Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1286/23.12.2002 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τήρησης ή μη βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ. από αλλοδαπή τεχνική εταιρεία που συμμετέχει σε Ελληνική κοινοπραξία.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1286/23.12.2002
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τήρησης ή μη βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ. από αλλοδαπή τεχνική εταιρεία που συμμετέχει σε Ελληνική κοινοπραξία.


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1054493/395/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2) 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1286

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τήρησης ή μη βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ. από αλλοδαπή τεχνική εταιρεία που συμμετέχει σε Ελληνική κοινοπραξία.


Έπειτα από προφορικά και γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994, τα καθαρά κέρδη των κοινοπραξιών της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, φορολογούνται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς του υπόχρεους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κοινοπραξίες) και των ατομικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε περίπτωση που τα δηλούμενα ή κατ' έλεγχο προσδιοριζόμενα κέρδη, τα οποία προέρχονται από εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτώς προσδιοριζόμενων καθαρών κερδών, για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των υπόχρεων, προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη και το 40% του ποσού της ως άνω διαφοράς κερδών. Το υπόλοιπο κερδών που απομένει και δεν φορολογήθηκε μεταφέρεται και εμφανίζεται στα βιβλία στο λογαριασμό «Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων».

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 των οποίων μέλη είναι αποκλειστικά ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία εκτός από ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. συμμετέχουν και άλλα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (π.χ. αλλοδαπές επιχειρήσεις, κ.λπ.), οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα των κερδών που υπερβαίνουν τα προσδιοριζόμενα τεκμαρτά και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ποσοστά συμμετοχής των νομικών αυτών προσώπων, με εξαίρεση τις συμμετέχουσες ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

4. Με την 1046391/10231/2065/1992, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δεν θα υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη που αποκτούν από τη συμμετοχή τους αυτή στις Ε.Π.Ε., καθόσον τα κέρδη τους αυτά φορολογούνται στο όνομα του ημεδαπού νομικού προσώπου και εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.

5. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τη φορολόγηση των κερδών της κοινοπραξίας στο όνομα της επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα κέρδη που αποκτούν τα μέλη της (Ο.Ε., Ε.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις, κ.λπ.), πλην των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην 1046391/10231/εγκύκλιο μας έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των αλλοδαπών επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν σε ημεδαπές κοινοπραξίες. Δηλαδή, για τα κέρδη που αποκτούν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους σε ημεδαπές κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον τα κέρδη αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομα της κοινοπραξίας και με τον τρόπο αυτό επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τους αλλοδαπούς δικαιούχους.

6. Έπειτα από τα παραπάνω η αλλοδαπή επιχείρηση η οποία συμμετέχει σε ημεδαπή κοινοπραξία και δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα, κατά την έννοια διάταξης του άρθρου 2 παραγ. 1 του Κ.Β.Σ. και δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία εκ του λόγου και μόνο της συμμετοχής της στην κοινοπραξία, και ως εκ τούτου δεν θεωρεί βιβλία και στοιχεία ως πρόσωπο μη επιτηδευματίας και γενικά δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα.

7. Σημειώνεται ότι εάν η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα ή έχει την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου τότε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 όπως αυτές ισχύουν από 1.1.2003 (Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3052/2002 ΦΕΚ 221 Α') χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας από 1.1.2003 και είναι υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και γενικά εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης