Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1185/14.9.1992 Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε διαχειριστές εταίρους περιορισμένης ευθύνης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1185/14.9.1992
Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε διαχειριστές εταίρους περιορισμένης ευθύνης.


ΠΟΛ.1185/14.9.1992 Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε διαχειριστές εταίρους περιορισμένη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1185/14.9.92 Φορολογική αντιμετώπιση των μισθών που καταβάλλονται σε διαχειριστές εταίρους περιορισμένης ευθύνης.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτού.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, όπως ισχύουν μετά την τροποίησή τους με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2065/1992, ειδικά για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ο συντελεστής φορολογίας 35% εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη που απομένουν μετάτην αφαίρεση, από τα συνολικά καθαρά κέρδη, επιχειρηματικής αμοιβής για φυσικά πρόσωπα διαχειριστές εταίρους, και μέχρι τρεις, οι οποίες συμμετέχουν στην εταιρία μετα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.
Σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία και δηλώνονται κάθε φορά με την οικεία αρχική ετήσια εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της. Ως ποσοστά λαμβάνονται εκείνα που υφίστανται κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμού της. Αν αυτός δεν εγκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά που έχουν αυτοί κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Η ανωτέρω επιχειρηματική αμοιβή θεωρείται ως λαμβανόμενη, απότο ήμισυ των συνολικών καθαρών κερδών της εταιρίας που δληώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση και κατά το ποσοστό συμμετοχής των διαχειριστών εταίρων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2065/1992, ορίζεται ότι, η επιχειρηματική αμοιβή του εταίρου διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3843/58, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγρ. 22 του άρθρου 10 του ν. 2065/1992, ορίζεται ότι, στην επιχειρηματική αμοιβή που θεωρείται ότι καταβάλλεται στους διαχειριστές εταίρους των εταιριών περιορισμένης ευθύνης κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% πλέον τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (1,20%). Η παρακράτηση των πιο πάνω ποσών από την ΕΠΕ ενεργείται κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμού της και σε περίπτωση μη έγκρισής του, εντός 3 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, κατά το χρόνο που λήγει το τρίμηνο αυτό.

4. Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2065/1992, ορίζεται ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα των εΠΕ δεν εκπίπτονται οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων τους.

5. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι, αν οι εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης λαμβάνουν, βάσει καταστατικού ή κατόπιν συμφωνίας, μισθό κατά τη διάρκεια της χρήσεως, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως διαχειριστές αυτής, οι μισθοί αυτοί δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και κατά συνέπεια, κατά τη λογιστική αναμόρφωση των προκυψάντων από τα βιβλία αποτελεσμάτων που λαμβάνει χώρα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου, οι μισθοί αυτοί πρέπει να προστεθούν ως λογιστική διαφορά. Στη συνέχεια και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, από το ήμισθ των φορολογητέων κερδών, που προκύπτουν σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα ληφθεί η επιχειρηματική αμοβιή των διαχειριστών εταίρων (φυσικών προσώπων), ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των στα κέρδη και η οποία θα φορολογηθεί στο όνομά τους με βάση τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/1955.
Είναι αυτονόητο ότι οι εταίροι διαχειριστές δε θα φορολογηθούν και για τους πιο πάνω μισθούς που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καθόσον, στην περίπτωση αυτή, θα είχαμε διπλή φορολογία των μισθών αφού αυτοί δεν αναγνωρίζονται, κατά ρητή διάταξη του νόμου, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ.
Επομένως, οι μισθοί αυτοί θεωρούνται ότι καταβάλλονται στους διαχειριστές - εταίρους έναντι της επιχειρηματικής αμοιβής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, αφού ο λόγος για τον οποίο παρέχονται είναι ο ίδιος (υπηρεσίες διαχειριστού).

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι μόνο μετά τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το ύψος της επιχειρηματικής αμοιβής των διαχειριστών - εταίρων, γίνονται δεκτά τα εξής:
Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που καταβάλλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης μισθούς σε διαχειριστές που είναι ταυτόχρονα και εταίροι τους, δεν έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2019/1992, κατά την καταβολή των μισθών αυτών στους δικαιούχους, καθόσον τα ποσά αυτά παρέχονται έναντι της επιχειρηματικής αμοιβής.
Έχει όμως υποχρέωση η εταιρία για τα ποσά αυτά των μισθών που καταβάλλει στους διαχειριστές, έναντι της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής, να καταβάλει φόρο στο Δημόσιο με ποσοστό 15% πλέον τελών χαρτοσήμου 1,20% ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος επί των καταβαλλομένων μισθών.
Η απόδοση του φόρου αυτού, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955.λ Δηλαδή για την απόδοση του φόρου θα υποβάλλουν εντός του πρώτου 15νθημέρου των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους, προσωρινή δήλωση στο Δημόσιο Ταμείο, που θα περιλαμβάνει τις κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο καταβληθείσες ακαθάριστες αποδοχές των διαχειριστών εταίρων, το φόρο 15%, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου 1,20% που αναλογούν σε αυτές.
Μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης θα γίνεται εκκαθάριση των πιο πάνω ποσών που καταβλήθηκαν ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος κατά τη διάρκεια της χρήσεως σε καθένα διαχειριστή - εταίρο.
Η εκκαθάριση αυτή θα γίνεται με την υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παργρ. 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 2065/1992) δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 15%, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Στην ανωτέρω δήλωση θα αναγράφονται οι διαχειριστές εταίροι που δικαιούνται επιχειρηματικής αμοιβής με τα πλήρη στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου και η αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ.), καθώς και το ποσό της αμοιβής που δικαιούται έκαστος.
Στο συνολικό ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής (άθροισμα) θα υπολογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος 15% πλέον τελών χαρτοσήμου (1,2%) και από τα προκύπτοντα ποσά φόρου και τελών χαρτοσήμου θα αφαιρούνται τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο βάσει των τριμηνιαίων δηλώσεων. Τα προκύπτοντα χρεωστικά ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ στο Δημόσιο ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης της παρ. 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω αφαίρεση προκύπτουν πιστωτκά υπόλοιπα, αυτά θα επιστρέφονται στην εταιρία ως αχρεωστήτωβς καταβληθέντα. Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής εταίρος της ΕΠΕ θα φορολογηθεί, ως εισόδημά του από εμπορικές επιχειρήσεις, με το ποσό της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το νόμο, ανεξάρτητα αν το ποσό του μισθού που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της χρήσεως για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής. Συνεπώς, ο διαχειριστής εταίρος έχει υποχρέωση στην υποβαλλόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του να δηλώσει ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, προκειμένου να φορολογηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, το ποσό της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής και ως παρακρατηθέντα φόρο το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από την εταιρία για την αμοιβή αυτή. Επίσης, για την εφαρμογή των τεκμηρίων του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής, το οποίο και φορολογείται και όχι το ποσό του μισθού που πράγματι εισέπραξε από την εταιρία.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ότι η εταιρία "ΑΛΦΑ" ΕΠΕ κατά τη διαχειριστή χρήση 1/7/92 - 30/6/93 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 9.000.000 δρχ. Στην εταιρία συμμετέχουν ο Α΄ εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 50%, ο Β με 20% και ο Γ με 30%.
Διαχειριστές της εταιρίας είναι οι εταίροι Α και Β.
Για τις υπηρεσίες τους ως διαχειριστές λαμβάνουν ο Α μηνιαίο μισθό 200.000 δρχ. και συνολικό ετήσιο μισθό 2.400.000 δρχ. Και ο Β 150.000 και 1.800.000 δρχ., αντίστοιχα. Οι ανωτέρω μισθοί κατά το χρόνο της καταβολής τους είχαν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας.
Η γενική συνέλευση των εταίρων συνήλθε 28.9.1993 και ενέκρινε τον ισολογισμό.
Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η εταιρία προέβη σε αναμόρφωση των προκυψάντων από τον ισολογισμό κερδών με την προσθήκη δαπανών δρχ. 5.000.000 που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα (2.400.000 + 1.800.000 = 4.200.000 δρχ. μισθοί διαχειριστών και 800.000 δρχ. Έξοδα αυτοκινήτων, προσαυξήσεις και πρόστιμα).
Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω η εταιρία θα πρέπει να αποδώσει στο Δημόσιο ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Οκτωβρίου 1992, Ιανουαρίου 1993, Απριλίου 1993 και Ιουλίου 1993 φόρο 15% πλέον τελών χαρτοσήμου 1,20% για το συνολικό ύψος των μισθών που έχει καταβάλλει στους διαχειριστές - εταίρους κατά το διαρρεύσαν τρίμηνο. Δηλαδή, για κάθε τρίμηνο θα έχει αποδώσει στο δημόσιο φορέα 157.500 δρχ. (1.050.000 χ 15%) και τέλη χαρτοσήμου 12.600 δρχ. (1.050.000 χ 1,20%) και συνολικά για όλη τη διαχειριστική χρήση 630.000 και 50.400 δρχ. Αντίστοιχα.
Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 2 του΄αρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, η επιχειρηματική αμοιβή που αντιστοιχεί στον καθέναν από τους πιο πάνω διαχειριστές - εταίρους προσδιορίζεται ως εξής:
- Καθαρά κέρδη βάσει ισολογισμού 9.000.000 δρχ.
- Πλέον δηλωθείσες λογιστικές διαφορές 5.000.000 δρχ.
Σύνολο δηλωθέντων κερδών 14.000.000 δρχ.
- Καθαρά κέρδη από τα οποία λαμβάνεται η επιχειρηματική αμοιβή 7.000.000 δρχ. (14.000.000 χ 50%).
- Επιχειρηματική αμοιβή Α διαχειριστή εταίρου (7.000.000 χ 50%) 3.500.000 δρχ.
- Επιχειρηματική αμοιβή Β διαχειριστή εταίρου (7.000.000 χ 20%) 1.400.000 δρχ., 4.900.000 δρχ.
- Κέρδη φορολογητέα στο όνομα του νομικού προσώπου (14.000.000 - 4.900.000) 9.100.000 δρχ.
Επί των πιο πάνω επιχειρηματικών αμοιβών η εταιρία θα παρακρατήσει την 28.9.1993 (ημερομηνία έγκρισης ισολογισμού από τη γενική συνέλευση) από τον κάθε διαχειριστή εταίρο τα ακόλουθα ποσά φόρου και τελών χαρτοσήμου.
Διαχειριστής εταίρος Α, Παρακρατούμενος Φόρος 525.000 (3.500.00 χ 15%), Τέλη Χαρτοσήμου 42.000 (3.500.000 χ 1,2%).
Διαχειριστής εταίρος Β 210.000 (1.400.000 χ 15%) 16.800 (1.400.000 χ 1,2%).
Σύνολο: Παρακρατούμενος Φόρος 735.000, Τέλη Χαρτοσήμου 58.800.
Η εταιρία έναντι των επιχειρηματικών αυτών αμοιβών είχε ήδη προκαταβάλει φόρο στο Δημόσιο γιατους καταβληθέντες μισθούς στους διαχειριστές εταίρους κατά τη διάρκεια της διαχ/κής χρήσης με βάση τη διαδικασία που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955 τα ακόλουθα ποσά:
Για το διαχειριστή εταίρο Α Φόρος 360.000 (2.400.000 χ 15%), Τέλη Χαρτοσήμου 28.800 (2.400.000 χ 1,2%).
Για το διαχειριστή εταίρο Β Φόρος 270.000 (1.800.000 χ 1,2%).
Σύνολο: Φόρος 630.000, Τέλη Χαρτοσήμου 50.400.

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτοντα ποσά, η εταιρία έχει υποχρέωση να υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955 μέχρι την 15η Οκτωβρίου 1993 (εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από την παρακράτηση), στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δήλωση απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου και τελών χαρτοσήμου επί της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής των διαχειριστών εταίρων.
Κατά την υποβολή της δήλωσης αυτής θα συμψηφισθούν τα ποσά του φόρου και τελών χαρτοσήμου που είχαν προκαταβληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης για τους καταβληθέντες μισθούς στους διαχειριστές εταίρους.
Αν μετά τον πιο πάνω συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, ενώ αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται από την αρμόδια ΔΟΥ στην εταιρία.
Ύστερα από τα ανωτέρω και με βάση τα δεδομένα του παραδείγματος, η εταιρία κατά την υποβολή της δήλωσης απόδοσης παρακρατουμένου φόρου επιχειρηματικών αμοιβών, υποχρεούται να καταβάλλει τα εξής ποσά:
Συνολικός Παρακρατούμενος Φόρος 735.000, Τέλη Χαρ/μου 58.800.
Μείον Σύνολο Προκαταβλυητέου Φόρου 630.000, Τέλη Χαρ/μου 50.400.
Υπόλοιπο για καταβολή 105.000, Τέλη Χαρ/μου 8.400.
Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε και πιο πάνω, ο διαχειριστής εταίρος Α, ο οποίος έλαβε συνολικό ετήσιο μισθό 2.400.000 δρχ. η δικαιούμενη επιχειρηματική αμοιβή που προσδιορίσθηκε στο ποσό των 3.500.000 δρχ., αυτός έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, οικον. έτους 1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, για να φορολογηθεί, το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής 3.500.000 δρχ.
Ο διαχειριστής εταίρος Β, ο οποίος έλαβε συνολικό ετήσιο μισθό 1.800.000 δρχ. και η επιχειρηματική αμοιβή του προσδιορίσθηκε στο ποσό 1.400.000 δρχ., θα συμπεριλάβει στη δήλωσή του, οικον. Έτους 1994, το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής 1.400.000, ανεξάρτητα αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο του μισθού που έλαβε από την εταιρία, καθόσον για τη φορολογία εισοδήματος λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση το ποσό της δικαιούμενης επιχειρηματικής αμοιβής του διαχειριστού εταίρου και όχι το καταβαλλόμενο ποσό του μισθού που λαμβάνει αυτός από την εταιρία.
6. Περαιτέρω, επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 5 του΄αρθρου 10 και του άρθρου 77 του ν. 2065/1992 προκύπτει ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα των ΕΠΕ δεν εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλουν από 1.1.1992 και μετά στους εταίρους τους και περαίτερω, με βάση τις διατάξεις της περ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 37α του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποίησή τους με το ν. 2065/1992, για τους πιο πάνω μισθούς που καταβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 μέχρι και την 29η Ιουνίου 1992 υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου με την κλίμακα του άρθρου 9, γίνεται δεκτό ότι, εφόσον δικαιούχοι των καταβληθέντων αυτών μισθών ήσαν διαχειριστές - εταίροι της ΕΠΕ, αυτοί θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, δηλαδή θα θεωρηθούν ότι κατεβλήθησαν έναντι της επιχειρηματικής αμοιβής που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3843/1958, προς αποφυγή της διπλής φορολογίας τους. Είναι αυτονόητο ότι ο παρακρατηθείς φόρος, που έχει ήδη αποδοθεί στο Δημόσιο, θα αφαιρεθεί από τον παρακρατούμενο, κατά την έγκριση του ισολογισμού, φόρο 15% επί της επιχειρηματικής αμοιβής.
7. Αν ο διαχειριστής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δεν είναι ταυτόχρονα και εταίρος αυτής, οι μισθοί που λαμβάνει αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και κατά συνέπεια πρέπει να γίνεται σε αυτούς παρακράτηση φόρου με βάση στην κλίμακα του άρθρου 1 του ν. 2019/1992. Οι μισθοί αυτοί εκίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα ως δαπάνη μισθοδοσίας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος (πραγματική δαπάνη, καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ κ.λπ.).
8. Τέλος, επειδή όπως προαναφέρθηκε, οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δεν αναγνωρίζονται, σύμφωνα με την υποπερ. Αα της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, αυτές πρέπει να προστίθενται ως λογιστική διαφορά στα κέρδη που προκύπτουν βάσει ισολογισμού κατά την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων που γίνεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι από τα φορολογητέα κέρδη της ΕΠΕ αφαιρείται μόνο η επιχειρηματική αμοιβή που θεωρείται ότι καταβάλλεται στους διαχειριστές - εταίρους, προκύπτει ότι, δε γεννάται θέμα φορολογίας των πιο πάνω απολαβών των εταίρων ΕΠΕ, στο ατομικό τους εισόδημα καθόσον, σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε διπλή φορολογία αυτών, μία στο όνομα του νομικού προσώπου και μία άλλη στο όνομα των εταίρων. Κατά συνέπεια, επί των απολαβών αυτών, που ενδεχομένως καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης