Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο νόμου Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές και συντονισμός σχετικών θεμάτων

Σχόλια:  Το παρόν τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.


Κατηγορία: Λοιπά

Σχέδιο νόμου
Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές και συντονισμός σχετικών θεμάτων

Σχέδιο νόμου Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές και συντονισμός σχετικών θεμάτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης επί του σχ/ν

ΜΕΡΟΣ Α'
Πλαίσιο κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις από φυσικές καταστροφές

Άρθρο 1
Σκοπός

Στόχος του παρόντος είναι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση δράσεων κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και ζημιών από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Άρθρο 2
Επιχορήγηση επιχειρήσεων

1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών. Ως προς τις επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή ατόμων τα οποία είναι μέλη οικογένειας στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η επιχορήγηση να καταβάλλεται κατά προτεραιότητα.

2. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. 

3. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Κατόπιν της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), τον ν. 867/1979 (Α΄ 4), τον ν. 1048/1980 (Α΄ 101), τον ν. 1133/1981 (Α΄ 54) και τον ν. 1190/1981 (Α΄ 203), η περιφέρεια διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 14, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 12, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

5. Η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από διαβίβαση σε αυτή των δικαιολογητικών της παρ. 4 από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, αφαιρουμένου του ποσού τυχόν προκαταβολής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3. 

Άρθρο 3
Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης του άρθρου 2.

2. Κατόπιν της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), τον ν. 867/1979 (Α΄ 4), τον ν. 1048/1980 (Α΄ 101), τον ν. 1133/1981 (Α΄ 54) και τον ν. 1190/1981 (Α΄ 203), η Περιφέρεια διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 14, σε τακτά χρονικά διαστήματα στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις των επιχειρήσεων που επλήγησαν στην εκάστοτε περιφέρεια και για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 12. 

3. Η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μετά από διαβίβαση σε αυτή των καταστάσεων της παρ. 2 και των σχετικών εγγράφων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 2. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 2 ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 4
Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

1. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.

2. Τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωϊκού κεφαλαίου, μέσω των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, μετά από θεομηνία, δύναται η ενίσχυση, η οποία χορηγείται βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, να χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος, κατόπιν έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. Στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα παραγωγής, όπως στο έγγειο κεφάλαιο, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου 10.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 7, σε αγρότες ειδικού καθεστώτος, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 3 και της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187), καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (L 193)  ιδίως των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και του άρθρου 30 αυτού.

Άρθρο 5
Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων

1. Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 3, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 3 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Άρθρο 6
Ενίσχυση πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις

1. Στους δικαιούχους του άρθρου 2 που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή δύναται να χορηγείται άμεσα έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει το μέσο μηνιαίο εισόδημα του οικονομικού έτους που προηγήθηκε της θεομηνίας ή άλλης φυσικής καταστροφής της περιφερειακής ενότητας της περιοχής που έχει πληγεί.

2. Η πρώτη αρωγή συνιστά την άμεση ενίσχυση προς τους δικαιούχους που έχουν πληγεί από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή. Για την καταβολή της, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 14, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς το περιεχόμενό της. Η αίτηση δύναται εναλλακτικά να υποβάλλεται εγγράφως στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου και να καταχωρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής. 

3. Το ήμισυ (50%) της πρώτης αρωγής αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης των άρθρων 2 και 3, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν δικαιούται επιχορήγηση, το ποσό της πρώτης αρωγής που έχει καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4. Η πληρωμή της πρώτης αρωγής στους δικαιούχους διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης αρωγής ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της, η αφαίρεση τυχόν προκαταβολής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά, μετά από επεξεργασία των καταστάσεων και των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 2.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 2 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2 σχετικά με την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και του άρθρου 5 ειδικά για την επιχορήγηση των ασφαλισμένων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής, μετά από επεξεργασία των καταστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ποσό της πρώτης αρωγής του άρθρου 6, η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 6.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Οργανωτικές διατάξεις κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και συντονισμός σχετικών θεμάτων

Άρθρο 8
Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α΄133). Η Επιτροπή αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή.

Άρθρο 9
Ταμείο Κρατικής Αρωγής

1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές, συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:

α) Εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής ο οποίος συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,

β) ποσά που έχουν αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή.

3. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από: 

α) τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α΄197), 

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 

δ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και 

ε) έναν (1) εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, ως μέλη.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων. Η έκθεση διαβιβάζεται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Πρόεδρο της Βουλής.

Άρθρο 10
Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

1. Συστήνεται εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής (εφεξής «μητρώο»), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 12. Το μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του.

2. Στο μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησης και αξιολόγησής τους:

α) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

γ) στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) που εμπλέκονται σε θέματα εκτιμήσεων ζημίας,

δ) εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού.

3. Στο μητρώο εγγράφεται υποχρεωτικά το προσωπικό των Περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

4. Δεν εγγράφονται στο μητρώο: 

α) Όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

β) όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

γ) όσοι έχουν υποβληθεί είτε σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε σε πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση,   

δ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).  

5. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του άρθρου 15 είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου και διασφαλίζει ότι τα στελέχη του μητρώου λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση για τη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε ζητήματα σχετικά με την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε θέματα κρατικής αρωγής.

Άρθρο 11
Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής

1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του περιφερειάρχη, ορίζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής, ο οποίος αποτελεί τον μόνιμο σύνδεσμο της περιφερειακής ενότητας με την Επιτροπή του άρθρου 8.

2. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής δύναται να είναι αιρετός ή στέλεχος των υπηρεσιών της περιφέρειας.

3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για:

α) Τον συντονισμό της παραλαβής των αιτήσεων και συνοδευτικών δικαιολογητικών των πληγέντων από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 12.

β) την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας για τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, και

γ) την εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης  των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων.

4. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία εισηγείται προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής,  σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και κοινοποιεί στην Επιτροπή του άρθρου 8. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής μπορεί να προβαίνει στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας κρατικής αρωγής μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του και με αφορμή σημαντικά  προβλήματα  που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με την επιμέλεια των υπηρεσιών της περιφέρειας.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του οικείου δημάρχου, υπεύθυνοι κρατικής αρωγής στους δήμους, που έχουν πληγεί από τη θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, προς υποστήριξη του έργου του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής. Οι υπεύθυνοι κρατικής αρωγής επικουρούν το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής.

6. Το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη,  στον οποίο έχουν ανατεθεί οι  αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 12
Επιτροπές κρατικής αρωγής

1. Μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, συστήνονται και συγκροτούνται αμελλητί επιτροπές κρατικής αρωγής ανά περιφερειακή ενότητα, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής του άρθρου 11. 

2. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 2, με σκοπό την επιχορήγηση ή την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3.

3. Ως μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής ορίζονται μέλη εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου 10. Τα μέλη επιλέγονται με κριτήρια το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία τους, την εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών.

4. Τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να τηρούν αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς. 

Άρθρο 13
Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών

1. Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τους σκοπούς του παρόντος, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, κατά  την υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή ή γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή δύναται, για να επιτευχθεί η έγκαιρη πραγματοποίηση του καταγραφικού και εκτιμητικού έργου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 8, να χορηγείται αποζημίωση στα εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου 10 μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής

1. Οι διαδικασίες κάθε είδους ενίσχυσης κρατικής αρωγής για θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή, καθώς και οι διαδικασίες των άρθρων 2, 3 και 6, υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος η διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής τηρείται βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο ανά δικαιούχο: 

α) για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΦΜ,

β) για τα νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον ΑΦΜ και, 

γ) τουλάχιστον το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με γα) την ημερομηνία της εκδήλωσής του, γβ) τις περιοχές στις οποίες αφορά, γγ) την κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, γδ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και το ποσό της κρατικής αρωγής, και γε) την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης μέχρι την οριστική εκκαθάριση αυτής.

3. Η ψηφιακή πλατφόρμα αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

4. Η ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες πλατφόρμες από τις οποίες διατίθενται στοιχεία σχετικά με ενισχύσεις κρατικής αρωγής μετά από θεομηνία ή άλλες φυσικές καταστροφές. 

5. Οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με την κρατική αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με το Υπουργείο Οικονομικών και παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διασταύρωση των στοιχείων και την τροφοδότηση της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 15
Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος περί κρατικής αρωγής. Με διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, η ένταξή της στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 16
Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

1. Συστήνονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι οργανικές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου κατανέμονται ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα και ορίζεται η σχέση εργασίας.

2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, καθώς και από υπαλλήλους που αποσπώνται. 

3. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, επιτρέπεται η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

4. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης.

5. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μια φορά μόνο, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου της  Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Για τη διενέργεια της απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει επιπλέον να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης. 

6. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Ο φορέας υποδοχής βαρύνεται με τις δαπάνες επιπλέον αμοιβής των αποσπασμένων υπαλλήλων. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 17
Έλεγχος

1. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε έλεγχο ως προς την τήρηση των διαδικασιών και μεθόδων που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 7 για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, καθώς και ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.

2. Ο έλεγχος της παρ. 1 διενεργείται δειγματοληπτικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής ή κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή ενδείξεων για μη τήρηση της νομοθεσίας. Ο έλεγχος δύναται να είναι και επιτόπιος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας και τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να παρέχουν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής κάθε σχετική πληροφόρηση ή στοιχείο ζητηθεί.

4. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται η Επιτροπή του άρθρου 8.

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

1. Η οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου του άρθρου 9 καθορίζεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με  πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα προσόντα των στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 10, η διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων στελεχών όργανα, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα τόσο για την ένταξη των υποψηφίων των κατηγοριών του παρόντος ή άλλης κατηγορίας στο μητρώο όσο και για τη λειτουργία και οργάνωση του μητρώου, καθώς και άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 12, το έργο και τη λειτουργία τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 12.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης του άρθρου 13.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση, την επεξεργασία και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής του άρθρου 14 για θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων στην πλατφόρμα, την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, καθώς και την καταχώρηση και τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων. 

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται: 

α) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διασύνδεση της πλατφόρμας, την εξειδίκευση των τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία του συστήματος και κάθε άλλο τεχνικό θέμα, 

β) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το περιεχόμενο αυτής, 

γ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης τυχόν υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, λαμβανομένης ειδικής μέριμνας, ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 19
Αποκατάσταση ζημιών – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 2576/1998

1. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 10
Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές
Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια των ν. 867/1979 (Α΄ 4), 1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54) και 1190/1981 (Α΄ 203) εφαρμόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, χιονοστιβάδες, χαλαζοπτώσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικής αρωγής. Τα ειδικότερα θέματα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης σχετικών δανείων και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τους κανόνες και του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Η ισχύς των προηγούμενων εδαφίων άρχεται από την 1η.6.2014. Από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος εξαιρούνται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί κρατικής αρωγής τα οποία ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 διαβιβάζονται σε αυτή από τις υπηρεσίες και φορείς το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17), καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της της ανωτέρω Διεύθυνσης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται Ομάδες Έργου, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των Ομάδων Έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή των υποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 παραμένουν σε ισχύ.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 νοούνται οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί παροχής επιχορηγήσεων για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες καταργείται. 

2. Η υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του ν.2459 (Α΄17)» (Β΄985) καταργείται.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 8 ως και 11 η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και της παρ. 4 του άρθρου 4 η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 1η.1.2020.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης