ΠΟΛ.1238/26.10.1992

Έκδοση αποδείξεων από εστιατόρια που χρησιμοποιούν Η/ΥΣχόλια:


26 Οκτ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1238/26.10.92 Έκδοση αποδείξεων από εστιατόρια που χρησιμοποιούν Η/Υ

Έχοντας υπόψη.
1. Αιτήματα ενδιαφερομένων επαγγελματικών οργανώσεων για διευκόλυνση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν μεγάλη ποικιλία φαγητών με επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και χρησιμοποιούν για την έκδοση στοιχείων Η/Υ.
2. Την ανάγκη εναρμόνισης του τρόπου έκδοσης των αποδείξεων από τα πιο πάνω καταστήματα που χρησιμοποιούν Η/Υ με τον τρόπο έκδοσης στοιχείων από ίδια καταστήματα που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα, από 1ης Δεκεμβρίου 1992 και στο εξής στους εκμεταλλευτές εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ψητοπωλείων, ταβερνών και εξοχικών κέντρων, που προσφέρουν φαγητό και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης με βάση τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/πολ. 1183/17.8.1990 (σε κάθε σερβίρισμα) να εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία, για τις λιανικές πωλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο, αντί του οριζόμενου με την πιο πάνω απόφαση:
α) Να τηρείται θεωρημένο διπλότυπο δελτίο παραγγελίας στο οποίο θα καταχωρούνται αναλυτικά τα είδη, που μπορεί να είναι προεκτυπωμένα και οι ποσότητές τους που σερβίρονται κάθ φορά στον πελάτη, αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε παραγγελίας αρχικής ή συμπληρωματικής. Το δελτίο αυτό χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. χωρίς να απαιτείται η αξία κάθε είδους κατά την καταχώριση δε σε αυτό της πρώτης παραγγελίας αναγράφεται η ώρα έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη σε εμφανές σημείο.
Επιτρέπεται στα δελτία παραγγελιών να προσδιορίζεται το είδος των σερβιριζόμενων αγαθών με κωδικούς αριθμούς, εφόσον τηρείται θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) κωδικής αρίθμησης.
β) Μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και όταν αυτός, ζητήσει την έκδοση της απόδειξης (λογαριασμού), εκδίδεται από τον Η/Υ απόδειξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Και του 1809/88, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα είδη σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα δηλαδή από τη χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών στα δελτία παραγγελίας), η ποσότητα και η αξία για κάθε είδος, η συνολική αξία και ο αύξων αριθμός του σχετικού δελτίου παραγγελίας. Ο αριθμός του δελτίου παραγγελίας μπορεί να μην αναγράφεται στα δελτία παραγγελίας (σε όλα τα αντίτυπα) ο αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης με τον Η/Υ.
γ) Κατά την εξόφληση του λογαριασμού από τον πελάτη ή την αναχώρησή του από το κατάστημα παραδίδονται σε αυτόν το πρώτο αντίτυπο του θεωρημένου διπλότυπου δελτίου παραγγελίας και η απόδειξη που εκδίδεται από τον Η/Υ.
Τα φορολογικά αυτά στοιχεία υποχρεούται να φέρει μαζί του ο πελάτης κατά την αναχώρησή του από το κατάστημα.
2. Οι επιτηδευματίες της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να εφαρμόζουν συγχρόνως τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/πολ. 1183/17.8.90 και αυτής της απόφασης.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Taxheaven.gr