Αποτελέσματα live αναζήτησης

281/41956/2021 Καθορισμός των κριτηρίων επιμέτρησης και υπολογισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στις κτηνιατρικές κλινικές, στα κτηνιατρεία και στις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας αυτών

Κατηγορία: Λοιπά

281/41956/2021
Καθορισμός των κριτηρίων επιμέτρησης και υπολογισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στις κτηνιατρικές κλινικές, στα κτηνιατρεία και στις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας αυτών

281/41956/2021 Καθορισμός των κριτηρίων επιμέτρησης και υπολογισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων που επ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 281/41956/2021

(ΦΕΚ Β' 635/17-02-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 94 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως προστέθηκε στον νόμο αυτό με το άρθρο 2 του ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).
β) Του άρθρου 100 του ν. 4442/2016, όπως προστέθηκε στον νόμο αυτό με το άρθρο 3 του ν. 4711/2020, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 15 και την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016, όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4635/2019
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
δ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 121).

2. Την υπ’αρ. 5359/10.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374).
 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια επιμέτρησης και ο υπολογισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων:
α) της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977 (Α΄ 163), όπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4442/2016 (Α΄230), τα οποία επιβάλλονται στα κτηνιατρεία και στις κτηνιατρικές κλινικές και
β) του άρθρου 100 του ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4711/2020, τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιμέτρησης διοικητικών προστίμων


Τα κριτήρια επιμέτρησης που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή των διοικητικών προστίμων του άρθρου 1 και τον καθορισμό του ύψους τους είναι τα ακόλουθα:
α) Το μέγεθος της επιχείρησης για το οποίο εκτιμάται το μέγεθος της οικονομικής της δραστηριότητας, ως εξής:
αα) Το μέγεθος του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής, προκύπτει από τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης της προηγούμενης χρήσης, ο οποίος αποδεικνύεται από επίσημα οικονομικά στοιχεία. Ο υπεύθυνος του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής ή εκπρόσωπός του καλείται από το όργανο επιβολής των προστίμων να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
ββ) Το μέγεθος της επιχείρησης εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, στο εξής εκμετάλλευση αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς, καθορίζεται από το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου που διατηρείται ή εκτρέφεται κατά τον έλεγχο, όπως αυτό προκύπτει από τον αριθμό των ενήλικων θηλυκών ζώων αναπαραγωγής που η φυσική παρουσία τους διαπιστώνεται στην εκμετάλλευση κατά τον έλεγχο ή από τον αριθμό των ζώων αναπαραγωγής που αποδεικνύεται από τα σχετικά με την εκμετάλλευση έγγραφα ή τις σχετικές άδειες (λειτουργίας, εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής κ.ά.) που αφορούν την εκμετάλλευση και γίνεται δεκτός ο μεγαλύτερος εκ των δύο αριθμός.
β) Η διάρκεια των παραβάσεων και οι τυχόν επαναλήψεις τους από την κτηνιατρική κλινική, το κτηνιατρείο ή την εκμετάλλευση αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς, ως εξής:
βα) Η διάρκεια της παράβασης, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης της παράβασης και της διαπίστωσης αυτής από την αρμόδια αρχή.
ββ) Η επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός των τελευταίων τριών ετών για την οποία είχε επιβληθεί διοικητική κύρωση.
γ) Ο βαθμός συνεργασίας και ανταπόκρισης της κτηνιατρικής κλινικής, του κτηνιατρείου ή της εκμετάλλευσης αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς να συμμορφωθεί με τις οδηγίες και τις συστάσεις της αρμόδιας αρχής και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία κατηγοριοποιείται σε:
γα) άμεσο και υψηλό,
γβ) επαρκή αλλά καθυστερημένο,
γγ) χαμηλό έως μέτριο,
γδ) μηδενικό.
δ) Εάν η παράβαση είναι τυπική ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της κτηνιατρικής κλινικής, του κτηνιατρείου ή της εκμετάλλευσης αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς.
ε) Εάν η παράβαση συσχετίζεται με διακινδύνευση ή πρόκληση βλάβης του δημοσίου συμφέροντος από την άσκηση της δραστηριότητας της κτηνιατρικής κλινικής, του κτηνιατρείου ή της εκμετάλλευσης αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς και ειδικότερα εάν η διακινδύνευση
ή η βλάβη αφορά:
δα) τη δημόσια υγεία,
δβ) την υγεία και προστασία των ζώων,
δγ) την προστασία του καταναλωτή.

Άρθρο 3
Παράμετροι και ποσοστά προσμέτρησης κριτηρίων επιμέτρησης διοικητικών προστίμων


1. Για κάθε ένα από τα κριτήρια επιμέτρησης του άρθρου 2 οι παράμετροι και τα ποσοστά προσμέτρησης αυτών, είναι τα ακόλουθα:
α) Μέγεθος της ελεγχόμενης δραστηριότητας:
αα) Για κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές:
i) με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, καθώς και για τα κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές που λόγω της έναρξης της δραστηριότητάς τους κατά το χρόνο διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης δεν έχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν υπολογίζεται προσμέτρηση,
ii) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, υπολογίζεται προσμέτρηση 10%,
iii) με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, υπολογίζεται προσμέτρηση 20%,
iv) οι οποίες δεν προσκομίζουν στις αρμόδιες αρχές τα αιτούμενα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να καταταχθούν ως προς το μέγεθος τους, κατατάσσονται στη υψηλότερη κατηγορία προσμέτρησης, δηλαδή 20%.
αβ) Για εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ενήλικων θηλυκών γεννητόρων της εκμετάλλευσης ως εξής:
i) Για εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς με αριθμό ενήλικων θηλυκών ζώων αναπαραγωγής έως και δύο (2), δεν υπολογίζεται προσμέτρηση.
ii) Για εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς με αριθμό ενήλικων θηλυκών ζώων αναπαραγωγής από τρία (3) έως και δέκα (10), υπολογίζεται προσμέτρηση 10%.
iii) Για εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς με αριθμό ζώων ενήλικων θηλυκών αναπαραγωγής μεγαλύτερο από δέκα (10), υπολογίζεται προσμέτρηση 20%.
β) Διάρκεια της παράβασης και τυχόν επανάληψή της:
βα) Διάρκεια της παράβασης.
i) Εάν το κτηνιατρείο, η κτηνιατρική κλινική ή η εκμετάλλευση αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς λειτουργεί χωρίς έγκριση ίδρυσης ή/και λειτουργίας για χρονικό διάστημα έως 15 ημέρες, δεν υπολογίζεται προσμέτρηση.
ii) Εάν το κτηνιατρείο, η κτηνιατρική κλινική ή η επιχείρηση εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς λειτουργεί χωρίς έγκριση ίδρυσης ή/και λειτουργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες, υπολογίζεται προσμέτρηση 10%.
iii) Αν το κτηνιατρείο, η κτηνιατρική κλινική ή η εκμετάλλευση αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί έγκριση ίδρυσης ή/και λειτουργίας ή λειτουργεί παρά την απόρριψη της αίτησης έγκρισης από την αρμόδια αρχή, υπολογίζεται προσμέτρηση 20% ανεξαρτήτως διάρκειας της παράβασης.
ββ) Επανάληψη της παράβασης στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών:
i) Αν έχει επιβληθεί στο κτηνιατρείο και στην κτηνιατρική κλινική ή στην εκμετάλλευση αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς μια διοικητική κύρωση για την παράβαση της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977 ή για την παράβαση του άρθρου 100 του ν. 4442/2016 αντίστοιχα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, υπολογίζεται προσμέτρηση 5%.
ii) Αν έχουν επιβληθεί στο κτηνιατρείο και στην κτηνιατρική κλινική ή στην εκμετάλλευση αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς δύο ή και περισσότερες διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977 ή για την παράβαση του άρθρου 100 του ν. 4442/2016 αντίστοιχα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, υπολογίζεται προσμέτρηση 10%.
Για την εφαρμογή των περιπτώσεων ββ)i) και ββ)ii) απαιτείται η διαπίστωση της μη συμμόρφωσης για την οποία έχουν επιβληθεί τα τελευταία τρία έτη διοικητικές κυρώσεις, να έχει πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, όπως προκύπτει από την ημερομηνία των σχετικών διοικητικών εγγράφων.
γ) Βαθμός συνεργασίας με την αρμόδια αρχή και ανταπόκρισης της κτηνιατρικής κλινικής, του κτηνιατρείου ή της εκμετάλλευσης αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς στις συστάσεις της:
γα) Για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές ή εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς που συνεργάζονται καλά, τηρούν πλήρως τις οδηγίες και συμμορφώνονται στις συστάσεις της αρμόδιας αρχής εντός των καθορισμένων από αυτήν χρονοδιαγραμμάτων στο πλαίσιο του ελέγχου των δικαιολογητικών και του επιτόπιου ελέγχου, δεν υπολογίζεται προσμέτρηση.
γβ) Για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές ή εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς που συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή και συμμορφώνονται στις συστάσεις της εκτός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων υπολογίζεται προσμέτρηση 5%.
γγ) Για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές ή εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς που συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, αλλά τελικά δεν συμμορφώνονται στις συστάσεις της, υπολογίζεται προσμέτρηση 10%.
γδ) Για κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές ή εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς που δεν συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις της, υπολογίζεται προσμέτρηση 20%.
δ) Εάν η παράβαση περί έγκρισης είναι τυπική ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της κτηνιατρικής κλινικής, του κτηνιατρείου ή της εκμετάλλευσης αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς.
δα) Εάν η παράβαση περί έγκρισης είναι τυπική χωρίς να συντρέχει και παράβαση των διατάξεων για τη λειτουργία δεν υπολογίζεται προσμέτρηση.
δβ) Εάν συντρέχει και παράβαση των διατάξεων για τη λειτουργία, υπολογίζεται προσμέτρηση 10%.
ε) Διακινδύνευση ή πρόκληση βλάβης του δημοσίου συμφέροντος:
Οι βαθμοί επικινδυνότητας και το αντίστοιχο ποσοστό προσμέτρησης, ορίζονται ως εξής:
εα) Για παράβαση που δεν προκαλεί διακινδύνευση ή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος ή προκαλεί χαμηλής σοβαρότητας διακινδύνευση ή βλάβη, δεν υπολογίζεται προσμέτρηση.
εβ) Για παράβαση που προκαλεί μεσαίας σοβαρότητας διακινδύνευση ή βλάβη, υπολογίζεται προσμέτρηση 10%.
εγ) Για παράβαση που προκαλεί σοβαρή διακινδύνευση ή βλάβη, υπολογίζεται προσαύξηση 20%.

2. Για τη διαβάθμιση της σοβαρότητας της παράβασης της περ. ε΄ της παρ. 1 ως χαμηλής, μεσαίας, ή υψηλής, λαμβάνονται υπόψη η φύση, το είδος και τα χαρακτηριστικά της παράβασης. Επίσης λαμβάνεται υπόψη και το αν ο κίνδυνος ή η τεκμηριωμένη βλάβη που έχει προκληθεί λόγω της παράβασης αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία ή/και την ευζωία των ζώων ή τον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα: Η παράβαση των διατάξεων που έχουν τεθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας κατατάσσεται στις παραβάσεις υψηλής σοβαρότητας. Η παράβαση των διατάξεων που έχουν τεθεί για την προστασία της υγείας ή/και της ευζωίας των ζώων κατατάσσεται, ανάλογα με την ένταση της διακινδύνευσης ή της προκαλούμενης βλάβης, στις παραβάσεις μεσαίας ή υψηλής σοβαρότητας. Η παράβαση των διατάξεων που έχουν τεθεί για την προστασία του καταναλωτή κατατάσσεται ανάλογα με την ένταση της διακινδύνευσης ή της προκαλούμενης βλάβης, στις παραβάσεις χαμηλής έως μεσαίας σοβαρότητας.

Άρθρο 4
Καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων


Για κάθε μη συμμόρφωση που εξετάζεται διαμορφώνεται μια συνολική βαθμολογία Ψ, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των εκατοστιαίων προσμετρήσεων για κάθε ένα από τα κριτήρια επιμέτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3. Το χρηματικό ύψος του διοικητικού προστίμου υπολογίζεται με τον μαθηματικό τύπο: Ζ= Α+(Β-Α)*Ψ, όπου Ζ είναι το χρηματικό ύψος του διοικητικού προστίμου, Α και Β είναι η κατώτατη και ανώτατη τιμή του εύρους των διοικητικών προστίμων του άρθρου 1 και Ψ είναι το άθροισμα των εκατοστιαίων προσμετρήσεων για κάθε ένα από τα κριτήρια επιμέτρησης του άρθρου 2, ως ποσοστό επί τοις εκατό.
 
Άρθρο 5
Διάθεση εσόδων από πρόστιμα


Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και πιστώνονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και κατατίθεται στον ειδικό κωδικό της και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης