Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/48219/ΔΠΓΚ/22.2.2021 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Λοιπά

2/48219/ΔΠΓΚ/22.2.2021
Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

2/48219/ΔΠΓΚ/22.2.2021 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. πρωτ.: 2/48219/ΔΠΓΚ/22.2.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Γενικό θεσμικό πλαίσιο
2. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
3. Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού
3.1 Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
3.2 Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
4. Διακριτή παρακολούθηση δαπανών COVID-19 φορέων Γενικής Κυβέρνησης
5. Διαδικασία διάθεσης πιστώσεων για δράσεις COVID-19 φορέων Γενικής Κυβέρνησης
6. Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων
7. Προϋπολογισμός Επιδόσεων
8. Παρακολούθηση υποχρεώσεων - Μητρώο Δεσμεύσεων
8.1 Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
9. Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση
9.1 Τακτικός Προϋπολογισμός
9.1.1 Πιστώσεις - πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
9.1.2 Προγραμματισμός
9.1.3 Παροχές σε εργαζομένους
α) Διορισμοί / Προσλήψεις
β) Μετατάξεις / μεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
γ) Διαδικασία κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/ μεταφορών- αποσπάσεων
δ) Παροχές σε εργαζομένους - Τακτικές Αποδοχές
ε) Παροχές σε εργαζομένους - Πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος, εφημερίες
στ) Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ e - ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης
9.1.4 Μεταβιβάσεις
α) Επιχορηγήσεις
β) Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων
9.1.5 Πιστώσεις υπό κατανομή (Μείζονα κατηγορία εξόδων 29)
9.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
10. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων
10.1 Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση /αναθεώρηση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
10.1.1 Κατάρτιση - έγκριση - αναμόρφωση / αναθεώρηση προϋπολογισμών
10.1.2 Απολογισμός οικονομικού έτους 2020
10.2 Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης ....
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ Π1
ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ Π2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ Π3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ Π4.Α
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021
ΕΝΤΥΠΟ Π4.Β
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021
ΕΝΤΥΠΟ Π5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ Π6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ)


Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Γενικό θεσμικό πλαίσιο


Στον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A' 143), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν το δημόσιο λογιστικό και ενσωματώνεται η Οδηγία 2011/85/ΕΕ.

Παράλληλα, διατυπώνονται με συστηματικό τρόπο γενικές αρχές για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Οι αρχές αυτές δεσμεύουν τα αρμόδια για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που καθορίζουν δημοσιονομικούς κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει των οποίων επιδιώκεται η εντός των στόχων και ορίων πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, τις ευθύνες των αρμοδίων οργάνων κ.λπ.. Σχετικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων αναφοράς έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ), 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0) και 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιοι, καθώς και το αριθμ. 2/78425/ΔΠΓΚ/23.10.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Με το π.δ. 54/2018 (Α' 103) καθορίστηκε το σχέδιο λογαριασμών που αποτελεί τη βάση για την οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, ενώ προβλέπεται ότι εξυπηρετεί και λοιπές ταξινομήσεις (διοικητική, λειτουργική κ.λπ.). Η νέα ταξινόμηση εφαρμόζεται για την Κεντρική Διοίκηση ήδη από 1.1.2019, ενώ η επέκταση της εφαρμογής της στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο.

Με την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240), όπως ισχύει, καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, η οικονομική και η διοικητική ταξινόμηση και οι μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών. Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική δομή των υπηρεσιών των φορέων και ενσωματώνει τρία τουλάχιστον επίπεδα πληροφοριών. Το πρώτο επίπεδο της διοικητικής ταξινόμησης αντιπροσωπεύει τον φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ και τα τρία επίπεδα αυτής, όπως αναπτύσσονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση, αντιπροσωπεύουν τους ειδικούς φορείς.

Τόσο η οικονομική όσο και η διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα Παραρτήματα, στα οποία αποτυπώνεται η εκάστοτε ισχύουσα οικονομική και διοικητική ταξινόμηση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και στη διαδρομή: www.minfin.gr - Εκδόσεις/Αναφορές - Οικονομικά Στοιχεία - Προϋπολογισμός.

2. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων (Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών - ΓΔΟΥ) στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού εκάστου Υπουργείου και της οικονομικής εποπτείας που οφείλουν να ασκούν στους εποπτευόμενους φορείς του, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν.4270/2014, όπως ισχύει. Κατ' αντιστοιχία, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιγράφονται στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου. Οι ΓΔΟΥ των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έχουν επιπλέον αναλάβει ήδη από το 2017 τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 69Γ του ν.4270/2014. Οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, αλλά και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, περιγράφονται στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου.

Για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων και οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, οφείλουν να τηρούν και τα εξής:

• να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 80/2016 και των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών που παρέχονται στις εγκυκλίους του ΓΛΚ,

• να προγραμματίζουν τις ανάγκες έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη και οι ταμειακές δυνατότητες του Δημοσίου,

• να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,

• να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.

3. Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού

3.1 Φορείς Κεντρικής Διοίκησης


Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ειδικότερα δε α) της Προεδρίας της Δημοκρατίας, β) της Προεδρίας της Κυβέρνησης γ) των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και δ) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 70 του ν.4270/2014), συνάπτονται, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2021, ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας, με στόχο τη δέσμευση για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2021.

Για το οικονομικό έτος 2021 ισχύει η αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β'23), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Β'5861) και 2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019 (Β' 2025) όμοιες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2021, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, αφού σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4270/2014. Επισημαίνεται ειδικότερα ότι στο μνημόνιο συνεργασίας πρέπει να ενσωματώνονται και προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου παρέχεται υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας (Εντυπο Π3), το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται από τους φορείς για τη σύνταξη των σχετικών μνημονίων, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα.

3.2 Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4270/2014, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, μνημόνια συνεργασίας συνάπτονται με όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 147 του ν.4270/2014.

Για το οικονομικό έτος 2021 ισχύει η αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β' 23), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Β'5861) και 2/46304/ΔΠΓΚ/28.5.2019 (Β' 2025) όμοιες.

Αναφορικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, την ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε μηνιαία βάση, έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρα 4 και επόμενα του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4270/2014. Επισημαίνεται, ότι στο μνημόνιο συνεργασίας πρέπει να ενσωματώνονται και προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Το υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικών (Εντυπο Π3) που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, δύναται να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των μνημονίων συνεργασίας προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, καθώς και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού.

4. Διακριτή παρακολούθηση δαπανών COVID-19 φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η αριθμ. 2/17012/ΔΠΓΚ/15-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΤΚΗ-7ΒΘ) εγκύκλιος για τη μηνιαία και σωρευτική καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την ενσκήψασα πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή και ομοιόμορφη παρακολούθησή τους, έτσι ώστε να είναι επακριβώς καταγεγραμμένη η επίπτωσή τους στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Οι τίτλοι των προς συμπλήρωση σχετικών πινάκων της εγκυκλίου θα πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αναφέρουν ως έτος αναφοράς το 2021 αντί του 2020.

5. Διαδικασία διάθεσης πιστώσεων για δράσεις COVID-19 φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Επισημαίνουμε ότι για το 2021 μεγάλο μέρος των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, έχει προβλεφθεί στον ειδικό φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, στην κατηγορία πιστώσεις υπό κατανομή, προς εξυπηρέτηση:

• συνεχιζόμενων και νέων δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

• απλήρωτων υποχρεώσεων ή εκκρεμών δεσμεύσεων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης έτους 2020.

Οι ανωτέρω πιστώσεις δύναται να μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των φορέων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της οικείας ΓΔΟΥ, βάσει των διατάξεων περί αντιμετώπισης της πανδημίας.

Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα από επιχορηγήσεις για δαπάνες COVID-19 έτους 2020 δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (ΦΕΚ Β' 5171) Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών, αυστηρά προς εξυπηρέτηση δαπανών COVID-19.
Ειδικά για φορείς του Κεφαλαίου Α', τα σχετικά αδιάθετα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν.
Αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από επιχορηγήσεις για δαπάνες COVID-19 έτους 2020, για τα οποία έχει εκλείψει ο λόγος χρήσης τους, επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η επιστροφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό Νο 200 «ΕΔ - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (υπολογαριασμός 200548 - IBAN GR9001000230000000000200548), με την αιτιολογία «Επιστροφή επιχορήγησης για δαπάνες COVID-19 » και αυθημερόν ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης - Τμήμα Β' Υπολόγου Συμψηφισμών και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ.

Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΑΛ Εσόδου 1590789001«Λοιπές επιστροφές ποσών»).

6. Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων

Για το οικονομικό έτος 2021, υλοποιείται πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών (spending review) υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ. Το 2021 θα παρακολουθηθεί η επίτευξη των αποδόσεων των δράσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των τομεακών επισκοπήσεων των προηγούμενων ετών καθώς και των αντίστοιχων οριζόντιων δράσεων και των χρονοδιαγραμμάτων και δεικτών που έχουν συμφωνηθεί κατά περίπτωση.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος επισκόπησης, θα αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης, σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία παρακολούθησης/υλοποίησης, για όλες τις δράσεις με τις οποίες συμμετέχουν στην επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα πινάκων που περιλαμβάνονται στα Έντυπα Π4.Α και Π4.Β του παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου.

7. Προϋπολογισμός Επιδόσεων

Κατά το μέρος που αφορά στον σχεδιασμό του Προϋπολογισμού Επιδόσεων, τα δεκατρία Υπουργεία1 που ανέπτυξαν πιλοτικά δομή προϋπολογισμού προγραμμάτων με στοιχεία επίδοσης θα παρακολουθήσουν κατά το 2021 την πορεία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, μέσω των δεικτών που συμφωνήθηκαν για κάθε Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος (ΕΣΠ). Οι σχετικές αναφορές θα αποστέλλονται στη ΔΑΔΓΚ σε τριμηνιαία βάση.

Τα ανωτέρω ισχύουν για το σύνολο των δεικτών (τομεακών και οριζόντιων) που έχουν τεθεί για τα Προγράμματα των πιλοτικών Υπουργείων.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο πιλοτικός σχεδιασμός του Προϋπολογισμού Επιδόσεων θα επεκταθεί μέσα στο 2021 στο σύνολο των φορέων Κεντρικής Διοίκησης ενώ, παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν και οι ενέργειες για την ένταξη της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό, με έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Κύριων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators /KPIs) για κάθε φορέα.

8. Παρακολούθηση υποχρεώσεων - Μητρώο Δεσμεύσεων

Η ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ή από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού γίνεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4270/2014, καθώς και του π.δ. 80/2016. Με τις διατάξεις του τελευταίου καθορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των αρμοδίων οργάνων, ο τρόπος τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων και ο έλεγχος της πορείας των πιστώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016 κάθε φορέας Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται να καταγράφει και να τηρεί, σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά, τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση προς τρίτους. Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων αποτελεί το Μητρώο Δεσμεύσεων του φορέα. Επίσης οι ΓΔΟΥ κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων του φορέα τους και των φορέων που εποπτεύουν.

Για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις αριθμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) και 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0) εγκυκλίους και το υπ' αριθμ. 2/78425/ΔΠΓΚ/23.10.2019 έγγραφο του ΓΛΚ, ενώ για την υποβολή των σχετικών εκθέσεων αναφοράς εφαρμόζονται οι οδηγίες της αρ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκυκλίου του ΓΛΚ.

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών, με δεδομένο ότι από αυτό εξάγονται πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια ως την πληρωμή τους. Ταυτόχρονα αποτελεί μηχανισμό διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς επιτρέπει την ευχερή παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποφεύγεται η ανάληψη υποχρεώσεων καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης, που εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για τα αρμόδια όργανα (άρθρα 11 και 12 του π.δ. 80/2016).

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς οφείλουν να εξασφαλίζουν:

• την παροχή εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, δηλαδή μέσα στις πρώτες είκοσι (20) ημέρες του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα αναφοράς, έγκυρων στοιχείων (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές),

• την αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς (μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα ή του τριμήνου αναφοράς) για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το μητρώο δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιο,

• τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και

• την παροχή στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους.

Επίσης, οι φορείς οφείλουν να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), με τις οποίες προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές.

Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης υποχρεούνται να συντάσσουν και να αποστέλλουν στο ΓΛΚ κάθε μήνα περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων) μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας (e-portal), καθώς και μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις, σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων του φορέα, τους λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για τη μείωσή τους και τριμηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Οι λοιποί -πλην Κεντρικής Διοίκησης- φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Συνόψεις του Μητρώου Δεσμεύσεων, τις προβλεπόμενες Εκθέσεις Ληξιπροθέσμων Υποχρεώσεων, καθώς και τα σχετικά με τον Κύριο Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) στοιχεία πληρωμών, μέσω ειδικής εφαρμογής της ΓΓΠΣΔΔ με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Ληξιπροθέσμων Οφειλών και του Κυρίου Δείκτη Επιδόσεων (Key Performance Indicator-KPI) για τις πληρωμές Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ)».

Η εφαρμογή Συνόψεων ΜΔ καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή εξουσιοδοτήσεων/πιστοποιήσεων και όλο το συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr/synopsi-mitroov-desmevseon.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους α) μέσω της εφαρμογής ticketing που βρίσκεται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ή β) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected]

8.1 Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας επιδιώκεται η διατήρηση της πλήρους εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και η συνεχής μέριμνα για την αποφυγή δημιουργίας νέων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, οι αρμόδιες ΓΔΟΥ και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων οφείλουν:

• Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους, καθώς και τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

• Να εξετάσουν τους λόγους, για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στην υπηρεσία μας, εφόσον τα θέματα άπτονται αρμοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Ειδικότερα για τους φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, να διερευνήσουν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διαμάχη, οφειλές που αφορούν σε δαπάνες προς αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές οι οποίες έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων και οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) και να φροντίσουν για τη συμπερίληψή τους στους οικείους υποβαλλόμενους πίνακες, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο υπ' αριθμ. 2/78425/ΔΠΓΚ/23.10.2019 έγγραφο του ΓΛΚ.

9. Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση

• Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους

Η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών του κράτους και των ειδικών ταμείων γίνεται με βάση τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσδιορίζει αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης, τόσο του σκέλους των εσόδων, όσο και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού.

Τα έσοδα και έξοδα καταλογίζονται στους οικείους φορείς και ΑΛΕ, όπως αυτοί προσδιορίζονται αντίστοιχα στη διοικητική ταξινόμηση και την οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Έσοδα

Τα έσοδα του κράτους και των ειδικών ταμείων, υπηρεσιών και λογαριασμών, βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων του προϋπολογισμού.

Βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν εισπράχθηκαν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, διαγράφονται λογιστικά από το έτος αυτό και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του οικονομικού έτους 2021.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όσες Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Οικονομικών, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο άρθρο 81 του ν.4270/2014.

• Έξοδα

Η υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται ανώτατα όρια δαπανών. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Τα όρια των πιστώσεων που έχουν καθορισθεί στον προϋπολογισμό προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2021, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που βαρύνουν τις πιστώσεις αυτές.

9.1 Τακτικός Προϋπολογισμός

9.1.1 Πιστώσεις - πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 του ν. 4270/2014, το ποσοστό των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθούν από τους διατάκτες καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για τον λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών.

Για το οικονομικό έτος 2021 τα ποσοστά διάθεσης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 2/81998/16.12.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).

Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4270/2014 προβλέπονται οι περιπτώσεις ανακατανομών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ με την αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885), η οποία έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διαχείρισης (αυξομειώσεις - μεταφορές) των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και οι πιστώσεις μη δεκτικές αυξομειώσεων από τους διατάκτες (σχετικό έντυπο Π1 του Παραρτήματος).

Διευκρινίζεται ότι η ανακατανομή των πιστώσεων που αφορούν στους ειδικούς φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και «Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών» διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ.

Επισημαίνεται ότι:

1. Διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο. Σημειώνεται, ότι κάθε τρίμηνο παρουσιάζεται στη Βουλή και κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό και τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή.

Με την ίδια ως άνω διαδικασία πραγματοποιείται η διάθεση πιστώσεων και από το ειδικό αποθεματικό της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4638/2019 (Α' 181), για την εξυπηρέτηση των δαπανών αυξημένης αβεβαιότητας που αφορούν κυρίως τους τομείς παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας των πολιτών. Το ειδικό αποθεματικό θα χρησιμοποιείται για τη συστηματική ενίσχυση των Υπουργείων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πλαίσιο δε της ορθής διάθεσης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι φορείς θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο εύρεσης πιστώσεων μέσω ανακατανομών του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 προτού υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση πιστώσεων από το εν λόγω ειδικό αποθεματικό, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 3 περ. β του ν. 4270/2014.

2. Η ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό, είτε αυτή προέρχεται από την αρχική κατανομή, είτε από ανακατανομή ή ενίσχυση του προϋπολογισμού των φορέων, ακόμη και στις περιπτώσεις που συμμετέχει στη σχετική διαδικασία εγγραφής ή ανακατανομής το Υπουργείο Οικονομικών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση εκ των προτέρων νομιμοποίηση των δαπανών που πραγματοποιούνται σε βάρος αυτών των πιστώσεων. Η ευθύνη τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων και την πραγματοποίηση δαπανών ανήκει αποκλειστικά στις υπηρεσίες του φορέα που υλοποιεί τη δαπάνη.

9.1.2 Προγραμματισμός

Όλοι οι φορείς οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι φορείς πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών, καθώς τυχόν αποκλίσεις εξετάζονται κάθε τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 70 και 172 του ν. 4270/2014.

Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4270/2014, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που βαρύνει τον εκτελούμενο προϋπολογισμό. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.

9.1.3 Παροχές σε εργαζομένους

α) Διορισμοί / Προσλήψεις

Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τον διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΩ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 (Α' 201), με τις οποίες απλοποιείται το σχετικό πλαίσιο και καθίσταται δυνατή η ταχύτερη ολοκλήρωση των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών έκδοσης των εν λόγω πράξεων.

Οι σχετικές πιστώσεις προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-711-0000000), στον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό 29102 «Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού», και ειδικότερα στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ) 2910201001 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων» και 2910201002 «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού βάσει ειδικών διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.».

Κατά την έναρξη του οικονομικού έτους για τις ως άνω περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων, ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Για το οικονομικό έτος 2021 εκδόθηκε σχετικά η υπ' αριθμ. 2/710/ΔΠΓΚ/11.01.2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 9ΒΓΛΗ-7ΕΨ). Στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες -και ειδικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας η ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών- βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.

Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης των προαναφερόμενων ΑΛΕ του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο γ. Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται.

Με την προαναφερόμενη διαδικασία αντιμετωπίζεται εφεξής και η προκαλούμενη δαπάνη μισθοδοσίας από τον διορισμό των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων τους και του γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Έντυπο Π5 του Παραρτήματος.

Ο χρόνος αποστολής των προαναφερόμενων στοιχείων ορίζεται ως εξής:

• Για το Α' τρίμηνο (1.1.2021 έως και 31.3.2021) έως 15 Απριλίου,
• Για το Β' τρίμηνο (1.4.2021 έως και 30.6.2021) έως 15 Ιουλίου,
• Για το Γ' τρίμηνο (1.7.2021 έως και 30.9.2021) έως 10 Οκτωβρίου,
• Για την περίοδο 1.10.2021 έως και 20.11.2021 έως 10 Δεκεμβρίου,
• Για το Δ' τρίμηνο (1.10.2021 έως και 31.12.2021) έως 15 Ιανουαρίου 2022.

Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τη ΓΔΟΥ κάθε Φορέα στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, αποκλειστικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpgk[email protected] Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω αφορούν σε ολοκληρωμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον απαιτείται.

Για τις περιπτώσεις προσλήψεων σε φορείς Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 [ενδεικτικά πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), επί θητεία κ.λπ.], εξακολουθούν να υποβάλλονται στη ΔΠΓΚ τα σχετικά αιτήματα για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης μισθοδοσίας.

β) Μετατάξεις / μεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ). Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που αποσπάται ή μετατάσσεται ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4646/2019 (Α' 201). Με το τελευταίο ρυθμίστηκε με διαφορετικό τρόπο η διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τις προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών, όπως ήδη αναφέρθηκε. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του νόμου 4646/2019 ρυθμίζονται και περιπτώσεις αποσπάσεων - μετατάξεων που πραγματοποιούνται εκτός του πλαισίου του ΕΣΚ.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων προσωπικού μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν η μισθοδοσία τους βαρύνει ή όχι απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται πίστωση στον ΑΛΕ 2910201003 «Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.» του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» (ΕΦ 1023-711-0000000) του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά την έναρξη του οικονομικού έτους ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Για το οικονομικό έτος 2021 εκδόθηκε σχετικά η υπ' αριθμ. 2/711/ΔΠΓΚ/11.01.2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΓΓΝΗ-ΩΨ4). Στη συνέχεια οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες -και ειδικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας η ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Αθηνών- βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων.

Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, εφόσον αυτό απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης του ΑΛΕ 2910201003 του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας ή επιχορήγησης των φορέων υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο γ. Η περ. β' της παρ.2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) δεν εφαρμόζεται.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό γενικά ή ειδικά για μισθοδοσία, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής επιχορήγησης των φορέων υποδοχής από διακριτό ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης.

Αντίθετα, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας στην περίπτωση αποσπάσεων ή μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης δεν είναι δυνατή. Κατ' εξαίρεση, με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω είναι δυνατή η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας α) των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσονται στο ΕΣΚ και αποσπώνται ή μετατάσσονται από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης και β) των υπαλλήλων που αποσπώνται από φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο εσωτερικό.

Για την αντίστροφη περίπτωση, ήτοι εάν ο φορέας προέλευσης είναι φορέας εντός Γενικής Κυβέρνησης ενώ ο φορέας υποδοχής είναι φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η προκαλούμενη δαπάνη αντιμετωπίζεται από ίδιους πόρους του φορέα υποδοχής. Κατ' εξαίρεση, εάν η δαπάνη δεν μπορεί να καλυφθεί με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η κάλυψή της με αύξηση της επιχορήγησης των φορέων υποδοχής σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα παραπάνω, εφόσον η απόσπαση πραγματοποιείται για λόγους συνυπηρέτησης στο εσωτερικό.

Επίσης, η ως άνω εξαίρεση εφαρμόζεται και για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας αποσπάσεων ή μετατάξεων για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ύστερα από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.

Για τις περιπτώσεις που η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας είναι δυνατή με τη διαδικασία της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) υποχρεούνται να αποστέλλουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με το Έντυπο Π6 του Παραρτήματος.

Ο χρόνος αποστολής των προαναφερόμενων στοιχείων ορίζεται ως εξής:

• Για το Α' τρίμηνο (1.1.2021 έως και 31.3.2021) έως 15 Απριλίου,
• Για το Β' τρίμηνο (1.4.2021 έως και 30.6.2021) έως 15 Ιουλίου,
• Για το Γ' τρίμηνο (1.7.2021 έως και 30.9.2021) έως 10 Οκτωβρίου,
• Για την περίοδο 1.10.2021 έως και 20.11.2021 έως 10 Δεκεμβρίου,
• Για το Δ' τρίμηνο (1.10.2021 έως και 31.12.2021) έως 15 Ιανουαρίου 2022.

Τα εν λόγω στοιχεία αποστέλλονται από τη ΓΔΟΥ κάθε Φορέα στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, αποκλειστικά σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν σε ολοκληρωμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον απαιτείται.

Σε κάθε περίπτωση, με το π.δ. 80/2016 (παρ. 3 του άρθρου 12) προβλέπεται η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα περί ύπαρξης πρόβλεψης για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση. Σε διαφορετική περίπτωση οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες (παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016).

Διευκρινίζεται ότι για τις μετατάξεις προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο, από ειδικό φορέα σε ειδικό φορέα ή εντός του ίδιου ειδικού φορέα στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι οικονομικές υπηρεσίες παρέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 βεβαίωση επί των οικείων πράξεων, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του φορέα για μισθοδοσία.

γ) Διαδικασία κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/ μεταφορών- αποσπάσεων

Φορείς Κεντρικής Διοίκησης

Οι Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης δύναται να υποβάλουν, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ, ενιαίο αίτημα ενίσχυσης των πιστώσεων μισθοδοσίας του προϋπολογισμού τους διακριτά για περιπτώσεις διορισμών/προσλήψεων και μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων, συνοδευόμενο από το Έντυπο Π1 του Παραρτήματος της Εγκυκλίου, ταυτόχρονα με την υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων της περιόδου 1.10.2020 έως 20.11.2020. Κατά τη διατύπωση των σχετικών αιτημάτων ενίσχυσης πιστώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που προέρχονται από την υλοποίηση μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων προσωπικού προς άλλους Φορείς.

Λοιποί Φορείς (των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό)

Για τους φορείς του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005 των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, για τις προσλήψεις, που αφορούν σε προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς των φορέων, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Σε περίπτωση έγκρισης προσλήψεων που δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων, οι εν λόγω δαπάνες δύναται να αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση των προϋπολογισμών τους σύμφωνα με την αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ /27-3-2018 (ΑΔΑ:6Τ30Η-Π62) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μέσω και της χρήσης ταμειακών διαθεσίμων.

Στις περιπτώσεις απόσπασης - μετάταξης/μεταφοράς προσωπικού που δεν έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό των φορέων ή σε περίπτωση μη επάρκειας των αναγκαίων πιστώσεων οι φορείς δύναται να υποβάλουν αίτημα ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ, αποκλειστικά και μόνον για το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης - μετάταξης/μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων ενίσχυσης πιστώσεων για επιχορήγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που προέρχονται από την υλοποίηση μετατάξεων/μεταφορών-αποσπάσεων προσωπικού από το φορέα προς άλλους φορείς.

δ) Παροχές σε εργαζομένους - Τακτικές Αποδοχές

Για τις δαπάνες αποδοχών, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων.
Δεδομένης της οικονομικής ταξινόμησης, σχετικά με την πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από την 1.1.2019 και εφεξής, εκδόθηκε η αριθμ. 2/91634/0026/12.12.2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΕΜΥΗ-ΕΔ7) του ΓΛΚ, με την οποία ορίζονται οι ΑΛΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν σε σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες ή λοιπές προβλεπόμενες βάσει νόμου, δαπάνες οι οποίες δύνανται να πληρώνονται με μισθοδοτικές καταστάσεις και καταστάσεις συντάξεων Δημοσίου.

Όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση το ύψος των δαπανών αποδοχών και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις και η αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885), ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, προσλαμβανόμενων, εντασσόμενων, μετατασσόμενων, αποσπώμενων ή προαγόμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκκαθαριστή η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των οικονομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 του π.δ. 80/2016).

ε) Παροχές σε εργαζομένους - Πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος, εφημερίες

Ο αριθμός των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά - πέραν του κανονικού ωραρίου - το προσωπικό των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και το προσωπικό των λοιπών φορέων η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του Τακτικού Προϋπολογισμού, υπόκειται σε περιορισμούς.

Οι πιστώσεις για πρόσθετες αποδοχές και οι αποδοχές σε είδος εγγράφονται στη μείζονα κατηγορία εξόδων 21 «Παροχές σε εργαζόμενους» και σε ΑΛΕ που περιλαμβάνονται σε διακριτούς λογαριασμούς τέταρτου βαθμού. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την αριθμ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 4885), δεν επιτρέπεται η μείωση πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού που αφορούν τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές (21101, 21201, 21301, 21304, 21901, 21902 και 21903) για την αύξηση πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού που αφορούν πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος.

Η διαδικασία αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας των Υπουργείων Άμυνας και Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΦΥ και του ΕΚΑΒ, από 1.1.2015 καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4316/2014 (Α' 270). Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω αποζημιώσεις βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου εν συνεχεία να επιχορηγηθούν ειδικώς οι εν λόγω φορείς. Σε κάθε περίπτωση για την ακριβή τήρηση των διαδικασιών επιχορήγησης, της επιστροφής των τυχόν αδιάθετων ποσών, όπως επίσης και της συγκέντρωσης και αποστολής στη ΔΠΓΚ των στοιχείων πληρωμών μετά το πέρας κάθε τριμήνου, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στην τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις αριθμ. Β1α/16753/6.3.2015 (Β' 382), Β1α/40746/29.5.2015 (Β' 1018) και Β1α/40751/29.5.2015 (Β' 1018) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Η ανάληψη υποχρεώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα και υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός του τελευταίου διμήνου κάθε οικονομικού έτους, βαρύνει τις πιστώσεις του τρέχοντος κάθε φορά έτους. Εφόσον οι σχετικές υποχρεώσεις καταγραφούν ως απλήρωτες μέχρι το τέλος του έτους (2020), με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους (2021) και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του φορέα πιστώσεις ισόποσες με το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων αυτών σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΑΛΕ ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τέταρτου βαθμού για πρόσθετες παροχές (λογαριασμοί τέταρτου βαθμού 21102, 21202, 21302) της Μείζονος Κατηγορίας 21.

στ) Ασφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ e - ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας 2021, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να φροντίσουν για την απρόσκοπτη καταβολή και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις εγκύκλιες οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιπλέον, μεριμνούν για την ορθή τήρηση και εμφάνιση των σχετικών εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό κάθε φορέα.

9.1.4 Μεταβιβάσεις

α) Επιχορηγήσεις

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό διατίθενται σημαντικά ποσά για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων. Ωστόσο, ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητες και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους.

Κύριο μέλημα των αρμοδίων ΓΔΟΥ αποτελεί ο έλεγχος των προϋπολογισμών και η συνεχής αξιολόγηση των πόρων που διατίθενται στους φορείς που εποπτεύουν, είτε ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση είτε όχι. Για την καταβολή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός διάθεσης των επιχορηγήσεων, καθώς και η συνάφεια με τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο κάθε φορέας. Επιπλέον, ο εντός των μηνιαίων στόχων ακριβής χρονικός προγραμματισμός καταβολής των επιχορηγήσεων, εκ μέρους των Υπουργείων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση και των προϋπολογισμών των επιχορηγούμενων φορέων. Τυχόν καθυστερήσεις στην καταβολή τους ενδέχεται να επιφέρουν αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του φορέα που επιχορηγείται και κατ' επέκταση και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η αναγκαιότητα ή μη καταβολής της επιχορήγησης πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των προς επιχορήγηση φορέων και του ύψους των ταμειακών τους διαθεσίμων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους, καθώς και από τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Οι φορείς που λαμβάνουν «μικτές» επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται κονδύλια για πληρωμή των αποδοχών και των λοιπών δαπανών τους (προμήθειες, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), διαθέτουν τα εγκριθέντα ποσά κατά απόλυτη προτεραιότητα για τις τακτικές αποδοχές προσωπικού και στη συνέχεια για τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται τα ποσά που προβλέπονται για μισθοδοσία προσωπικού να διατεθούν για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ιδιαίτερα δε, σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται ποσά για πρόσθετες αποδοχές, αν δεν έχει εξασφαλισθεί η συνολική πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών.

β) Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων

Με την έναρξη του οικονομικού έτους η ΔΠΓΚ του ΓΛΚ θα ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με πιστώσεις στους οικείους ΑΛΕ του προϋπολογισμού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό εξόδων 23905 «Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων», καθώς και στους ΑΛΕ:

1. 2310205001 «Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»,

2. 2310305001 «Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»,

3. 2310803015 «Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές»,

4. 2690101002 «Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», προκειμένου να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις (αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του ΝΣΚ). Οι σχετικές πιστώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και δεν μπορούν να μειωθούν για την αύξηση πιστώσεων άλλων ΑΛΕ με αποφάσεις του αρμόδιου διατάκτη. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή αυξομείωση των πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό τέταρτου βαθμού 23905 «Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων» αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των ΑΛΕ αυτών, δηλαδή εντός του λογαριασμού τέταρτου βαθμού εντός του ίδιου ή άλλων ειδικών φορέων του φορέα.

Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και συνεπώς, αιτήματα για διάθεση πιστώσεων για την αιτία αυτή δεν θα υποβάλλονται στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, με εξαίρεση την περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων που θα τεθούν στη διάθεση των φορέων.

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση από τη ΔΠΓΚ των αιτημάτων για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή η βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι η δικαστική απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ (π.χ. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων, Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής).

9.1.5 Πιστώσεις υπό κατανομή (Μείζονα κατηγορία εξόδων 29)

Στη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» περιλαμβάνονται ΑΛΕ, στους οποίους έχουν προβλεφθεί πιστώσεις οι οποίες, κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατανέμονται σε άλλους ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στις λοιπές μείζονες κατηγορίες εξόδων.
Συνεπώς, η πραγματοποίηση δαπανών (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων) δεν επιτρέπεται σε βάρος των πιστώσεων των ΑΛΕ που περιλαμβάνονται στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή».

Οι πιστώσεις των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας αυτής μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους σε ΑΛΕ άλλων μειζόνων κατηγοριών, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν, ανάλογα με την αιτία και τη φύση της δαπάνης που αφορούν. Η αυξομείωση των πιστώσεων των ΑΛΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή, με βάση τη νέα οικονομική ταξινόμηση, περιλαμβάνονται και ΑΛΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και συνδέονται με την εισροή αντίστοιχων πόρων από την ΕΕ, καθώς και δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που αφορούν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση δαπανών στους συγκεκριμένους ΑΛΕ, ως ανωτέρω.

9.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4753/2020 (Α' 227), οι πιστώσεις του ΠΔΕ οικ. έτους 2021 εγγράφονται ανά σκέλος (εθνικό/ συγχρηματοδοτούμενο) και ειδικό φορέα, στη μείζονα κατηγορία 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή». Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής, η αναλυτική κατανομή των εν λόγω πιστώσεων διενεργήθηκε στους ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» και 2910401899 «Λοιπές πιστώσεις για μεταβιβάσεις σε εκτέλεση προγραμμάτων», ανά σκέλος και στους οικείους Φορείς - Ειδικούς Φορείς. Επιπρόσθετα και προκειμένου να καλυφθούν δράσεις του νεοσυσταθέντος Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας, στο εθνικό σκέλος του ειδικού φορέα 1035 203 0000000 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον σχετικό ΑΛΕ 2910601059 «Πιστώσεις για δαπάνες δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας».

Κατά τα λοιπά, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτελείται σε εφαρμογή του Υποκεφαλαίου 3 του ν.4270/2014, όπως ισχύει και αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή του παρέχονται με εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Επισημαίνεται δε ότι στην αριθ. 137315/23.12.2020 (Β' 5761) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπονται οι διαδικασίες για την τακτοποίηση των πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του οικ. έτους 2020, η χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2021 και ρυθμίζονται λοιπά θέματα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των έργων κατά τη μετάβαση από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, για τη λογιστική εμφάνιση των δαπανών του ΠΔΕ, σε βάρος των πιστώσεων των ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή». Για τις ανάγκες έκδοσης των ενταλμάτων αυτών, μέσω του ΟΠΣ-ΔΠ, οι πιστώσεις μεταφέρονται από τους ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 29 που είχαν αρχικώς κατανεμηθεί, σε ΑΛΕ μειζόνων κατηγοριών εξόδων του ίδιου φορέα, ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αφορούν.

Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4270/2014, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν.4583/2018 (Α' 212), η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών εντός του ορίου πιστώσεων του κάθε σκέλους του ΠΔΕ (ανακατανομή) πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα. Σε περίπτωση που, για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων, απαιτείται ανακατανομή πιστώσεων από φορέα σε φορέα με ενίσχυση εκείνων που τυχόν υπερέβησαν κατά σκέλος το ψηφισμένο συνολικό όριό τους, αφαιρώντας από εκείνους που εμφάνισαν υπο - εκτέλεση έναντι του ορίου αυτού, η διαδικασία εκτελείται στο τέλος του έτους, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με μέριμνα της ΔΠΓΚ του ΓΛΚ (σχετ. ν. 4270/2014, άρθρ. 71 παρ.5-δ').

10. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων

10.1 Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση /αναθεώρηση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης

10.1.1 Κατάρτιση - έγκριση - αναμόρφωση / αναθεώρηση προϋπολογισμών


Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, για το έτος 2021 οφείλουν να έχουν υιοθετηθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκριθεί από τον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και να είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014, καθώς και με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το ΓΛΚ.

Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α' 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4270/2014, οφείλουν να έχουν εγκριθεί με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να είναι συνεπείς με το σχέδιο προϋπολογισμού όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. η 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 23), όπως ισχύει, το όριο που έχει καθορισθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.4270/2014, είναι τα δέκα (10) εκατ. ευρώ. Οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005 όπως ισχύει, που δεν υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Για την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 64 του ν.4270/2014.

Με μέριμνα των αρμοδίων Υπουργείων, και προκειμένου περί ΑΔΑ με μέριμνα των αρμοδίων οργάνων διοίκησης, καταρτίζονται και εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους στόχους που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό του 2021 (Πίνακες 3.18, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24 και 3.25 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού), καθώς και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ως ανωτέρω.

Για τις αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4α του άρθρου 63 του ν.4270/2014 και στην αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/27-03-2018 (Β' 1288) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών. Τα αιτήματα αναθεώρησης προϋπολογισμού των φορέων αυτών αποστέλλονται μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α' τριμήνου και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννιαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.4270/2014. Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί των φορέων αυτών, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως ανωτέρω, εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και κοινοποιούνται στο ΓΛΚ. Εφόσον υπερβαίνουν το όριο, εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον το ΓΛΚ κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο. Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64Α του ν.4270/2014.

Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, μπορεί να αναμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 63 του ν.4270/2014. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κατ' εξαίρεση να αναμορφώνονται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί και να τροποποιείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με την αριθμ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15.11.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005» (Β' 5171).

Ειδικά για τους προϋπολογισμούς των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για την κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωσή τους, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 61 του ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114), όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ήτοι από το σύνολο των εσόδων μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από δάνεια και ρευστοποιήσεις χρεογράφων, καθώς και από το σύνολο των εξόδων μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων και πληρωμών για την αγορά χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.).

10.1.2 Απολογισμός οικονομικού έτους 2020

Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα Ν.Π.Δ.Δ. που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι η 31.12.2020, τόσο για την είσπραξη των εσόδων, όσο και για την πληρωμή των δαπανών.

Για τη μη παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη μη μετακύλιση των υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πιστωτών, οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών του συνόλου των δαπανών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφλησή τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν και να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του έτους 2020 έως 30.6.2021 προς έγκριση, με πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά, πέραν της ημερομηνίας αυτής, δεν μεταβάλλονται.

10.2 Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους οφείλουν να παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις βασικές αρχές που τίθενται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΛΚ και στο πλαίσιο των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 ισχύουν τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 64Α, 155Α και 175Α του ν.4270/2014, καθώς και στις διατάξεις του ν.3429/2005.

Τέλος, για ζητήματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Διευθύνσεις του ΓΛΚ.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ


_______________________
1 Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης