4798).

13. Την υπ’ αρ. 107846/13-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Β’ 4591).
 
14. Την υπό στοιχεία C(2020)8553/04-12-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών του Πινάκων.

15. Την υπό στοιχεία C(2020)8553/27-11-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών του Πινάκων.

16. Το υπό στοιχεία 1177/364 Α1/22-02-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αιτήματος αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

17. Το υπ’ αρ. 24561/26-02-2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

18. Την υπ’αρ. 24751/26-02-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

19. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού COVID-19, καθώς και διασφάλισης και της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων των σημείων 11 έως 13 του σκεπτικού της παρούσης, με την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ως ακολούθως:

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π.

173,51%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 01

173,51%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 01

Σ 157,91%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 02

145,64%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 02

Σ 146,90%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητα 03

189,56%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 03

Σ 329,09%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 04

100,00%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 04

Σ 100,00%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 05

100,00%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 05

Σ 100,00%Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. 181,00%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 09 272,69%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 14 212,02%

Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ θα πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση των ΕΠ υπερδέσμευση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr