Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1191/17.9.1992 Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1191/17.9.1992
Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.


ΠΟΛ.1191/17.9.1992 Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1191/17.9.92 Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 11 του΄αρθρου 64 του ν. 1065/1992.

Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α΄ 113) και β) την υπ' αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/001/7.8.1992 (ΦΕΚ Β΄525) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε, λεπτομερώς, τις υποχρεώσεις των γιατρών, σε ό,τι αφορά την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών, που καθιερώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 από 1ης Σεπτεμβρίου 1992, ως ακολούθως:
1. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 64, τηρείται στο χώρο εξέτασης του ασθενή ή στο χώρο παροχής σ' αυτόν των ιατρικών υπηρεσιών και συμβούλων (ιατρείο, εργαστήριο κ.λπ.) από τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τους γιατρούς γενικής ιατρικής. Την ίδια υποχρέωση, δηλαδή της τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών, έχουν και οι εταιρίες που συνιστούν γιατροί και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών γιατρού, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως διαγνωστικά (ιατρικά) κέτρα και δεν έχουν, συνεπώς, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση δ' του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84).
Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών οι οδοντογιατροί και οι κτηνίατροι.
2. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών ενημερώνεται με την είσοδο κάθε ασθενή στο χώρο εξέτασης ή παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλών.
Ειδικά, οι γιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή έχουν σύμβαση μίσθωσης εργασίας (μισθωτοί) ή μίσθωσης έργου με ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ.) και έχουν την υποχρέωση να δέχονται τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των ταμείων αυτών στο ιατρείο τους, χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή κατά επίσκεψη από τους ασθενείς, μπορούν να μην καταχωρούν τα στοιχεία κάθε ασθενή στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών. Για όλους τους ασθενείς που δέχονται με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή (δωρεάν), διατηρείται η υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου ασθενών.
3. Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών πρέπει να αναγράφεται, για κάθε ασθενή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 (δηλ. το ονοματεπώνυμο, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του) και ο αριθμός της απόδειξης παροχής υπηρεσιών όταν εκδοθεί αυτή.
Όταν εκδίδεται μία απόδειξη για περισσότερες από μία επισκέψεις του ίδιου ασθενή, ή όταν η αμοιβή καταβάλλεται, κατόπιν συμφωνίας, αφού ολοκληρωθεί η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, χωρίς δηλαδή να λαβαίνεται αμοιβή από το γιατρό για τις υπηρεσίες που παρέχονται ενδιάμεσα (π.χ. Παρακολούθηση εγκύου μέχρι και τον τοκετό από γυναικολόγο γιατρό), εκδίδεται μία ή περισσότερες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ανάλογα αν η αμοιβή που έχει συμφωνηθεί καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά. Οι αριθμοί αυτών των αποδείξεων αναγράφονται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών σε όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται απ' αυτές.
Για τις εξετάσεις ασθενών και την παροχή ιατρικών συμβουλών χωρίς αμοιβή (δωρεάν) θα γίνονται οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο ασθενών και θα εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη "δωρεάν", σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
4. Αν, αντί της θεώρησης και τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών, χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό το βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρείται από το γιατρό, δυνατότητα που παρέχεται από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα, ενόψει και του σκοπού που επιδιώκεται από την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών:;
α) το βιβλίο εσόδων - εξόδων να παραμένει στο χώρο εξέτασης των ασθενών ή στο χώρο παροχής σ' αυτούς των ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλών καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής απασχόλησης του γιατρού (δηλαδή όλες τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου) και β) να καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο (3) για κάθε ασθενή.
5. Για τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, καθώς και για την παράβαση γενικά των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του ν. 2065/1992 και της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης