Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751/12.2.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 5717)

Κατηγορία: Λοιπά

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751/12.2.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 5717)


Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751/12.2.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/ 24.12.2020 κοινής απόφασης του Ανα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751/2021

(ΦΕΚ Β' 608/16-02-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α. Του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο "Φοίβος Ανωγειανάκης" και άλλες διατάξεις» (Α' 248),
β. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
δ. του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα "Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) - «Διόρθωση σφαλμάτων» (Α' 126),
ζ. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),
θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ι. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805),
ια. του π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ. 81586/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Α.Δ.Α: 6ΖΝΥ465ΦΥΟ-27Ε) Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19 (Εθνικής Εκστρατείας).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 5717).

4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.9592/12.02.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με την οποία προκύπτει, ότι από το περιεχόμενο εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά στη διαδικασία πληρωμής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

5. Την υπό στοιχεία 2/53983/0026/27-06-2019 (Β' 2726) κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με περιεχόμενο την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών.

6. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως την ανάγκη διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του COVID-19,

αποφασίζουμε:

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίηση τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 5717) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Διαδικασία πληρωμής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1. Η πληρωμή προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιοτηλεοπτικά, παροχής υπηρεσιών internet) και κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης πάσης φύσεως που υλοποιεί συναφείς υπηρεσίες υλοποίησης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού πραγματοποιείται από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας. Προς το σκοπό αυτό ο ανάδοχος γνωστοποιεί στο Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας αναλυτικό κατάλογο φορέων που θα προβάλλουν τα μηνύματα της εκστρατείας, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους (Διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας). Περαιτέρω ο ανάδοχος γνωστοποιεί στο Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας το εγκεκριμένο πλάνο διαφημιστικής προβολής, τη λίστα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (MME), που το υλοποιούν ανά δίμηνο, τα στοιχεία προβολής των μηνυμάτων της εκστρατείας για το δίμηνο αυτό, ήτοι τα αποδεικτικά υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής (καταχωρήσεις στον τύπο, αποδεικτικά ραδιοτηλεοπτικής προβολής ή προβολής μέσω internet, υπεύθυνες δηλώσεις νομίμων εκπροσώπων των μέσων ως προς την υλοποίηση καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται), καθώς και λίστα με το ποσό προς πληρωμή προς κάθε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) για τη διενεργηθείσα διαφημιστική προβολή.
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας συνάπτει απευθείας συμβάσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), που υλοποιούν την Εθνική Εκστρατεία εμβολιασμού για τη διενέργεια των πληρωμών τους από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας. Οι συμβάσεις εκδίδονται και υπογράφονται από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών και ως περιεχόμενό τους έχουν την υλοποίηση των πληρωμών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) για τις εκ μέρους τους ενέργειες προβολής και υλοποίησης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού σε εκτέλεση εντολών προβολής του αναδόχου σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλάνο της Εθνικής Εκστρατείας.
3. Η πληρωμή, που διενεργείται από τη ΓΔΟΥ προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) θα αφορά κάθε φάση τμηματικής παραλαβής που αποδεικνύεται με πρωτόκολλο τμηματικής παράδοσης-παραλαβής που συντάσσεται με ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής της παρ. 6. του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α' 248). Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής πρέπει να βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το πληρωτέο ποσό ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε επιμέρους μέσο προβολής βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.
4. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/53983/ 0026/27.06.2019 (Β' 2726) κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΔΟΥ για εκκαθάριση και πληρωμή των δικαιούχων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 5717).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης