Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-1987 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987
«Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις»


Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1642/1986
«Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις»
Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987


Γενικά

Με το Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» (ΦΕΚ 204/ΑΆ), καθιερώνεται στη χώρα μας ένα καινούριο σύστημα έμμεσης φορολογίας, το σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Με το νέο αυτό φορολογικό σύστημα δεν επιβάλλεται κανένας απολύτως καινούριος φόρος, αλλά αντικαθίστατα