ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/736/2232/1.3.2021

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 - ν. 4781/2021 (Α' 31)

1 Μάρ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021
Αριθ. πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232
Σχετ. 2019, 1875, 2099, 2159, 2163, 1913

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3365, -3201, -3375
E-Mail: [email protected]


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 - ν. 4781/2021 (Α' 31)


Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.2020, ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8, εγκύκλιος

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4781/2021 (Α' 31), στο Κεφάλαιο Δ' του οποίου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του αρ. 490 του ν. 4781/2021 θεσπίζονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

«1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α' 224) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης».

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τον κύκλο κινητικότητας του έτους 2020.

3. Η προθεσμία για την έκδοση των σχετικών πράξεων μετακίνησης του προσωπικού αποκλειστικά στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου 2020 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016) παρατείνεται έως τις 8.3.2021, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις απόσπασης ή να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι αποφάσεις μετάταξης και να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ).

Αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού σε περίπτωση σύγκρισης υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος.

4. Η παρ. 3 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1, εφαρμόζονται και για όσες αποφάσεις μετακίνησης έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος οι υπηρεσίες προέλευσης των προς μετακίνηση υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν εκ νέου βεβαίωση πλήρωσης της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 στις υπηρεσίες υποδοχής των υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η απόφαση μετακίνησης είτε η διαδικασία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, οι αποφάσεις μετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.

Βάσει των ως άνω ρυθμίσεων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων - Κάλυψη ποσοστού 65%

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, οι οποίες σύμφωνα με την παρ. 2 έχουν εφαρμογή και για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας 2020, επιλύεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων το πρόβλημα που ανακύπτει κατά την τελική φάση βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων σχετικά με την κάλυψη του ποσοστού 65% του κλάδου στον οποίον ανήκει ο υπάλληλος, ο οποίος έχει επιλεγεί προς μετακίνηση. Ειδικότερα, στο καταληκτικό στάδιο ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων, εφόσον συγκρίνονται υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση, και εφόσον δεν πληρούται για το σύνολο των επιλεγέντων υπαλλήλων του ίδιου κλάδου η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, αλλά για μέρος μόνο αυτών, οι φορείς προέλευσης των υπαλλήλων βεβαιώνουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής ως εξής:

Α) προτάσσεται προς βεβαίωση της συνδρομής αυτής ο υπάλληλος εκείνος που έχει διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και,

Β) σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν βάσει αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης.

Παράδειγμα: Σε περίπτωση που κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, ζητείται η βεβαίωση συνδρομής του ποσοστού κάλυψης 65% του οικείου κλάδου και συγκρίνονται δύο υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στον ίδιο κύκλο κινητικότητας, αλλά η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής δύναται να βεβαιωθεί μόνο για τον έναν υπάλληλο, προκειμένου να πληρούται το ποσοστό του 65% κάλυψης του οικείου κλάδου, η Υπηρεσία προέλευσης με ημερομηνία αναφοράς το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης, θα συγκρίνει τον εν τοις πράγμασι διανυθέντα χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης εκάστου υπαλλήλου από τους συγκρινόμενους, οπότε και ο υπάλληλος που διαθέτει τον περισσότερο εν τοις πράγμασι χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης, θα προταχθεί για την βεβαίωση της συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης. Αν και οι δύο υπάλληλοι διαθέτουν τον ίδιο χρόνο, τότε προτάσσεται προς βεβαίωση της συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης εκείνος ο υπάλληλος, για τον οποίο έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου, κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι ο εν τοις πράγμασι διανυθείς χρόνος υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά σε χρόνο διανυθέντα στην υπηρεσία προέλευσης και λαμβάνεται υπόψη κάθε πραγματική δημόσια, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας 2020, παρακαλούνται οι φορείς προέλευσης των υπαλλήλων για τον επανέλεγχο της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής βάσει των σχετικών διατάξεων, όπως προαναφέρθηκαν, για όσες αποφάσεις μετακίνησης εκκρεμούν προς έκδοση.

2. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του κύκλου κινητικότητας 2020- Επανέλεγχος ποσοστού κάλυψης του οικείου κλάδου

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 490 του ν. 4781/2021 ρυθμίζονται τα εξής:

1. Παρατείνεται έως τις 8/3/2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετακίνησης των υπαλλήλων στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας 2020. Ειδικότερα, έως και τη Δευτέρα, 8/3/2021, θα πρέπει οι φορείς υποδοχής να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης και να έχουν δημοσιευτεί οι αποφάσεις μετάταξης ή να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και να έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης.

2. Επιπλέον, αποκλειστικά για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας 2020 εισάγεται μια μεταβατική ρύθμιση για τους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε δήμους (οτα α' βαθμού), σύμφωνα με την οποία:

α) για τους δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%.

β) Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού (80%) σε περίπτωση σύγκρισης υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, θα εφαρμοστούν και πάλι τα κριτήρια που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016. (βλ. ανωτέρω Κεφάλαιο 1 της παρούσας).

γ) η ρύθμιση αυτή της παρ. 3 του αρ. 490 του ν. 4781/2021 καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς διαδικασίες μετακινήσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας, αλλά και τις περαιωθείσες διαδικασίες κινητικότητας του ίδιου κύκλου κινητικότητας 2020, δηλαδή αποφάσεις μετακίνησης - απόσπασης ή μετάταξης - οι οποίες έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, εισάγεται αποκλειστική προθεσμία για τη Διοίκηση, μέχρι και την Τετάρτη 3/3/2021, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους ή σε νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους, να επανελέγξουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής βάσει του νεώτερου προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικείου κλάδου (80%) σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει.

δ) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας ή σε περίπτωση που βεβαιώνονται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω νέες ειδικές και αποκλειστικά για τον κύκλο αυτό ισχύουσες προϋποθέσεις, οι αποφάσεις μετακίνησης που έχουν ήδη εκδοθεί ή δημοσιευτεί, ανακαλούνται με ευθύνη του φορέα υποδοχής και οι εκκρεμείς διαδικασίες παύουν.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται το εξής: Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων δεν επαφίεται σε καμία περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης, αλλά αποτελεί δέσμια αρμοδιότητά του στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από το ν. 4440/2016 διατάξεων. Η μη ανταπόκριση των φορέων προέλευσης στην έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων ιδιαίτερα κατά το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων μετακίνησης, έχει ως αποτέλεσμα να θίγονται ενδεχομένως τα δικαιώματα των υπαλλήλων που μετέχουν στην Κινητικότητα και έχουν επιλεγεί, καθώς χωρίς τη βεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων, οι Υπηρεσίες υποδοχής δεν δύνανται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετακίνησης του επιλεγέντος υπαλλήλου και αναγκαστικά πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες διαδικασίες για τον επόμενο στη σειρά επικρατέστερο υποψήφιο. Προκειμένου επομένως να τηρείται η αρχή της νομιμότητας, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προέλευσης για την αμελλητί παροχή της απαιτούμενης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετακίνησης.

3. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

1. Οι φορείς προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων που έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας 2020, παρακαλούνται για τη συνεργασία τους και για τις κατά λόγο αρμοδιότητας άμεσες ενέργειές τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων, όπως προαναφέρθηκαν και βάσει των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα εγκύκλιο.

2. Δεδομένου ότι οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του αρ. 490 του ν. 4781/2021 καταλαμβάνουν τόσο τις αποφάσεις μετακίνησης στο πλαίσιο του κύκλου Κινητικότητας 2020, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4781/2021 όσο και αυτές, οι οποίες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, διευκρινίζονται τα εξής:

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις απόσπασης: Για αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί, θα πρέπει για τη νομιμότητα της εν λόγω υπηρεσιακής μεταβολής, η σχετική απόφαση, προκειμένου να παράγει έννομες συνέπειες, να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη βεβαίωση συνδρομής της νεώτερης προϋπόθεσης που θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Για όσες αποφάσεις απόσπασης εκκρεμούν, δεν δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η έκδοσή τους χωρίς να βεβαιώνεται η συνδρομή της νεώτερης προϋπόθεσης της παρ. 3 του αρ. 490 του ν. 4781/2021. Εφόσον δεν βεβαιωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής της παρ. 3 του αρ. 490, οι αποφάσεις απόσπασης που έχουν ήδη εκδοθεί, ανακαλούνται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις υπηρεσίες προέλευσής τους ενώ για όσες αποφάσεις εκκρεμούν, παύει η διαδικασία έκδοσής τους.

Η ως άνω διαδικασία και βεβαίωση απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 490 του ν. 4781/2021, και για την έκδοση εκκρεμών αποφάσεων απόσπασης στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας 2020.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς αποφάσεις μετάταξης: Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών διευκρινίζονται τα εξής:

• Οι υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων, που ανήκουν οργανικά σε δήμους του πεδίου εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 490 του ν. 4781/2021, θα πρέπει αμελλητί να αποστείλουν βεβαίωση στον φορέα υποδοχής, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής:

α) υπαγωγή ή μη του υπαλλήλου στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 490 του ν. 4781/2021,

β) εφόσον ο υπάλληλος υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, θα πρέπει ακολούθως αιτιολογημένα να βεβαιώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης σχετικά με το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου (80%).

• Άμα τη παραλαβή της ως άνω βεβαίωσης, οι υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει αμελλητί να ενημερώσουν αρμοδίως το Εθνικό Τυπογραφείο για την συνέχιση της διαδικασίας δημοσίευσης, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αναφέροντας και τον σχετικό κωδικό αριθμό δημοσίευσης.

• Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει, εφόσον εκκρεμεί προς δημοσίευση η πράξη μετάταξης, να ζητηθεί η ανάκληση της δημοσίευσης. Σε περίπτωση δε που έχει δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης και εφόσον δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 3 του αρ. 490 του ν. 4781/2021, οι υπηρεσίες υποδοχής οφείλουν να προβούν αμέσως μετά το πέρας της τιθέμενης αποκλειστικής προθεσμίας για τις υπηρεσίες προέλευσης, στην ανάκληση των αποφάσεων μετάταξης.

Διευκρινίζεται ότι αντίστοιχες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και για τις εκκρεμείς αποφάσεις μετάταξης του κύκλου κινητικότητας 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 4781/2021, οπότε και θα πρέπει να χορηγηθεί αντιστοίχως νεώτερη βεβαίωση για τη συνδρομή της προϋπόθεσης κάλυψης του ποσοστού 65% κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στην παρ. 1 του αρ. 490 του ν. 4781/2021.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων και απαιτούμενων ενεργειών, ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του αρ. 490 του ν. 4781/2021, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προέλευσης θα κοινοποιήσουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας ([email protected]) τη σχετική βεβαίωση περί συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

3. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (http://www.ypes.gr/) στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής στη διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα


Taxheaven.gr