ΠΟΛ.1230/23.10.1992

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Α.Ε. και τα απαιτούμενα δικαιολογητικάΣχόλια:


23 Οκτ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1230/23.10.92 Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Α.Ε. και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Έχοντας υπόψη,
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113/30.6.1992 τ.Α.).
β. Τις διατάξεις της περίπτωσης α του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2065/1992.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ν.δ. 3843/1958, πλην ΕΠΕ, τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών που κλείνουν ισολογισμό από 30/6/1992 και μέχρι 31/7/1993 έχουν ως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημιές" νόμιμα υπογεγραμμένα.
β. Τρία (3) αντίτυπα των πραγματοποιουμένων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982 και ν. 1892/1990).
γ. Κατάσταση σε 2 αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στην τελευταία χρήση για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του άρθρου 1 του ν. 1892/1990 προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του ν. 1828/1989, που έχουν σχηματισθεί από τα αδιενέμητα κέρδη των παρελθουσών χρήσεων.
δ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στην τελευταία χρήση για την πραγματοποίηση επενδύσεων της παραγράφου 2 της αρ. 1055503/1989 απόφασης, προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που έχει σχηματισθεί με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, από τα διανέμητα κέρδη των παρελθουσών χρήσεων.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599.1986 με την οποία δηλούται ότι, τα στοιχεία των πιο πάνω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.
στ. Δύο (2) αντίτυπα του υποδείγματος Φ-01.003Α "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος".
ζ. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση διανομής των κερδών.
η. Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
θ. Έγγραφο εκπροσώπησης προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Taxheaven.gr