Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075/2020 Περί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002

Κατηγορία: Λοιπά

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075/2020
Περί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075/2020 Περί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων στο πλαίσιο τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 28/12/2020
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (Β΄)

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 115 26, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Μυσίρη
Τηλ.: 213 1513 725
Fax: 213 1513 428
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Περί συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης εμπορικών αποθεμάτων της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002.

Α. ΓΕΝΙΚΑ / ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Η χορήγηση, η ανανέωση και η τροποποίηση αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων διέπεται από τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230), όπως ισχύει. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, για τη χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ άδειας εμπορίας απαραίτητη προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι η διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων (παράγραφος 5β του άρθρου 6), οι οποίοι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί, να χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας και σε κάθε περίπτωση, να μην υπολείπονται του αναγκαίου για την τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 εμπορικών αποθεμάτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 3 του Αρ. Δ2/16570/05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ Β’ 1306) όπως ισχύει, η ικανοποίηση της υποχρέωσης διαθεσιμότητας ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως προϋπόθεση χορήγησης και διατήρησης σε ισχύ άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων τεκμηριώνεται με «[….] αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ».

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, προς διευκόλυνση και συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων, είναι α) η διευκρίνιση ότι, εφεξής, η ικανοποίηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικών αποθεμάτων σε αποθηκευτικούς χώρους, πέραν των ανωτέρω απαιτούμενων για τη χορήγηση της άδειας, τεκμηριώνεται και με αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης συνοδευόμενο από αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) και β) η αναφορά των στοιχείων που, κατ’ ελάχιστο, πρέπει να περιλαμβάνονται στο σώμα των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης για την τήρηση των εμπορικών αποθεμάτων.

Β. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης που περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζονται στο πλαίσιο ανανέωσης ή τροποποίησης άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών, σε ό,τι αφορά την τήρηση εμπορικών αποθεμάτων, πρέπει να περιγράφουν σαφώς τους αποθηκευτικούς χώρους. Ειδικότερα, στο σώμα των ανωτέρω συμβάσεων πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά τουλάχιστον:
(α) της γεωγραφικής θέσης των δεξαμενών για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας,
(β) των κωδικών των δεξαμενών,
(γ) της χωρητικότητας αυτών σε κυβικά μέτρα, και
(δ) του είδους του προϊόντος για το οποίο προορίζεται έκαστη δεξαμενή.

Επιπρόσθετα, στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πρέπει να αναφέρεται ρητά η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

Τέλος, στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης πρέπει να αναφέρονται και τυχόν άλλες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης που έχουν συναφθεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη/εκμισθωτή και αφορούν τους περιλαμβανόμενους στη σύμβαση αποθηκευτικούς χώρους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης