Αποτελέσματα live αναζήτησης

51611/28.2.2021 Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Κατηγορία: Λοιπά

51611/28.2.2021
Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19


51611/28.2.2021 Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης γ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 51611/2021

(ΦΕΚ Β' 852/04-03-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/ 822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).

2. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 1863], και των τροποποιήσεών του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020, C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020 και C (2021) 564 της 28ης Ιανουαρίου 2021, όπως αποτυπώνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (ενοποιημένο κείμενο) και ειδικότερα το τμήμα 3.1 αυτού.

3. Το άρθρο 2 σημείο 18 και το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26-6-2014).

4. Την υπό στοιχεία C(2021)1189final/18.2.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης των εταιρειών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. λόγω υποχρεωτικής δέσμευσης θέσεων στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 «Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Α’ 227), όπως ισχύει.

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

17. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2401).

18. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιβλήθηκαν περιορισμοί στον μέγιστο αριθμό επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, και ορίστηκε ότι επιτρέπεται η μεταφορά των επιβατών μέχρι πλήρωσης του ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 19.787.719,00 ευρώ, και θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά ισόποσης πίστωσης από τον Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Υπουργείο Οικονομικών Γενικές Κρατικές δαπάνες», Α.Λ.Ε. 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039 203 0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών».

20. Την υπ’ αρ. 077/2020 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία ΔΧ.

21. Την υπ’ αρ. 44134/19-2-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Κατηγορίες Δικαιούχων


Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β’ 2401).

Άρθρο 2
Προσδιορισμός Αποζημίωσης


1. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 19.787.719,00 ευρώ.

2. Για τις εταιρείες αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 4.001.109,00 ευρώ.

3. Για τις εταιρείες υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 15.786.610,00 ευρώ.

4. Η κατανομή των ποσών των παρ. 2 και 3 στους συγκοινωνιακούς φορείς πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του Παραρτήματος Α που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

5. Τα ποσά των αποζημιώσεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου θα καταβληθούν στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. το αργότερο έως την 30.06.2021.

6. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Oι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ενώ, εάν πρόκειται για μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31/12/2019, δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

β) Oι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης


1. Οι αποζημιώσεις του άρθρου 2 πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.

2. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Η υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1138) εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:

Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),

ν) το δικαιούμενο ποσό,

vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,

vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και

viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται για όλους τους ανωτέρω δικαιούχους.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Διαφάνειας Δημοσιοποίησης Στοιχείων


1. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την καταβολή των αποζημιώσεων στις δικαιούχες εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Με την καταβολή της αποζημίωσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε στον ιστότοπο http://www.yme.gr.

3. Οι ενισχύσεις άνω των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός (1) έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

4. Τα λεπτομερή αρχεία για την καταβολή των αποζημιώσεων της παρούσας απόφασης τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δέκα (10) έτη, όπως περιγράφεται στις παρ. 88 έως 91 του ΠΠ.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά


Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή εκκαθάριση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα ΚΤΕΛ από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ, εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

4. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ότι το νομικό πρόσωπο:

(α) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

(β) θα λάβει ενίσχυση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η οποία αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€),συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

6. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

7. Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις


Η υπ’ αρ. 143777/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 5822) καταργείται.

H απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης