ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/9/οικ.3752/2021

Επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα (ν. 4735/2020, Α' 197)

2 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/9/οικ.3752
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχυδρομική Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Τηλ. : 213-131-3212,-3215,-3373
Email : [email protected]

Θέμα: Επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα (ν.4735/2020, Α'197)

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρα 20-23) του ν.4735/2020 (Α'197) ρυθμίζεται η επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα η πλήρωση των θέσεων των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.

Από τις διατάξεις του ν.4735/2020 εξαιρούνται οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του ν.3429/2005 (Α'314) και οι φορείς του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 (Α'258).

Για τις θέσεις που κενώνονται από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι από 12.10.2020, εφαρμόζεται η οριζόμενη από αυτόν διαδικασία επιλογής. Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση λήξης της θητείας των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της διοίκησης, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ.2 του άρθρου 22 του ν.4735/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 48 του ν. 4772/2021 (Α' 17), βάσει της οποίας «2. Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 20 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21, παρατείνεται μεταβατικά η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση καλύπτεται μεταβατικά, λαμβάνοντας υπόψη στην περίπτωση αυτή τα σχετικά προσόντα διορισμού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ' εφαρμογή του παρόντος εκκινεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.»

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

1. Οι φορείς υποβάλουν σχετικό αίτημα στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη των θέσεων αυτών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την πληρότητα αλλά και την ταχύτερη έκδοση αυτής, το αίτημα του φορέα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Τις προς επιλογή θέσεις και το χρόνο λήξης της θητείας των ήδη υπηρετούντων σε αυτές.
β) Τις ισχύουσες για το φορέα διατάξεις και ειδικότερα θα πρέπει να παρατίθενται αναλυτικά:
• ο σκοπός και το αντικείμενο του φορέα
• οι αρμοδιότητες και τα τυχόν Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων.
• τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις εν λόγω θέσεις από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή τις οικείες διατάξεις του φορέα σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 20 του ν.4735/2020.

Τα ως άνω κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να αναφέρονται αναλυτικά καθώς η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης μοριοδοτείται με 2,5 έως 6 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς πλήρωση θέση και το αντικείμενο του φορέα σε συνδυασμό με το επίπεδο της θέσης ευθύνης.

2. Η πρόσκληση εκδίδεται από το ΑΣΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Για τις προς πλήρωση θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 είναι: α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. και γ) Πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των ως άνω θέσεων μπορεί να προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ (άρθρο 20):


Στη διαδικασία επιλογής στις ως άνω θέσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν μπορούν να διοριστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως ισχύει και του άρθρου 69 του ν.4622/2019 (Α'133)

Συγκεκριμένα:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:


Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΑΣΕΠ αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στην οικεία πρόσκληση.

Για την απόδειξη της εμπειρίας (απαιτούμενη ή μοριοδοτούμενη) στο δημόσιο τομέα απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών ή αντίστοιχης βεβαίωσης υπηρεσιακής κατάστασης από την οικεία Υπηρεσία, βάσει των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του Υπαλλήλου.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 21):


Η προεπιλογή των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία αποτελείται από: α) έναν Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, β) έναν νομικό σύμβουλο του Κράτους, γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η σχετική Επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί με την αριθ. 6/2021 απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 6ΩΑ16Η6-0ΓΛ) με θέμα «Ορισμός μελών της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου» για τριετή θητεία.

Για την προεπιλογή των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(α)


Τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα Μόρια
Δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 150
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας 250
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
ή
Πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
100
Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 250
Διδακτορικό δίπλωμα 350
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 45
Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 45
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο: 800

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4735/2020, στην περίπτωση που υποψήφιος είναι απόφοιτος ΕΣΔΔΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, θα μοριοδοτηθεί για τον μεταπτυχιακό αυτό τίτλο με 100 μόρια.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(β)


Προσόντα εμπειρίας Μόρια
Κάθε μήνας πραγματικής εμπειρίας, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης
*2 μόρια
Μήνες Χ 2 μόρια
Κάθε μήνας πραγματικής εμπειρίας σε θέση ευθύνης:
*2,5 – 6 μόρια ανάλογα με τη συνάφεια της εμπειρίας με την προς πλήρωση θέση.
Μήνες Χ 2,5 έως 6 μόρια
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο: = 800 μόρια

Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει εμπειρία μικρότερη του μήνα, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το ένα τριακοστό (1/30) των μορίων ανά μήνα, όπως ορίζεται στον ως άνω πίνακα.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(γ) - Συνέντευξη


Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου με σκοπό να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την προς πλήρωση θέση. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π., κατ' ανώτατο όριο με οκτακόσια (800) μόρια, ως εξής:
• έως και τριακόσια (300) μόρια για την προσωπικότητα του υποψηφίου και
• έως και πεντακόσια (500) μόρια για την καταλληλότητα του υποψηφίου ως προς τα καθήκοντα της προς πλήρωση θέσης.
Διαδικασίες συνεντεύξεων που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. ή στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Α.Σ.Ε.Π. υπό την ιδιότητά τους αυτή δύναται να διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του υποψηφίου, με τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Η διαδικασία προεπιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής:
α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 20 του ν.4735/2020.
β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων βάσει των κριτηρίων των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων και της εμπειρίας.
γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
- προσωρινού πίνακα αποκλειομένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του λόγου ή λόγων αποκλεισμού και
- προσωρινού πίνακα των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους.
Από την ανάρτηση των ως άνω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε βαθμολογία υποψηφίους με ειδοποίηση μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του ή με χρήση και άλλων μέσων που αποφασίζει η Επιτροπή. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι που έχουν κληθεί σε συνέντευξη παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επόμενους υποψηφίους.
Με το πέρας της διαδικασίας της συνέντευξης, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων βάσει του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στα τρία κριτήρια του άρθρου 21 του ν.4735/2020 και αποστέλλει τον πίνακα στον εποπτεύοντα το νομικό πρόσωπο Υπουργό.
Ένας εκ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του ν.4735/2020 καθορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ.

7. ΘΗΤΕΙΑ (Άρθρο 22):


Η θητεία των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμα τριετία. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο, η θέση καλύπτεται μεταβατικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά
προσόντα διορισμού, ενώ παράλληλα ξεκινά η διαδικασία επιλογής βάσει των διατάξεων των άρθρων 20-21 του ν.4735/2020.
Επισημαίνεται στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 ότι κατά την κατάρτιση των Οργανισμών/Κανονισμών τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω διατάξεις περί επιλογής Διοικήσεων, οι οποίες θέτουν ορισμένο πλαίσιο διαδικασίας και επιλογής βάσει καθορισμένων μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

2. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή: «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη


Taxheaven.gr