Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/2021

Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων

1 Φεβ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 01-02-2021
Αριθμ. Πρωτ.: Δ2β/Γ.Π.οικ.7072

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δνση : Αριστοτέλους 19
Τ.Κ.: 104 33 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φρίξος Μαραβέλιας
Τηλέφωνο : 2132161424
Ηλεκτρ. Δ/νση : [email protected]
Url: http://www.moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την πληρωμή των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ν. 4419/2016 σχετικά με την κοινοποίηση των προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι διατάξεις των άρθρων 5, 18, 21 και 25 του Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α' 174), όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4419/2016, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2014/40/ΕΕ για τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων, γνωστοποιούνται προς ενημέρωση των υπόχρεων τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 18 και 25 παρ. 1 του Ν. 4419/2016, οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς τόσο των προϊόντων καπνού, όσο και των ηλεκτρονικών τσιγάρων, που κοινοποιούνται στην εγχώρια αγορά, διαμέσου της Κοινής Πύλης Εισόδου της Ε.Ε. (EU CEG), θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο ύψους 50 ευρώ (€) ανά προϊόν ή τροποποίηση του, για την παραλαβή, την αποθήκευση, τον χειρισμό, την ανάλυση και τη δημοσίευση των προβλεπόμενων εκ του νόμου πληροφοριών.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://www.gsis.gr/e-paravolo) έχουν ενσωματωθεί τα ακόλουθα παράβολα:
α. Παράβολο για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών επί προϊόντων καπνού ανά προϊόν και κωδικό (product-id).
β. Παράβολο για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών επί ηλεκτρονικών τσιγάρων ανά προϊόν και κωδικό (product-id).

Παράβολα για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό πληροφοριών επί προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων ανά προϊόν και κωδικό (product-id), όπως γνωστοποιούνται στην Κοινή Πύλη Εισόδου της Ε.Ε. (EU CEG).

Η υποχρέωση πληρωμής των παραβόλων αξίας πενήντα ευρώ (50 €) βαρύνει είτε τους κατασκευαστές, είτε τους εισαγωγείς κάθε προϊόντος και σε κάθε περίπτωση δύναται να διενεργηθεί και μέσω συνεργαζόμενου αντιπροσώπου ή φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν. Η υποχρέωση νοείται για κάθε υποβαλλόμενο προϊόν ανά περίπτωση, ή ουσιώδες τροποποίηση του, όπως αυτό κοινοποιείται στην EU CEG και ανά κωδικό προϊόντος (product_id). Η υποχρέωση βαρύνει τον υπόχρεο για κάθε προϊόν που δηλώνεται ως ενεργό στην κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, κατά το χρόνο της κοινοποίησης του στην EU CEG, είτε πρόκειται να κυκλοφορήσει στο μέλλον, είτε κυκλοφορεί ήδη, βάσει της δηλούμενης ημερομηνίας κυκλοφορίας (Launch Date).

Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής παραβόλου για όσα προϊόντα έχουν κοινοποιηθεί, αλλά έχουν δηλωθεί επί του παρόντος ως ανενεργά στην κυκλοφορία στη εγχώρια αγορά (inactive).

Για την πληρωμή κάθε απαιτούμενου παραβόλου τίθεται προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη γνωστοποίηση του παρόντος στους υπόχρεους για όσα προϊόντα ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση κάθε καινούριου προϊόντος εφεξής. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των τιθέμενων προθεσμιών, τόσο τα προϊόντα καπνού, όσο και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα του Ν. 4419/2016 δε δύνανται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά και ως εκ τούτου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες και κυρώσεις.

Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού παραβόλου, οι κατασκευαστές και εισαγωγείς κάθε προϊόντος που έχει δηλωθεί ως ενεργό αλλά δεν κυκλοφορεί στην εγχώρια αγορά, θα πρέπει να το αποσύρουν, εφόσον δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4419/2016 (ΦΕΚ Α' 147).

Έκδοση των Παραβόλων

Η έκδοση κάθε παραβόλου γίνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (https://www.gsis.gr/e-paravolo), μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο. Στον εν λόγω ιστότοπο, δίνεται στους υπόχρεους η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών διαφορετικών τρόπων εισόδου στην εφαρμογή, ανάλογα με το καθεστώς:
α) Είσοδος για πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet
β) Είσοδος για μη-πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet και
γ) Είσοδος για εταιρείες του Εξωτερικού που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Εφόσον ο υπόχρεος επιλέξει την είσοδο που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του, επιλέγει «Χορήγηση Παραβόλου» και αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή, όπου καλείται να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τον τύπο του παραβόλου (Φορέας/Κατηγορία/Τύπος). Με την επιλογή του τύπου του παραβόλου εμφανίζεται αντίστοιχα προς πιστοποίηση και το προβλεπόμενο εκ του νόμου ποσό. Ακολούθως συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση πεδία (ΑΦΜ εφόσον υπάρχει, Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Φορέα, Στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.).

Στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία» (ή «Πρόσθετα στοιχεία/Χώρα Προέλευσης» για εταιρείες της αλλοδαπής) θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τη συμπλήρωση του κωδικού και της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος για το οποίο πληρώνεται κάθε παράβολο, καθώς και η ονομασία της εταιρείας όπως δηλώνονται στην EUCEG για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και πιστοποίηση από την Υπηρεσία της πληρωμής για κάθε προϊόν.

Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων σε κάθε πεδίο στοιχείων ο υπόχρεος εκτυπώνει το παράβολο και προχωρά στην πληρωμή του.

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή του παραβόλου, σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:
- Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή, περίπτωση στην οποία το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην Υπηρεσία (άμεση πληρωμή).
- Με χρήση πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ, περίπτωση στην οποία το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (Αφορά Πιστοποιημένους Χρήστες στο TaxisNet).
- Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ, περίπτωση στην οποία το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία (ετεροχρονισμένη πληρωμή).

Επιπλέον, για την περίπτωση πληρωμής του e-Παραβόλου από τράπεζα του εξωτερικού, θα πρέπει να γίνει μεταφορά κεφαλαίου μέσω του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ SEPA. Σε αυτήν την περίπτωση, το e-Παράβολο είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κεφαλαίου. H κατάθεση πρέπει να γίνει: Στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ: GR1201000230000000481090510 και Επωνυμία Δικαιούχου: Mininsty of Finance, Διεύθυνση Δικαιούχου: 10, Kar. Servias str., 10562 Athens ενώ στην αιτιολογία-πληροφορίες εμβάσματος, θα πρέπει να αναφέρεται μόνο ο κωδικός πληρωμής (20 ψηφία). Υπόδειγμα σχετικό περιλαμβάνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gsis.gr/sites/default/files/2018-11/SEPA.pdf.

Το εκτυπωμένο παράβολο, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες, υποβάλλεται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Αριστοτέλους 19, ΤΚ 10433, Αθήνα, 1ος όροφος, email: exartiseis [email protected]) μόνο εφόσον έχει πληρωθεί.

Για κάθε διευκρίνιση επί των διαδικασιών, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλ. 2132161424, 2132161338 και 2132161544, καθώς και να επισκέπτεται τον αντίστοιχο σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Οδηγίες Έκδοσης Ηλεκτρονικών Παραβόλων).

Σχετικές οδηγίες (στα ελληνικά και στα αγγλικά) θα αναρτηθούν προσεχώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moh.gov.gr) και θα διαβιβαστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους φορείς που έχουν κοινοποιήσει τα αντίστοιχα προϊόντα στην EU CEG, βάσει των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχουν γνωστοποιήσει.

Ημερομηνία ενεργοποίησης του ως άνω αναφερόμενου ηλεκτρονικού παραβόλου ορίζεται η 1.2.2021Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ


Taxheaven.gr