Αποτελέσματα live αναζήτησης

491/62337/27.3.2019 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023. - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Βλέπε και αποφάσεις 41/10006/13.1.2021, την 383/96445/07.04.2021, την 1400/280052/11.10.2021, την 1142/202042/13.7.2022 και την 1360/228321/04-08-2022 με τις οποίες τροποποιείται η παρούσα.
Σύμφωνα με την 662/161336/18-6-2021, για το έτος 2021, η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της παρούσας, για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την έναρξη ισχύος της 662/161336/2021.
Με την απόφαση με αριθμ. 899/195668 (ΦΕΚ B’ 3470/29.07.2021), ειδικά για το έτος 2021, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας, για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 27η Αυγούστου 2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2019 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

491/62337/27.3.2019
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023.


Αριθμ. 491/62337/2019

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περίπτ. α' του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α' 78).
β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Γ ια τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
δ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γ ης Α.Ε." και άλλες διατάξεις» (Α' 200), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
στ) Των υποπαραγράφων Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/ 2012 και ν. 4127/2013» (Α' 107).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 922/72/ ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671).
β) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής» (ΕΕ L 190, 15-07-2016, σ. 1).
γ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-οινικού τομέα» (ΕΕ L 190, 15-07-2016, σ. 23).
δ) (EE) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (EE L 347 της 20-12-2013, σ. 549).
ε) (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α' 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/03-09-2018 (ΦΕΚ 3814/Β'/4-09-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-νακίδη».

9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

10. Το αριθμ. 2/77291/ΔΠΓΚ/29-10-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «ένταξη στο ΠΔΕ συγ-χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

11. Την αριθμ. 46/13234/22-01-2019 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περίπτ. ε' του ν. 4270/2014 (Α'143).

12. Την αριθμ. ΓΝ/061_2018 (Α.Π.: ΚΜΚΕ 00347 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/21-11-2018) Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη 2019 έως 2023 ετήσιου ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.800.000,00 €), για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ συγχρηματοδοτούμενου από το Ε.Γ.Τ.Ε. ετών 2019 έως 2023, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του ΥΠαΑτ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στόχοι του ειδικού μέτρου στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών


Στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών, της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι:

α) το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους Ελληνικούς οίνους,

β) η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,

γ) η βελτίωση της εικόνας των Ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για την διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,

δ) η επανατοποθέτηση των Ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης,

ε) η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και

στ) η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των Ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Γ ια τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) «Πρόγραμμα Προώθησης»: μία ή περισσότερες δράσεις με τις υποκείμενες σε αυτές ενέργειες προώθησης οίνων, με σαφώς καθορισμένους στόχους και αντίκτυπο καθώς και αναλυτική περιγραφή αυτών και του εκτιμώ-μενου κόστους.

β) «Δράση»: όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1149.

γ) «Οργανώσεις οινοπαραγωγών»: κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α' 78).

δ) «Ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών»: κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016.

ε) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις»: νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 34 του ν. 4384/2016.

στ) «Ιδιωτικές εταιρείες»: νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή/και οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακών οίνων).

ζ) «Προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών»: οι ενώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή/και οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακών οίνων), έχουν συσταθεί με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλο-μένων και στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης, που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των μελών της ένωσης στις δαπάνες του προγράμματος.

η) «Οργανισμός εκτέλεσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιλέγεται από δικαιούχο προγράμματος προώθησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα I Ι, να αναλάβει την υλοποίηση ολόκληρου ή μέρους του προγράμματός του.

θ) «Υπεργολάβος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιλέγεται είτε από το δικαιούχο είτε και από τον οργανισμό εκτέλεσης για την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου μίας ή περισσότερων δράσεων του προγράμματος προώθησης του δικαιούχου μετά από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

ι) «Ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις»: οι περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και αφορούν στο πρόσωπο του δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 καθώς και γεγονότα απρόβλεπτα που αποδεδειγμένα εμποδίζουν την υλοποίηση των δράσεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.

κ) «Ποσοστό απορρόφησης»: είναι ο λόγος των εκκαθαρισμένων επιλέξιμων δαπανών προς τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές


1. Η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του μέτρου προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες και ειδικότερα για:

α) την εξέταση των αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης και τη σχετική εισήγηση προς την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 16,

β) την έγγραφη ενημέρωση των αιτούντων για την έγκριση ή την απόρριψη αιτήματος αίτησης ή ένστασης από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 16 και για τους λόγους απόρριψης αυτών,

γ) τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του οργανισμού εκτέλεσης σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή της παρ. 2,

δ) τη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων για την επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων που πραγματοποιούνται εντός της χώρας,

ε) τη χορήγηση έγκρισης, μετά από αίτηση των δικαιούχων και υποβολή του φυσικού αντικειμένου, για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το εκάστοτε τρέχον έτος και για την έναρξη των δράσεων του επόμενου έτους, λαμ-βάνοντας υπόψη τυχόν μη συμμορφώσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 24,

στ) την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 25 και

ζ) την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες.

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως συναρμόδια αρχή για τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του οργανισμού εκτέλεσης από τον αιτούντα.

3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕ-ΚΕΠΕ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, την αναγνώριση και την εκκαθάριση της πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών στους δικαιούχους στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες και ειδικότερα για:

α) τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής,

β) τη διενέργεια ελέγχων για τη χορήγηση προκαταβολής,

γ) τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας των δαπανών,

δ) την εισήγηση προς την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 5 του άρθρου 25 και

ε) την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι του μέτρου στήριξης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) ν. 2016/1149, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της περίπτ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου δεν καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της στήριξης. Ο κάθε δικαιούχος αποτελεί διακριτή νομική οντότητα σύμφωνα με το ν. 4174/2013 (Α' 170).

2. Ένας αιτών είναι επιλέξιμος ως δικαιούχος όταν είτε ως μεμονωμένος είτε ως οργάνωση/ένωση ή τα μέλη αυτής:

α) δεν έχουν πραγματοποιήσει παράνομες φυτεύσεις και δεν κατέχουν αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, αντίστοιχα (άρθρο 50 του κατ' εξουσιδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149),

β) δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν για τις ίδιες δράσεις στην ίδια αγορά της ίδιας τρίτης χώρας και για το ίδιο προϊόν. Όμως ο αιτών δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για στήριξη προγράμματος προώθησης σε διαφορετική αγορά στην ίδια τρίτη χώρα. Για τις ανάγκες της παρούσας, με τον όρο «διαφορετική αγορά τρίτης χώρας» νοείται διαφορετικό είδος αγοράς στην ίδια γεωγραφική περιοχή της ίδιας τρίτης χώρας (όπως λιανική πώληση έναντι σημείων μαζικής εστίασης στην ίδια πόλη της τρίτης χώρας),

γ) δεν είναι μέλη ομάδας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση στήριξης για το ίδιο προϊόν στην ίδια τρίτη χώρα. Όμως ο εν λόγω αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης για την ίδια χώρα όταν οι δράσεις αφορούν διαφορετικό οίνο ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ποικιλιακό από αυτόν που προωθεί η αντίστοιχη ομάδα,

δ) το πρόγραμμα προώθησής του δεν αφορά σε οριο-θετημένη περιοχή για οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ για τους οποίους έχει υποβληθεί συλλογικό πρόγραμμα προώθησής τους για την ίδια τρίτη χώρα,

ε) δεν έχουν υποβάλει αίτηση ή λάβει έγκριση για στήριξη για το ίδιο προϊόν, τις ίδιες δράσεις στην ίδια χώρα και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1829 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1831, καθώς και από άλλα εθνικά καθεστώτα (κριτήριο οριοθέτησης για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης).

Άρθρο 5
Χώρες - Στόχοι

Γ ια τις ανάγκες της παρούσας οι επιλέξιμες τρίτες χώ-ρες-στόχοι για την προώθηση οίνων σε αυτές κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

α) Ομάδα Ι: Η.Π.Α., Καναδάς

β) Ομάδα ΙΙ: Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ελβετία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη

γ) Ομάδα ΙΙΙ: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία, Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν και οι λοιπές χώρες των γεωγραφικών ζωνών της Αφρικής, Βόρειας Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, Νοτιοανατολικής Ασίας, Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες Δράσεις


1. Στήριξη παρέχεται για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις με τις υποκείμενες ενέργειές τους για την προώθηση των οίνων της παρ. 2 του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013:

α) Δράση 1: Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης. Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η Δράση 1 είναι:

αα) Διαφήμιση στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο, ββ) Διαφήμιση στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, γγ) Διαφήμιση και πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία ή ανανέωση ιστοσελίδας,

δδ) Ανακοινώσεις σχετικά με την διεξαγωγή εκδηλώσεων, ιδίως στον τύπο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο,

εε) Podcasts.

β) Δράση 2: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ιδίως παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες οίνου, επιδείξεις σε σημεία πώλησης, συναντήσεις με αγοραστές, γεύματα/δείπνα με εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα σε περιοχές παραγωγής των προς προώθηση οίνων και συμμετοχή σε εκθέσεις. Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η Δράση 2 είναι:

αα) Ενοικίαση χώρων ή περιπτέρων για εκθέσεις,

ββ) Ενοικίαση εξοπλισμού (όπως ποτήρια γευσιγνω-σίας και άλλα έπιπλα) απαραίτητου για την οργάνωση της εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, γγ) Ενοικίαση οθονών και άλλων ηχοσυστημάτων για την προώθηση των πωλήσεων,

δδ) Αγορά άλλου εξοπλισμού σχετικού με την εκτέλεση των δράσεων,

εε) Μεταφορά οίνου και υλικών (όπως έντυπα), στστ) Αγορά οίνου και συνοδευτικών εδεσμάτων,

ζζ) Γεύματα, δείπνα ή εκδηλώσεις με εμπειρογνώμονες, όπως δημοσιογράφους, ειδικούς σε θέματα οίνων (π.χ. sommelier, opinion leaders στον τομέα του οίνου),

ηη) Εκπαιδευτικά ταξίδια στις περιοχές παραγωγής του προς προώθηση οίνου, ιδίως δημοσιογράφων, ειδικών σε θέματα οίνων (π.χ. sommelier, opinion leaders στον τομέα του οίνου),

θθ) Εκπαιδευτικά ταξίδια στις περιοχές παραγωγής του προς προώθηση οίνου των εισαγωγέων, ειδικών σε θέματα αγοράς (π.χ. αντιπροσώπων και στελεχών εταιρειών),

ιι) Ταξίδια σε τρίτες χώρες-στόχους,

κκ) Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση των εκδηλώσεων.

γ) Δράση 3: ενημερωτικές εκστρατείες μέσω διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, όπως φυλλάδια, αφίσες, δελτία τύπου, ενημερωτικό υλικό, DVD, gadget. Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η Δράση 3 είναι:

αα) Δημιουργία και παραγωγή έντυπου και διαφημιστικού υλικού

ββ) Μετάφραση περιεχομένων

γγ) Ταχυδρομική αποστολή του προωθητικού υλικού δ) Δράση 4: μελέτες νέων αγορών και αξιολόγησης. Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η Δράση 4 είναι:

αα) Μελέτες αγορών συμπεριλαμβανομένων ομάδων-στόχων και προκαταρκτικές ενέργειες πριν την προώθηση νέων προϊόντων σε νέες τρίτες χώρες και σε νέες αγορές τρίτων χωρών,

ββ) Μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων προώθησης.

2. Οι δράσεις της παρ. 1 και οι υποκείμενες ενέργειες τους είναι επιλέξιμες για στήριξη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.

3. Για τις ενέργειες (θθ) της δράσης 2 και (αα) και (ββ) της δράσης 4, δεν χορηγείται κρατική ενίσχυση.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες


1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

α) που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 6 και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 18 όπως οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και εστίασης, λοιπές δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των δράσεων, δαπάνες έρευνας νέων αγορών, δαπάνες ΦΠΑ,

β) οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες για την αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης και οι δαπάνες μέτρησης των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.

2. Οι δαπάνες του προσωπικού περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το προσωπικό γραμματείας και λογιστηρίου και το προσωπικό που ασχολείται με την προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος. Αφορούν σε προσωπικό που έχει προσλάβει ο δικαιούχος αποκλειστικά για την εκτέλεση του προγράμματος προώθησης, ή σε μόνιμο προσωπικό του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149. Για το προσωπικό που έχει προσληφθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του προγράμματος προώθησης, ο δικαιούχος προσκομίζει συμβάσεις έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ και παραστατικά δαπανών ανά άτομο, στα οποία αναγράφεται ο χρόνος που απασχολήθηκε για τη δράση ή την υποκείμενη ενέργεια και το αντίστοιχο κόστος. Για το μόνιμο προσωπικό ο δικαιούχος υποβάλλει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, στο οποίο αναφέρει αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία για τα άτομα, το χρόνο που απασχολήθηκαν σε κάθε δράση ή υποκείμενη ενέργεια, καθώς και τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης αυτών, ώστε να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 46 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.

3. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και εστίασης χορηγούνται για εκδηλώσεις εκτός του τόπου εργασίας, καλύπτουν τον αριθμό των ημερών που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της σχετικής δράσης και είναι επιλέξιμες:

α) όταν για τα έξοδα μετακίνησης προσκομίζεται απόδειξη πώλησης αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης και κάρτα επιβίβασης ή σιδηροδρομικό εισιτήριο οικονομικής θέσης ή εξειδικεύονται οι ημερομηνίες, ο τόπος αναχώρησης και άφιξης και η μεταξύ τους απόσταση, όταν πρόκειται για διαδρομές με αυτοκίνητο, για τις οποίες δίνεται μέγιστη χιλιομετρική αποζημίωση είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25 ευρώ),

β) όταν για τα έξοδα διαμονής προσκομίζονται τα αποδεικτικά διαμονής και το τιμολόγιο του καταλύματος. Η μέγιστη ημερήσια αποζημίωση καταλύματος ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ. Χορηγείται ημερήσια κατ' αποκοπή αποζημίωση ύψους ενενήντα (90) ευρώ για την κάλυψη όλων των λοιπών εξόδων όπως γεύματα, τοπικές μετακινήσεις και τηλέφωνο,

γ) αν ο δικαιούχος διοργανώσει μετακινήσεις ή συσκέψεις για τις ομάδες στόχους του προγράμματος, τα δικαιολογητικά των περίπτ. α' και β' συνοδεύονται από κατάλογο παρουσιών. Οι αποδείξεις ξενοδοχείου είναι ατομικές ή, αν είναι ενιαίες, αναφέρουν τα ονόματα των προσώπων που φιλοξενήθηκαν. Για τα συλλογικά γεύματα προσκομίζεται λίστα προσκεκλημένων με τα ονοματεπώνυμα και τις ιδιότητες τους καθώς και λίστα των συνδαιτυμόνων, επισυναπτόμενη στο τιμολόγιο και αναφέρεται το αντικείμενο της εκδήλωσης.

4. Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες συνδεόμενες με την υλοποίηση των δράσεων αποτελούν:

α) Το υλικό και ο εξοπλισμός που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των δράσεων του προγράμματος. Το υλικό και ο εξοπλισμός μισθώνονται, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή εάν η αγορά τους είναι προσφορότερη. Το προσφορότερο της αγοράς υλικού ή εξοπλισμού αποδεικνύεται με προσφορές των προμηθευτών για την αγορά και την ενοικίασή του αντίστοιχα. Οι δαπάνες αναλώσιμου υλικού αφορούν τις δαπάνες για την αγορά, την κατασκευή ή τη χρησιμοποίηση υλικών, αγαθών ή εξοπλισμού, τα οποία έχουν διάρκεια ζωής μικρότερη από τη διάρκεια των δράσεων που καθορίζονται στο πρόγραμμα και δεν θεωρούνται πάγια στοιχεία ενεργητικού βάσει των λογιστικών αρχών, κανόνων και μεθόδων που ισχύουν. Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την αγορά ή την κατασκευή, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της δράσης, τα οποία έχουν διάρκεια ζωής ίση ή μεγαλύτερη από τη διάρκεια της δράσης ή μιας υποκείμενης ενέργειας που καθορίζονται στη σύμβαση. Οι δαπάνες υλικού και εξοπλισμού τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις για τις αποσβέσεις και η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού αυτού είναι η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης της δράσης ή την ημερομηνία αγοράς του υλικού, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης αυτής, έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Προκειμένου να περιοριστεί η χρήση του ανωτέρω υλικού / εξοπλισμού στις δράσεις προώθησης στην τρίτη χώρα, καθορίζεται (π.χ. εκφράζεται σε ημέρες / έτος) και λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός χρήσης αυτού του υλικού /εξοπλισμού κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

β) Τα έξοδα δημοσίευσης και διάδοσης τα οποία προκύπτουν από τις εργασίες έκδοσης, μετάφρασης και διανομής των δημοσιεύσεων και του οπτικοακουστικού υλικού και προβλέπονται στο πλαίσιο των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.

γ) λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση των ενεργειών των δράσεων.

5. Οι δαπάνες έρευνας νέων αγορών είναι επιλέξιμες αν αφορούν τις ομάδες στόχους και τις αγορές - στόχους του προγράμματος.

6. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμος για στήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149. Όταν είναι επιλέξιμος προσκομίζεται έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ περί απαλλαγής ΦΠΑ.

7. Οι δαπάνες των υπεργολάβων είναι επιλέξιμες εάν συνδέονται άμεσα με την δράση προώθησης και προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για την προετοιμασία, την υλοποίηση ή την παρακολούθηση της συγκεκριμένης δράσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης.

8. Οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διαχείρισης, ιδίως τα έξοδα χρήσης υπολογιστών, τα έξοδα γραμματείας και λογιστηρίου, τα έξοδα για την έκδοση του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 41 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150, την αλληλογραφία, τα ενοίκια, τα τέλη επικοινωνίας και τις τρέχουσες καταναλώσεις, όπως νερό, αέριο, ηλεκτρισμός καθώς και τα έξοδα συντήρησης. Τα έξοδα χρήσης υπολογιστών περιλαμβάνουν ιδίως το σύνολο των δαπανών που αφορούν το χρόνο σύνδεσης, το χρόνο χρήσης της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, τις γραμμές εκτύπωσης και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Οι διοικητικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 4% του συνολικού επιλέξιμου κόστους υλοποίησης των δράσεων, με βάση το οποίο υπολογίζονται (άρθρο 47 παρ. 2 κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149), ανεξάρτητα από το πραγματικό κόστος υλοποίησης των δράσεων. Οι διοικητικές δαπάνες είναι επιλέξιμες αν ο δικαιούχος υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, αν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επαλήθευσης, δεν περιλαμβάνουν κανένα έξοδο που να έχει ήδη κα-ταλογισθεί στο ίδιο πρόγραμμα υπό άλλη κατηγορία δαπανών και δεν χρεώνονται στο πλαίσιο άλλου έργου.

9. Η αμοιβή του οργανισμού εκτέλεσης δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού εκκαθαρισμένου επιλέξιμου κόστους υλοποίησης των δράσεων που υλοποιούνται από αυτόν και καλύπτει όλα τα έξοδα προσωπικού, σχε-διασμού, υλοποίησης και διαχείρισης των προς εκτέλεση δράσεων.

10. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει τις δαπάνες μέτρησης των αποτελεσμάτων που αναμένεται να επιτευχθούν με τις δράσεις του προγράμματος. Οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 3% του πραγματικού κόστους υλοποίησης των δράσεων.

11. Οι πρόσθετες ή οι υψηλότερες δαπάνες σε σχέση με τα αρχικά ποσά των δράσεων που εγκρίθηκαν, δεν καλύπτονται.

12. Οι δαπάνες του άρθρου αυτού πιστοποιούνται με την έκδοση τιμολογίων/παραστατικών και των αντίστοιχων υποστηρικτικών δικαιολογητικών και συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τις συμβάσεις συνεργασίας, του άρθρου 18.

Άρθρο 8
Μη επιλέξιμες δαπάνες


1. Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες, ιδίως: α) οι προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη,

β) τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται από την ημερήσια κατ' αποκοπή αποζημίωση της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 7,

γ) τα τραπεζικά τέλη, οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα,

δ) οι εμπορικές εκπτώσεις για τους οίνους που προωθούνται ή άλλες δαπάνες που θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον παραγωγό,

ε) οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων,

στ) οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων και

ζ) η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και η καταχώριση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ.

2. Αν ο αιτών ήταν δικαιούχος του μέτρου στα προηγούμενα έτη εφαρμογής του προγράμματος, δεν περιλαμβάνει στο πρόγραμμα του ενέργειες που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί κατά τα προηγούμενα έτη, όπως ιδίως η δημιουργία ιστοσελίδων, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, οπτικοακουστικό υλικό, έρευνες αγοράς και φυλλάδια. Επιτρέπεται μόνο η ανατύπωση, ο εμπλουτισμός καθώς και η έκδοση προωθητικού υλικού σε διαφορετικές γλώσσες από αυτές της προηγούμενης περιόδου εφαρμογής.

Άρθρο 9
Ομάδες -Στόχοι


Οι επιλέξιμες δράσεις απευθύνονται στις εξής ομάδες στόχους:

α) επαγγελματίες του χώρου, όπως διανομείς, εισαγωγείς, ιδιοκτήτες χώρων εστίασης, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης,

β) καταναλωτές, πλην των νέων και ιδίως των παιδιών και των εφήβων, που αναφέρονται στη σύσταση 2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου,

γ) διαμορφωτές της κοινής γνώμης όπως δημοσιογράφοι και ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας.

Άρθρο 10
Κριτήρια προτεραιότητας


Καθορίζονται τα εξής κριτήρια προτεραιότητας, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης:

Α/Α
    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
    

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
    

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

1
    

Νέοι δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν υπό αυτό το καθεστώς
    

ΠΟΛΥΥΨΗΛΗ
    

25
    

25%

2
    

Οργανισμοί Δημοσίου δικαίου, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις του κλάδου, Οργανώσεις οινοπαραγωγών, Ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, Προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών
    

ΥΨΗΛΗ
    

15 (*)
    

15%

3.
    

Ιδιωτικές εταιρίες (Μεμονωμένοι δικαιούχοι)
    

ΧΑΜΗΛΗ
    

5
    

5%

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4
    

Δικαιούχοι που στοχεύουν σε μια νέα τρίτη χώρα ή αγορά τρίτης χώρας για την οποία δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν υπό αυτό το καθεστώς
    

ΠΟΛΥΥΨΗΛΗ
    

25 (*)
    

25%

5
    

Χώρα - Στόχος
    

ΥΨΗΛΗ
    

15 (*)
    

15%

6
    

Ολιστική προσέγγιση στο μίγμα marketing που να εξασφαλίζει συνεκτικότητα μεταξύ στρατηγικής και στόχων
    

ΥΨΗΛΗ
    

15 (*)
    

15%

ΣΥΝΟΛΟ
    

100
    

100%

Κριτήριο Α2

Στην περίπτωση όπου οι Οργανώσεις οινοπαραγωγών, Ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, οι Προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών και οι Επαγγελματικές οργανώσεις αποτελούνται μόνο από νέους δικαιούχους, λαμβάνουν και την βαθμολογία του Κριτηρίου 1.

Κριτήριο Β4

α) 25 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος είναι αυτές της Ομάδας Ι.

β) 20 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας Ι και τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙ.

γ) 17 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας Ι και τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙΙ.

δ) 13 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙ. ε) 10 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙ και τουλάχιστον μία της Ομάδας ΙΙΙ.

στ) 7 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙΙ.

Κριτήριο Β5

α)15 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος προώθησης είναι αυτές της Ομάδας Ι.

β)12 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος προώθησης είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας Ι και τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙ.

γ) 9 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος προώθησης είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας Ι και τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙΙ.

δ) 7 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος προώθησης είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙ.

ε) 5 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος προώθησης είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙ και τουλάχιστον μία της Ομάδας ΙΙΙ.

στ) 3 βαθμοί λαμβάνονται όταν οι χώρες στόχοι του αιτούμενου προγράμματος προώθησης είναι τουλάχιστον μια της Ομάδας ΙΙΙ.

Κριτήριο Β6

α) 15 βαθμοί λαμβάνονται όταν το πρόγραμμα του αιτούντα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις.

β) 11 βαθμοί λαμβάνονται όταν το πρόγραμμα του αιτούντα περιλαμβάνει τρεις (3) δράσεις.

γ) 8 βαθμοί λαμβάνονται όταν το πρόγραμμα του αιτούντα περιλαμβάνει δύο (2) δράσεις.

δ) 5 βαθμοί λαμβάνονται όταν το πρόγραμμα του αιτούντα περιλαμβάνει μία δράση.

Άρθρο 11
Προϋπολογισμός του μέτρου

Το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου όσον αφορά την ενωσιακή και εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης για την περίοδο εφαρμογής 2019 -2023, ορίζεται για κάθε οικονομικό

έτος ως παρακάτω:

Χρηματοδοτική Συμμετοχή (Προϋπολογισμός σε €)
    

Οικονομικό έτος

2019
    

2020
    

2021
    

2022
    

2023

Ενωσιακή Συμμετοχή
    

8.000.000
    

8.000.000
    

8.000.000
    

8.000.000
    

8.000.000

Εθνική Συμμετοχή
    

4.800.000
    

4.800.000
    

4.800.000
    

4.800.000
    

4.800.000

Άρθρο 12
Χρηματοδοτικό σχήμα


1. Η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες αποτελεί το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013.

2. Όταν η εκστρατεία προώθησης γίνεται υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή υπέρ εμπορικών σημάτων, η εθνική συμμετοχή είναι μηδενική και η ιδία συμμετοχή αποτελεί το 50% της επιλέξιμης δαπάνης.

3. Όταν η εκστρατεία προώθησης δεν γίνεται υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή υπέρ εμπορικών σημάτων αλλά προβάλλεται μόνο η ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ μιας συγκεκριμένης περιοχής, όπως αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, καθώς και ποικιλιακών οίνων, η εθνική συμμετοχή αποτελεί το 30% της επιλέξιμης δαπάνης και η ιδία συμμετοχή το 20% αυτής.

4. Κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 δεν χορηγείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

- στις μεγάλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του ανωτέρω κανονισμού,

- στις προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ανωτέρω, κανονισμού και

- στις επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενης παράνομης ενίσχυσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ανωτέρω κανονισμού.

Άρθρο 13
Ένταξη δαπάνης εθνικής συμμετοχής έργου στο ΠΔΕ και χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ


Η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό Ιδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 14
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων


1. Οι αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων έως την 25η Μαΐου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος I του άρθρου 26. Ειδικά για το έτος 2019 οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 5η Ιουνίου. Οι αιτήσεις στήριξης συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) το πρόγραμμα προώθησης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε 1 CD) σύμφωνα με τα υποδείγματα 3, 5, 6, και 7 του παραρτήματος Ι του άρθρου 26. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

αα) τις προτεινόμενες δράσεις και τις υποκείμενες αυτών ενέργειες, σαφώς καθορισμένες, με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών προώθησης, όπως τον τόπο διεξαγωγής τους, το περιεχόμενο και το σκοπό υλοποίησης αυτών, τον αριθμό των ατόμων που θα επιμεληθούν των ενεργειών, τις ομάδες-στόχους και τον αριθμό των συμμετεχόντων καθώς και το εκτιμώμενο κόστος αυτών. Στην περίπτωση συμμετοχής σε έκθεση η ανάλυση του κόστους γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του παραρτήματος Ι του άρθρου 26,

ββ) εμπεριστατωμένο πλάνο προώθησης που να καθορίζει στόχους, ανάλυση αγοράς ανά χώρα-στόχο βασισμένη σε αντικειμενικά στοιχεία αγοράς και σε έρευνες αγοράς, SWOT ανάλυση ανά χώρα-στόχο που να δικαιολογεί ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν με την στρατηγική που προτείνεται,

γγ) σαφώς ποσοτικοποιημένους στόχους τόσο σε αξία όσο και σε όγκο ανά αγορά στόχο για όλη την περίοδο της στήριξης,

δδ) την εξέλιξη του μεριδίου αγοράς τόσο σε αξία όσο και σε όγκο διαχρονικά από την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας ανά χώρα προορισμό/αγορά στόχο,

εε) την ανάλυση των αγορών-στόχων και τον αναμενόμενο αντίκτυπο του προγράμματος,

στστ) γνωστοποίηση της πρόθεσης του αιτούντα για συνεργασία με οργανισμό εκτέλεσης,

β) υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το άτομο ή τα άτομα που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος (όπως ύπαρξη τμήματος marketing, συμβούλου marketing, εκτελεστικού φορέα),

γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο αι-τών διαθέτει τη δυνατότητα οικονομικής κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Η δήλωση συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα οικονομικής κάλυψης της ιδίας συμμετοχής (όπως δανειοδότηση από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ίδια κεφάλαια),

δ) ισολογισμούς ή άλλα φορολογικά στοιχεία (δηλώσεις Ε3) της τελευταίας τριετίας, με τα οποία αποδεικνύεται ο κύκλος εργασιών, τυχόν κέρδη/ζημίες της επιχείρησης και εν γένει η χρηματοοικονομική ικανότητα της επιχείρησης. Η ιδία συμμετοχή του δικαιούχου για τον κατ'έτος προϋπολογισμό του προγράμματος, δεν υπερβαίνει το 5% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας. Για τους αιτούντες των περ. γ, δ, ε και ζ του άρθρου 2, το ποσοστό αυτό δύναται να αφορά στον κύκλο εργασιών των μελών τους ή των μελών των μελών τους,

ε) υπεύθυνη δήλωση για τις ετήσιες ποσότητες των προς προώθηση οίνων που έχει παράξει και πιστοποιήσει κατά την τελευταία τριετία ο αιτών. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά. Ειδικότερα, για την αποδοχή της αίτησης ο μέσος όρος της παραγόμενης ποσότητας οίνων κατά την τελευταία τριετία πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 HL για τους μεμονωμένους αιτούντες και τουλάχιστον 1200 HL για τους λοιπούς αιτούντες, με βάση τις δηλώσεις παραγωγής του άρθρου 31 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273,

στ) τρεις (3) προσφορές με πλήρεις προδιαγραφές ή /και επίσημους τιμοκαταλόγους, όπου είναι διαθέσιμοι, για κάθε κοστολογούμενη δράση και ενέργεια με προϋπολογισμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,

ζ) υπεύθυνη δήλωση για την εξαγωγική δραστηριότητα και το εμπορικό δίκτυο του αιτούντος, όπου αναφέρονται:

αα) οι ποσότητες οίνων που εξάγονται σε εκατόλιτρα, ββ) οι εμπορικοί αντιπρόσωποι στις διάφορες περιοχές,

γγ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκείται εξαγωγική δραστηριότητα,

η) γνωστοποίηση της πρόθεσής του αιτούντα για υποβολή πιστοποιητικού για τις οικονομικές καταστάσεις που θα συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 21,

θ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υλοποιεί και δεν θα υποβάλλει πρόγραμμα για το ίδιο προϊόν με ίδιες δράσεις στις ίδιες χώρες - στόχους σε άλλα συναφή ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα,

ι) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πραγματοποιήσει παράνομες φυτεύσεις, δεν κατέχει αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, καθώς και ότι τα παραγόμενα προϊόντα δεν προέρχονται από τις παραπάνω περιπτώσεις,

ια) σύντομη περίληψη του προγράμματος (μέχρι 500 λέξεις) στην Αγγλική γλώσσα,

ιβ) καταστατικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό, κατά περίπτωση, αν δεν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, οπότε και προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζονται τα εξής:

αα) ο εκπρόσωπος της ένωσης ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος και στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία και

ββ) το ποσοστό συμμετοχής όλων των μελών της ένωσης στις δαπάνες του προγράμματος.

2. Αν το πρόγραμμα αφορά προώθηση οίνων συγκεκριμένης οριοθετημένης περιοχής ΠΟΠ/ΠΓΕ (δηλαδή προβάλλεται μόνο η ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ), ο αιτών προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υπολοίπων παραγωγών της συγκεκριμένης οριοθετημένης περιοχής ΠΟΠ/ΠΓΕ ότι δεν συμμετέχουν στο αίτημα αυτό και ότι δεν θα υποβάλουν αντίστοιχο αίτημα στήριξης για το ίδιο προϊόν στην ίδια τρίτη χώρα.

3. Οι αιτήσεις για παράταση στήριξης προγραμμάτων προώθησης υποβάλλονται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, έως την 25η Μαΐου του έτους κατά το οποίο λήγει το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι του άρθρου 26 και συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) το πρόγραμμα προώθησης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε 1 CD) σύμφωνα με τα υποδείγματα 3, 5, 6 και 7 του παραρτήματος Ι του άρθρου 26. Οι χώρες στόχοι και οι δράσεις της αίτησης παράτασης στήριξης παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις αρχικά εγκεκριμένες. Αλλαγές μπορεί να γίνουν αποδεκτές σε δράσεις που υλοποιούνται μόνο μία φορά και οι οποίες μπορεί να αντικατασταθούν με συναφείς δράσεις, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας με ανανέωση ιστοσελίδας και η δημιουργία φυλλαδίου με ανατύπωση φυλλαδίου. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της αίτησης παράτασης στήριξης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο προϋπολογισμό του αρχικού προγράμματος,

β) νέα ή συμπληρωματική σύμβαση με τον οργανισμό εκτέλεσης που έχει επιλεχθεί, η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα της παράτασης. Αν ο αιτών δεν έχει συνεργαστεί με οργανισμό εκτέλεσης στο αρχικό του πρόγραμμα και επιθυμεί να συνεργαστεί κατά την παράταση του προγράμματος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 17,

γ) νέο ιδιωτικό συμφωνητικό ή τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος, των προσωρινών ή μόνιμων ενώσεων δύο ή περισσότερων παραγωγών, σύμφωνα με την περίπτ. ιβ' της παρ. 1, το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα της παράτασης,

δ) αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος των εξαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την χρονική περίοδο εφαρμογής του αρχικού προγράμματος, το ποσοστό επίτευξης των στόχων (ποσοτικά και ποιοτικά) που είχαν τεθεί σε αυτό, τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο αιτών και κάθε στοιχείο που μπορεί να τεκμηριώσει την ανάγκη παράτασης.

Άρθρο 15
Κριτήρια επιλογής προγραμμάτων προώθησης


1. Οι αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης γίνονται δεκτές όταν πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) ο αιτών είναι επιλέξιμος ως δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 4,

γ) συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14,

δ) οι δράσεις είναι επιλέξιμες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6,

ε) πληρούνται οι κανόνες του άρθρου 7 για τις επιλέξιμες δαπάνες,

στ) τα εκτιμώμενα κόστη των δράσεων βασίζονται στην καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής.

Οι τιμές και οι προδιαγραφές των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας δράσης είναι σύμφωνες με τους στόχους αυτής. Αν τα εκτιμώμενα κόστη αφορούν μη τεκμηριωμένες προδιαγραφές, η στήριξη μειώνεται αναλόγως από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 16.

ζ) πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 10 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1149.

2. Οι αιτήσεις στήριξης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βαθμολογούνται και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας του άρθρου 10 και τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης.

Άρθρο 16
Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων


1. Η εξέταση των αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης και των αιτήσεων παράτασης εγκεκριμένων προγραμμάτων, πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων ενιαία και για το σύνολο των αιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και συμπληρώνεται το υπόδειγμα 1 (α) του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 26. Για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ή και κατά περίπτωση άλλων Υπουργείων. Η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων διαβιβάζει τα ανωτέρω υποδείγματα στην επιτροπή της παρ. 2 και εισηγείται για την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων. Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους.

2. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων της παρ. 1, συ-νιστάται στο ΥΠΑΑΤ τριμελής επιτροπή αξιολόγησης (επιτροπή) που αποτελείται από:

α) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως πρόεδρο,

β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων ως μέλος και

γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλος.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να προσκαλεί υπαλλήλους των υπηρεσιών ή/και των φορέων του ΥΠΑΑΤ, καθώς και αρμόδιους εμπειρογνώμονες για την υποβολή εισήγησης για θέματα αρμοδιότητας ή εμπειρογνωμοσύνης τους.

3. Η επιτροπή επαληθεύει ότι οι αιτήσεις στήριξης και παράτασης πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 15, προβαίνει σε βαθμολόγηση αυτών και στην κατάταξή τους με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας του άρθρου 10 και συμπληρώνει το υπόδειγμα 1(β) του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 26.

4. Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι αιτήσεις που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία άνω των τριάντα (30) βαθμών. Όταν το συνολικό αιτούμενο ποσό των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για το εν λόγω μέτρο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους, επιλέγονται οι αιτήσεις κατά φθίνουσα σειρά ως προς την κατάταξη έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 26, το οποίο διαβιβάζει στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. Στο πρακτικό αυτό αναφέρονται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και οι επιλαχόντες αιτούντες οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία άνω των 30 βαθμών αλλά ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αιτήσεών τους.

5. Όταν ο προϋπολογισμός του μέτρου δεν επαρκεί για την κάλυψη αιτήσεων που έχουν λάβει ίση βαθμολογία, προκρίνονται οι αιτήσεις κατά φθίνουσα σειρά ως παρακάτω:

α) αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων (μελών ομάδας ή μεμονωμένων) που στοχεύουν σε μια νέα τρίτη χώρα ή αγορά τρίτης χώρας για την οποία δεν έχουν λάβει στήριξη στο παρελθόν από αυτό το καθεστώς,

β) αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων που στοχεύουν στην Ομάδα Ι των χωρών-στόχων,

γ) αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων που περιλαμβάνουν περισσότερες από τρεις (3) δράσεις.

6. Οι δικαιούχοι της στήριξης έχουν την δυνατότητα να αποσύρουν την αίτηση στήριξης προγράμματος προώθησης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ του άρθρου 18. Όταν το αίτημα απόσυρσης υποβάλλεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζεται το άρθρο 25.

7. Σε περίπτωση που επιλεγμένοι για στήριξη δικαιούχοι, αποσύρουν την αίτησή τους πριν την υπογραφή της σύμβασης του άρθρου 18, η επιτροπή της παρ. 2 συντάσσει νέο πρακτικό αναπληρώνοντας την κενή θέση με τον πρώτο επιλαχόντα αιτούντα. Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, εγκρίνονται ή απορρίπτονται οι αιτήσεις στήριξης ή παράτασης των προγραμμάτων. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του πρακτικού της παρ. 4 και αφορά στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149. Η απόφαση απόρριψης εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του πρακτικού της παρ. 4.

9. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης κοινοποιείται στους αιτούντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή της παρ. 2 εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και συντάσσεται πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του πρακτικού του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της ένστασης, η οποία κοινοποιείται στους αιτούντες.

10. Μετά την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης ή παράτασης των προγραμμάτων προώθησης η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.

11. Μετά από αίτηση του δικαιούχου, η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων εγκρίνει τις πραγ-ματοποιηθείσες δράσεις του προγράμματος του και την έναρξη των δράσεων του επόμενου έτους, αν το πρόγραμμα διαρκεί δύο (2) ή τρία (3) έτη, αφού διενεργήσει τους διοικητικούς ελέγχους της παρ. 2 του άρθρου 24 και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και το άρθρο 25. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στον δικαιούχο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να προβεί στον έλεγχο και στην πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου. Δράση που πραγματοποιείται πριν την έγκριση αυτή δεν είναι επιλέξιμη.

12. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα άσκησης ένστασης έναντι της έγκρισης της παρ. 11. Η ένσταση κατατίθεται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιτροπή εξετάζει την ένσταση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών και κοινοποιεί το αποτέλεσμα της εξέτασης στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, η οποία το γνωστοποιεί στον δικαιούχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 17
Οργανισμοί εκτέλεσης του προγράμματος προώθησης - υπεργολάβοι


1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 4, εκτελούν μέρος ή το σύνολο του προγράμματος οι ίδιοι ή επιλέγουν έναν ή περισσότερους οργανισμούς εκτέλεσης και τους αναθέτουν την υλοποίηση ολόκληρου ή μέρος αυτού.

2. Αν οι δικαιούχοι επιλέξουν την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους του προγράμματός τους μέσω ενός ή περισσότερων οργανισμών εκτέλεσης και για να διασφαλιστεί η πλέον αντικειμενική εκτέλεση των δράσεων και η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - ωφέλειας, επιλέγουν τον οργανισμό ή τους οργανισμούς εκτέλεσης μέσω διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού. Η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και επιλογής του οργανισμού ή των οργανισμών εκτέλεσης από τον δικαιούχο, περιγράφονται στα τμήματα 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 26.

3. Οι αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού και επιλογής των οργανισμών εκτέλεσης και εγκρίνουν τη διαδικασία επιλογής αυτών, ενημερώνουν εγγράφως τον δικαιούχο και κοινοποιούν την έγκριση αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Οι δικαιούχοι αναθέτουν τις υπεργολαβίες εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-ωφέλειας. Κατά την επιλογή υπεργολάβων, λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση του προγράμματος προώθησης για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων») και διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

Άρθρο 18
Σύναψη συμβάσεων


1. Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης ή της απόφασης παράτασης της παρ. 8 του άρθρου 16, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του δικαιούχου ή στην περίπτωση παράτασης προγραμμάτων, σύμβαση παράτασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV του άρθρου 26, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ’ αρ. 850/199781/21-7-2020 και υπ’ αρ. 1077/246843/ 8-9-2020 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της και λήγει στις 20 Απριλίου 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ' αρ. 806/178189/7.7.2021, υπ' αρ. 974/204464/2.8.2021 και υπ' αρ. 1158/233790/1.9.2021 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της και λήγει στις 5 Αυγούστου 2022.

2. Αν δικαιούχος συνεργαστεί με οργανισμό εκτέλεσης για την εφαρμογή του προγράμματος προώθησης, συνάπτει σύμβαση μαζί του, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, πριν την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1, ο δικαιούχος διαβιβάζει αντίγραφο της σύμβασης με τον οργανισμό εκτέλεσης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύμβαση δικαιούχου-οργανισμού εκτέλεσης προβλέπονται ρητά ποινικές ρήτρες, για την περίπτωση αθέτησης των όρων της καθώς και η υποχρέωση εκ μέρους του οργανισμού εκτέλεσης να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο δικαιούχος. Αν ο οργανισμός εκτέλεσης χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση δράσεων που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του οργανισμού και του δικαιούχου, συνάπτει σύμβαση μαζί τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της. Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ’ αρ. 850/199781/21-7-2020 και υπ’ αρ. 1077/246843/ 8-9-2020 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου, παρατείνεται από τη λήξη της και λήγει στις 20 Μαΐου 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Για τις αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση τις υπ' αρ. 806/178189/7.7.2021, υπ' αρ. 974/204464/2.8.2021 και υπ' αρ. 1158/233790/1.9.2021 προσκλήσεις του ΥΠΑΑΤ, η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου παρατείνεται από τη λήξη της και λήγει στις 5 Αυγούστου 2022.

3. Αν ο δικαιούχος δεν επιλέξει οργανισμό εκτέλεσης άλλα μόνο υπεργολάβο ή υπεργολάβους, αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίγραφα των συμβάσεων με αυτούς εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους.

4. Στις περιπτώσεις παράτασης προγραμμάτων, οι συμβάσεις με τους οργανισμούς εκτέλεσης ή τους υπεργολάβους, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα ίσο με την παράταση του προγράμματος και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους.

5. Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος προώθησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 31η Αυγούστου κάθε έτους. Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. Η εμπρόθεσμη υλοποίηση των δράσεων αποδεικνύεται από τις ημερομηνίες έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

Άρθρο 19
Έκδοση ειδικού λογαριασμού

Ο συμβαλλόμενος ανοίγει ειδικό λογαριασμό σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις οικονομικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος προώθησης για κάθε έτος. Βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα του λογαριασμού, κατατίθεται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων πριν τη σύναψη της σύμβασης του άρθρου 18. Καμία δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη όταν πραγματοποιείται εκτός ειδικού λογαριασμού.

Άρθρο 20
Προκαταβολές


1. Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει προκαταβολή με ανώτατο όριο το 80% της ετήσιας συνεισφοράς της Ένωσης (άρθρο 49 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 και άρθρο 26 παρ. 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150) υποβάλλοντας αίτηση για προκαταβολή στην αρμόδια διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος V του άρθρου 26. Για το πρώτο έτος του προγράμματος η αίτηση υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ ενώ για τα επόμενα έτη, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έγκριση έναρξης των δράσεων του επόμενου έτους από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Ο δικαιούχος υποβάλλει μαζί με την αίτηση χορήγησης προκαταβολής τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση ΔΣ του δικαιούχου),

β) εγγυητική επιστολή προκαταβολής αορίστου χρόνου υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ, από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ποσού ίσου με το 100% της αιτούμενης ενωσιακής προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος V του άρθρου 26 (κεφάλαιο IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014),

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, δ) αντίτυπα των συμβάσεων του με το ΥΠΑΑΤ και με τον οργανισμό εκτέλεσης, όταν υπάρχει,

ε) βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 19,

στ) ενδεικτική κατάσταση δαπανών, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του παραρτήματος V του άρθρου 26, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Γ ια τη χορήγηση προκαταβολής στο 2ο και 3ο έτος του προγράμματος, συνυποβάλλεται η έγκριση έναρξης των δράσεων των ετών αυτών από τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

3. Η πληρωμή της προκαταβολής πραγματοποιείται εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης για προκαταβολή.

4. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται ή καταπίπτει σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 και το άρθρο 27 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014.

Άρθρο 21
Πληρωμές


1. Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕ-ΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα 7 του παραρτήματος V του άρθρου 26, το αργότερο έως 25 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των αντίστοιχων τιμολογίων και δικαιολογητικών, τα οποία ταξινομούνται και ευρετηριάζονται σύμφωνα με τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού, όπως αυτά εξειδικεύονται στο πρόγραμμα προώθησης. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, μαζί με τα ποσά σε ευρώ και, για τις χώρες εκτός ζώνης ευρώ, στο εθνικό τους νόμισμα και σε ευρώ. Η ισοτιμία που χρησιμοποιείται είναι η μηνιαία λογιστική ισοτιμία του ευρώ, η οποία δημοσιεύεται στον κόμβο της επιτροπής στο διαδίκτυο (ec.europa.eu/budget/inforeuro) και αφορά το μήνα στη διάρκεια του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο ή το δικαιολογητικό έγγραφο. Όλα τα δικαιολογητικά συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξοφλητικά παραστατικά (εγχειρίδιο ΟΠΕΚΕΠΕ με ΑΔΑ:67ΣΞ46ΨΧΞΧ-ΩΩΓ) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον υπεργολάβο ή προμηθευτή,

β) το αντικείμενο της παροχής και τη σχέση της με την προβλεπόμενη δράση,

γ) την ημερομηνία,

δ) το σχετικό ποσό αναλυτικά (εκτός ΦΠΑ) και ε) τον αριθμό καταχώρισης στον συγκεντρωτικό πίνακα.

2. Αν ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή, η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογη-τικά:

α) πίνακα δαπανών-έγκριση πληρωμής σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του παραρτήματος V του άρθρου 26, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

β) αναλυτικές καταστάσεις δαπανών (συμπεριλαμβα-νομένης της προκαταβολής) που πραγματοποιήθηκαν ανά κατηγορία δαπάνης και δράσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος V του άρθρου 26, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,

γ) βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του ενα-πομείναντος υπολοίπου της αχρησιμοποίητης προκαταβολής,

δ) νομίμως θεωρημένα αντίγραφα εξοφλημένων παραστατικών δαπανών βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του ν. 4308/2014 (Α' 251) και των σχετικών υποστηρικτικών παραστατικών τους, σύμφωνα με τη σύμβαση του δικαιούχου με το ΥΠΑΑΤ. Τα πρωτότυπα παραστατικά, από τα οποία προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα, φέρουν την ένδειξη "πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και 2016/1149". Η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγράφου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους,

ε) χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την περίπτ. β του άρθρου 22,

στ) έκθεση με αναλυτική περιγραφή των δράσεων για το εν λόγω έτος και

ζ) αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.

3. Αν ο δικαιούχος δεν έχει λάβει προκαταβολή, υποβάλλει εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περίπτ. α', γ', δ', και ε', της παρ. 2 του άρθρου 20.

4. Αν το πρόγραμμα του δικαιούχου διαρκεί παραπάνω από ένα έτος, η αίτηση πληρωμής για το 2ο και 3ο έτος συνοδεύεται και από την έγκριση έναρξης δράσεων για το επόμενο έτος.

5. Η αποπληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται έως 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αποπληρωμή αυτή δύναται να γίνει εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής έγκυρης και πλήρους αίτησης πληρωμής.

6. Κάθε αίτηση πληρωμής αφορά στις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους υλοποίησης του προγράμματος.

7. Για δράσεις για τις οποίες το συνολικό ποσό της συνεισφοράς της ένωσης ύψους 300.000 ευρώ ή περισσότερο κρίθηκε επιλέξιμο μετά τους διοικητικούς ελέγχους σχετικά με την αρχική αίτηση στήριξης, επιτρέπεται στους δικαιούχους να υποβάλουν μαζί με την αίτηση πληρωμής, πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν το ποσό της συνεισφοράς της ένωσης ύψους 150.000 ευρώ ή περισσότερο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.

8. Για την πληρωμή των δικαιούχων απαιτείται:

α) Η ολοκλήρωση των δράσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα διαστήματα στη Σύμβαση. Οι ολοκληρωμένες δράσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί, να έχουν παραδοθεί και να έχουν εξοφληθεί εντός των προβλε-πόμενων προθεσμιών και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πληρωμής. Αν μια δράση δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πληρωμής, εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 25.

β) Η έγκριση της παρ. 1ε του άρθρου 3 να έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 5 Οκτωβρίου κάθε έτους. Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται χωρίς την ανωτέρω έγκριση.

9. Η καθυστερημένη υποβολή της αίτησης πληρωμής, συνεπάγεται μείωση της πληρωμής σε ποσοστό 0,5% ανά ημέρα καθυστέρησης και για διάρκεια περιόδου είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, μετά το πέρας της οποίας η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται και η ενίσχυση δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 22
Υποχρεώσεις δικαιούχων


Οι δικαιούχοι για στήριξη των προγραμμάτων προώθησης:

α) τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του αμπελοοινικού τομέα,

β) υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με τις προς υλοποίηση δράσεις του έτους, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη των δράσεων. Το χρονοδιάγραμμα υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του παραρτήματος V του άρθρου 26 και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό όλων των ενεργειών με αναφορά της περιοχής και του χρόνου υλοποίησης αυτών. Η καθυστερημένη υποβολή του χρονοδιαγράμματος με τις προς υλοποίηση δράσεις, καθιστά τις δράσεις που τυχόν έχουν υλοποιηθεί μη επιλέξιμες προς πληρωμή,

γ) διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3, πριν από την εκτέλεση των δράσεων, όλα τα σχέδια του υλικού ενημέρωσης και προώθησης που παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Η αρμόδια αρχή εξετάζει αν το σχέδιο του υλικού είναι σύμφωνο με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και το υπόδειγμα 8 του παραρτήματος Ι του άρθρου 26 και ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών ώστε να προβεί στην παραγωγή του υλικού αυτού,

δ) υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 ετήσια αναλυτική έκθεση /οικονομική συγκεντρωτική κατάσταση σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το εν λόγω έτος υλοποίησης του προγράμματος, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων. Η ετήσια έκθεση και η οικονομική συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του παραρτήματος V του άρθρου 26, συνοδεύονται από το υλικό φυσικού αντικειμένου που πιστοποιεί τις υλοποιηθείσες δράσεις και το φύλλο ελέγχου φυσικού αντικειμένου του υποδείγματος 6 του ίδιου παραρτήματος. Η καθυστερημένη υποβολή της ετήσιας αναλυτικής έκθεσης/οι-κονομικής συγκεντρωτικής κατάστασης και του υλικού φυσικού αντικειμένου συνεπάγεται την καθυστέρηση της έγκρισης έναρξης δράσεων για το επόμενο έτος και την αναστολή της πληρωμής μέχρι να πραγματοποιηθεί η εν λόγω υποβολή. Όταν η αναλυτική έκθεση αφορά το τελευταίο έτος του προγράμματος, η καθυστερημένη υποβολή της συνεπάγεται την αναστολή της πληρωμής μέχρι να πραγματοποιηθεί η υποβολή και

ε) διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρέχοντας κάθε πληροφορία που ζητείται από τους ελεγκτές.

Άρθρο 23
Μεταβολές δράσεων και δαπανών


1. Οι εγκεκριμένες δράσεις και οι υποκείμενες ενέρ-γειές τους, μπορεί να μεταβάλλονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3, εντός των προθεσμιών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου,

β) δεν υπονομεύεται ο στόχος της συνολικής δράσης, γ) η μεταβολή δεν αντίκειται στα κριτήρια επιλεξιμό-τητας και προτεραιότητας βάση των οποίων έγινε αποδεκτό το πρόγραμμα και

δ) τεκμηριώνεται δεόντως και επαρκώς από τον δικαιούχο η ανάγκη μεταβολής για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Μεταφορά δράσεων και ποσών από χώρα σε χώρα στο ίδιο έτος του προγράμματος προώθησης καθώς και μεταφορά δράσεων και ποσών από ένα έτος σε άλλο έτος δεν επιτρέπονται. Οι μεταβολές στις δράσεις και στις δαπάνες ενός προγράμματος προώθησης διακρίνονται σε μη ουσιώδους και ουσιώδους σημασίας.

2. Μη ουσιώδους σημασίας μεταβολές θεωρούνται:

α) η τροποποίηση ή/και η προσθήκη ενεργειών εντός των δράσεων, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της εγκεκριμένης δράσης,

β) η μεταφορά ποσών μεταξύ ενεργειών εντός δράσης ή δράσεων για την ίδια τρίτη χώρα έως ποσοστού 20% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού για κάθε ενέργεια, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της εγκεκριμένης στήριξης για τη χώρα αυτή. Οι μη ουσιώδους σημασίας μεταβολές, ενδεικτικά περιλαμβάνονται στον κατάλογο 1 του παραρτήματος VH του άρθρου 26. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προ-βλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της ενέργειας στην οποία αφορά η μεταβολή, για να επιτυγχάνεται η καλύτερη παρακολούθηση εκτέλεσης των δράσεων. Οι μεταβολές περιλαμβάνονται στα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος. Οι μη ουσιώδους σημασίας μεταβολές δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Ως ουσιώδους σημασίας μεταβολές οι οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον κατάλογο 2 του παραρτήματος VH του άρθρου 26, ορίζονται όσες δεν ανήκουν στην κατηγορία των μη ουσιώδους σημασίας. Η αίτηση για μεταβολή ουσιώδους σημασίας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 για έγκριση, το αργότερο εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της τροποποιούμενης ενέργειας. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση εξέτασης. Οι ουσιώδους σημασίας μεταβολές εγκρίνονται όταν η αρχικά εγκεκριμένη δράση εξακολουθεί να είναι επιλέξιμη μετά τις αλλαγές και όταν δεν υπονομεύουν τους στόχους της συνολικής δράσης. Για την υλοποίηση των μεταβολών αυτών απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και η ισχύς τους ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιημένης σύμβασης. Αντίγραφο της τροποποιημένης σύμβασης αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Άρθρο 24
Έλεγχοι


1. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 και της παρούσας διενεργούνται οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 16 και οι έλεγχοι των παρ. 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

2. Οι διοικητικοί έλεγχοι της ετήσιας έκθεσης και του υλικού φυσικού αντικειμένου που πιστοποιούν τις υλο-ποιηθείσες δράσεις, διενεργούνται από την Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, είναι καθολικοί σε όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα προώθησης και επαληθεύουν την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με τη σύμβαση του άρθρου 18.

3. Για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση, πέραν των εκ των προτέρων ελέγχων των αιτήσεων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 16, διενεργούνται εκ των υστέρων διασταυρωτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της αποτελεσματικής εφαρμογής των κριτηρίων οριοθέτησης της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 σε συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ή και κατά περίπτωση άλλων Υπουργείων, σε οποιοδήποτε στάδιο εφαρμογής του προγράμματος και πριν την ολοκλήρωσή του. Για την πραγματοποίηση των ελέγχων αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η βάση δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών (Πύλη Οικονομικής Διπλωματίας - AGORA).

4. Οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής είναι καθολικοί και διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 και τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 41 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.

5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους για την επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων σύμφωνα με την παρ. 1 και σε ελέγχους για την εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας των δαπανών και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 34 και της παρ. 4 του άρθρου 41 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.

6. Η επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της δράσης και αφορά στην ορθή εκτέλεση των δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του δικαιούχου. Διενεργείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ ή από εκπροσώπους του κατά περίπτωση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών για τις περιπτώσεις δράσεων σε τρίτη χώρα. Οι δικαιούχοι ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της δράσης ή των υποκείμενων αυτής ενεργειών, για τον ακριβή χρόνο και τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα και στο χρονοδιάγραμμα. Για τις περιπτώσεις δράσεων που πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα ο δικαιούχος ενημερώνει συγχρόνως και τα κατά περίπτωση Γραφεία ΟΕΥ. Η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 20% των εγκεκριμένων προγραμμάτων και μετά το πέρας της συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος VI του άρθρου 26, η οποία διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

7. α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας των δαπανών διεξάγονται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου ή/και του οργανισμού εκτέλεσης ή/και του υπεργολάβου στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της δράσης προώθησης ή μέρη αυτής. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται στην εξέταση των υποβληθέντων τιμολογίων και δικαιολογητικών με αντιπαραβολή τους προς τα λογιστικά βιβλία και, κατά περίπτωση, προς άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Οι δράσεις για τις οποίες οι δικαιούχοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να προσκομίσουν πιστοποιητικό για τις οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται συστηματικά επιτόπου σε ποσοστό 100% τουλάχιστον μία φορά πριν από την τελική πληρωμή (άρθρο 32 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150) και δεν περιλαμβάνονται στον πληθυσμό για την επιλογή του δείγματος σύμφωνα με το άρθρο 34 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150.

β) Μετά τον επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 35 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 και το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος VI του άρθρου 26 της παρούσας, η οποία διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

8. Όταν από τους επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις προκύπτουν σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3, κατά περίπτωση, διπλασιάζουν το ποσοστό των δικαιούχων που υποβάλλονται σε επιτόπιο έλεγχο το επόμενο έτος.

Άρθρο 25
Κυρώσεις


1. Αν το ποσοστό απορρόφησης της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά έτος για ένα πρόγραμμα προώθησης είναι μικρότερο του 75%, η υλοποίηση του προγράμματος κρίνεται μη ικανοποιητική και επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Σε ποσοστό απορρόφησης από 50% έως 74,99%, επιφέρεται μείωση του ποσού πληρωμής, κατά 10%,

β) Σε ποσοστό απορρόφησης από 30% έως 49,99%, επιφέρεται μείωση του ποσού πληρωμής, κατά 20%

γ) Σε ποσοστό απορρόφησης μικρότερο από 30%, ο δικαιούχος στερείται του δικαιώματος για πληρωμή και για υποβολή νέου προγράμματος για το επόμενο έτος.

2. Αν ο δικαιούχος προγράμματος προώθησης δεν δύ-ναται να υλοποιήσει τις δράσεις ενός ολόκληρου έτους και ενημερώσει εγγράφως και επαρκώς αιτιολογημένα την Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η έγκριση της παρ. 11 του άρθρου 16, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, το πρόγραμμά του διακόπτεται και στερείται του δικαιώματος υποβολής νέου προγράμματος για το επόμενο έτος.

3. Οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 δεν επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων της περίπτ. ι' του άρθρου 2 της παρούσας και στις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.

4. Αν η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, διαπιστώσει ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει κατά την ένταξη ή κατά την υλοποίηση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχει αποσιωπήσει στοιχεία η γνώση των οποίων θα είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της ανωτέρω Διεύθυνσης:

α) αν το πρόγραμμα προώθησης δεν έχει ολοκληρωθεί, διακόπτεται ή

β) αν το πρόγραμμα προώθησης έχει ολοκληρωθεί, ο δικαιούχος αποκλείεται από την υποβολή αίτησης για στήριξη νέου προγράμματος για τα επόμενα τρία έτη.

5. Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώσει ότι έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία όσον αφορά στην αίτηση πληρωμής και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν:

α) κατά την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, η αίτηση κρίνεται απαράδεκτη

β) μετά την πληρωμή του δικαιούχου, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε αρχικά και του πραγματικά οφειλόμενου ποσού.

6. Στις περιπτ. α και β' της παρ. 4 αναζητούνται από τον αιτούντα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά στήριξης που έχουν καταβληθεί. Η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 και το άρθρο 28 του ν. 2520/97 (Α' 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχει υλοποιηθεί το σύνολο των επιμέρους ενεργειών που αποτελούν μια δράση αλλά έχουν υλοποιηθεί μεμονωμένες ενέργειες αυτής:

α) αν ο έλεγχος καταδεικνύει ότι οι υπόλοιπες ενέργειες δεν υλοποιήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περίπτ. ι' του άρθρου 2, καταβάλλεται η στήριξη για τις μεμονωμένες ενέργειες που υλοποιήθηκαν,

β) αν ο έλεγχος καταδεικνύει ότι οι υπόλοιπες ενέργειες δεν υλοποιήθηκαν για λόγους άλλους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περίπτ. ι' του άρθρου 2, η στήριξη για τις μεμονωμένες ενέργειες που υλοποιήθηκαν δεν καταβάλλεται και αν τυχόν έχει ήδη καταβληθεί ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26
Παραρτήματα


1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση παραρτήματα I έως VII, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Δράση X «Συμμετοχή στην έκθεση ΑΑΑ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: Λεπτομέρειες σχετικά με τη μνεία της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (α): ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(Για την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (β): ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(Για την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 16)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ iV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΛ 9: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μη Ουσιώδους Σημασίας μεταβολές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2: Ουσιώδους Σημασίας Μεταβολές


ΠαραρτήματαΆρθρο 27
Γενικές διατάξεις


1. Το καθεστώς της κρατικής ενίσχυσης ακολουθεί τους κανόνες δημοσίευσης και ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του καν. (ΕΕ) 702/2014.

2. Η ένταξη δικαιούχων στο καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης είναι δυνατή έως 30-06-2021 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 και το άρθρο 52 του ανωτέρω κανονισμού. Για την ένταξη δικαιούχων μετά την ημερομηνία αυτή, θα απαιτηθεί νέα διαδικασία γνωστο-ποίησης/κοινοποίησης καθεστώτος βάσει του ισχύοντος τότε νομικού πλαισίου.

Άρθρο 28
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η αριθμ. 302157/10.06.2009 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1209) καθώς και η αριθμ. 311496/ 13-07-2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 1477).

Οι καταργούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα εγκεκριμένα προγράμματα προηγούμενων ετών και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης τυχόν ενστάσεων και τελικής πληρωμής τους.

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Εξωτερικών
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης