Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1244/5.11.1992 Η φορολογία των εσόδων από την αγοραπωλησία repos

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1244/5.11.1992
Η φορολογία των εσόδων από την αγοραπωλησία repos


ΠΟΛ.1244/5.11.1992 Η φορολογία των εσόδων από την αγοραπωλησία repos

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1244/5.11.92 Η φορολογία των εσόδων από την αγοραπωλησία repos

Mε την ακόλουθη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα των τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων από την πώληση ή αγορά εντοκών γραμματίων του Δημοσίου με τη μορφή "REPO" είναι αφορολόγητα.

1. Φορολογία εισοδήματος
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 3745/1957, περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων η ονομαστική αξία των εκδοθησομένων εντόκων γραμματίων, το επιτόκιο και οι προθεσμίες εξοφλήσεως αυτών οριζόνται με πράξεις του υπουργού Οικονομικών μετά από απόφαση της Νομισματικής Επιιτροπής.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3745/1957 ορίζεται ότι ο τόκος των εντόκων γραμματίων υπολογίζεται εσωτερικώς και κατά την αγορά και κατά την προεξόφληση ή αναπροεξόφληση αυτών.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ίδιου ν.δ/τος ορίζεται ότι οι τόκοι των κατά το νόμο αυτό εκδιδόμενων εντόκων γραμματίων απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.
4. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου διατίθενται κατά το χρόνο έκδοσής τους σε συγκεκριμένη τιμή και κατά το χρόνο λήξης τους επίσης έχουν συγκεκριμένη τιμή, η οποία μάλιστα αναγράφεται σε αυτά. Η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών αποτελεί την απόδοση του εντόκου γραμματίου, η οποία είναι ίση με τον τόκο που προκύπτει με την εφαρμογή του προκαθορισθέντος ονομαστικού επιτοκίου, ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος του (π.χ. Ετήσιας, εξάμηνης κ.λπ.) ανεξάρτητα αν ο κομιστής κατά το χρόνο λήξης είναι ο αρχικός αγοραστής (επενδυτής ή όχι). Η συννολική αυτή απόδοση του εντόκου γραμματίου είναι αφορολόγητη.
5. Κατά την πώληση εντόκου γραμματίου του δημοσίου, είναι αυτονόητο, ότι το τίμημα της πώλησης εξαρτάται από το ισχύον, κατά το χρόνο μεταβίβασης, επιτόκιο στην αγορά και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη λήξη του εντόκου γραμματίου.
Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν ο πωλητής να επιτύχει αποδόση μεγαλύτερη αυτής που αντιστοιχεί στο ονομαστικό επιτόκιο του τίτλου με ισόποση βέβαια μείωση στην απόδοση των επομένων κομιστών του τίτλου, καθόσον το συνολικό αφορολόγητο, βάσει νόμου, έσοδο είναι συγκεκριμένο, κάθε φορά, ύψους.
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η απόδοση που προκύπτει υπέρ του εκχωρούντος το έντοκο γραμμάτιο του δημοσίου αποτελεί τμήμα της συνολικής απόδοσης αυτού, η οποία μάλιστα είναι αφορολόγητη και όχι κέρδος από πώληση χρεογράφων.
7. Τελευταία, αναπτύσσεται στη χώρα μας ο θεσμός αγοραπωλησίας χρεογράφων και ιδιαίτερα εντόκων γραμματίων του δημοσίου με τη μορφή "REPO". Με βάση το θεσμό αυτό, οι τράπεζες πωλούν έντοκα γραμμάτια του δημοσίου με την υποχρέωση να επαναγοράσουν αυτά από τους αγοραστές - πελάτες των, μετά από παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος σε προσυμφωνημένη τιμή. Κατά συνέπεια στην τιμή αυτή εμπεριέχονται οι τόκοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που οι αγοραστές κατείχαν αυτά.
Επομένως, με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, το εισόδημα που αποκτά η Τράπεζα από την πώληση εντόκων γραμματίων του δημοσίου με τη μέθοδο "REPO" είναι αφορολόγητο, αφού πρόκειται για μέρος της απόδοσης που απορρέει από τους τίτλους αυτούς. Επίσης και το εισόδημα που αποκτά ο αγοραστής των τίτλων κατά την επαναγορά τους, μετά από ορισμένο χρόνο, από την τράπεζα απότην οποία είχε αγοράσει αυτούς, απαλλάσσεται της φορολογίας, ως προερχόμενο από την απόδοση των εντόκων γραμματίων που αντιστοιχούν το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχε αυτούς στην κυριότητά του.
Περαιτέρω, με βάση τον ίδιο θεσμό, οι τράπεζες προβαίνουν στην αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου με ταυτόχρονη δέσμευση του πωλητού, να επαναγοράσει αυτά, μετά από ορισμένο χρόνο, στην τιμή που θα έχουν κατά το χρόνο της επαναγοράς "REVERSE REPO".
Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα της τράπεζας είναι η αφορολόγητη απόδοση των εντόκων γραμματίων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που είχε στην κυριότητά της αυτά. Επίσης στο εισόδημα που απέκτησε ο πωλητής από την πώληση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου προς την τράπεζα είναι μέρος του συνολικού εσόδου των εντόκων γραμματίων, δηλαδή τόκοι αφορολόγητοι.
8. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι τα έσοδα που προέρχονται από την αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου με τη μέθοδο "REPO" από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, αποτελούν μέρος των αφορολόγητων αποδόσεων που είναι ενσωματωμένες στον τίτλο και κατά συνέπεια δε θεωρούνται ως τόκοι καταθέσεων. Επομένως, επί των αποδόσεων αυτών δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1921/1991.
Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τα έσοδα που αποκτούν οι Τράπεζες, λόγω επαναγοράς εντόκων γραμματίων του δημοσίου από τα πρόσωπα, από τα οποία είχαν αυτές αγοράσει προηγουμένως του τίτλους αυτούς, δε θεωρούνται ότι προέρχονται από δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες προς τα πρόσωπα αυτά, αλλά αποτελούν έσοδα αφορολόγητα προερχόμενα από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και επομένως και στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 του ν. 1921/1991.

ΙΙ. Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3745/1957 απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου οι εξοφλήσεις των τόκων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 12 του Ν. 1676/1986 απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών τα έσοδα των τραπεζών, τα οποία με ειδική διάταξη νόμου απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή φόρο κύκλου εργασιών. Κατ' εφαρμογή τω νανωτέρω διατάξεων, η ωφέλεια που προκύπτει από τις πωλήσεις εντόκων γραμματίων απαλλάσσεται, κατά περίπτωση, από τέλη χαρτοσήμου ή φόρο τραπεζικών εγασιών καθόσον η ωφέλεια αυτή, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο περί φορολογίας εισοδήματος κατά τροποποίηση της διαταγής μας 1050651/10026/Β0012/25.4.1989, αποτελεί μέρος των συνολικών αποδόσεων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και επομένως σε κάθε πώληση αυτών λαμβάνει χώρα τμηματική εξόφληση των συνολικών τόκων των γραμματίων αυτών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης