ΠΟΛ.1149/29.7.1992

Μη οφειλή εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.5.1992 και τα σχετικά στοιχεία εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή.Σχόλια:


29 Ιούλ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1149/29.7.92 Μη οφειλή εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.5.1992 και τα σχετικά στοιχεία εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Σε συνέχεια της διαταγής μας 1043624/2061/0014/πολ. 1097/12.5.1992, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν ορισμένα άρθρα του Ν 1790/1988, όπως ισχύει, και με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στα εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.  
Η εισφορά αυτή βαρύνει, πάντοτε, τον πωλητή παραγωγό των ανωτέρω προϊόντων φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου.
Οι ανωτέρω διατάξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 16 του προαναφερόμενου άρθρου (5α), ισχύουν από 1.6.1992. Εξαιρετικά, ως προς τα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής κα υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, η ημερομηνία έναρξης επιβολής της εισφοράς θα ορισθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

2. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων η εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταλαμβάνει πωλήσεις που πραγματοποιούνται από 1.6.1992 και μετά.
Επομένως, εφόσον οι πωλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 1.6.1992, και έχουν παραδοθεί τα προϊόντα (με δελτίο αποστολής ή απόδειξη ποσοτικής παραλαβής), δεν επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά έστω και αν, κατά παρεχόμενη ευχέρεια, από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων, τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία (εκκαθαρίσεις κ.λπ.), βάσει των οποίων αποδίδεται η εισφορά, εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Διευκρινίζεται ότι αν στο στοιχείο (τιμολόγιο ή εκκαθάριση) που εκδίδεται μετά την 1.6.1992 περιλαμβάνεται και αξία αγροτικών προϊόντων που, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν υπόκειται στην εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., η αξία αυτή πρέπει να αναγράφεται διακεκριμένα, επί του σχετικού στοιχείου, στο οποίο πρέπει επίσης να μνημονεύεται και το σχετικό δελτίο αποστολής, ώστε να γίνεται διαχωρισμός της αξίας που υπόκειται στην εισφορά από την αξία που δεν υπόκειται στην εισφορά αυτή.Taxheaven.gr