124/11/4.2.2021

Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» κωδικό ΚΤ2-09.

4 Φεβ 2021

Taxheaven.gr
Αριθμ. απόφ. ΔΣ 124/11

Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» κωδικό ΚΤ2-09.

(ΦΕΚ Β'685/22.02.2021)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Το άρθρο 1 του Π.Δ.3/2021 (Α΄ 3).

5. Την υπ΄ αρ 1034/07-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13α του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

7. Την υπ΄ αρ. 2102644/29-01-2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο Μόνο

Καθορίζεται η 18-05-2021 ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6α του ν. 2308/1995 όπως ισχύει, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του καλλικρατικού Δήμου Αλεξάνδρειας στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγκαθιάς, Αλεξάνδρειας, Βρυσακίου, Επισκοπής (Ημαθίας), Καβασίλων, Καμποχωρίου, Κεφαλοχωρίου, Κλειδιού, Κορυφής, Κυψέλης (Νεοχωρίου), Λουτρού, Μελίκης, Νεοχωρίου, Νησιού, Ξεχασμένης, Παλαιού Σκυλλιτσίου, Πλάτανου, Πλατέος, Πρασινάδας, Προδρόμου, Σταυρού και Τρικάλων, στον καλλικρατικό Δήμο Βέροιας στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίας Μαρίνης, Αγίου Γεωργίου, Γεωργιανών, Δασκίου, Διαβατού, Καστανέας, Κάτω Βερμιού, Κουλούρας, Κουμαριάς, Λυκογιάννης, Μακροχωρίου, Νέας Νικομηδείας, Πατρίδος, Πολυδένδρου, Ράχης, Ριζωμάτων, Συκέας, Σφηκιάς, Τρίλοφου και Φυτείας και στον καλλικρατικό Δήμο Νάουσας στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αρκοχωρίου, Γιαννακοχωρίου, Ειρηνούπολης, Επισκοπής (Ναούσης), Κοπανού, Λευκαδίων, Μαρίνης, Μονοσπιτών, Ναούσης, Ροδοχωρίου, Στενημάχου και Χαρίεσσης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Taxheaven.gr