Αποτελέσματα live αναζήτησης

5620 ΕΞ 26-02-2021 Έκδοση εγγράφων μέσω gov.gr - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 36126 ΕΞ 05-09-2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

5620 ΕΞ 26-02-2021
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή


Αριθμ. 5620 ΕΞ 2021
 
(ΦΕΚ Β' 849/04-03-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184) και ιδίως των άρθρων 26,27 και 28 και της παρ. 18 του άρθρου 107, όπως ισχύει,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως ισχύει,
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680» (Α’ 137), όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει,
θ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με στόχο δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Ορισμοί


Αυθεντικοποίηση: ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια.
Φυσικό Πρόσωπο/Χρήστης: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης).
Χειριστής: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα που διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
Διαχειριστής: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα που διαχειρίζεται την διαδικασία ορισμού χειριστών καθώς και τις λειτουργίες διαχείρισης της Θυρίδας Φορέα.
Έγγραφο Θυρίδας Φορέα: το έγγραφο στην Θυρίδα Φορέα μπορεί να είναι είτε η ηλεκτρονική αίτηση του φυσικού προσώπου/χρήστη είτε η απάντηση του Φορέα στην αίτηση αυτή.
Θυρίδα Φορέα: ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο όπου τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται στον Φορέα και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/ έγγραφα των αιτήσεων αυτών.
Θυρίδες Φυσικών Προσώπων/Χρηστών: ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο όπου τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων/χρηστών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020.
Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα: τα δημόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας.
Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: ηλεκτρονική σφραγίδα που ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.

Άρθρο 2
Έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ


1. Κάθε φυσικό πρόσωπο/χρήστης που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ.

2. Για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη, η οποία πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020:
α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet),
β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) σε τρίτη χώρα, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018 (Α’ 84),
γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

3. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου. β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

4. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη (τον αιτούντα, ή τον φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα προς τον οποίο απευθύνεται) γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.

Άρθρο 3
Αιτήσεις φυσικών προσώπων/χρηστών


1. Κάθε φυσικό πρόσωπο/χρήστης που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να αιτείται την έκδοση δημόσιων εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου τομέα μέσω της ΕΨΠ.

2. Στην ΕΨΠ δημιουργείται ηλεκτρονική φόρμα (πρότυπο) για κάθε αίτηση που υποβάλλεται σε αυτήν από το φυσικό πρόσωπο/χρήστη για την έκδοση των εγγράφων του άρθρου 1. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση από το φυσικό πρόσωπο/χρήστη των απαραίτητων πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας (πρότυπο).

3. Η αίτηση του φυσικού προσώπου/χρήστη, μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων κατά τα ανωτέρω, προωθείται από την ΕΨΠ στην θυρίδα του Φορέα.

4. Η αίτηση φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Θέμα (ονομασία διαδικασίας) και τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδίο.
β) Κάθε πεδίο της αίτησης έχει μοναδικό αναγνωριστικό όνομα το οποίο συμπληρώνεται ή είναι προσυμπληρωμένο κατά την διαδικασία της υποβολής της στην ΕΨΠ.
γ) Τα πεδία της αίτησης δεν τροποποιούνται ούτε διαγράφονται από τη στιγμή που υποβάλλεται στην θυρίδα του Φορέα. Εφόσον ζητηθεί από τον ίδιο τον αιτούντα η αίτηση μπορεί να ανακληθεί και να υποβληθεί εκ νέου.
δ) Η υποβολή της αίτησης γίνεται με ενέργεια του φυσικού προσώπου/χρήστη, με σκοπό την έκδοση εγγράφου από τον Φορέα.
ε) Κάθε στοιχείο της αίτησης συμπληρώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
Αντλείται από τρίτη υπηρεσία μέσω διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 αφού προηγουμένως το φυσικό πρόσωπο/χρήστης ενημερωθεί και αιτηθεί τη διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων του από τον τρίτο φορέα,
Συμπληρώνεται πρωτογενώς από τον ίδιο τον χειριστή.
στ) Η αίτηση δύναται να περιλαμβάνει συνημμένα ψηφιακά αρχεία/δικαιολογητικά.
ζ) Η αίτηση περιλαμβάνει την ημερομηνία υποβολής της στη θυρίδα του φορέα, τον αριθμό υπόθεσης, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν τα έγγραφα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και μοναδικό μη προβλέψιμο αναγνωριστικό ασφαλείας μέσω του οποίου γίνεται η εξακρίβωση της εγκυρότητάς της και των περιεχομένων της μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας.

5. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις θυρίδες των φορέων μέσω της ΕΨΠ επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

6. Οι αιτήσεις αποθηκεύονται αυτόματα με την υποβολή τους, στην θυρίδα του φυσικού προσώπου/χρήστη.

7. Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται στην αίτηση υποβάλλονται ή αναζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4727/2020.

8. Η επαλήθευση του περιεχομένου της αίτησης γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.

9. Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης, το φυσικό πρόσωπο/χρήστης λαμβάνει το αποτέλεσμα στην προσωπική του θυρίδα στην ΕΨΠ.
 
Άρθρο 4
Θυρίδες Φυσικών Προσώπων/Χρηστών


1. Στις θυρίδες των φυσικών προσώπων/χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες μέσα από την ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων/χρηστών.

2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να αποστέλλουν δημόσια έγγραφα στη θυρίδα του φυσικού προσώπου/χρήστη μετά από αίτησή του. Η αποστολή των δημοσίων εγγράφων με τον τρόπο αυτό επέχει θέση επίδοσης με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

3. Τα έγγραφα αποθηκεύονται προσωρινά στις θυρίδες των φυσικών προσώπων/χρηστών για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή των χρηστών μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες τους για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών ή να διαγράφονται.

4. Το φυσικό πρόσωπο/χρήστης έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών του στοιχείων στη θυρίδα του, με αποκλειστικό σκοπό την χρήση τους από τον ίδιο κατά την υποβολή αιτήσεων μέσω της ΕΨΠ.

5. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου/χρήστη στην θυρίδα του, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων


1. Στην ΕΨΠ τηρούνται Θυρίδες Φορέων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020.

2. Η Θυρίδα Φορέα είναι ένα «ψηφιακό γραμματοκιβώτιο» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) έχει μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,
γ) περιέχει αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,
δ) οργανώνει τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,
ε) Οι χειριστές της θυρίδας λαμβάνουν ενημερώσεις για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (email, sms, κ.ά.),
στ) Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως:
- Ανάθεση
- Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
- Κατάσταση αίτησης
- Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
- Αναζήτηση
- Ιστορικό υποθέσεων
- Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη
- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.
 
3. Για κάθε φορέα, ανάλογα με την οργανωτική του δομή και τον τρόπο εξυπηρέτησης φυσικών προσώπων/χρηστών, είναι δυνατή η δημιουργία περισσότερων της μιας θυρίδας. Η ανώτερη ιεραρχικά θυρίδα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

4. Στις θυρίδες έκαστου φορέα τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται σε αυτόν και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών. Για τα έγγραφα και τις αιτήσεις καθώς και τις απαντήσεις/έγγραφα επί των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου οι θυρίδες του φορέα καλύπτουν τις ανάγκες του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του άρθρου 19 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και δεν απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης του φορέα.

5. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών καθώς και οι απαντήσεις/έγγραφα των αιτήσεων αυτών, μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες των φορέων για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.

6. Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/ χρήστες στις θυρίδες των φορέων και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

7. Οι χειριστές των θυρίδων έχουν τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που παρέχονται ηλεκτρονικά από την ΕΨΠ για λογαριασμό των φυσικών προσώπων ή για λόγους αυτεπάγγελτης αναζήτησης.
 
8. Για τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών, παρέχεται στις θυρίδες που τηρούν οι φορείς η πρόσθετη λειτουργία ανάκτησης αντιγράφου του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της υπ’ αρ.
4082/26-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 3982). Ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να αποθηκεύει το αντίγραφο του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης ως δικαιολογητικό στη συναλλαγή που πραγματοποιεί το φυσικό πρόσωπο, εφόσον απαιτείται από τον αρμόδιο φορέα η προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας.

Άρθρο 5Α
Διαδικασία έκδοσης δημοσίων εγγράφων με χρήση της θυρίδας φορέα

1. Ο υπάλληλος χειριστής της θυρίδας κάθε φορέα του δημόσιου τομέα μεταφορτώνει σε μορφή .pdf στη θυρίδα το δημόσιο έγγραφο που έχει συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους και φέρει τα στοιχεία του τελικώς υπογράφοντα. Κατόπιν, η θυρίδα μέσω ειδικής λειτουργίας αποτυπώνει στο έγγραφο τα εξής:
α) την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) την εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR.

2. Μετά την αποτύπωση των ανωτέρω, το δημόσιο έγγραφο είναι διαθέσιμο στη θυρίδα του φορέα.


Άρθρο 6
Χρήστες των θυρίδων των φορέων


1. Στις Θυρίδες των Φορέων προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους υπαλλήλους του φορέα:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων,
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της Θυρίδας του Φορέα και την ονομασία της Θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
Ο διαχειριστής της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

2. Κάθε φορέας είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της κάθε Θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που υποβάλει ο κάθε φορέας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού  προηγουμένως  προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες  υπηρεσίες».
 
5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές της θυρίδας του φορέα οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 7
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στη θυρίδα του Φορέα ορίζεται ο ίδιος ο φορέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

2. Ο Φορέας είναι υπεύθυνος ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης της θυρίδας του και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτής, καθώς και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Άρθρο 8
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας


1. Η παραγωγική λειτουργία της θυρίδας του κάθε φορέα ξεκινά με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 ύστερα από το αίτημα, της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

2. Το αίτημα υποβάλλεται από τους ιεραρχικά ανώτερους προϊσταμένους της αρμόδιας για ΤΠΕ υπηρεσίας, η οποία έχει την ευθύνη για τα αντικείμενα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4727/2020.

3. Το αίτημα περιλαμβάνει υποχρεωτικά των αριθμό των θυρίδων που αιτείται ο Φορέας και το επίπεδο της οργανικής μονάδας που αντιστοιχούν καθώς και τα στοιχεία του αρχικού διαχειριστή.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης