Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.130181/63/2021 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Παροχή οδηγιών από το ΥΠΕΣ

Φ.130181/63/2021
Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Φ.130181/63/2021 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12/1/2021
Α.Π. Φ.130181/63
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31, ΤΚ 105 59 Αθήνα
Εισηγητές: Πιοτόπουλος Σ., Πραδάν Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1465

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 9 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α'/12.10.2020), αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004 όπως ισχύει) ως εξής: «Το τέκνο του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας του γονέα του είναι ανήλικο, άγαμο και διαμένει μόνιμα στη χώρα».

Με το άρθρο αυτό επαναδιατυπώνεται η διάταξη του άρθρου 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που αφορά στην αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα και άγαμα - κατά το χρόνο της ορκωμοσίας του γονέα - τέκνα του πολιτογραφούμενου αλλοδαπού, προβλέποντας επιπλέον, ως προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση, την εξακρίβωση της μόνιμης διαμονής των τέκνων αυτών στη χώρα. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να διασφαλιστεί το γεγονός ότι, η ελληνική ιθαγένεια απονέμεται αυτοδίκαια σε ανήλικα τέκνα, τα οποία έχουν φυσική παρουσία και μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνα που διαμένουν στην αλλοδαπή και για τα οποία, πλην του συγγενικού δεσμού με τον πολιτογραφούμενο γονέα, δεν υφίσταται άλλος γνήσιος και ουσιώδης δεσμός με τη χώρα.

Με αφορμή την ανωτέρω νέα ρύθμιση, επισημαίνεται ότι ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας προβλέπει συνολικά τις ακόλουθες επιμέρους νομικές βάσεις για ανήλικα και άγαμα τέκνα που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αυτοδίκαια ως απόρροια της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του γονέα τους:

Πίνακας 1: Νομικές βάσεις κτήσης της ε.ι. για ανήλικα και άγαμα τέκνα

Άρθρο Περιγραφή Ημερομηνία κτήσης της ε.ι. του τέκνου
Άρθρο 11 του Κ.Ε.Ι. Τέκνα πολιτογραφηθέντων Ημερομηνία ορκωμοσίας του γονέα
Άρθρο 14 παρ.4 του ν. 3284/2004 Τέκνα όσων αποκτούν την ε.ι. με δήλωση Ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης για την ε.ι. του γονέα
Άρθρο 1Β παρ. 6 του Κ.Ε.Ι. Τέκνα όσων αποκτούν την ε.ι. λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο Ημερομηνία δημ/σης (ΦΕΚ) της απόφασης ε.ι. του γονέα
Άρθρο 23 του ν. 3284/2004 Τέκνα όσων ανακτούν την ε.ι. που κατείχαν λόγω γέννησης από Ελληνίδα μητέρα και την απώλεσαν λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα Ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης για την ανάκτηση της ε.ι. του γονέα

Η ανάγκη τήρησης ορθών, έγκυρων και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις κτήσεις της ελληνικής ιθαγένειας ανήλικων και άγαμων τέκνων, τα οποία αποστέλλονται περιοδικά από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας σε διάφορους φορείς και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η συνεπής διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στο ΟΠΣ Ιθαγένεια με το υποσύστημα του Δημοτολογίου του Μητρώου Πολίτων, ώστε οι εκάστοτε εγγραφές να έχουν σαφές νόμιμο έρεισμα και να ανταποκρίνονται στα αληθή δεδομένα, επιβάλλουν την τήρηση και εφαρμογή μιας ενιαίας και σαφούς διαδικασίας για την καταγραφή των ανήλικων και άγαμων τέκνων που αποκτούν της ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η παροχή των κάτωθι οδηγιών:

ΚΕΦ.Α.: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Α 1. Πεδίο εφαρμογής


Από τη λήψη της παρούσας Εγκυκλίου, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αυτοτελής καταχώρηση των ανήλικων και άγαμων τέκνων στο ΟΠΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ για όλες τις παραπάνω κατηγορίες κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Α2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά1


Για την καταχώρηση των ανήλικων και άγαμων τέκνων στο ΟΠΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων εκείνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συγγενικού δεσμού με τον γονέα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, δηλαδή:
- Πιστοποιητικό/ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
- Πιστοποιητικό/ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του τέκνου2
- Υπεύθυνη δήλωση περί οικογενειακής κατάστασης του γονέα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του (κατά περίπτωση, Υπόδειγμα 1 ή Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που το τέκνο είναι εκτός γάμου, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν η αλλοδαπή μητέρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, αρκεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
β. Αν ο αλλοδαπός πατέρας αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται συμπληρωματικά η προσκόμιση της πράξης αναγνώρισης του τέκνου κατά την ελληνική νομοθεσία, εφόσον η αναγνώριση έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η αναγνώριση έχει λάβει χώρα στην αλλοδαπή, απαιτείται, πέραν της αλλοδαπής πράξης αναγνώρισης, και η προσκόμιση αλλοδαπού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Στην περίπτωση δε που σύμφωνα με το αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιο, η αναγραφή των στοιχείων του πατρός στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού επέχει και θέση αναγνώρισης, αρκεί η προσκόμιση του αλλοδαπού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, εφόσον όμως επιβεβαιωθεί η σχετική ισχύς του αλλοδαπού εφαρμοστέου δικαίου με κάθε πρόσφορο μέσο (επικοινωνία με το οικείο Ελληνικό Προξενείο, παροχή πληροφορίας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, κ.ο.κ.)

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών από τον αλλοδαπό γονέα γίνεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας υποβολής του αιτήματος του για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας είτε κατά την αρχική υποβολή του αιτήματος αυτού είτε κατά τη διάρκεια εξέτασης του. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας οφείλει να διαπιστώσει τη συνδρομή της προϋπόθεσης ύπαρξης ανήλικου και άγαμου τέκνου κατά τη χρονική στιγμή που αποκτιέται η ελληνική ιθαγένεια ανάλογα με την κατηγορία του αιτήματος (σχετ. ο Πίνακας 1), είτε πριν την διενέργεια της ορκωμοσίας του γονέα (πολιτογράφηση) είτε πριν την αποστολή της απόφασης κτήσης ιθαγένειας για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. (λοιπές περιπτώσεις).

Α3. Διαδικασία καταχώρησης στο ΟΠΣ Ιθαγένεια

Για την καταχώριση των τέκνων στο ΟΠΣ θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1) Από το μενού εργασιών του φακέλου του γονέα εισάγετε το τέκνο με μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές όπως φαίνεται στην Εικόνα 1:Οι δύο πρώτες επιλογές αφορούν στην προσθήκη τέκνου το οποίο διαθέτει ήδη φάκελο ή αριθμό μητρώου, ενώ η τελευταία την εξ αρχής εισαγωγή νέου μέλους. 

2) Πάντα από τον φάκελο του γονέα, μπαίνετε στην υπόθεση και επιλέγετε Λοιπές Διαδικασίες → Προσθήκη τέκνου (αυτοδίκαια εγγραφή) όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3) Στην επόμενη οθόνη επιλέγετε το/τα τέκνο/α που θέλετε να προσθέσετε όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 και πατάτε Επόμενο.Εδώ εμφανίζονται όλα τα τέκνα που έχετε εισάγει στο Βήμα 1.

4) Στην καρτέλα Αυτοδίκαια Κτήση θα εμφανίζεται πλέον το όνομα του τέκνου που προσθέσατε. Με δεξί κλικ εμφανίζονται οι επιλογές της Εικόνας 4 και επιλέγετε Άνοιγμα Υπόθεσης - Δημοτολόγηση Τέκνου.5) Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5 θα εισαχθεί πλέον φάκελος στο ΟΠΣ για το χειρισμό της υπόθεσης του τέκνου.


6) Εν συνεχεία πηγαίνετε στο φάκελο του τέκνου και μπαίνετε στην υπόθεση. Σε περίπτωση που διαπιστώνετε ότι ως κτήση εμφανίζεται εσφαλμένη επιλογή, εκτελείτε τη διαδικασία Μεταβολές Υπόθεσης Καταχώρηση στοιχείων υπόθεσης (Εικόνα 6) και επιλέγετε το ορθό στο πεδίο Κτήση από (Εικόνα 7). Θα πρέπει να πατήσετε μία φορά το πλήκτρο TAB (%) για την αποθήκευση των αλλαγών. Σας εφιστούμε την προσοχή στην ορθή καταχώρηση της νομικής βάσης, καθώς και την ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου κατά τα ισχύοντα στις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις του Κ.Ε.Ι. (βλ. Πίνακα 1).
 


7) Τέλος επιλέγετε από τις Διαδικασίες Διεκπεραίωσης τη σχετική επιλογή για τη δημιουργία του εγγράφου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΗΣΗΣ Ε.Ι. (ανήλικο τέκνο) για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο ή και το Μητρώο Αρρένων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΟΠΣ Ιθαγένειας, παρακαλείσθε να προσαρμόζετε το περιεχόμενου του λεκτικού των παραγόμενων εγγράφων στο Υπόδειγμα 3 και το Υπόδειγμα 4, για την ορθή και ομοιόμορφη απεικόνιση των σχετικών εγγράφων από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ιθαγένειας της χώρα.

8) Στη συνέχεια αποστέλλετε μαζί τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του γονέα και των τέκνων προς τις αρμόδιες - για την περαιτέρω δημοτολογική τακτοποίησή τους - υπηρεσίες (Μητρώα Αρρένων-Δημοτολόγιο).

Α4. Ροή εργασιών

Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για τα ανήλικα και άγαμα τέκνα κατά τα προαναφερόμενα επέρχεται εκ του νόμου αυτοδίκαια είτε από την ορκωμοσία του αλλοδαπού, είτε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης του γονέα, είτε από την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του γονέα, αναλόγως την εκάστοτε επικαλούμενη νομική βάση. Οι εγγραφές στα Μητρώα Αρρένων και το Δημοτολόγιο που ακολουθούν είναι παρεπόμενες ενέργειες, απαραίτητες όμως για την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας, προκειμένου να καταστεί και εν τοις πράγμασι ενεργή η - αποκτηθείσα από τον αλλοδαπό - ελληνική ιθαγένεια. Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η αναλυτική περιγραφή των σταδίων της διαδικασίας που ακολουθεί την έκδοση της απόφασης προς όφελος τόσο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών όσο και του ίδιου του διοικούμενου.

Ενόψει των ανωτέρω, προβλέπεται η ακόλουθη ροή εργασιών:

Αλλοδαπός/ή αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια:

1. (Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας) Μετά την ορκωμοσία του/της πολιτογραφούμενου/ης ή μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης (για τις λοιπές περιπτώσεις) αποστέλλεται έγγραφο με συνημμένα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά:
- Προς το αρμόδιο Τμήμα Μητρώων Αρρένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του πολιτογραφούμενου αλλοδαπού και των τυχόν αρρένων τέκνων του (ανήλικων και άγαμων) ή των τυχόν αρρένων τέκνων της πολιτογραφούμενης αλλοδαπής (με κοινοποίηση στο Δήμο εγγραφής).
- Προς το Δήμο εγγραφής του πολιτογραφούμενου αλλοδαπού / της πολιτογραφούμενης αλλοδαπής για την εγγραφή στο Δημοτολόγιο της ιδίας (στη β' περίπτωση) ή/και των τυχόν θήλεων τέκνων τους (ανήλικων και άγαμων).
2. (Δήμος) Ολοκλήρωση εγγραφής της πολιτογραφούμενης και τυχόν θήλεων τέκνων (ανήλικων και άγαμων).
4. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) Έκδοση αποφάσεων εγγραφής πολιτογραφούμενου και τυχόν αρρένων τέκνων (ανήλικων και άγαμων) του/της πολιτογραφούμενου/ης και αποστολή τους στον οικείο Δήμο με συνημμένα τα τηρούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
5. (Δήμος) εγγραφή του πολιτογραφούμενου και κάθε άρρενος τέκνου (ανήλικου και άγαμου) στα Μητρώα Αρρένων, καθώς και το δημοτολόγιο.

Παράδειγμα Ι: Αλλοδαπή αποκτά την ε.ι. με πολιτογράφηση. Κατά την ορκωμοσία της προσκομίζει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στα δύο (2) ανήλικα και άγαμα τέκνα της (1 αγόρι και 1 κορίτσι), τα οποία έχει αποκτήσει με γάμο της με αλλοδαπό.
1. Η Π.Δ.Ι. αποστέλλει, μετά την ορκωμοσία της, τις ανακοινώσεις που αφορούν στη δημοτολογική τακτοποίηση της ίδιας και της κόρης της στο Δήμο εγγραφής της με συνημμένα τα πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησής τους, το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου της, καθώς και αντίγραφο της Υ/δ περί οικογενειακής κατάστασης που έχει συμπληρώσει (Υπόδειγμα 1). Σε περίπτωση που έχει καταθέσει στην υπηρεσία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αποστέλλεται και αυτό στο Δήμο εγγραφής σε πρωτότυπη μορφή. Παράλληλα η Π.Δ.Ι. αποστέλλει το έγγραφο περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του ανήλικου γιου της εν θέματι στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώων Αρρένων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με συνημμένα το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησής του, καθώς και αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου, οικογενειακής της κατάστασης και υ/δ περί οικογενειακής της κατάστασης.
2. Ο Δήμος εγγράφει την ίδια και την κόρη της στο Δημοτολόγιο με κανονική εγγραφή.
3. Η υπηρεσία Μητρώων Αρρένων εκδίδει απόφαση εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του οικείου Δήμου για τον γιο της εν θέματι και την αποστέλλει στον οικείο Δήμο με συνημμένο το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησής του.
4. Ο Δήμος προβαίνει σε κανονική εγγραφή του άρρενος τέκνου στην οικεία οικογενειακή μερίδα.

Παράδειγμα ΙΙ: Αλλοδαπός αποκτά την ε.ι. με πολιτογράφηση. Κατά την ορκωμοσία του προσκομίζει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στα δύο (2) ανήλικα και άγαμα τέκνα του (1 αγόρι και 1 κορίτσι), τα οποία έχει αποκτήσει με γάμο του με αλλοδαπή.
1. Η Π.Δ.Ι. αποστέλλει τις ανακοινώσεις που αφορούν στην εγγραφή του ιδίου και του γιού του στην αρμόδια υπηρεσία Μητρώων Αρρένων της ΑΔ, τις οποίες κοινοποιεί και στο Δήμο εγγραφής, με συνημμένα τα πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησής τους, το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου του, καθώς και αντίγραφο της Υ/δ περί οικογενειακής κατάστασης, που έχει συμπληρώσει (Υπόδειγμα 1). Σε περίπτωση που έχει καταθέσει στην υπηρεσία και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αποστέλλεται και αυτό στην ΑΔ σε πρωτότυπη μορφή. Παράλληλα η Π.Δ.Ι. αποστέλλει το έγγραφο περί εγγραφής στο Δημοτολόγιο της ανήλικης κόρης του εν θέματι στον οικείο Δήμο με συνημμένο το πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησής της.
3. Η υπηρεσία Μητρώων Αρρένων εκδίδει απόφαση εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του οικείου Δήμου για τον εν θέματι και το γιο του και τις αποστέλλει στον οικείο Δήμο με συνημμένα το πρωτότυπο πιστοποιητικά που τους είχε διαβιβάσει η Π.Δ.Ι..
4. Ο Δήμος προβαίνει σε κανονική εγγραφή του εν θέματι και των 2 τέκνων του.

Δεδομένου ότι στόχος είναι η ταχύτερη και όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, στις περιπτώσεις που ο έλεγχος των δικαιολογητικών των τέκνων δεν έχει ολοκληρωθεί ή αναμένεται να καθυστερήσει (π.χ. λόγω μη έγκαιρης προσκόμισής τους ή τυχόν ελλείψεων ή ανάγκης διενέργειας ελέγχου γνησιότητας, κ.ο.κ.), η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας οφείλει να προβαίνει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικά μόνο για το γονέα και στη συνέχεια να ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τα τέκνα των οποίων οι σχετικές εγγραφές εκκρεμούν.

Σε κάθε περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή στις υπηρεσίες Μητρώων Αρρένων και τους Δήμους της χώρας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν ότι, εφεξής μόνο εφόσον λαμβάνουν τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας της χώρας (Υπόδειγμα 3 και Υπόδειγμα 4), θα προβαίνουν κατά λόγο αρμοδιότητάς τους στις εγγραφές ανήλικων και άγαμων τέκνων που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων με βάση τις οποίες αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, τα τέκνα που γεννιούνται μετά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τον αλλοδαπό γονέα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου, καθώς πρόκειται πλέον για τέκνα Ελλήνων που αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κ.Ε.Ι. και η διαδικασία ολοκληρώνεται αποκλειστικά με ενέργειες του οικείου Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος επισημαίνεται ότι, για τα τέκνα (ανήλικα και ενήλικα) όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Κ.Ε.Ι. (καθορισμός ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση), απαιτείται ούτως ή άλλως η έκδοση χωριστής διαπιστωτικής πράξης (επομένως καταχωρούνται αυτοτελώς στο ΟΠΣ Ιθαγένεια) και συνεπώς δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα με την παρούσα Εγκύκλιο.

ΚΕΦ.Β: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Β1. Πεδίο εφαρμογής


Η νέα ρύθμιση της διερεύνησης της μονιμότητας διαμονής στη χώρα των ανήλικων και άγαμων τέκνων αφορά αποκλειστικά σε τέκνα που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Ε.Ι. από τις 12.10.2020 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Φ.Ε.Κ.) λόγω της πολιτογράφησης του γονέα τους, ήτοι στα τέκνα πολιτογραφούμενων αλλοδαπών που ορκίζονται μετά τις 12.10.2020. Επισημαίνεται δε, ότι το άρθρο 11 του Κ.Ε.Ι. καταλαμβάνει και τα τέκνα των πολιτογραφούμενων ομογενών αλλοδαπών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.3838/2010 (Πολιτογράφηση ομογενών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 2 του Κ.Ε.Ι. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν.4604/2019 (Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης).

Αναφορικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλει να διερευνάται η μονιμότητα της διαμονής του τέκνου στη χώρα, κρίνεται ότι η διετία πριν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του γονέα είναι ένα επαρκές διάστημα για την εξασφάλιση ισχύος της νέας προϋπόθεσης που ο νόμος ορίζει. Αν το τέκνο είναι μικρότερο των δύο (2) ετών, και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα τεκμαίρεται ότι συντρέχει η μονιμότητα της διαμονής του στη χώρα από την ημερομηνία γέννησής του και εντεύθεν. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση της εθνικής θεώρησης εισόδου του στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης ή της ισχύουσας άδειας διαμονής του στη χώρα.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, στο πεδίο εφαρμογής του τροποποιημένου άρθρου 11 δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανήλικα και άγαμα τέκνα των ομογενών μονίμων κατοίκων εξωτερικού, που πολιτογραφούνται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 10 του ν.3284/2004.

Β2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Διαδικασία

Η έννοια της συνήθους ή μόνιμης διαμονής δεν είναι ενιαία σε όλα τα νομοθετήματα, για το λόγο αυτό προσεγγίζεται αυτόνομα μεν, λειτουργικά δε, ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό και τη λειτουργία της εκάστοτε νομοθετικής ρύθμισης. Όπως έχει ήδη αναλυθεί στην με αρ.8/2010 (Α.Π.Φ. 130181 / 29365 / 28.5.2010) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, για την εννοιολογική συγκρότηση της έννοιας της συνήθους διαμονής είναι αναγκαίος ο συνδυασμός τόσο του υλικού (corpus) όσο και του βουλητικού στοιχείου (animus). Στόχος, λοιπόν, της εν λόγω ρύθμισης δεν είναι ο εξαντλητικός έλεγχος της αδιάκοπης φυσικής παρουσίας του τέκνου στη χώρα για δεδομένο χρονικό διάστημα, αλλά η διασφάλιση του γεγονότος ότι κατά το χρόνο πολιτογράφησης του γονέα, για τον οποίο η μονιμότητα διαμονής στη χώρα αποτελεί ούτως ή άλλως προαπαιτούμενο και έχει εξακριβωθεί κατά τη διαδικασία της πολιτογράφησης, έχει επιπλέον συντελεστεί ή ενυπάρχει και η οικογενειακή συνένωση γονέα-τέκνου στην Ελλάδα.

Ενόψει των ανωτέρω, σας παραθέτουμε ενδεικτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά που θα πρέπει να ζητά η υπηρεσία σας προς απόδειξη της μονιμότητας της διαμονής των ανήλικων και άγαμων τέκνων στην Ελλάδα:
- Τίτλος διαμονής του τέκνου στη χώρα σε ισχύ
- Βεβαιώσεις φοίτησης του τέκνου σε σχολείο στην Ελλάδα
- Βιβλιάριο υγείας τέκνου
- Α.Μ.Κ.Α. του τέκνου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ζητούνται μεμονωμένα ή συνδυαστικά: οι τίτλοι διαμονής και οι βεβαιώσεις φοίτησης στη χώρα έχουν αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη βαρύτητα, δύνασθε όμως να ζητάτε επικουρικά επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον τα προαναφερόμενα δεν υφίστανται ή δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. Η προσκόμιση ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, συνεκτιμάται ως δικαιολογητικό προκειμένου να αποδειχτεί η μονιμότητα διαμονής του στη χώρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υπηρεσία σας δύναται αρμοδίως να προβεί και σε έλεγχο αφίξεων/αναχωρήσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο με βάση τη συνολική εικόνα του διαβατηρίου του τέκνου. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται δε κατά το στάδιο της ορκωμοσίας του γονέα (συμπληρωματικά με τα όσα προβλέπονται στο Κεφ.Α2 του παρόντος), και εφόσον διαπιστωθεί η μονιμότητα της διαμονής του (ανήλικου και άγαμου) τέκνου στη χώρα, ακολουθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ.Α3 του παρόντος3.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΘ.ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

1Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. Επισημαίνεται η ανάγκη απόδοσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων με ενιαίο τρόπο στα κατατεθέντα δικαιολογητικά, έτσι ώστε τα αναγραφέντα στοιχεία του τέκνου να συμφωνούν με αυτά του γονέα που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια.
2Τυχόν ύπαρξη λύσης του γάμου δεν επηρεάζει το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του ανήλικου και άγαμου τέκνου.
3Εξυπακούεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στη διαπίστωση της συνδρομής της μονιμότητας της διαμονής του τέκνου στη χώρα τηρούνται στον οικείο φάκελο της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και δεν αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση/στο Δήμο κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της δημοτολογικής τακτοποίησης.

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης