ΠΟΛ.1207/7.10.1992

Η προσωποκράτηση για τους οφειλέτες του δημοσίουΣχόλια:


7 Οκτ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1207/7.10.92 Η προσωποκράτηση για τους οφειλέτες του δημοσίου

Η εφαρμογή από 1/10/92 σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2065/92, των διατάξεων που αφορούν στην προσωπική κράτηση, σας μέσο είσπραξης των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, σας παρέχει αποτελεσματική, όπως εύλογα προσδοκάται, δυνατότητα στο πεδίο είσπραξης αυτών.
Για την  ορθή ενεργοποίηση αυτής, έκρινα σκόπιμο, λόγω της σοβαρότητας του μέτρου, να σας δώσω τις παρακάτω οδηγίες:

1. Από τις πρώτες ενέργειες η όχληση των οφειλετών θα πρέπει να είναι συστηματική και συνεχής. Οι σχετικές ειδοποιήσεις - προσκλήσεις, για την επίσπευση του διακανονισμού των οφειλών, θα επισημαίνουν την επικείμενη λήψη του μέτρου της προσωπικής κράτησης για την περίπτωση που δε θα υπάρξει ανταπόκριση εκ μέρους του οφειλέτη, στον οποίο έχουν ήδη απευθυνθεί προηγούμενες προσκλήσεις που παρέμειναν ατελέσφορες.

2. Επειδή ενόψει, ακριβώς, της εφαρμογής του παραπάνω σοβαρού μέτρου, αναμένεται βάσιμα ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών θα ανταποκριθεί στις σχετικές προσκλήσεις και θα υπάρξουν ασφαλώς αιτήματα αμέσου διακανονισμού των οφειλετών, κατά την άσκηση της παρεχόμενης από το  νόμο δικαιοδοσίας, σε σχέση με τη ρύθμιση των χρεών είτε από εσάς τους ίδιους, είτε από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από σχετική εισήγησή σας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σας τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ηλικία του χρέους, δηλαδή το χρόνο βεβαιώσεώς του.
β) Τη φύση του χρέους από την οποία θα πρέπει να διαφοροποιείται η μεταχείριση του συγκεκριμένου οφειλέτη, δηλαδή αν το χρέος προέρχεται από παρακρατούμενους φόρους ή από την άμεση φορολογία ή έει συμβατική προέλευση (εγγυήσεις κ.λπ.) ή τέλος από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
γ) Τη συμπεριφορά την οποία έχει μέχρι τώρα επιδείξει ο οφειλέτης έναντι του χρέους του.
δ) Την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση (περιπτώσεις βαριάς ασθένειας, αναπηρίας, πολύτεκνοι με ανήλικα παιδιά).
Γενικά, η από το σκοπό του μέτρου υπαγορευμένη σύστασή μας, να διαπνέεται από τα στοιχεία της κοινωνικής ευαισθησίας, το οποίο μάλιστα θα πρέπει να γίνεται εμφανές στον οφειλέτη, όταν από τα αντικειμενικά στοιχεία της περίπτωσής του ενδείκνυται η εκδήλωση της ευαισθησίας αυτής.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, εάν κατά το στάδιο του διακανονισμού της οφειλής γίνει από τον οφειλέτη επίκληση ειδικού στοιχείου, πέραν από τα παραπάνω αναφερόμενα, η συνδρομή του οποίου δικαιολογεί διαφοροποίηση της μεταχείρισής του, η εκτίμηση του στοιχείου αυτού και της επίδρασής του στη ρύθμιση του χρέους θα γίνεται από κοινού με τον εποπτεύοντα επιθεωρητή.Taxheaven.gr