Ε.2010/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α'256)

18 Ιαν 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021
Ε 2010/15-01-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3638389,
Fax 210 3627090 2132113142
E-Mail [email protected]
Url www.aade.gr

Ε 2010/2021

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α'256)».


Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του κεφαλαίου Α' «Φορολογικές Ρυθμίσεις» του μέρους Β' του ν.4764/2020 (Α'256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

Συγκεκριμένα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 77 «Απόσυρση ταμειακών μηχανών -Φ.Η.Μ.», αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α' 148) και παρατείνεται ο χρόνος απόσυρσης από τη χρήση των μοντέλων Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (Β'4486), χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των υπόψη μοντέλων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι 23.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 192 αυτού.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 78 «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)», προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α'170) παρ. 56 με την οποία ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι καταστάσεις που υπεβλήθησαν το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες και τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για το υπόψη χρονικό διάστημα (από 21.1.2016 έως και 25.1.2016) ακυρώνονται ή εφόσον τα ποσά των προστίμων έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr