Αποτελέσματα live αναζήτησης

15953/9.2.2021 Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

Κατηγορία: Λοιπά

15953/9.2.2021
Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

15953/9.2.2021 Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 15953/2021
 
(ΦΕΚ Β' 674/22-02-2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από  25.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145),
γ) της από 4.10.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181),
β) της παρ. 2 του άρθρου 24, της παρ. 1 του άρθρου 25 και των παρ. 1, 6 και 7 του άρθρου 93 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
γ) των άρθρων 427-435, σε συνδυασμό με τα άρθρα 410 επ. και 822 του Αστικού Κώδικα,
δ) του ν. 3646/1928 (Α΄ 134),
ε) του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α΄ 76),
στ) του π.δ. από 30.12.1926 3.1.1927 «Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α΄ 1),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
η) της υπ’ αρ. 2/36842/0094/2007 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β΄ 1794).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

3. Την από 28.1.2021 σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας δημόσιας κατάθεσης οφειλόμενων ποσών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης


Εντός πέντε (5) ημερών από την διαπίστωση της έλλειψης του πιστοποιητικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδίδεται από την αρμόδια για την εξόφληση υπηρεσία του φορέα διαπιστωτική πράξη περί της αδυναμίας έκδοσης ή μη προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία παρακολουθείται σε διακριτό αρχείο με τίτλο «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3ΣΤ και κοινοποιείται στον οικείο διατάκτη. Ειδικά, επί εκδοθέντων τίτλων πληρωμής όπου η εντολή εξόφλησης δίδεται μετά την 20η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μετά τη διαπίστωση της ανωτέρω έλλειψης, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του οικονομικού έτους.

Άρθρο 2
Έκδοση γραμματίου για τη σύσταση παρακαταθήκης


Ο φορέας εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, με ευθύνη του για κάθε υπαίτια καθυστέρηση, υποβάλλει με εξουσιοδοτημένο υπάλληλό του, αίτημα για σύσταση χρηματικής παρακαταθήκης κατά περίπτωση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το κατά τόπο αρμόδιο Κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή το κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών Δ.Ο.Υ με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Συμπληρώνει δελτίο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης σύμφωνα με το χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπόδειγμα και προσκομίζει αντίγραφο της οικείας διαπιστωτικής πράξης που φυλάσσεται εφεξής μαζί με το ως άνω δελτίο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Β. Προβαίνει σε καταβολή των ποσών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 και προσκομίζει αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης.

Γ. Καταθέτει τα σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικά έγγραφα (επιδόσεις εκχωρητηρίων, κατασχετηρίων κ.λπ.).

Δ. Με βάση τα ανωτέρω, εκδίδεται γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης, το πρωτότυπο του οποίου, μαζί με τα σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων αποδεικτικά έγγραφα, φυλάσσονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ ο καταθέτης φορέας παραλαμβάνει αντίγραφο και υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την παρακατάθεση στο δικαιούχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο που εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, με ευθύνη του για τυχόν παράλειψη, αναφέροντας ρητά τον αριθμό του εκδοθέντος γραμματίου παρακαταθήκης.

Ε. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονων μαζικών εξοφλήσεων οφειλών των λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης και εφόσον δεν υφίστανται επ’ αυτών αξιώσεις τρίτων, παρέχεται η ευχέρεια, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης και συγκατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η σύσταση της παρακαταθήκης να λαμβάνει χώρα, αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με τη συμπλήρωση δελτίου σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης, βάσει ηλεκτρονικού αρχείου δικαιούχων  που  προσκομίζει, με συνοδευτική επιστολή, με εξουσιοδοτημένο υπάλληλό του, ο ενδιαφερόμενος φορέας, σε δύο μορφές αρχείων PDF και CSV. Από τα εν λόγω αρχεία πρέπει να προκύπτουν σαφώς ανά δικαιούχο τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα και πλήρης επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα), συμπεριλαμβανομένου απαραίτητα του αριθμού φορολογικού μητρώου, το οφειλόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς, η αιτιολογία κατάθεσης με αναφορά του/ των δικαιολογητικών που ελλείπουν, η διαπιστωτική πράξη και υπό τη μορφή παρατηρήσεων κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για τη νόμιμη και ασφαλή περαιτέρω διαχείριση από το θεματοφύλακα. Το πρωτότυπο γραμμάτιο παρακαταθήκης παραμένει προς φύλαξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μετά από κάθε μερική εξόφλησή του εκδίδεται οίκοθεν γραμμάτιο για το υπόλοιπο ποσό. Ο καταθέτης φορέας παραλαμβάνει αντίγραφο του αρχικού γραμματίου παρακαταθήκης και υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την παρακατάθεση στους δικαιούχους, με κάθε πρόσφορο τρόπο που εξασφαλίζει την έγγραφη απόδειξη, με ευθύνη του για τυχόν παράλειψη. Στην γνωστοποίηση δέον να αναφέρεται ρητά, ο αριθμός του εκδοθέντος γραμματίου παρακαταθήκης.

ΣΤ. Η οικονομική Υπηρεσία του φορέα τηρεί διακριτό κατ’ ετος αρχείο με τίτλο «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ», σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Άρθρο 3
Καταβολή του ποσού της παρακαταθήκης


Η καταβολή των ποσών διενεργείται με τραπεζική μεταφορά αυτών από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο οικείος λογαριασμός του Φορέα, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η ανωτέρω καταβολή για τη σύσταση της χρηματικής παρακαταθήκης δύναται να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικών εντολών και ειδικότερα με την καταβολή του εντελλόμενου χρηματικού ποσού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ηλεκτρονική είσπραξη των χρηματικών παρακαταθηκών του παρόντος άρθρου. Το σχετικό αντίγραφο αποδεικτικό προσκομίζεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά των λοιπών ως άνω δικαιολογητικών σύστασης της παρακαταθήκης. Στην περίπτωση αυτή, στο κείμενο του γραμματίου παρακαταθήκης αναγράφεται ότι η κατάθεση έγινε με ηλεκτρονική είσπραξη και θα γίνεται αναφορά στον ένα και μοναδικό αριθμό κατάθεσης για κάθε σύσταση.
Μέχρι τα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν στις Δ.Ο.Υ να αποκτήσουν τεχνική δυνατότητα υλοποίησης του περιγραφόμενου τρόπου σύστασης, η παρακατάθεση σε αυτά θα δύναται να γίνει με επιταγή σε διαταγή του Τ.Π. Δανείων, με αναλογική εφαρμογή των λοιπών οριζόμενων στα εν λόγω άρθρα.
 
Άρθρο 4
Απόσβεση ενοχής


Με τη δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της ενοχής του φορέα έναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης αυτής, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4638/2019.

Άρθρο 5
Απόδοση της παρακαταθήκης στους δικαιούχους


Α. Στις περιπτώσεις που εκπληρωθούν οι όροι απόδοσης, ο δικαιούχος μεταβαίνει στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αιτείται την απόδοση των αναλογούντων ποσών, αφού αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του, προσκομίζοντας: α) τα αναφερόμενα στο σώμα του γραμματίου ελλείποντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους τεθέντες όρους απόδοσής του και β) το παραστατικό γνωστοποίησης της παρακατάθεσης του άρθρου 2, που του απέστειλε ο καταθέτης φορέας, στο οποίο μνημονεύεται ο αριθμός του γραμματίου παρακαταθήκης. Σε περίπτωση απώλειας, θα προσκομίζει αντίγραφο του ως άνω παραστατικού παρακαταθήκης ή ισοδύναμη βεβαίωση που θα παραλαμβάνει από τον καταθέτη φορέα, στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του γραμματίου παρακαταθήκης. Κατά το χρόνο της εξόφλησης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητεί την προσκόμιση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης από το νόμο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξάρτητα εάν κατά το χρόνο σύστασης είχε περιληφθεί στα ελλείποντα δικαιολογητικά, ως λόγος για τη δημόσια κατάθεση.

Β. Στην περίπτωση μαζικών εξοφλήσεων οφειλών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στην περ. Ε. του άρθρου 2, ο δικαιούχος απευθύνεται αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων, και ακολουθεί, προκειμένου να εξοφληθεί, τη διαδικασία που περιγράφεται στη προηγούμενη παράγραφο.

Γ. Η εξόφληση των δικαιούχων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται αποκλειστικά με πίστωση του δηλωθέντος στην αρχική ή επιγενόμενη αίτησή τους τραπεζικού λογαριασμού τους. Σε περίπτωση ύπαρξης αξιώσεων τρίτων (σχετ. άρθρο 2Γ), το Ταμείο, προκειμένου να εξοφλήσει, ζητεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τόσο από τον αρχικό δικαιούχο, όσο και από τον εκδοχέα, τον υπέρ ού η κατάσχεση κ.λπ., αναλόγως των αξιώσεων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (αρχικός ή επιγενόμενος) δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρέχεται η ευχέρεια η εξόφληση να γίνει με επιταγή σε διαταγή είτε του ιδίου είτε πληρεξουσίου του με προσκόμιση στην  δεύτερη  περίπτωση  ειδικού  συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, εκδοθέντος μετά τη σύσταση της σχετικής χρηματικής παρακαταθήκης, στο οποίο θα γίνεται μνεία της μη ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου στην Ελλάδα. Η υπεύθυνη δήλωση ή το πληρεξούσιο επισυνάπτεται ως νόμιμο δικαιολογητικό στο χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δ. Εφόσον ο φορέας επιθυμεί να πληροφορηθεί την πορεία απόδοσης των ποσών που παρακατέθεσε πριν την πάροδο της πενταετίας από τη σύσταση, θα υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων, αναφέροντας απαρέγκλιτα τον/τους οικείους αριθμούς γραμματίων σύστασης παρακαταθηκών. Εάν το αίτημα δεν αφορά συγκεκριμένο δικαιούχο η πληροφορία θα παρέχεται με παράθεση ποσοτικών δεδομένων (αριθμός εξοφλήσεων ποσά) και χρονολογικών αναφορών.

Ε. Τα ποσά που κατατέθηκαν δημόσια, αποδίδονται από το Τ.Π. και Δανείων, με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Καταρχάς, παρακρατούνται τα ποσά που ορίζονται στο κατά περίπτωση προβλεπόμενο από το νόμο Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ), τόσο του αρχικού, όσο και τυχόν τρίτων δικαιούχων σε περίπτωση ύπαρξης αξιώσεων τρίτων, ανεξάρτητα αν αυτό περιλαμβάνεται στα ελλείποντα δικαιολογητικά κατά τη σύσταση της παρακαταθήκης και αποδίδονται στους υποδεικνυόμενους από τα ΑΦΕ δικαιούχους.
β) Ακολούθως, παρακρατούνται τα ποσά που ορίζονται στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική ενημερότητα τόσο του αρχικού, όσο και των τυχόν τρίτων δικαιούχων σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων, ανεξάρτητα αν αυτή περιλαμβάνεται στα ελλείποντα δικαιολογητικά κατά τη σύσταση της παρακαταθήκης και αποδίδονται στους υποδεικνυόμενους ασφαλιστικούς φορείς.
γ) Τέλος, το εναπομείναν ποσό αποδίδεται στον υπέρ ού η παρακατάθεση, αφού αξιολογηθούν σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία από τον θεματοφύλακα Τ.Π. και Δανείων, οι τυχόν αρχικές ή επιγενόμενες αξιώσεις τρίτων και τα συναφή κωλύματα (περιλαμβανομένων των αναγκαστικών ή διασφαλιστικών μέτρων του Δημοσίου και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης).

Άρθρο 6
Παραγραφή Επιστροφή παρακαταθήκης στον Φορέα


Α. Για τα ποσά για τα οποία εντός πενταετίας από τη σύσταση της παρακαταθήκης δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού ο καταθέτης Φορέας Γενικής Κυβέρνησης αιτείται εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων την επιστροφή του αναλογούντος ποσού, λόγω παραγραφής, αφού αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφού επαληθεύσει το ύψος των ποσών που δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, ελέγχει: α) εάν έχει κατατεθεί στο Τ.Π. και Δανείων το κατά περίπτωση ελλείπον δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4638/2019, επερχόμενης συνακόλουθα δέσμευσης του προς απόδοση ποσού και β) εάν υφίσταται εις χείρας του Τ.Π. και Δανείων έτερο επιγενόμενο της σύστασης της παρακαταθήκης κώλυμα σε βάρος του δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος (π.χ. κατάσχεση, διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου, εκχώρηση, αίτημα βάσει κληρονομικής διαδοχής κ.λπ.) βάσει του οποίου δεν υφίσταται έννομη ευχέρεια επιστροφής του ποσού στον καταθέτη. Για τα πορίσματα του ελέγχου το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενημερώνει εγγράφως τον καταθέτη Φορέα Γενικής Κυβέρνησης. Στη συνέχεια, για τις περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει η πενταετής παραγραφή της ως άνω διάταξης, ο καταθέτης Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, υποβάλλει σε αυτό επίσημο αίτημα, για επιστροφή των ποσών που δικαιούται με πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ή αντίστοιχου που τηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναφέροντας τον αριθμό του γραμματίου παρακαταθήκης του οποίου ζητείται εν μέρει ή συνολικά η επιστροφή. Ακολούθως, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μεταφέρει το αναλογούν, μετά την αφαίρεση των νόμιμων δικαιωμάτων του, ποσό, στον υποδεικνυόμενο τραπεζικό λογαριασμό.

Β. Για τα υπολειπόμενα ανεξόφλητα επιμέρους ποσά, εάν η παρακαταθήκη έλαβε χώρα βάσει ηλεκτρονικού αρχείου δικαιούχων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την ελευθέρα κρίση του, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, δύναται να εκδώσει, συμψηφιστικά, αντίστοιχα ατομικά γραμμάτια παρακαταθήκης με καταθέτη το ίδιο για λογαριασμό του αντίστοιχου Φορέα Γενικής Κυβέρνησης υπέρ του εκάστοτε δικαιούχου.

Γ. Σε απλές περιπτώσεις περιορισμένης ύλης προς επεξεργασία, τα δύο στάδια της παρ. Α, δύνανται να συγχωνεύονται σε ένα, με απευθείας παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, κατόπιν συνεννόησης του καταθέτη φορέα και του Τ.Π. και Δανείων.

Δ. Μετά την πάροδο της πενταετίας από τη σύσταση, ο υπέρ ου η παρακαταθήκη (δικαιούχος), εκπίπτει του δικαιώματος να καταθέσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά και τα σχετικά ποσά επιστρέφονται στον καταθέτη, εκτός εάν έχουν δεσμευτεί, σύμφωνα με την παρ. Α΄ του παρόντος. Στην τελευταία περίπτωση, το ποσό θα εισπράξει, όποιος επέβαλε νομίμως, αποκλειστικά μετά τη σύσταση της παρακαταθήκης, το μέτρο που συνιστά το κώλυμα, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εφόσον το κώλυμα (δέσμευση) αρθεί, το ποσό της παρακαταθήκης επιστρέφεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον καταθέτη φορέα Γενικής Κυβέρνησης, λόγω παραγραφής.

Άρθρο 7
Λοιπά θέματα


1. Όπου η παρούσα αναφέρεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων νοείται κατά περίπτωση αρμοδιότητας η Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων, το κατά τόπο αρμόδιο Κατάστημα του Τ.Π. και Δανείων ή το κατά τόπο αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών Δ.Ο.Υ.

2. Κατά το στάδιο της σύστασης της χρηματικής παρακαταθήκης του άρθρου 23 του ν. 4638/2019 το Τ.Π. και Δανείων θα διαθέτει στους καταθέτες: α) υποδείγματα δελτίων συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης του άρθρου 23 του ν. 4638/2019 και β) υπόδειγμα επιστολής και δύο μορφών αρχείων PDF και CSV για την περίπτωση ταυτόχρονων μαζικών εξοφλήσεων οφειλών φορέων γενικής κυβέρνησης.

3. Η ειδική νομοθεσία για τη σύσταση και την απόδοση χρηματικών παρακαταθηκών και προεχόντως των δικαστικών παρακαταθηκών, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει και εφαρμόζεται στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης εφόσον έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ στους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης