Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος - Φορολογία και e-αποδείξεις - Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2021 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος - Φορολογία και e-αποδείξεις - Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)


Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός


Κατωτέρω αναλύω τα φορολογικά θέματα των αγροτών, που θα απασχολήσουν ιδιαίτερα το 2021 και είναι τα εξής:
α) Το «Τέλος Επιτηδεύματος», στο οποίο, κινδυνεύουν να υπαχθούν, κάποιοι αγρότες,
β) Ο κίνδυνος καταβολής σημαντικών φόρων, εξαιτίας της υποχρέωσης συλλογής Ηλεκτρονικών Αποδείξεων (30% του εισοδήματος) και
γ) Η διαβίβαση δεδομένων από 1/4/2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «my DATA» και ο χαρακτηρισμός των παραστατικών, θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο προετοιμασίας και απασχόλησης.1) «Τέλος Επιτηδεύματος» (άρθρο 31, ν. 3986/2011)

Στο φορολογικό έτος 2020, δεν υπάρχει γενική εξαίρεση των Αγροτών από το «Τέλος Επιτηδεύματος» (ανέρχεται σε 650 ευρώ ετησίως).

Στο φορολογικό έτος 2019, υπήρχε η εξαίρεση: «Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων».

Οι εξαιρέσεις για τους Αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α, (του Ειδικού απαλλάσσονται γενικά) που ισχύουν, είναι οι εξής:

α) Οι Αγρότες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

β) Οι Αγρότες εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, ως Αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

γ) Οι Αγρότες, εφόσον υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας τους.

δ) Οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016.

Οι προϋποθέσεις, που έθετε το άρθρο 8, ήταν: «3. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό της παραγωγής που το κάθε μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας παραγωγής του μέλους. Η γενική συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κάθε χρόνο για τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που πρόκειται να εμπορευθεί, σύμφωνα με την παραγωγή του κάθε μέλους, όπως προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής, καθώς και από την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αρχής. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό κάθε είδους εφοδίων, απαραίτητων για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονομίας, που το μέλος υποχρεούται να προμηθεύεται από τον ΑΣ. 4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, το μέλος μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.»

Ο ν. 4384/2016, αντικαταστάθηκε με το ν. 4673/2020, το αντίστοιχο άρθρο του οποίου έχει ως εξής: «άρθρο 8. ….. 1.στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος - συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καθώς και την ποσότητα εφοδίων, που το κάθε μέλος - συνεταιριστής οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κάθε χρόνο για το είδος και τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή μεταποιημένων, που πρόκειται να εμπορευθεί ο ΑΣ. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14, το μέλος - συνεταιριστής μπορεί να απαλλάσσεται εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1, εφόσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι ή β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων του σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης ή γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.»

Συμπέρασμα:

Αν, δεν δοθεί και για το φορολογικό έτος 2020, καθολική εξαίρεση, αρκετοί αγρότες, θα πρέπει να καταβάλουν το «τέλος επιτηδεύματος».

2) «Φορολογικοί Συντελεστές» και Αποδείξεις Δαπανών (άρθρα 15, 16 και 19, ν. 4172/2013)

α) Κέρδη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και Φορολογική Κλίμακα, της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16 (Μειώσεις φόρου με βάση την «οικογενειακή κατάσταση» του Αγρότη).

Η μείωση του φόρου, για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους «κατ' επάγγελμα αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η κλίμακα, που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2020 και μετά, τέθηκε όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.4646/2019 και έχει ως ακολούθως:
 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορ. Συντελεστής
0 - 10.000 9%
10.001 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 28%
30.001 - 40.000 36%
40.000 - 44%


β) Μειώσεις φόρου με βάση την «οικογενειακή κατάσταση» του Αγρότη (άρθρο 16, ν. 4172/2013) – Εφαρμόζεται μόνο για τους «κατ' επάγγελμα αγρότες»

Οι μειώσεις φόρου με βάση την «οικογενειακή κατάσταση» του Αγρότη, για τα κέρδη από αγροτική δραστηριότητα από το φορολογικό έτος 2020 και μετά έχουν ως εξής:

(α) σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα,
(β) 810 ευρώ για τον φορολογούμενο µε 1 εξαρτώµενο τέκνο,
(γ) σε 900 ευρώ για 2 εξαρτώµενα τέκνα,
(δ) σε 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώµενα τέκνα και
(ε) σε 1.340 ευρώ για 4 εξαρτώµενα τέκνα.
(στ) για κάθε επιπλέον εξαρτώµενο τέκνο µετά το τέταρτο, η µείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Όριο μείωσης: Εάν το ποσό του φόρου είναι µμικρότερο των ανωτέρω ποσών, η µείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου

Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη - ΥπΑΑΤ: Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση (Ανακοίνωση της 10-2-2021)


Οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση θα μπορούν να εξυπηρετούνται, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου. Η είσοδός τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet).

γ) Αποδείξεις οι οποίες καταβάλλονται µε «ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής», ώστε να μην υπάρξει προσαύξηση, με επιπλέον φόρο 22%. (άρθρο 15, ν. 4172/2013)

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2020 και μετά, αποδεσμεύτηκε το αφορολόγητο από την συγκέντρωση ελάχιστου ποσού αποδείξεων µε ηλεκτρονικά µμέσα πληρωμής.

Άρα οι Αγρότες, όπως και οι άλλοι φορολογούμενοι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο με 22%, θα πρέπει το 30 % του εισοδήματός τους να καλύπτεται με δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες καταβάλλονται µε «ηλεκτρονικά µέσα πληρωμής».

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης µε συντελεστή 22%.

Εξαιρέσεις/Ειδικές ρυθμίσεις από την ανωτέρω υποχρέωση:

Η υποχρέωση για συγκεκριμένο ύψος δαπανών, δεν εφαρμόζεται σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις (βλέπε αναλυτικά ν. 4172/2013, άρθρο 15, παρ. 6)
Επισημαίνουμε ορισμένες περιπτώσεις αυτές, που αφορούν Αγρότες:

(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Συμπέρασμα:

Αν, λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν περιοριστεί το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων, (συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη), τότε είναι πολύ πιθανόν, να υπάρξει σημαντική φορολογική επιβάρυνση, στους αγρότες.

3) «Ηλεκτρονικά βιβλία» (My Data)

Με την εκτίμηση και την ελπίδα, ότι τελικά η υποχρεωτική διαβίβαση στην εφαρμογή my DATA, θα αρχίσει τουλάχιστον μετά από την 1/1/2022.

Μέχρι τώρα ισχύουν τα εξής:

3.1 Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος

Απαλλάσσονται γιατί δεν περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π).

3.2 Αγρότες του Κανονικού Καθεστώτος

(1) Εντάσσονται ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, γιατί περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π).

(2) Τρόπος και Διαδικασία Διαβίβασης (Άρθρο 4, απόφαση Α.1138/2020)

Η πλειοψηφία των αγροτών θα έχει την δυνατότητα, εκτός των «λογιστικών προγραμμάτων», να διαβιβάζει και μέσω: «ειδικής φόρμας καταχώρησης» που είναι προσβάσιμη μέσω της πλατφόρμας myDATA.

Ο τρόπος αυτός επιτρέπεται μόνο για επιχειρήσεις που:

(α) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν το όριο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων των 50.000 ευρώ. Εξαιρετικά, για τα έτος 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ή (διαζευκτικά)

(β) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης (όχι Αποδείξεις Λιανικής), ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό ή διπλογραφικά), όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για το έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών.

Άρα η πλειοψηφία των Αγροτών, μπορεί να χρησιμοποιήσει την «ειδική φόρμα καταχώρησης».

Οι άλλοι δύο τρόποι διαβίβασης είτε μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, είτε μέσω Ταμειακών Μηχανών, δεν έχουν εφαρμογή στην πλειοψηφία των αγροτών.

Επίσης οι εταιρείες λογισμικού, έχουν αναπτύξει εφαρμογές, με τις οποίες μπορεί, ο επιχειρηματίας ή κάποιος από την επιχείρηση, να τιμολογεί και να εκδίδει το παραστατικό και ταυτόχρονα αφενός να ενημερώνεται αυτόματα, η πλατφόρμα my DATA και αφετέρου ο λογιστής, να λαμβάνει το παραστατικό για καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία ή και ακόμα αν τα προγράμματα είναι συμβατά να γίνεται αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων.

Φυσικά μια τέτοια εφαρμογή δεν μπορεί να λειτουργήσει για την συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών.

(3) Χρόνος Διαβίβασης Σύνοψης Παραστατικών (Άρθρο 5, απόφαση Α.1138/2020)

(α) Οι αγρότες, που διαβιβάζουν τα δεδομένα μέσω της «ειδικής φόρμας καταχώρησης», μπορούν να τα διαβιβάζουν μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

(β) Οι αγρότες, που διαβιβάζουν τα δεδομένα μέσω των λογιστικών προγραμμάτων, πρέπει να τα διαβιβάζουν σε «πραγματικό χρόνο». Σημειώνουμε όμως ότι το έτος 2021, είναι «έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις».

Θεωρούμε ότι, ειδικά για τους αγρότες, που κατά βάση εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια, λόγω των ειδικών συνθηκών της δουλειάς τους, πρέπει να επιτρέπεται η διαβίβαση μέσω των λογιστικών προγραμμάτων του λογιστή μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, όπως δηλαδή ισχύει και για την «ειδική φόρμα καταχώρησης»..

(4) Χαρακτηρισμός Συναλλαγών (Άρθρο 6, απόφαση Α.1138/2020)

(α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται μέσω: i) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) και ii) ειδικής φόρμας καταχώρησης, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται, κατά το χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης των παραστατικών.

Στις περιπτώσεις «αυτοτιμολόγησης», ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από τον αγρότη τον οποίο αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από τον αγρότη τον οποίο αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

(β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

(5) Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας Υποδοχής των Δεδομένων που Διαβιβάζονται (Άρθρο 7, απόφαση Α.1138/2020)

(α) Από την 01/04/2021 τα δεδομένα, που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData.

(β) Έως την 31/10/2021 διαβιβάζονται, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021.

(γ) Έως την 30/11/2021 διαβιβάζονται, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021.

(δ) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και την 31/03/2021 διενεργείται έως την 31/12/2021.

(6) Ορισμένες Ερωτήσεις-Απαντήσεις της ΑΑΔΕ, που αφορούν και τους αγρότες:

α) Ε Τι οφείλει να κάνει η οντότητα αναφορικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων;

Α 1. Η οντότητα υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία.

2. Ως προς τα έσοδά της, υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις όλων των Παραστατικών που έχει εκδώσει, για τη διασταύρωση με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων της.

3. Ως προς τα έξοδα της η οντότητα υποχρεούται να διαβιβάσει τα μη αντικριζόμενα παραστατικά. Η ΑΑΔΕ και μετά η λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αντιπαραβάλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα. (Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις – ερωτ. 43.)

β) Ε Η επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 είναι υποχρεωμένη από 01/01/2021 βάσει της περ. β παρ. 2 του αρ. 4 της Α.1138/2020 να διαβιβάζει τα δεδομένα της στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά (μία-μία) ανά στοιχείο λιανικής πώλησης. Αυτή η υποχρέωση είναι και σε πραγματικό χρόνο;

Α Όχι, τα δεδομένα της παραπάνω περίπτωσης διαβιβάζονται έως ως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα αν διαβιβάζονται μέσω ERP. (Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ-Επιχειρησιακά Θέματα – Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις ερωτ. 28.)

γ) Ε Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;

Α Όχι, το έτος 2020 είναι έτος εκπαίδευσης και το 2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διαβιβάζουν μέσω των τεσσάρων καναλιών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση για το 2021 και έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων τους και του Ε3. (Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ-Επιχειρησιακά Θέματα – Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις ερωτ. 34.)

δ) Ε Επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μπορεί να διαβιβάζει και μέσω ERP;

Α Ναι (Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ-Επιχειρησιακά Θέματα – Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις ερωτ. 38)

ε) Ε Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει;
Έως πότε και με ποιους τρόπους;

Α Ναι μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η νέα διαβίβαση πρέπει να γίνει έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά. Ειδικότερα τη διόρθωση εκάστου χαρακτηρισμού συναλλαγών η Επιχείρηση μπορεί να την κάνει με δύο τρόπους, είτε να εντοπίσει τον Τύπο Παραστατικού και να τον διορθώσει ετεροχρονισμένα, είτε να το κάνει μέσω των Τύπων Παραστατικών «17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων -Λογιστική Βάση» και «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -Λογιστική Βάση» ανά περίπτωση διόρθωσης συγκεντρωτικά σε ετήσια βάση (Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ-Επιχειρησιακά Θέματα – Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις ερωτ. 39.)

στ) Ε Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα γίνεται συμφωνία των υποβαλλόμενων δηλώσεων και των αντίστοιχων δεδομένων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA;

Α Όχι. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας για τα έτη 2020 και 2021 προκρίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διενεργούν διαβιβάσεις συνόψεων παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών, και παράλληλα να επικαιροποιείται η σωστή λογιστικοποίηση δεδομένων μέσω της μοναδικοποίησης χαρακτηρισμού συναλλαγών ανά Τύπο Παραστατικού –Χαρακτηρισμού Συναλλαγών Εσόδων _ Εξόδων Στήλης 9 Αναλυτικού Βιβλίου –ΦΠΑ –Ε3. (Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ-Επιχειρησιακά Θέματα – Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις ερωτ. 50)

Συμπέρασμα:

Θα πρέπει να υπάρξει σημαντικά περισσότερος χρόνος για την προσαρμογή στην πλατφόρμα myDATA και επίσης πρέπει να δοθεί στους αγρότες, μεγαλύτερη προθεσμία, για την διαβίβαση των τιμολογίων, που εκδίδουν.

Τέλος, για όλα τα θέματα που επισημάνουμε στα «Συμπεράσματα», πρέπει οι οργανώσεις των αγροτών (Αγροτικοί Σύλλογοι και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)) , να προβούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για αυτά.
 


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης