Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ6α/Γ.Π. 6693/22.2.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» (Β΄ 1486), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ.34218/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1729).

Κατηγορία: Λοιπά

Γ6α/Γ.Π. 6693/22.2.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» (Β΄ 1486), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ.34218/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1729).


Γ6α/Γ.Π. 6693/22.2.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 6693

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ. 16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» (Β΄ 1486), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ.34218/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1729).

(ΦΕΚ Β' 805/01.03.2021)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32), όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
γ. Της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.62/2007 «Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α’ 70), όπως ισχύει.
δ. Του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.
ε. Του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
στ. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ζ. Του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
η. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4.3.2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» (Β΄ 1486).

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/ οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1729).

4. Την υπό στοιχεία 7618/ΓΓ4/22-1-2021 (Β΄ 328) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/132209/3-8-2018 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων "Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων"» (Β’ 3395).

5. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π. οικ.523/2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Υφυπουργό στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 7).

6. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4.3.2015 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ "Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου" του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς φοίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, χορηγείται βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διασώστη Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας».

Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ειδικότητας Ι. Ε. Κ "Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου" του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή δίπλωμα αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4.3.2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1486), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠοικ. 34218/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1729).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης