Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19.2.2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφασης - Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999

Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19.2.2021
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας


Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/2021

(ΦΕΚ Β' 705/23-02-2021)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Το Π.Δ.2/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).

8. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16.5.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/ Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3/οικ.876/16-05-2000 καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 1426).

9. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’ 2444), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/ 1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 με θέμα “Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων” (Β’ 691)» (Β’ 1299).

11. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ).

12. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.8907/09-02-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησης σχεδιασμού και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

15. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

17. Το από 3/2/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του γραφείου της Υφυπουργού Υγείας,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφασης (Β’ 2932) του Υπουργού Υγείας σχετικά με την εκπόνηση πολιτικών ψυχικής υγείας και τον καθορισμό κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ανά διετία και έως το Σεπτέμβριο εκπονείται ή επικαιροποιείται ο σχεδιασμός της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας για τις πολιτικές ψυχικής υγείας και εκδίδεται η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού. Στο ανωτέρω πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.»

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
1. Η επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού η μη χαρακτήρα που θα αναλάβουν τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Στη διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και συμπράξεις, αποτελούμενες από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι συμπράξεις αυτές δύνανται να οργανώνονται είτε ως κοινοπραξία είτε ως ενιαίος φορέας, υπό τη μορφή αυτοτελούς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στην εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία άπαξ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης.
2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται απαραιτήτως με σαφήνεια και πληρότητα τα κάτωθι:
α. Περιγραφή της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (τύπος μονάδας, τομέας ψυχικής υγείας, έδρα μονάδας, ομάδα στόχος, σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, δυναμικότητα κ.λπ.).
β. Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
γ. Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης. δ. Όροι και διαδικασία συμμετοχής.
ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας μίας μονάδας, και κατόπιν αιτιολόγησης, τυχόν επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα, κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησής τους.
3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
Η οριζόμενη στην πρόσκληση προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης».

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Φάκελος συμμετοχής
1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει:
α. Σφραγισμένο υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
β. Σφραγισμένο υποφάκελο πρότασης για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
2. Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:
α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.
β. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
γ. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για κακουργήματα, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, του νόμου περί ναρκωτικών, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με τον ν. 3560/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους εκπροσώπους και τους διαχειριστές των νομικών προσώπων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των νομικών προσώπων δεν είναι γιατροί ή ψυχολόγοι κλάδου Ε.Σ.Υ. ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ. Παραστατικό εκπροσώπησης, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των συμμετοχών με αντιπρόσωπό του και όχι με τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Στην περίπτωση σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποπεριπτώσεων α’ και ζ’ υποβάλλονται από κοινού από τα μέλη της σύμπραξης. Αντίθετα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποπεριπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ υποβάλλονται από κάθε μέλος της σύμπραξης αυτοτελώς. Το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής κατατίθεται εντός του ίδιου σφραγισμένου υποφακέλου.
Συμμετοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω απορρίπτονται τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του υποφακέλου δικαιολογητικών και τυχόν προσφυγές δεν γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο συμμετέχων με την προσφυγή του υποβάλει εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη δυνατότητας συμπερίληψης πιστοποιητικού στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο λόγω καθυστέρησης της έκδοσης του από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, ο φορέας δύναται να υποβάλει αντ’ αυτού, αντίγραφο της αίτησής του προς την αρμόδια διοικητική αρχή για την χορήγηση του πιστοποιητικού, εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής του υποφακέλου συμμετοχής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σχετικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, και με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού στη συνέχεια, και πάντως πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί ή προσκομισθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής ή το περιεχόμενο του προσκομισθέντος πιστοποιητικού δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο της προηγηθείσας υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ο φορέας αποκλείεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Ο υποφάκελος πρότασης για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά (προφίλ) και περιγραφή δράσεων του φορέα, με έμφαση στις δράσεις ψυχικής υγείας και στις κοινωφελείς και εθελοντικές δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και στις δράσεις των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας.
β. Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος του προσώπου που πρόκειται να οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά τα προσόντα των ειδικοτήτων του ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.
Ειδικά στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) και τα Κέντρα Ημέρας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να είναι ψυχίατρος ή ψυχολόγος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας ή Κέντρου Ημέρας πρέπει να διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας ή πενταετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας (αριθμός ανά ειδικότητα), όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ότι το 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού θα διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.
δ. Τη μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (πρόγραμμα λειτουργίας, δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κ.λπ.), με βάση τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ε. Τον τρόπο λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει η μονάδα.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι η μονάδα θα λειτουργήσει μέσα στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια, όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ζ. Στην περίπτωση που ο φορέας ή η σύμπραξη προτίθεται να διαθέσει, δίχως σχετική αποζημίωση, ακίνητο για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου αυτού.
η. Σε περίπτωση συνεργασίας του Φορέα ή της σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 ανωτέρω, με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται τα συνεργαζόμενα μέλη και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και η υποχρέωση υποβολής από τον Φορέα ή τη σύμπραξη, υπογεγραμμένου συμφωνητικού συνεργασίας με τον φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως άνω περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου ή/και τη διάθεση τουλάχιστον του 50% του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στη τελευταία περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ότι αναλαμβάνει την κάλυψη, με ίδιες δαπάνες, του μισθολογικού κόστους (αμοιβή και εισφορές) τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας από συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσης από το συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ που παραχωρεί το ακίνητο χωρίς αποζημίωση, στην οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου όσο και της ως άνω κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού κόστους από Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της λήξης των χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί το ΝΠΔ ή ο ΟΤΑ, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση.
θ. Προκειμένου περί σύμπραξης, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζονται δεσμευτικά τα συμπράττοντα μέλη και αναλαμβάνεται δέσμευση για την υποβολή συμφωνητικού συνεργασίας πριν την έκδοση της άδειας ίδρυσης της προκηρυχθείσας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλεται ενιαία πρόταση για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τα δε κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στην τεχνογνωσία και εμπειρία του Φορέα λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τα όλα τα συμπράττοντα μέλη.
4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύει με σαφήνεια το περιεχόμενο του φακέλου συμμετοχής».

Άρθρο 4

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Κριτήρια αξιολόγησης
1. Για την επιλογή του φορέα ή της σύμπραξης που θα αναλάβει τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Η τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και ειδικότερα η τεχνογνωσία και η εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο μονάδας, καθώς και η τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεκτιμώνται τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις των μονάδων ή των δράσεων ψυχικής υγείας των υποψήφιων φορέων, από εθνικά ή διεθνή όργανα, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων και την αποτελεσματικότητα των σχετικών παρεμβάσεων, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ποιότητας.
β. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προτεινόμενου Επιστημονικά Υπευθύνου.
γ. Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (προτεινόμενη επιστημονική μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι, δραστηριότητες για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών, κ.λπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεκτιμάται ο βαθμός λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και η περιγραφή του επιδιωκόμενου οφέλους της προτεινόμενης δράσης με μετρήσιμους δείκτες.
δ. Η παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, δίχως απαίτηση για αντίστοιχη αποζημίωση ή επιχορήγηση.
ε. Η πρόθεση του φορέα ή της σύμπραξης, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργασίας με Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολογικό κόστος (αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, όπως η πρόθεση αυτή προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Τα ως άνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως ακολούθως:3. Στην περίπτωση των συμπράξεων, η πρόταση αξιολογείται ενιαία».

Άρθρο 5

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής των υποψήφιων φορέων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ., ένας εκ των οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου, και ένα μέλος με εμπειρία στην ψυχική υγεία, που ορίζεται από τον Υπουργό.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει αρχικά τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και προβαίνει στον προσήκοντα έλεγχο αυτών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται αφενός οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν επαρκή, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγιναν δεκτά, και αφετέρου οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίφθηκαν, με σαφή αιτιολογία αναφορικά με τους λόγους απόρριψης. Οι υποφάκελοι πρότασης των φορέων εκείνων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν απορριπτέα με την ως άνω διαδικασία, επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εν συνεχεία, αποσφραγίζει τους υποφακέλους των προτάσεων και προβαίνει σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ποσοτικοποίηση των κριτηρίων του άρθρου 4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται αφενός αναλυτικά η βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου φορέα ανά κριτήριο, και αφετέρου ο φορέας που επιλέγεται βάσει της βαθμολόγησης για την ανάληψη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας εντός τριάντα (30) ημερών από την αποσφράγιση των φακέλων και η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την επιλογή του φορέα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
4. Κατά της ως άνω απόφασης, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να ασκήσουν γραπτή ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ, ένας εκ των οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου, και ένα μέλος με εμπειρία στην ψυχική υγεία, που ορίζεται από τον Υπουργό. Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων με την ανάρτηση στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας τελικού πίνακα, μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των ενστάσεων».

Άρθρο 6

Η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον προσδιορισμό της περιοχής (π.χ. Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος) σύμφωνα με την πρόσκληση και τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτονται οι τίτλοι κυριότητας του ακινήτου».

Άρθρο 7

Προστίθεται νέο άρθρο 15 ως εξής:

«Άρθρο 15
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS COVID 19 στην ψυχική υγεία του πληθυσμού τη χώρας, ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλε-συμβουλευτικής, τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας».

Άρθρο 8

Το άρθρο 15 αναριθμείται σε άρθρο 16.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης