Αποτελέσματα live αναζήτησης

1081/18.2.2021 α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.), Λοιπά
Αφορά : Δημόσιες συμβάσεις - Αυτόματη άντληση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας - Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

1081/18.2.2021
α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

1081/18.2.2021 α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. πρωτ.: 1081
Αθήνα, 18/02/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Μελετών

Ταχ. Δ/νση:Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα
Τ.Κ. - Πόλη: 112 57 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Μπαράκου
Τηλέφωνο: 213 2124 741
eMail:[email protected]
Τηλ.Κέντρο: 213 2124 700
Fax:213 2124 777
Ιστότοπος: www.hsppa.gr
www.eaadhsy.gr

Θέμα: «α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς».


Α.
Σας ενημερώνουμε ότι από την 31η Οκτωβρίου 2020 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133).

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Άρθρο 19- Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής
Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 {Α' 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 {Α' 134). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να παραταθεί το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκταθεί η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος και για τη βεβαίωση οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
».

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, ως προς το άρθρο 19, αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Με το παρόν άρθρο απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού ενημερότητας των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013. Συγκεκριμένα, από την 31η.10.2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το ανωτέρω αποδεικτικό ενημερότητας μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας από τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για όλες τις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται από τον νόμο ο έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όπως στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016
».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και, με την επιφύλαξη τυχόν έκδοσης της προβλεπόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 19, από τις 31-10-2020 και εφεξής οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να αντλούν ηλεκτρονικά τα σχετικά αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα διασύνδεσης με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ) στη διαδρομή https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked, προκειμένου να μπορούν, εν συνεχεία, να αντλούν αυτόματα τα σχετικά αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας.

Στην ανωτέρω διαδρομή υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες και υλικό για την ηλεκτρονική υποβολή και υλοποίηση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας που υποβάλλουν οι δημόσιοι φορείς. Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων, διευκρινίσεων και για τυχόν θέματα που μπορεί να προκύψουν, θα πρέπει να απευθύνονται στη ΓΓΠΣ.

Β. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Α.1265/2020 (ΦΕΚ Β' 5346/04-12-2020) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν», στην οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς είναι δυνατόν οι οικονομικοί φορείς να ζητούν αποδεικτικό ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο και μέχρι τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου αποδεικτικού. Ειδικότερα, ορίζεται: «2. [...]
ε) Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3A' ως εξής:
«Άρθρο 3A' Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο
Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον χρόνο της έκδοσής του, πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και της παρούσας απόφασης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού θα είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσής του. Το αποδεικτικό εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος κατά τον χρόνο έκδοσης του αποδεικτικού». Το αποδεικτικό της περίπτωσης αυτής έχει ως συνημμένο υπόδειγμα. [...]
»

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην ως άνω απόφαση προβλέπεται ρητά ότι τα αποδεικτικά ενημερότητας, που κοινοποιούνται ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης, στη θυρίδα του φορολογούμενου στο TAXISnet, επέχουν θέση πρωτοτύπου και κατ' επέκταση μπορούν να υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καταπόδης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης