Αποτελέσματα live αναζήτησης

10458/φ.328/25.2.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 61463/φ.328/ 21.08.2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, "Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας" (Β’ 3413), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία α) 63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β’ 4158), β) 83914οικ./φ.328/23.12.2019 (Β’ 5101), γ) 22713οικ./φ.328/09.06.2020 (Β’ 2374) και δ) 38151οικ./φ.328/17.09.2020 (Β΄ 4341) όμοιες Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός αναπληρωτή αυτού, καθώς και παράταση της διάρκειας των εργασιών της επιτροπής.

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

10458/φ.328/25.2.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 61463/φ.328/ 21.08.2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, "Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας" (Β’ 3413), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία α) 63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β’ 4158), β) 83914οικ./φ.328/23.12.2019 (Β’ 5101), γ) 22713οικ./φ.328/09.06.2020 (Β’ 2374) και δ) 38151οικ./φ.328/17.09.2020 (Β΄ 4341) όμοιες Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός αναπληρωτή αυτού, καθώς και παράταση της διάρκειας των εργασιών της επιτροπής.


10458/φ.328/25.2.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 61463/φ.328/ 21.08.2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 10458/φ.328

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 61463/φ.328/ 21.08.2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, "Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας" (Β’ 3413), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία α) 63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β’ 4158), β) 83914οικ./φ.328/23.12.2019 (Β’ 5101), γ) 22713οικ./φ.328/09.06.2020 (Β’ 2374) και δ) 38151οικ./φ.328/17.09.2020 (Β΄ 4341) όμοιες Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός αναπληρωτή αυτού, καθώς και παράταση της διάρκειας των εργασιών της επιτροπής.

(Τεύχος B’ 855/04.03.2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35), όπως ισχύει,
δ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 (Α’ 139),
στ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
η) του Π.Δ.6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

2. Την υπό στοιχεία 61463/φ.328/21.08.2019 (Β’ 3413) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία α) 63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β’ 4158), β) 83914 οικ./Φ.328/23.12.2019 (Β’ 5101), γ) 22713οικ./φ.328/09.06.2020 (Β’ 2374) και δ) 38151οικ./ φ.328/17.09.2020 (Β’ 4341) όμοιες.

3. Την από 28.12.2020 δήλωση παραίτησης της Ευαγγελίας Στεργίου, Εφέτη Αθηνών, από τη θέση της Προέδρου της ως άνω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4. Το υπό στοιχεία 1118/10.02.2021 έγγραφο του Εφετείου Αθηνών, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία η υπό στοιχεία 17/2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσής του, με την οποία προτείνεται ο Δημήτριος Κοντόπουλος, Εφέτης Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει στην ως άνω ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με αναπληρωτή αυτού τον Γαβριήλ Μαλλή, Εφέτη Αθηνών.

5. Την ανάγκη παράτασης των εργασιών της ως άνω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 61463/φ.328/21.8.2019 (Β’3413) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία
α) 63324οικ./φ.328/21.10.2019 (Β’ 4158),
β) 83914 οικ./Φ.328/23.12.2019 (Β’ 5101),
γ) 22713οικ./φ.328/09.06.2020 (Β’ 2374) και
δ) 38151οικ./φ.328/17.09.2020 (Β’ 4341)
όμοιες, ως εξής:

Α) Ορίζουμε τον Δημήτριο Κοντόπουλο του Στυλιανού, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, Ευαγγελίας Στεργίου του Δημητρίου, Εφέτη Αθηνών, με αναπληρωτή αυτού τον Γαβριήλ Μαλλή του Δημητρίου, Εφέτη Αθηνών.

Β) Παρατείνεται, έως τις 30 Απριλίου 2021, η διάρκεια των εργασιών της ως άνω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ως άνω προγενέστερες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης