Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2020/2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2020/2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Ε.2020/2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22/1/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2020/22.1.2021


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο: 210 - 69 87 498
Fax: 210 - 69 87 506
E-mail: [email protected]

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετ: 1. Η αρίθ. Ε.2210/2020 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ
2. Το από 24.12.2020 κείμενο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, αντιμετωπίζεται ως τελωνειακή διαδικασία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση όλων των εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες.

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων οδηγιών (σχετ.1) που παρασχεθήκαν στις τελωνειακές αρχές λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Ιρλανδίας, από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και την αυτόματη προσχώρηση στη Σύμβαση της Κοινής Διαμετακόμισης (CTC-Common Transit Convention) από 01.01.2021 και λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετ.2) περί διακίνησης των μέσων μεταφοράς του ΗΒ στην ΕΕ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 212 του κατ ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2446/2015, για τη συμπλήρωση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.(ΕΕ) 952/2013) στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής υπάγονται μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε θαλάσσιες μεταφορές, τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι ταξινομημένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, στο όνομα προσώπου εγκατεστημένου εκτός του εν λόγω εδάφους ή, σε περίπτωση που τα εν λόγω μεταφορικά μέσα δεν είναι ταξινομημένα, ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης

β) χρησιμοποιούνται από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, με την επιφύλαξη των άρθρων 214, 215 και 216 του Καν.(ΕΕ) 2446/2015.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1 της αριθμ. Δ 257/139/23.2.2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ 378/Β'), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚΔ 5019105 ΕΞ 2015/10.9.2015 ΑΥΟ (ΦΕΚ2001/Β'), όταν το πρόσωπο που φέρνει ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι πλοιοκτήτης έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, υπάγεται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και λαμβάνει από την αρμόδια τελωνειακή αρχή «Δελτίο Κίνησης», ισχύος δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του, με δυνατότητα παράτασης έως 24 μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που σκάφος αναψυχής με σημαία Η.Β.:

α) εισέρχεται προσωρινά στα χωρικά ύδατα της χώρας

β) εξήλθε των Ενωσιακών χωρικών υδάτων μετά τις 31.12.2020 και εισέρχεται στην Ε.Ε. ξανά ή

γ) βρίσκεται ελλιμενισμένο στη χώρα μας πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αντιμετωπίζεται ως σκάφος με σημαία τρίτης χώρας.

Ως εκ τούτου σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση Δελτίου Κίνησης όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της Δ.257/2000 ΑΥΟ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Οι Τελωνειακές Αρχές καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, καλούνται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Δελτίου Κίνησης για όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία ΗΒ, τα οποία είτε βρίσκονται ελλιμενισμένα είτε εισέρχονται προσωρινά στα χωρικά ύδατα της χώρας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης