Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 143/2021 Αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης έργου η οποία κρίθηκε ότι αποτελεί αντιπαροχή για παράδοση έργου και είναι υπαγόμενη σε ΦΠΑ

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΔΕΔ Α 143/2021
Αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης έργου η οποία κρίθηκε ότι αποτελεί αντιπαροχή για παράδοση έργου και είναι υπαγόμενη σε ΦΠΑ

ΔΕΔ Α 143/2021 Αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης έργου η οποία κρίθηκε ότι αποτελεί αντιπαροχή για παράδοση έ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Καλλιθέα, 27/1/2021
Αριθμός απόφασης: 143


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604553
E-mail: [email protected]


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1273/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 5597/21-12-2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 31/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία ΑΦΜ με έδρα στην κατά της υπ' αριθμ ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την οικεία 'Έκθεση Ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 31/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ /2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, φορολογικής περιόδου 01/09/2017-31/12/2017, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 83.428,87 €, πλέον προστίμου του άρθρου 58Α του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ποσού 41.714,44 € ήτοι συνολικό ποσό 125.143,31 €.

Η ως άνω πράξη εδράζεται επί της από 23/06/2020 Έκθεσης Μερικού Φορολογικού Ελέγχου Φ.Π.Α. της ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ κ η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ'αριθμ /02-04-2019 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ.

Σύμφωνα με την ως άνω 'Έκθεση Μερικού Φορολογικού Ελέγχου Φ.Π.Α. για την περίοδο 01/09/2017-29/02/2020, η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπ' αριθμόν /03-03-2020 αίτηση επιστροφής ΦΠΑ που αφορά στη χρήση 2017 μέσω της υποβολής της υπ' αριθμόν /03-03-2020 δήλωσης ΦΠΑ για την περίοδο 01/02/2020-29/02/2020. Στη συνέχεια, εκδόθηκε εντολή για έλεγχο και διενεργήθηκε έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Από τον εν λόγω έλεγχο, προέκυψε ότι η κοινοπραξία αναδείχτηκε ανάδοχος και το έτος 2012 συνήψε σύμβαση με τον ως Αναθέτουσα Αρχή, για την εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) σε περιοχές Ως αντάλλαγμα (αμοιβή) για την υλοποίηση του ΣΕΣ, τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ορίστηκε ότι η ανάδοχος θα λαμβάνει ποσοστό 35% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από τέλη στάθμευσης. Το εν λόγω σύστημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 19/06/2013. Ωστόσο, με την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας στις 23/09/2013, ο δεν ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στη συμβατική υποχρέωσή του για αστυνόμευση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.

Λόγω της αδυναμίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η προσφεύγουσα προέβη στις 18/05/2015 σε κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης, ζητώντας την οριστική παραλαβή του ΣΕΣ από και την εκκαθάριση της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, γνωστοποιώντας περαιτέρω στο τις οικονομικές της αξιώσεις από την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης και την πρόωρη λύση αυτής. Στη συνέχεια η προσφεύγουσα άσκησε την από 19/10/2015 προσφυγή-αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του

Ενόψει της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, τα δύο μέρη ήρθαν σε συμβιβασμό, μέσω του υπ' αριθμόν /26-04-2017 ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβασμού, ο οποίος έγινε δεκτός από το Δικαστήριο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν /2017 Απόφασή του.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, ο υποχρεώθηκε να καταβάλει στην προσφεύγουσα το συνολικό ποσό των 1.489.476,72 €, το οποίο αναλύεται ως εξής:

• ποσό 1.047.524,72 € για θετικές ζημιές της προσφεύγουσας, το οποίο αναλύεται περαιτέρω
σε:
- ποσό 616.475,54 €, που αφορά στις δαπάνες απόκτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και υλοποίησης του ΣΕΣ,
- ποσό 366.625,23 €, που αφορά σε λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή σε αμοιβή συνεργατών της προσφεύγουσας, υπεργολάβων, προμηθευτών, μισθοδοσία υπεύθυνου έργου και δαπάνες κινητής τηλεφωνίας για την υποστήριξη του ΣΕΣ έως την 31/03/2015,
- ποσό 52.625,04 €, που αφορά σε χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθειες εγγυητικής επιστολής, τόκοι και έξοδα, χρεώσεις από τη σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού με την ) και
- ποσό 11.798,91 €, που αφορά σε λειτουργικές δαπάνες και χρηματοοικονομικά έξοδα για το διάστημα από 01/04/2015-30/09/2015, ήτοι για το διάστημα μετά την καταγγελία της σύμβασης.

• ποσό 441.952,00 € που αφορά σε αποζημίωση της προσφεύγουσας για την απώλεια της συμβατικής αμοιβής της από την 19/06/2013 (ημερομηνία θέσης του συστήματος σε λειτουργία) έως την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης (18/05/2015).

Με βάση τα ανωτέρω, η προσφεύγουσα υπέβαλε τη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου 01/09/2017-30/09/2017, όπου στις φορολογητέες εκροές συμπεριέλαβε μόνο το ανωτέρω ποσό των 616.475,54 € (καθαρή αξία κωδ. 303: 497.157,69 € & αξία ΦΠΑ κωδ. 333: 119.317,85 €), με το σκεπτικό ότι, το ποσό αυτό αφορά σε υποδομές και εξοπλισμό που παραδόθηκαν εν τέλει (μεταβίβαση κυριότητας) από την προσφεύγουσα σε αντίθεση με τα λοιπά ποσά, τα οποία αφορούσαν γενικότερες δαπάνες λειτουργίας. Παράλληλα, η προσφεύγουσα υπέβαλε τις δηλώσεις ΦΠΑ των περιόδων 01/10/2017-31/10/2017, 01/11/2017-30/11/2017 και 01/12/2017-31/12/2017, όπου δήλωσε μόνο φορολογητέες εισροές, με αποτέλεσμα την 31/12/2017 να παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ ύψους 106.747,50 €. Όλες οι επόμενες δηλώσεις ΦΠΑ της προσφεύγουσας, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020, οπότε και αιτήθηκε την επιστροφή του ως άνω ποσού, ήταν μηδενικές.

Με βάση τα ανωτέρω, ο έλεγχος έκρινε ότι η υποβληθείσα δήλωση για την περίοδο 01/09/2017-30/09/2017 ήταν ανακριβής, διότι δε δηλώθηκαν στις φορολογητέες εκροές και τα υπόλοιπα ποσά των θετικών ζημιών της προσφεύγουσας, ήτοι τα προαναφερθέντα ποσά των 366.625,23 €, 52.625,04 € και 11.798,91 €, συνολικού ύψους 431.049,18 € (δηλ. καθαρή αξία κωδ. 303: 347.620,31 € & αξία ΦΠΑ κωδ. 333: 83.428,87 €), με το σκεπτικό ότι αποτελούν έσοδο της προσφεύγουσας για παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας προς τον σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 100/1996 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Όσον αφορά στο αιτηθέν ποσό για επιστροφή των 106.747,50 €, ο έλεγχος έκρινε ότι δύναται να επιστραφεί, συμψηφιζόμενο με τυχόν οφειλές της προσφεύγουσας.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους κάτωθι λόγους:

1ος λόγος: Εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2859/2000, δεδομένου ότι τα επίμαχα ποσά αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ισόποσης ζημιάς που επήλθε στην περιουσία της προσφεύγουσας, συνεπεία του ζημιογόνου γεγονότος, και δεν αποτελούν αντιπαροχή για φορολογητέα παροχή υπηρεσιών υπαγόμενη σε ΦΠΑ. Ειδικά το επιμέρους ποσό των 616.475,54 € (καθαρή αξία κωδ. 303: 497.157,69 € & αξία ΦΠΑ κωδ. 333: 119.317,85 €), υπήχθη σε ΦΠΑ, με το σκεπτικό ότι αφορά σε υποδομές και εξοπλισμό που παραδόθηκαν εν τέλει (μεταβίβαση κυριότητας) από την προσφεύγουσα

2ος λόγος: Επικουρικά, θα πρέπει να μη θεωρηθεί παροχή υπηρεσίας το επιμέρους ποσό των 11.798,91 €, δεδομένου ότι αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταγγελία της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι, η προσφεύγουσα, μέσω του από 23/12/2020 e-mail της, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΔ...... ΕΙ2020ΕΜΠ/23.12.2020, αιτήθηκε την ακρόασή της, προκειμένου να αναπτύξει τις απόψεις της.

Κατόπιν του ανωτέρω, έλαβε χώρα συνάντηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στις 29/12/2020 και ώρα 10:00 πμ, όπου παρέστησαν από την πλευρά της προσφεύγουσας οι εξουσιοδοτούμενοι κ. και η οποία διήρκεσε 15 λεπτά και στην οποία η προσφεύγουσα, διά των ως άνω εκπροσώπων της, ενέμεινε στον ισχυρισμό της περί μη υπαγωγής των επίμαχων ποσών σε ΦΠΑ. Για την εν λόγω συνάντηση συντάχθηκε σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από όλους τους συμμετέχοντες.

Ως προς τον 1ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 (α') του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), «αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του ν. 2859/2000, «παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Εξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το ψύχος και παρόμοια αγαθά».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2859/2000, «στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του ν. 2859/2000, «στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη, εφόσον:

- έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία,
- τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν ».

Επειδή εν προκειμένω, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το επιμέρους ποσό των 616.475,54 € αποτελεί την αντιπαροχή που εισέπραξε για τη μεταβίβαση της κυριότητας των υποδομών και του εξοπλισμού της ελεγχόμενης στάθμευσης στον.......... Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η εν λόγω παράδοση υπάγεται σε ΦΠΑ, προσδιόρισε την καθαρή αξία της συναλλαγής με εσωτερική υφαίρεση (καθαρή αξία κωδ. 303: 497.157,69 €) και υπολόγισε επί αυτής ΦΠΑ με συντελεστή 24% (κωδ. 333: 119.317,85 €).

Επειδή συνεπώς, η προσφεύγουσα αναγνωρίζει ότι όντως έλαβε χώρα μία «παράδοση έργου» προς τον .......

Επειδή αναφορικά με τα υπόλοιπα επιμέρους ποσά των θετικών ζημιών της προσφεύγουσας, ήτοι τα προαναφερθέντα ποσά των 366.625,23 €, 52.625,04 € και 11.798,91 €, συνολικού ύψους 431.049,18 €, η προσφεύγουσα δε θα είχε επωμιστεί τα σχετικά έξοδα, σε περίπτωση που δεν είχε προβεί στην κατασκευή και δημιουργία του εν λόγω συστήματος στάθμευσης.

Επειδή συνεπώς τα ανωτέρω έξοδα κρίνονται άμεσα συνδεδεμένα με την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος στάθμευσης, του οποίου η κυριότητα μεταβιβάστηκε.

Επειδή τα εν λόγω έξοδα τιμολογήθηκαν στο όνομα της προσφεύγουσας και όχι στο όνομα του τελικού κατόχου ( ), τα σχετικά ποσά προσαυξάνουν την φορολογητέα αξία του μεταβιβασθέντος έργου.

Επειδή στην ίδια κατεύθυνση έχουν εκδοθεί:

• το Αρ. πρωτ. Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015/3.6.2015 έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, αναφορικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των αμοιβών που λαμβάνουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) από άλλες επιχειρήσεις για το προσωπικό που διαθέτουν σε αυτές, σύμφωνα με το οποίο ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ως σύνολο και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος της δαπάνης μισθοδοσίας, των επιδομάτων, των εργοδοτικών εισφορών [...],

• η Ε.2099/2019 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αναφορικά με τις χρεώσεις που επιρρίπτονται στους πελάτες φυσικού αερίου από επιχειρήσεις του κλάδου, σύμφωνα με την οποία, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές επιβάλλονται από υποκείμενο στο φόρο που δεν προβαίνει στην παράδοση του αγαθού, (οπότε δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της παράδοσης του φυσικού αερίου), και πάλι υπάγονται σε ΦΠΑ.

Επειδή με βάση τα ανωτέρω, τα υπόλοιπα επιμέρους ποσά των θετικών ζημιών της προσφεύγουσας, ήτοι τα προαναφερθέντα ποσά των 366.625,23 €, 52.625,04 € και 11.798,91 €, συνολικού ύψους 431.049,18 €, κρίνεται ότι αποτελούν αντιπαροχή για παράδοση έργου υπαγόμενη σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου, η υποβληθείσα δήλωση ΦΠΑ της περιόδου 01/09/2017-30/09/2017 κρίνεται ανακριβής.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

Ως προς τον 2ο ως άνω ισχυρισμό της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή με βάση τα προεκτεθέντα, ο χρόνος της πραγματοποίησης των επιμέρους δαπανών σε σχέση με την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της προσφεύγουσας και του δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ως προς τη φορολογική αντιμετώπισή τους από πλευράς ΦΠΑ, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιήθηκαν πριν την μεταβίβαση της κυριότητας του συστήματος στάθμευσης.

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

(*) Σημειώνεται ότι, εφόσον το χρεωστικό υπόλοιπο προέκυψε την φορολογική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017, ενώ οι φορολογητέες εισροές με τις οποίες συμψηφίζεται, προέκυψαν κατά τις μεταγενέστερες φορολογικές περιόδους, η δήλωση Φ.Π.Α. του Σεπτεμβρίου 2017 παραμένει ανακριβής και συνεπώς, επί του χρεωστικού υπολοίπου υπολογίζεται το νόμιμο πρόστιμο του άρθρου 58Α του Κ.Φ.Δ. λόγω ανακρίβειας.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 31/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία ΑΦΜ κατά της υπ' αριθμ ./2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
 

Διαφορά φόρου 83.428,87
Πρόστιμο λόγω ανακρίβειας 41.714,440
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 125.143,31
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση/επιστροφή 106.747,50


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης