146/38460/8.2.2021

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει.

8 Φεβ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. 146/38460

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει.

(ΦΕΚ Β' 706/24.02.2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ) Του Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
δ) Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
ε) Της υπ΄αρ. 188763/2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β΄ 2284).
στ) Της υπ΄αρ. 68/11-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 36).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου. (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και τις διατάξεις του ν. 3913/2011 (Α΄ 32).

4. Την υπ΄αρ. 163/13692/25.1.2018 (Β΄ 267, Β’ 590) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει.

5. Την υπ΄αρ. 1583/335048/2020 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ αρ. 163/13692/25.1.2018 απόφασης του ΥΠΑΑΤ περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β΄ 267, Β’ 590)» (Β΄ 5538).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η περ. ε του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»: τα νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου και οι ατομικές επιχειρήσεις που πιστοποιούνται, βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 και της διαδικασίας του άρθρου 8 και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα νομικά πρόσωπα να έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.
β) Να συμμετέχουν ή να απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο και στην ατομική επιχείρηση με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ.
γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.
δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι εταίροι και τα μέλη αυτών ανάλογα με τη νομική μορφή καθώς και οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε αυτά με κάθε μορφή σχέσης εργασίας δεν επιτρέπεται:
δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δβ) Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ., καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων προηγείται της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των νομικών προσώπων.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 4α, 4β και 4γ του άρθρου 6, υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6, καθώς και αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους 20 ευρώ.
Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Από τα ανωτέρα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή τους, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο και την ατομική επιχείρηση (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομίμου εκπροσώπου.
ii. Για την παρ. 4β, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Θεματικά Πεδία, Αριθμός Μητρώου ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).
Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου και ατομικής επιχείρησης και την εγγραφή τους ή μη στο μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. του άρθρου 9. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.»

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλματος) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


Taxheaven.gr