Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - ΣΟΛ Α.Ε.

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - ΣΟΛ Α.Ε.

Άρθρα Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - Σ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφίαΑναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΠΧΑ 16

του Άγγελου Διονυσόπουλου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Crowe

1. Γενικά

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία της, δημιουργώντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν λάβει μέτρα για την παροχή οικονομικής ελάφρυνσης σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πληρωμών, για την πρόληψη πτωχεύσεων και απωλειών θέσεων εργασίας και για την επιτάχυνση της ανάκαμψης.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», παρέχοντας μία πρακτική λύση, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης, εάν είναι άμεση συνέπεια του COVID-19 και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες.

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 παρέχει προαιρετική, προσωρινή λειτουργική ελάφρυνση, λόγω COVID-19, σε μισθωτές που επωφελούνται από μειώσεις μισθωμάτων, χωρίς να υπονομεύεται η συνάφεια και η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1434, που περιλαμβάνει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 9η Οκτωβρίου 2020. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της συνδεόμενης με την πανδημία COVID-19 λειτουργικής ελάφρυνσης, ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το IASB όρισε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιουνίου 2020. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις, το αργότερο από την 1η Ιουνίου 2020 για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα.

Η πρακτική λύση, που παρέχεται από την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, αφορά μόνο τους μισθωτές, ενώ το IASB αποφάσισε να μην παρέχει την πρακτική λύση στους εκμισθωτές για διάφορους λόγους.

2. Καταχώριση της μείωσης των μισθωμάτων

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 αφορά στην προσθήκη των παραγράφων 46A, 46B, 60A, Γ1A, Γ20A και Γ20B. Επίσης, προστέθηκε ο νέος τίτλος «Μειώσεις μισθωμάτων για μισθωτές λόγω Covid-19» πριν από την παράγραφο Γ20A.

Στην παράγραφο 46Α ορίζεται ότι, ως πρακτική λύση, ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει να μην εκτιμήσει αν μια μείωση μισθώματος, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας του COVID-19, αποτελεί τροποποίηση μίσθωσης. Ο μισθωτής, που προβαίνει σε αυτή την επιλογή, λογιστικοποιεί κάθε αλλαγή των καταβολών μισθωμάτων που προκύπτουν από τη μείωση του μισθώματος με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο θα λογιστικοποιούσε την αλλαγή κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή δεν ήταν τροποποίηση μίσθωσης. Συνεπώς, ο μισθωτής δεν απαιτείται να αξιολογήσει εάν η μειωμένη καταβολή μισθωμάτων αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης και καταχωρεί το όφελος στα αποτελέσματα χρήσης.

Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 46Β, η πρακτική λύση της παραγράφου 46Α εφαρμόζεται μόνο στις μειώσεις μισθωμάτων ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19 και μόνο εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η μεταβολή των μισθωμάτων συνεπάγεται αναθεωρημένο αντάλλαγμα για τη μίσθωση, που είναι ουσιαστικά το ίδιο με, ή μικρότερο από, το αντάλλαγμα για τη μίσθωση ακριβώς πριν από την αλλαγή

- η μείωση σε πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει μόνο τις πληρωμές, που αρχικά οφείλονταν την 30ή Ιουνίου 2021 ή πριν από την ημερομηνία αυτή

- δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης.

Δεν παρέχεται ρητή καθοδήγηση σχετικά με το τι θεωρείται «ουσιαστική αλλαγή» και συνεπώς θα πρέπει οι διοικήσεις των οντοτήτων, κατά την κρίση τους, να λάβουν υπόψη τους τόσο τους ποιοτικούς, όσο και τους ποσοτικούς παράγοντες.

Η πρακτική λύση της παραγράφου 46Α πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια σε μισθώσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά και σε παρόμοιες περιστάσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις μισθώσεις ακινήτων, που είναι μισθώσεις της ίδιας κατηγορίας και να μην εφαρμοστεί σε μισθώσεις εξοπλισμού.

Όταν η αλλαγή καταβολών μισθωμάτων αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης, αντιμετωπίζεται με τα οριζόμενα στις παραγράφους 39 έως 46 του ΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με τις οποίες καταρτίζεται νέος τοκοχρεωλυτικός πίνακας και τροποποιείται η αξία της υποχρέωσης μίσθωσης και η αξία του δικαιώματος χρήσης. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στις οντότητες διότι θα έπρεπε να καταρτίσουν νέους τοκοχρεωλυτικούς πίνακες, να προσαρμόσουν τις αξίες των δικαιωμάτων χρήσης και να υπολογίσουν διαφορετικές αποσβέσεις.

Με την πρακτική λύση που δίνεται με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας του COVID-19, δεν αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης και συνεπώς δεν προκαλεί προσαρμογή της αξίας του δικαιώματος χρήσης, η οποία παραμένει αμετάβλητη. Αντίθετα, η υποχρέωση μίσθωσης μειώνεται με ισόποσο όφελος στα αποτελέσματα χρήσης.

Το ερώτημα που γεννάται είναι πότε θα καταχωρισθεί το όφελος από τη μείωση των μισθωμάτων.

Η παράγραφος 38 του ΔΠΧΑ 16 ορίζει ότι, οι μεταβλητές πληρωμές μισθώσεων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός ή η κατάσταση, που ενεργοποιεί αυτές τις πληρωμές. Ομοίως, για μερική διαγραφή της υποχρέωσης από μίσθωση, η παράγραφος 3.3.3 του ΔΠΧΑ 9 απαιτεί το κέρδος, που προκύπτει, να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξαλειφθεί.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εάν η μείωση των μισθωμάτων είναι δεδομένη για τους επόμενους μήνες (π.χ. τους επόμενους πέντε μήνες θα καταβάλλεται το 60% του μισθώματος), το όφελος από τη μείωση της υποχρέωσης θα καταχωρηθεί τη στιγμή που ληφθεί η απόφαση από την Κυβέρνηση για μείωση. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει προσαρμογή, πέραν του οφέλους από τη μείωση, που πρέπει να γίνει στην υποχρέωση μίσθωσης, για να διασφαλιστεί ότι, ανά πάσα στιγμή, η υποχρέωση μίσθωσης αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων. Η προσαρμογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι με την καταχώρηση του οφέλους από τη μείωση της υποχρέωσης, η υποχρέωση μειώνεται νωρίτερα από ότι θα μειωνόταν με την πραγματική καταβολή του μισθώματος (time value of money).

Εάν όμως η απόφαση της Κυβέρνησης ορίζει ότι τα μισθώματα θα καταβάλλονται μειωμένα, για όσους μήνες η επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς τους μήνες αυτούς, τότε το όφελος από τη μείωση θα καταχωρείται σε κάθε μήνα.

Στην Ελλάδα έχει εφαρμογή η πρώτη περίπτωση διότι τη στιγμή της απόφασης από την Κυβέρνηση για μείωση των μισθωμάτων, η μείωση ήταν δεδομένη για συγκεκριμένους μήνες.

Την 20η Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4683/2020.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ΠΝΠ «1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων……………………………………………. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση ……………..……………………»
Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες αποφάσεις για μείωση των μισθωμάτων με αντίστοιχη εφαρμογή.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση Α’ συνάπτει την 1η Ιανουαρίου 2019 τετραετή συμφωνία μίσθωσης ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα € 10.000, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Την 31η Μαρτίου 2020 με απόφαση της Κυβέρνησης λόγω της πανδημίας COVID-19 τα μισθώματα των μηνών Απριλίου και Μαΐου μειώνονται κατά 40%. Το επιτόκιο της μίσθωσης ανέρχεται σε 5%.

Κατά τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωση μίσθωσης ποσού € 435.242,67, το οποίο αποτελεί την παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων ποσού € 10.000 μηνιαίως με προεξοφλητικό επιτόκιο 5%.

Η μηνιαία απόσβεση του δικαιώματος χρήσης ανέρχεται σε € 9.067,56 (435.242,67/48).


* Δεν παρουσιάζεται όλος ο πίνακας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης

Από τη μείωση των μισθωμάτων η επιχείρηση θα έχει ένα όφελος ποσού € 8.000 (10.000 x 40% x 2 μήνες), το οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης την 31η Μαρτίου 2020 σε μείωση της υποχρέωσης μίσθωσης. Η αξία του δικαιώματος χρήσης δεν θα επηρεαστεί και κατ’ επέκταση δεν θα αλλάξει η μηνιαία απόσβεση.

Εφόσον το ποσό των € 8.000 θα μειώσει την υποχρέωση μίσθωσης, θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και ο τοκοχρεολυτικός πίνακας.


* Δεν παρουσιάζεται όλος ο πίνακας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης

Τα ποσά € 32,15 και € 16,61 αφορούν στην προσαρμογή που πρέπει να γίνει στην υποχρέωση μίσθωσης για να διασφαλιστεί ότι, ανά πάσα στιγμή, η υποχρέωση μίσθωσης αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων. Η προσαρμογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, με την καταχώρηση του οφέλους από τη μείωση της υποχρέωσης, η υποχρέωση μειώνεται νωρίτερα από ότι θα μειωνόταν με την πραγματική καταβολή του μισθώματος (time value of money).

Εάν όμως η απόφαση της Κυβέρνησης όριζε ότι, τα μισθώματα θα καταβάλλονται μειωμένα κατά 40% για το μήνα Απρίλιο και με επόμενη απόφαση όριζε ότι, το ίδιο θα ισχύει και για το Μάιο, τότε το όφελος από τη μείωση θα καταχωρείται σε κάθε μήνα που προβλέπεται καταβολή μειωμένου μισθώματος.


* Δεν παρουσιάζεται όλος ο πίνακας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης

Μια μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων που μειώνει μόνο τις πληρωμές σε μία περίοδο, αλλά αυξάνει αναλογικά τις πληρωμές σε άλλη, δεν μεταβάλλει επί της ουσίας την υποχρέωση του μισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής θα συνεχίσει να καταχωρεί τα έξοδα τόκων από την υποχρέωση μίσθωσης και το μόνο όφελος για τον μισθωτή είναι η χρονική αξία του χρήματος που προκύπτει από την παρούσα αξία της αναβολής των πληρωμών. Ο μισθωτής θα πρέπει να καταχωρίσει το αποτέλεσμα της παρούσας αξίας, που θα προέκυπτε από την προεξόφληση των αναθεωρημένων πληρωμών, χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά τη στιγμή που η αναβολή χορηγείται.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση Α’ συνάπτει την 1η Ιανουαρίου 2020 συμφωνία μίσθωσης ακινήτου για δύο έτη, με μηνιαίο μίσθωμα € 10.000, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Την 31η Μαΐου με απόφαση της Κυβέρνησης λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα μισθώματα των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου θα καταβληθούν μαζί με τα μισθώματα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Το επιτόκιο της μίσθωσης ανέρχεται σε 5%.

Κατά τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωση μίσθωσης ποσού € 228.223,17, το οποίο αποτελεί την παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων ποσού € 10.000 μηνιαίως με προεξοφλητικό επιτόκιο 5%. Η μηνιαία απόσβεση του δικαιώματος χρήσης ανέρχεται σε € 9.509,30 (228.223,17/24).Την 31η Μαΐου υπάρχει αλλαγή στην καταβολή μισθωμάτων. Ο μισθωτής θα συνεχίσει να καταχωρεί τα έξοδα τόκων από την υποχρέωση μίσθωσης και το μόνο όφελος για τον μισθωτή είναι η χρονική αξία του χρήματος, που προκύπτει από την παρούσα αξία της αναβολής των πληρωμών ποσού € 10.000. Ο μισθωτής θα πρέπει, κατά τη στιγμή που αποφασίζεται η αναβολή, να καταχωρίσει το αποτέλεσμα της παρούσας αξίας, που προκύπτει από την προεξόφληση των νέων πληρωμών, χρησιμοποιώντας επιτόκιο 5%. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που πρέπει να καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης ανέρχεται σε € 365,19 και είναι αυτό, με το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η υποχρέωση μίσθωσης την 31η Μαΐου, ώστε να αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων.

Ο τοκοχρεωλυτικός πίνακας της μίσθωσης θα πρέπει να προσαρμοστεί με τις νέες πληρωμές, καθώς και με το ποσό της προσαρμογής της υποχρέωσης, το οποίο θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης.3. Γνωστοποιήσεις - Παρουσίαση


Σύμφωνα με την παράγραφο 60Α του ΔΠΧΑ 16, εάν ο μισθωτής εφαρμόζει την πρακτική λύση της καταχώρισης της μείωσης των μισθωμάτων στα αποτελέσματα χρήσης, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό. Συγκεκριμένα, πρέπει να γνωστοποιήσει ότι, έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση σε όλες τις μειώσεις μισθωμάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 46Β ή εάν δεν εφαρμόστηκαν σε όλες αυτές τις μειώσεις μισθωμάτων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση των συμβάσεων, στις οποίες έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση. Επίσης, γνωστοποιεί το ποσό, που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, κατά την περίοδο αναφοράς, ώστε να αποτυπώνει τις μεταβολές των μισθωμάτων, που προκύπτουν από μειώσεις μισθωμάτων, στις οποίες ο μισθωτής έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση της παραγράφου 46Α. Το ποσό αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται διακριτά από τα κυμαινόμενα μισθώματα, που υποχρεωτικά πρέπει να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 59 (β) (i).

Όσον αφορά την κατάσταση ταμειακών ροών, η μείωση των υποχρεώσεων μίσθωσης, λόγω της πρακτικής λύσης της παραγράφου 46Α, δεν αποτελεί ταμειακή συναλλαγή και συνεπώς δεν θα απεικονισθεί στις εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες μαζί με τις πραγματικές πληρωμές, αλλά στις λειτουργικές δραστηριότητες, ως μη ταμειακό έσοδο ή στη μεταβολή των υποχρεώσεων.

Σχετικά με την κατάσταση αποτελεσμάτων δεν παρέχεται καθοδήγηση για το που θα καταχωρισθεί το έσοδο της μειωμένης καταβολής των μισθωμάτων. Εάν το ποσό είναι σημαντικό θα μπορούσε να απεικονισθεί σε διακριτή γραμμή. Διαφορετικά, μπορεί να συμπεριληφθεί στα λοιπά έσοδα μαζί με τα κέρδη από τη διαγραφή λοιπών υποχρεώσεων ή να καταχωρισθεί αφαιρετικά των κυμαινόμενων μισθωμάτων στα λειτουργικά έξοδα. Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί στις λογιστικές της πολιτικές σε ποιο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων θα καταχωρεί το όφελος από την πρακτική λύσης της παραγράφου 46Α και να εφαρμόζει την πολιτική αυτή με συνέπεια.
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης