13638/1.3.2021

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

1 Μάρ 2021

Taxheaven.gr

Αθήνα, 01-03-2021
Αρ. Πρωτ.: 13638/1.3.2021

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

 

Εκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια
0.1 12-02-2021 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς  


1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Καν.(ΕΕ) 1307/2013, Καν.(ΕΕ) 1306/2013, Καν.(ΕΕ) 639/2014, Καν.(ΕΕ) 640/2014, Καν.(ΕΕ) 641/2014, Καν.(ΕΕ) 809/2014, του εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2020/2017 και τις υπ' αριθμ. 104/7056/21-01-2015 ΥΑ, 1930/81861/22-07-2015 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την παρούσα εγκύκλιο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login

3. Η αίτηση αναθεώρησης συμπληρώνεται και οριστικοποιείται στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης επισυνάπτεται στην επιλεγμένη κατηγορία αίτησης αναθεώρησης ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τα τυχόν απαραίτητα για την επιλεγμένη κατηγορία αίτησης δικαιολογητικά. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση αναθεώρησης αποθηκεύεται και οριστικοποιείται.

4. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, η αίτηση υποβάλλεται αυτόματα στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση αναθεώρησης, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στα πλαίσια ελέγχου.

6. Δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης οριστικής υποβληθείσας αίτησης αναθεώρησης και υποβολής νέας αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης. Η νέα αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα νέο εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου.

7. Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

8. Στην περίπτωση των γεωργών που δεν κρίθηκαν δικαιούχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα κατόπιν διασταύρωσης με βάσεις δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού από κάθε δημόσια αρχή, ενδεικτικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή άλλης δημόσιας αρχής και θεωρούν ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων φέρουν λανθασμένες καταχωρήσεις, τότε δύναται να προβούν σε διόρθωση των σχετικών καταχωρήσεων στις εν λόγω αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες διόρθωσης.

9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προβεί σε νέα διασταύρωση στοιχείων με κάθε πηγή πληροφοριών και βάση δεδομένων που διαθέτει ή παρέχεται σ' αυτόν από άλλη δημόσια αρχή, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της αριθ. 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ Β' 147/22-01-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την ορθή χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους Ν.

10. Η έγκριση των αιτήσεων αναθεώρησης κατά το στάδιο του διοικητικού ελέγχου αυτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Συνεπώς, το οριστικό αποτέλεσμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα θα εξαχθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης καθορίζεται με ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. στον ιστότοπο του. (www. opekepe.gr)

2. Αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

4. ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

I. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής ηλικίας

II. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του Περιφερειακού Μέσου Όρου (ΠΜΟ) εθνικού αποθέματος (ΕΑ) από το εθνικό απόθεμα τρέχοντος έτους (έτους ενίσχυσης Ν), είναι οι κάτωθι:

i. Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος ενίσχυσης Ν ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών Ν-5 έως και Ν-1 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Υπό τους εξής όρους:

• Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας μεταξύ της πρώτης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ή/και της έναρξης ζωικής εκμετάλλευσης, π.χ. για το έτος ενίσχυσης Ν το Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και να έχει ξεκινήσει τη ζωική εκμετάλλευση το έτος Ν-5 ή μεταγενέστερα αυτού και ουδέποτε πριν.

• Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση, προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και έχει δημιουργήσει ζωική εκμετάλλευση ως φυσικό πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης του στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Το ΦΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος εθνικού αποθέματος ως γεωργός νεαρής ηλικίας, εφόσον πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι.

Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) νοείται ως γεωργός νεαρής ηλικίας, όταν το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου, είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:

- είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους Ν, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/Ν-40 έως και τις 31/12/Ν-18 και

- το έτος δημιουργίας πρώτης φοράς γεωργικής εκμετάλλευσης του ΦΠ ταυτίζεται με το έτος έναρξης καθηκόντων στο ΝΠ, από το έτος Ν-5 και μετά και

- ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του ΝΠ όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Υπό τους εξής όρους:

• Όσον αφορά στα ΝΠ ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης καθηκόντων του γεωργού νεαρής ηλικίας στο ΝΠ που ασκεί έλεγχο σε αυτό, π.χ. για το έτος ενίσχυσης Ν, ο Οικονομικός Διαχειριστής πρέπει να έχει έναρξη καθηκόντων στο νομικό πρόσωπο το έτος Ν-5 ή μεταγενέστερα αυτού.

• Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Διαχειριστής του ΝΠ έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και έχει δημιουργήσει ζωική εκμετάλλευση προγενέστερα του έτους που έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το προγενέστερο έτος μεταξύ της πρώτης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της δημιουργίας ζωικής εκμετάλλευσης και το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Στην περίπτωση που τόσο το ΦΠ που ελέγχει το ΝΠ όσο και το ίδιο το ΝΠ αιτούνται τη χορήγηση ΔΒΕ από το ΕΑ το ίδιο έτος, τότε κρίνεται δικαιούχος το πρόσωπο με το προγενέστερο έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Όταν το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας είναι το ίδιο τότε δίνεται προτεραιότητα στο ΦΠ.

• Σε περίπτωση που ένας Οικονομικός Διαχειριστής ασκεί καθήκοντα σε περισσότερα από ένα (1) ΝΠ τότε κρίνεται δικαιούχος το ΝΠ στο οποίο ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει το προγενέστερο έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, εφόσον το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει Οικονομικό Διαχειριστή που πληροί το κριτήριο του γεωργού νεαρής ηλικίας και έλαβε εντός της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που το ΦΠ που ήταν οικονομικός διαχειριστής σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ εντός της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως γεωργός νεαρής ηλικίας που στα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και δεν έχει ζωική εκμετάλλευση πριν από τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ. Εφόσον, το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής), δεν έχει δημιουργήσει πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση στα προσωπικά του στοιχεία ή/και δεν έχει ζωική εκμετάλλευση ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση, πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω ΝΠ δημιούργησε πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν τη δημιουργία πρώτης φοράς γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δηλαδή έγγραφα έναρξης/διακοπής των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τη ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας είναι μεταγενέστερη από την έκδοση των ΚΑΔ, για την καταχώριση της πραγματικής έναρξης δραστηριότητας απαιτούνται, φορολογική δήλωση του πρώτου έτους δήλωσης γεωργικών εισοδημάτων/ζημιών συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο αυτών από αρμόδια Δημόσια αρχή.

ii. Νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που άρχισε τη γεωργική του δραστηριότητα μεταξύ των ετών ενίσχυσης Ν-2 έως και Ν και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ' ευθύνη του ούτε ήλεγχε νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή έχει γεννηθεί έως και 31/12/Ν-18.

Εξαιρέσεις:

• Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει ζωική εκμετάλλευση εντός της 5ετίας πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης, δηλαδή την 5ετία πριν από τα έτη Ν-2 έως και Ν, τότε το Φυσικό Πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που το ΦΠ έχει ξεκινήσει γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του σε κάποιο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή είχε ζωική εκμετάλλευση εντός της πενταετίας που προηγείται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ως ΦΠ, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) ως νεοεισερχόμενος γεωργός νοείται το ΝΠ, ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Το ΝΠ που αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα μεταξύ των ετών ενίσχυσης Ν-2 έως και Ν και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ' ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και

ii. Το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή:

- γεννήθηκε έως τις 31/12/Ν-18

- αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα μεταξύ των ετών ενίσχυσης Ν-2 έως και Ν και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ' ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα

- ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Υπό τους εξης όρους:

• Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης μεταξύ των ετών ενίσχυσης Ν-2 έως και Ν.

• Το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός διαχειριστής).

• Το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του νεοεισερχόμενου γεωργού όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω.

• Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ - οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση νομικού προσώπου που ασκεί γεωργική δραστηριότητα, και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι μεταξύ των ετών ενίσχυσης Ν-2 έως και Ν. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή είχε ζωική εκμετάλλευση, πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης, δηλαδή πριν από τα πέντε έτη που προηγούνται των ετών Ν-2 έως και Ν, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ή/και ζωική εκμετάλλευση ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών Ν-2 έως και Ν, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το έτος ενίσχυσης Ν, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας μεταξύ των ετών ενίσχυσης Ν-2 έως και Ν.

• Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο οικονομικός διαχειριστής του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το έτος ενίσχυσης Ν και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το έτος Ν-2 έως και Ν ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.

• Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή που πληροί το κριτήριο του νεοεισερχόμενου γεωργού και έλαβε εντός της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Σε περίπτωση που το ΦΠ ήταν οικονομικός διαχειριστής σε ΝΠ και το ΝΠ εντός της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου από το ΕΑ ή ΠΜΟ, τότε το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

• Το ΝΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος ως νεοεισερχόμενος γεωργός που στα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΝΠ αναφέρεται στο σκοπό γεωργική δραστηριότητα και δεν έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και δεν έχει δημιουργήσει ζωική εκμετάλλευση πριν από τα πέντε έτη που προηγούνται των ετών Ν-2 έως και Ν κατά περίπτωση. Αντίστοιχα, και το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) θα πρέπει να μην έχει έναρξη γεωργικής δραστηριότητας ή/και ζωικής εκμετάλλευσης στα προσωπικά του στοιχεία ή με την εγκατάστασή του σε άλλο Ν Π που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της ημερομηνίας που το εν λόγω ΝΠ άρχισε γεωργική δραστηριότητα μεταξύ των ετών Ν-2 έως και Ν.

Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠ υποβάλει έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που αποδεικνύουν ότι άρχισε γεωργική δραστηριότητα μεταξύ των ετών Ν-2 έως και Ν, δηλαδή έγγραφα έναρξης/διακοπής των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τη ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η έναρξη της γεωργικής δραστηριότητας είναι μεταγενέστερη από την έκδοση των ΚΑΔ, για την καταχώριση της πραγματικής έναρξης δραστηριότητας απαιτούνται, φορολογική δήλωση του πρώτου έτους δήλωσης γεωργικών εισοδημάτων/ζημιών συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπρόσωπου και του λογιστή του ΝΠ για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο αυτών από αρμόδια Δημόσια αρχή.

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1. Οι ελεγκτές των Περιφερειακών Δ/νσεων και Περιφερειακών Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιολογούν τις αιτήσεις αναθεώρησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Διοικητικός έλεγχος», «Αίτησης αναθεώρησης» στο μενού «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (έτους ενίσχυσης Ν)». Στην περίπτωση που από την αίτηση αναθεώρησης προκύπτει ότι απαιτείται επανέλεγχος και τροποποίηση του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων έτους Ν, πρώτα ολοκληρώνεται ο επανέλεγχος του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων και στη συνέχεια ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης αναθεώρησης.

Οι ελεγκτές για τις αιτήσεις αναθεώρησης όπου:

α) εγκρίνονται, επιλέγουν στο πεδίο «Αποτέλεσμα ελέγχου» ΕΓΚΡΙΣΗ και δημοσιοποιούν το αποτέλεσμα του ελέγχου στους γεωργούς επιλέγοντας το κουμπί «Δημοσιοποίηση».

β) απορρίπτονται, επιλέγουν στο πεδίο «Αποτέλεσμα ελέγχου» ΑΠΟΡΡΙΨΗ, συμπληρώνουν την απορριπτική απάντηση και την δημοσιοποιούν στους γεωργούς επιλέγοντας το κουμπί «Δημοσιοποίηση»

γ) απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, επιλέγουν στο πεδίο «Αποτέλεσμα ελέγχου» ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, συμπληρώνουν την απάντηση ή πληκτρολογούν ελεύθερο κείμενο και την δημοσιοποιούν στους γεωργούς επιλέγοντας το κουμπί «Δημοσιοποίηση». Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών της αίτησης αναθεώρησης, καταχωρεί το πρωτόκολλο και την ημερομηνία αυτού, σαρώνει τα δικαιολογητικά και τα επισυνάπτει στα «Συμπληρωματικά στοιχεία».

Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης δημοσιοποιούνται:

άμεσα στους αιτούντες που είναι φυσικά πρόσωπα, εφόσον αυτά δεν είναι οικονομικοί διαχειριστές σε Νομικό Πρόσωπο, δηλαδή στο πεδίο «Οικονομικός Διαχειριστής σε ΝΠ» του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης υπάρχει «ΟΧΙ»

μετά την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου για τη χορήγηση του ΕΑ έτους Ν, στους αιτούντες που είναι ΝΠ και ο ελεγκτής βάσει της αίτησης αναθεώρησης έχει προβεί όπου κριθεί αναγκαίο, σε τροποποίηση του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων έτους Ν,

μετά την ολοκλήρωση του μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το ΕΑ έτους Ν, στους αιτούντες που είναι ΦΠ και στο πεδίο «Οικονομικός Διαχειριστής σε ΝΠ» του διοικητικού ελέγχου της αίτησης αναθεώρησης υπάρχει «ΝΑΙ» και βάσει αυτής ο ελεγκτής έχει προβεί σε τροποποίηση του Διοικητικού Ελέγχου Νομικών Προσώπων έτους Ν.Ο Πρόεδρος α/α
Δημήτριος Μελάς


 


Taxheaven.gr