Αποτελέσματα live αναζήτησης

5269/139/03-02-2021 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022

Σχόλια: Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ Β' 545/12-02-2021)

Στην υπ' αρ. 5269/139/3.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 430) «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Στη σελίδα 4033 αλλάζει το σημείο 11 ως προς τον αριθμό των θέσεων από 6.244 σε 6.484 ως εξής:

«11. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και αλιεργάτες για τα έτη 2021 και 2022 στις 6.484 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:»

Στην ίδια σελίδα να προστίθενται στον πίνακα για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων 240 Αλιεργάτες και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

60

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

60

 

Οικιακοί Βοηθοί - Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία

20

 

Εργάτες Θερμοκηπίων

6

 

Εργάτες Μελισσοκομίας

14

 

Εργάτες Πτηνοτροφείου

2


 

Μάγειρες Ασιατικής Κουζίνας

2

 

Χειριστής βαρέως οχήματος, με άδεια κυβερνήτη αναψυ­χής ιστιοπλοϊκών σκαφών

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

165

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

2.000


 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.000

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

240

 

ΣΥΝΟΛΟ

240(Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Η παρούσα τροποποιήθηκε με την 15605/06.04.2021 και την 37029/08.06.2021.Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση, Λοιπά

5269/139/03-02-2021
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022


5269/139/03-02-2021 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 5269/139/2021

(ΦΕΚ Β' 430/05-02-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Την υπό στοιχεία Υ63/9.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β΄ 3161).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β΄ 7/2015), όπως ισχύει.

10. Το υπ’ αρ. 39659/1254/1-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.

11. Το υπ’ αρ. 38349/1236/28-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

12. Το υπ’ αρ. 41551/1304/13-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

13. Το υπ’ αρ. 40030/1270/5-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

14. Το υπ’ αρ. 43398/1338/22-10-2020 έγγραφο της νΠεριφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

15. Το υπ’ αρ. 39667/1255/1-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

16. Το υπ’ αρ. 39658/1253/1-10-20202 και το υπ’ αρ. 50040/1508/7-12-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Το υπ’ αρ. 41977/1315/14-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

18. Το υπ’ αρ. 40945/1280/8-10-2020 και υπ’ αρ. 35896/1191/10-9-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

19. Το υπ’ αρ. 39673/1256/1-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

20. Το υπ’ αρ. 39939/1268/2-10-2020 και 47134/1437/16-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

21. Το υπ’ αρ. 43399/1339/22-10-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

22. Το υπ’ αρ. 48524/1474/25-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

23. Το υπ’ αρ. 41688/1336/22-10-2020 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

24. Το υπ’ αρ. 49966/1505/4-12-2020 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

25. Toν υπ’ αρ. οικ. 14665/322/8-3-2018 κατάλογο αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης και ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή απασχόληση, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα, ως εξής:

(Βλέπε πρωτότυπο έγγραφο)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης