ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1.3.2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 33η εγκύκλιος

2 Μάρ 2021

Taxheaven.gr

Αθήνα, 1/3/2021
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146 /οικ. 3713

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα

Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου:
213131-3337,-3340, -3378, -3215,-3212,-3373
Email: [email protected]

Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού:
213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367
(για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: [email protected]


ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

1. ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021 (ΦΕΚ Β' 793) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. 1Β της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης εκ νέου τα εξής:
 

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(...)
2. Δημόσιες υπηρεσίες • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
• Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
• Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
• Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.


Τα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα είναι τα ίδια και για τα τρία προβλεπόμενα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης και δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτά που ίσχυαν ήδη.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 32η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4).

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σε συνέχεια της διάταξης του άρθρου 178 του ν.4764/2020 (Α' 256) και της σχετικής αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/Οικ.440/11.01.2021 (ΑΔΑ: 9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 489 του ν.4781/2021 (Α' 31), «1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α' 256) παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2021. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παρ. 2-4 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020».

Κατόπιν των ανωτέρω, η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, η οποία έληγε στις 31.12.2020 και παρατάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν.4764/2020 έως τις 28.02.2021, παρατείνεται εκ νέου έως τις 30.6.2021, για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, λόγω των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020, σε περίπτωση άρσης των μέτρων που ισχύουν, δυνάμει των οποίων αναστέλλεται η διεξαγωγή συναθροίσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 και τα οποία συνεπάγονται αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπηρεσιακών συμβουλίων, οι εκλογές θα διενεργηθούν αμελλητί από το φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 (Α' 214) προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας. Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 ορίζεται ότι με την καθ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων, λήγει η θητεία των υφιστάμενων αιρετών μελών, η οποία έχει παραταθεί, και ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα αιρετά μέλη.

Ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης για τις αποφάσεις συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/Οικ.440/11.01.2021 (ΑΔΑ: 9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Με τη διάταξη του άρθρου 491 του ν. 4781/2021 (Α' 31) εισάγεται ρύθμιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αδυναμίας λήψης αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των συμμετεχόντων όχι μόνο υπερβαίνει τα επτά (7) άτομα αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα συλλογικά αυτά όργανα είναι πολυπληθή, οπότε και δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 1, «1. Αποκλειστικά κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δια περιφοράς μόνο για εξαιρετικώς επείγοντα θέματα και εφόσον δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου».

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2, «2. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μνημονεύει ότι τεκμηριώνεται η αδυναμία συνεδρίασης διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι υφίσταται η αναγκαιότητα για τη λήψη απόφασης από το συλλογικό όργανο και να αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα εξεταστούν και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, τον αριθμό των μελών της γενικής συνέλευσης και τον τρόπο διασφάλισης απαρτίας κατά την εν λόγω διαδικασία».

Όσον αφορά την πρόσκληση που απαιτείται να εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 3, «3. Για την διά περιφοράς λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης απαιτείται η προηγούμενη έκδοση σχετικής πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες προ της έναρξης της καθορισμένης διαδικασίας, η οποία αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο υποχρεωτικά σε όλα τα μέλη. Για τη νομιμότητα έκδοσης των αποφάσεων δια περιφοράς απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45), ο τρόπος διασφάλισης της οποίας καθορίζεται κατά την παρ. 2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) την επισήμανση ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί δια περιφοράς κατόπιν απόφασης του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία της σχετικής απόφασης, β) τα θέματα της ημερησίας διάταξης και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, καθώς και τον χρόνο έναρξης και λήξης της διαδικασίας και γ) τον τρόπο (ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή κάθε άλλου πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού μέσου) και τη διαδικασία διεξαγωγής της διά περιφοράς λήψης απόφασης». Σύμφωνα δε με την παρ. 4, «4. Ο Πρόεδρος, εντός της προθεσμίας της παρ. 3, οφείλει να αποστείλει στα μέλη τις εισηγήσεις επί των θεμάτων για τα οποία τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν. Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο ορίζεται από τον Πρόεδρο στη σχετική πρόσκληση».

Τέλος, με τις διατάξεις των παρ. 5 - 7 προβλέπεται ότι «5. Δεν επιτρέπεται η εξέταση θεμάτων εκτός των προβλεπομένων στην ημερήσια διάταξη.
6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δια περιφοράς, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος. 7. Πρακτικά συντάσσονται και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης δια περιφοράς.

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 8 προβλέπεται ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υπενθυμίζεται ότι για τους ΟΤΑ προβλέπονται ήδη αντίστοιχες ρυθμίσεις.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας.

Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι δεδομένων των συνθηκών έκτακτης λειτουργίας των Υπηρεσιών με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

3. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.

4. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι και δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν.

5. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν στο πλαίσιο της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις παρασχεθείσες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.

6. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Οδηγίες COVID 19».Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

1) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),
2) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1), 
3) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),
4) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),
5) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),
6) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),
7) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46 ΜΤΛ6-ΘΘΦ),
8) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446 ΜΤΛ6 -ΠΡΧ),
9) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),
10) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),
11) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α),
12) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ),
13) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ),
14) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ),
15) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ),
16) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ),
17) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0),
18) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),
19) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 (ΑΔΑ: 9 Π ΨΤ46ΜΤΛ6 -ΧΞΤ),
20) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23.10.2020 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9),
21) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η),
22) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ),
23) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ).
24) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1),
25) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2),
26) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14.12.2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ),
27) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ),
28) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ10),
29) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4),
30) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ. 1813/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1),
31) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08.02.2021 (ΑΔΑ: 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1),
32) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4)
 


Taxheaven.gr