Α.1042/2021

Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων

24 Φεβ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Α 1042/24.2.2021

(ΦΕΚ Β' 893/05-03-2021)


1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987414
e-mail: [email protected]


2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ.Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ.: 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννης, Στ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 6479231, 222
e-mail: [email protected]


Α 1042/2021

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), ιδίως των άρθρων 33, 53, 62, 63, 79 και 80, αυτού.
β) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α' 281) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5, των παραγράφων Β.5 και Γ.1 του άρθρου 7 καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 8 αυτού.
γ) Της υπ' αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β' 914).
δ) Της υπό στοιχεία Α.1129/03-06-2020 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β' 2196).
ε) Της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώτος της Τελωνειακής αποταμίευσης» (Β' 810).
στ) της υπό στοιχεία Τ.3200/25/30-05-1968 ΑΥΟ «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών διά την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.1259/32/18-04-1979 ΑΥΟ.
ζ) του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β' 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β'372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

3. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη της περαιτέρω παράτασης των προθεσμιών που είχαν τεθεί με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β' 914), καθώς και με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α.1129/03-06-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 2196), με στόχο, αφενός, την παράταση της προθεσμίας της ογκομέτρησης των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων και αφετέρου την παράταση της μεταβατικής περιόδου που έχει δοθεί για τη δυνατότητα διενέργειας ογκομετρήσεων και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζει η συγκεκριμένη απόφαση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Οι ογκομετρικοί πινάκες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας, των αποσταγματοποιών και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ' αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β' 914) και για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχει παρέλθει η δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία πρόκειται να παρέλθει μέχρι 22-05-2022, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.

2. Παρατείνεται έως και 22-05-2022, η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1129/03-06-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 2196), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην υπ' αρ. 30/003/000/817/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 914).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr