Αποτελέσματα live αναζήτησης

2/45619/ΔΛΤΠ/5.2.2021 Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει

Κατηγορία: Λοιπά

2/45619/ΔΛΤΠ/5.2.2021
Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει

2/45619/ΔΛΤΠ/5.2.2021 Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/2021

(ΦΕΚ Β' 604/15-02-2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 (Α' 105) και τροποποιήθηκε με τον ν. 4638/2019 (Α' 181) και ν. 4764/2020 (Α' 256),

β) των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4549/2018 (Α' 105),

γ) των άρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4549/2018 (Α' 105),

δ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α' 105).

2. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

6. Την υπό στοιχεία οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει» (Β' 2680).

7. Την υπό στοιχεία οικ. 2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β' 2866).

8. Την ανάγκη παρακολούθησης της συνολικής ρευστότητας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των πλεονασμάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πληρωμών τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμοθετημένου Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, (εφεξής Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Δεν υποχρεούνται στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος οι Φορείς των οποίων το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνει σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος.

3. Για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, υποβάλλονται από τους Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(α) Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ή της οικείας Οικονομικής Επιτροπής Ο.Τ.Α., ή ελλείψει αυτών, του ανώτερου Διοικητικά Οργάνου που εποπτεύει τον Φορέα, με απόφαση για:

  • - το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και

  • - τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων ή προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού.

(β) Έγγραφα νομιμοποίησης των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Φορέα.

(γ) Φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των νόμιμων εκπροσώπων του Φορέα.

(δ) Δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων του Φορέα.

(ε) Διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του Φορέα, το οποίο απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Το έγγραφο αίτημα μπορεί να υποβάλλεται και μέσω Υποκαταστήματος, Πρακτορείου ή Θυρίδας του δικτύου της Τράπεζας της Ελλάδος συνοδευόμενο με τα ανωτέρω έγγραφα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γ ια την διευκόλυνση των Φορέων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος επικαιροποιημένος κατάλογος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/foreis-genikhs-kyvernhshs/).

4. Οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Με απόφασή τους οι Φορείς μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια από την ταμειακή διαχείριση σε μερίδες στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (εφεξής Κοινό Κεφάλαιο).

Άρθρο 2
Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου

1. Οι Φορείς δύνανται να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Η ανάγκη για «διευκόλυνση των συναλλαγών» συντρέχει εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει στον φορέα τη δυνατότητα:

α) να κάνει χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας,

β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Σε κάθε περίπτωση και παρά την τυχόν συνδρομή των ανωτέρω κριτηρίων, οι φορείς δύνανται να τηρούν τους εν λόγω λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Οι Φορείς των οποίων το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνει σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και οι τραπεζικές συναλλαγές τους μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος, δύνανται να τηρούν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ.

3. Οι Φορείς μεριμνούν για τον περιορισμό του πλήθους των τραπεζικών τους λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ, στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσης προβαίνουν στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Υποχρεωτικές συναλλαγές των Φορέων μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να αποδίδονται με μεταφορά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι κάθε είδους αμοιβές προσωπικού των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διεκπεραιώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και οι κάθε είδους κοινωνικές παροχές που διενεργούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς (πληρωμή δικαιούχων, απόδοση κρατήσεων), καταβάλλονται υποχρεωτικά με χρέωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης των Φορέων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για τους σκοπούς διόδευσης κεφαλαίων της παρούσας παραγράφου:

(α) Διαμορφώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος Ειδικός Κατάλογος Αμοιβών και Παροχών, ο οποίος περιλαμβάνει την επωνυμία και το ΑΦΜ των εκάστοτε εντασσόμενων Φορέων, τον κωδικό ΙΒΑΝ του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισής τους, καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό οργανισμού του Φορέα που αποδίδεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για τον σκοπό της παρούσας απόφασης.

(β) Ειδικά για τις πληρωμές ΕΑΠ, η δρομολόγηση των πληρωμών διενεργείται χωρίς άλλη εξουσιοδότηση του Φορέα προς την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του προαναφερθέντος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, με την προϋπόθεση της έγκαιρης υποβολής αρχείου πληρωμής εκ μέρους του Φορέα και της ύπαρξης ικανού υπολοίπου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισής του, κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας πληρωμής. Ως ικανό υπόλοιπο λογαριασμού ορίζεται το ύψος του προς μεταφορά κεφαλαίου προσαυξημένο με το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με το καθεστώς προμηθειών της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη Διοικητή), όπως αυτό παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της (https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/foreis-genikhs-kyvernhshs/).

Τα μη διακανονιζόμενα ποσά πληρωμών κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιστρέφονται στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Φορέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κατάλογο Διόδευσης Αμοιβών και Παροχών.

3. Η εφαρμογή των υποχρεώσεων της παρ. 2 δρομολογείται με τη σταδιακή ένταξη των Φορέων στη νέα διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος, εντός του έτους 2021.

4. Εξαιρούνται των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 οι Φορείς: (α) των οποίων τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνουν σε συστηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αυτοί δεν τηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και (β) που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Άρθρο 4
Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων, πέραν των υποχρεωτικών συναλλαγών του άρθρου 3 της παρούσας, από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε.

2. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου οι Φορείς υποβάλλουν προς την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό τυποποιημένο αίτημα, βάσει του οποίου δρομολογείται η πρόσβασή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτό, οι Φορείς υποβάλλουν τα προκαθορισμένα νομιμοποιητικά τους έγγραφα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, εξουσιοδοτώντας την για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους, σύμφωνα με το καθεστώς προμηθειών της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτό παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της (https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/foreis-genikhs-kyvernhshs/).

3. Στον κατάλογο των εγγράφων του Φορέα περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότησή του, με τον ορισμό των χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρισης συναλλαγών.

4. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η πρόσβαση και ο έλεγχος της ταυτότητας του φορέα-χρήστη (Two-Factor Authentication) παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου τύπου «Smart Phone» και σάρωσης τύπου «QR Code».

5. Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των συναλλαγών και του ελέγχου τους, παράγονται αναφορές ανά συναλλαγή από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή (με τη μορφή αρχείων τύπου «pdf»), οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να συσχετιστούν με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών στα Πιστωτικά Ιδρύματα

1. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρακολουθεί τουλάχιστον σε μηνιαία βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών των Φορέων που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί Μητρώο των ανωτέρω λογαριασμών. Προς τον σκοπό αυτό, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αργότερο μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ενημερώνει με τα στοιχεία της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, τον προϊστάμενο της Γ.Δ.Ο.Υ., στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εποπτεία των Φορέων και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Άρθρο 6
Ταμειακός προγραμματισμός Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζει και διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα με σκοπό την παρακολούθηση της συνολικής ρευστότητας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την αποτελεσματική διαχείριση των πλεονασμάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πληρωμών τους. Το ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα προκύπτει από τον ταμειακό προγραμματισμό που διενεργούν οι Φορείς βάσει των σχετικών διατάξεων της παρούσας.

2. Ο ταμειακός προγραμματισμός καθίσταται υποχρεωτικός για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλύπτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και αναλύεται τουλάχιστον σε μηνιαία και δεκαπενθήμερη βάση. Σε δεκαπενθήμερη βάση ο ταμειακός προγραμματισμός καλύπτει περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών.

3. Ο ταμειακός προγραμματισμός είναι κυλιόμενος στη βάση του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τα απολογιστικά στοιχεία.

Άρθρο 7
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού

1. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχουν οι Φορείς που κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς έτος, το ύψος του προϋπολογισμού των δαπανών ή των εσόδων τους υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ.

2. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στοιχεία ταμειακού προγραμματισμού εφόσον τους ζητηθούν από την εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

3. Για τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών θα υποβάλει, σε μηνιαία βάση, ενοποιημένη εκτίμηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους λαμ-βάνοντας υπόψη το σύνολο των οικονομικών στοιχείων που διαθέτει.

4. Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν εποπτεύονται από Γ.Δ.Ο.Υ., υποβάλλουν στοιχεία ταμειακού προγραμματισμού απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

5. Ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δύνανται να εξαιρεθούν Φορείς από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού.

Άρθρο 8
Τακτική υποβολή πίνακα ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ.

1. Ο πίνακας του ταμειακού προγραμματισμού καταρτίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Γ ια το νέο οικονομικό έτος (έτος αναφοράς) ο πίνακας του ταμειακού προγραμματισμού υποβάλλεται από τον Φορέα στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

3. Εφόσον δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Φορέα, ο ταμειακός προγραμματισμός συντάσσεται βάσει του συνοπτικού προϋπολογισμού του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα, ο πίνακας του ταμειακού προγραμματισμού υποβάλλεται εκ νέου με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

4. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, οι Φορείς υποβάλλουν στη Γ.Δ.Ο.Υ. εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη του προηγούμενου μήνα τον ταμειακό προγραμματισμό ενημερωμένο με:

α) τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα και του δεκαπενθήμερου,

β) τις μηνιαίες προβλέψεις για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του έτους στη βάση των επικαιροποιημένων προβλέψεων του προϋπολογισμού και

γ) τις προβλέψεις σε δεκαπενθήμερη βάση για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών.

Τα απολογιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου (ετήσια απολογιστικά στοιχεία) υποβάλλονται έως στις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

5. Η Γ.Δ.Ο.Υ. αξιολογεί τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 10. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, ενημερώνει τον Φορέα ο οποίος υποβάλει εκ νέου τον πίνακα του ταμειακού προγραμματισμού προς έγκριση εντός δύο εργάσιμων ημερών βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Γ.Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 9
Έκτακτη υποβολή πίνακα ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ.

1. Εφόσον υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις προβλέψεις του Φορέα αναφορικά με τις εκτιμώμενες εισπράξεις ή τις προγραμματισμένες πληρωμές, ο Φορέας υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα επικαιροποιημένο πίνακα ταμειακού προγραμματισμού.

2. Ουσιώδεις μεταβολές νοούνται:

- Απρόβλεπτα γεγονότα που ανατρέπουν σημαντικά τον προϋπολογισμό του Φορέα αυξάνοντας τις δαπάνες του ή μειώνοντας τα έσοδά του.

- Σημαντικές αλλαγές στη χρονική κατανομή των προβλέψεων του Φορέα, είτε αυτές αφορούν τις εισπράξεις είτε τις πληρωμές.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση των στοιχείων του ταμειακού προγραμματισμού από την εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ.

Οι Γ.Δ.Ο.Υ. αξιολογούν τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων αρμοδιότητάς τους βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

(α) Έχει συνταχθεί με βάση τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο ταμειακός προγραμματισμός έχει συνταχθεί με βάση τον συνοπτικό προϋπολογισμό του Φορέα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.

(β) Είναι σύμφωνος με τον μηνιαίο προγραμματισμό για την καταβολή των μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

(γ) Είναι αντικειμενικός αναφορικά με το εκτιμώμενο ύψος εισπράξεων και πληρωμών του Φορέα στη βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

(δ) Τα απολογιστικά στοιχεία των εισπράξεων και πληρωμών δεν αποκλίνουν σημαντικά από τα στοιχεία των προβλέψεων.

(ε) Τα ταμειακά υπόλοιπα των λογαριασμών των Φορέων είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου λογαριασμών που τηρείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 11
Υποβολή πινάκων ταμειακού προγραμματισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

1. Οι πίνακες ταμειακού προγραμματισμού των Φορέων για το νέο οικονομικό έτος (έτος αναφοράς) υποβάλλονται από τις Γ.Δ.Ο.Υ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έως την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, οι Γ.Δ.Ο.Υ. υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του προηγούμενου μήνα τους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού των εποπτευόμενων Φορέων επικαιροποιημένους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Τα απολογιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου (ετήσια απολογιστικά στοιχεία) υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρί-ου του επόμενου έτους.

4. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης από τη Γ.Δ.Ο.Υ., ο πίνακας του ταμειακού προγραμματισμού για τον συγκεκριμένο φορέα υποβάλλεται από τη Γ.Δ.Ο.Υ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνοδευόμενος από σχετική έκθεση με τις παρατηρήσεις-ενστάσεις της Γ.Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η Γ.Δ.Ο.Υ. επανυποβάλλει αναθεωρημένο τον πίνακα ταμειακού προγραμματισμού όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

5. Σε περίπτωση έκτακτης υποβολής πίνακα ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, αυτός υποβάλλεται άμεσα από την εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Άρθρο 12
Όριο ρευστότητας σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ

1. Η αναγκαία ρευστότητα που οι Φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, προκύπτει από τον ταμειακό προγραμματισμό του Φορέα όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα ταμειακού προγραμματισμού.

2. Οι Φορείς οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής πίνακα ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, παρακολουθούνται και ελέγχονται ως προς την αναγκαία ρευστότητα με βάση τα μηνιαία στοιχεία της κίνησης των τραπεζικών τους λογαριασμών του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι φορείς στα ιδρύματα αυτά. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014. Το δεκαπενθήμερο νοείται σε ημερολογιακούς όρους.

4. Για τον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών αναγκών του Φορέα δεν περιλαμβάνονται στις εισπράξεις και τις πληρωμές, αυτές που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, υποχρεωτικά διενεργούνται από τον λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Εάν το αποτέλεσμα των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται θετικό, αποτελεί πλεόνασμα ρευστότητας και μεταφέρεται στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώνεται αρνητικό, αποτελεί έλλειμμα ρευστότητας και καλύπτεται με τη μεταφορά χρημάτων από το λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Εναλλακτικά, το μέγιστο όριο ρευστότητας του Φορέα δύναται να οριστεί σε σταθερό ύψος κατόπιν σχετικής πρότασης του Φορέα και συμφωνίας της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο ορισμός του μέγιστου ορίου ρευστότητας του Φορέα σε σταθερό ύψος δεν απαλλάσσει τον Φορέα από την υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής πίνακα ταμειακού προγραμματισμού.

7. Με απόφαση του ίδιου του Φορέα δύναται να οριστεί ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ ως λογαριασμός μηδενικού υπολοίπου υπό την έννοια ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στο τέλος της ημέρας στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

8. Είναι δυνατή η εξαίρεση λογαριασμών που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ από τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι διαχείρισης. Η εξαίρεση χορηγείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα και σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να εξαιρούνται λογαριασμοί που τηρούν οι Φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ, από τον υπολογισμό του μέγιστου ορίου ρευστότητας, σε περιπτώσεις έκτακτου και εξαιρετικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Άρθρο 13
Υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης για άντληση σημαντικών ποσών από την Ταμειακή Διαχείριση ή από το Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος

Οι Φορείς υποχρεούνται σε έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΔΔΗΧ σε περίπτωση απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή το Κοινό Κεφάλαιο ποσού υψηλότερου των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ. Η προειδοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία απόληψης.

Άρθρο 14
Επιβολή κυρώσεων

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας και ειδικότερα τη μη συμμόρφωση αναφορικά με: (α) το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, (β) τη μεταφορά της πλεονάζουσας ρευστότητας σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και (γ) την κατάρτιση και υποβολή ταμειακού προγραμματισμού, ενεργοποιείται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α' 143) με την έκδοση σχετικών αποφάσεων.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή του πίνακα με τα στοιχεία του ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ισχύουν πιλοτικά μόνο για τους Φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. Η ημερομηνία πρώτης υποβολής του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού για το οικονομικό έτος 2021, θα καθοριστεί με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Από τη έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπό στοιχεία οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α/Α ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ
1 997604027 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
2 090038188 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
3 099019314 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
4 090016645 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)
5 090016657 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)
6 090016633 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)
7 997673346 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
8 999984076 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
9 090016762 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
10 997379692 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ
11 997072577 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)
12 090017680 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
13 090010376 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
14 090037978 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
15 997687965 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
16 997875116 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
17 997824337 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
18 997612598 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
19 997579388 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
20 998037420 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
21 090003350 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
22 090044306 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
23 099877486 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
24 997003848 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
25 099338405 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ)
26 090012197 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
27 998146360 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
28 090010364 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
29 997478553 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
30 094325955 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
31 094449128 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
32 094440109 ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
33 997476340 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
34 090167877 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
35 090401013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
36 094537454 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης