Αποτελέσματα live αναζήτησης

3882/08-01-2021 Brexit - Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΒ - Θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Κατηγορία: Λοιπά

3882/08-01-2021
Brexit - Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΒ - Θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών

3882/08-01-2021 Brexit - Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΒ - Θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Παπάγου, 8/1/2021
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3882
Αριθ. Φακέλου: Φ401

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
Τμήμα Α’ Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες : X. Πασχάλη
Tηλέφωνο: 2106508783
Σύζευξις: 2131308783
E-mail : [email protected]

Θέμα: BREXIT - Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΒ - Θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών

1. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) κατέληξαν στις 24 Δεκεμβρίου 2020 στην Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ, που ισχύει προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το κείμενο της συμφωνίας είναι διαθέσιμο για ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (L 444/14 της 31-12-2-20) και στον σύνδεσμο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Η Συμφωνία ρυθμίζει θέματα οδικών εμπορευματικών μεταφορών στα άρθρα 416 - 429 (ROAD.1 έως ROAD.14). Τα κύρια σημεία των ρυθμίσεων είναι τα εξής:

2. Μεταφορείς εγκατεστημένοι στην ΕΕ. Από την 1-1-2021, οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και διαθέτουν την κοινοτική άδεια του κανονισμού 1072/2009 πραγματοποιούν:

α) Εμπορευματικές μεταφορές από το έδαφος της ΕΕ προς το έδαφος του ΗΒ (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία) και αντίστροφα, με ή χωρίς διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, χωρίς καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών διέλευσης. Το κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και το κράτος μέλος φόρτωσης/εκφόρτωσης μπορούν να είναι διαφορετικά, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια ΕΔΥΜ και αρκεί η κοινοτική άδεια.

Παραδείγματα επιτρεπόμενων μεταφορών:
- Ελληνικό όχημα παραλαμβάνει φορτίο από την Ιταλία με προορισμό το ΗΒ
- Βουλγάρικο όχημα παραλαμβάνει φορτίο από Ελλάδα με προορισμό το ΗΒ και αντίστροφα

β) Διελεύσεις (transit) από το έδαφος του ΗΒ, χωρίς καθεστώς ποσοστώσεων και αδειών διέλευσης

γ) Ενδομεταφορές: μέχρι δύο μεταφορές με σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης εντός του εδάφους ΗΒ, εφ’ όσον οι ενδομεταφορές ακολουθούν μια μεταφορά από την ΕΕ προς το ΗΒ και πραγματοποιούνται εντός 7 ημερών από την εκφόρτωση στο ΗΒ.
Το γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας του κανονισμού 1072/2009 πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος και να επιδεικνύεται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

3. Μεταφορείς εγκατεστημένοι στο ΗΒ: Από την 1-1-2021 οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ μπορούν να πραγματοποιούν:

α) Εμπορευματικές μεταφορές από το έδαφος του ΗΒ προς το έδαφος της ΕΕ και αντίστροφα, με ή χωρίς διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, χωρίς ποσοστώσεις και καθεστώς αδειών

β) Διελεύσεις (transit) από το έδαφος της ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και καθεστώς αδειών

γ) Ενδομεταφορές εντός ΕΕ:
γα) μέχρι δύο (2) μεταφορές από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος χωρίς επιστροφή στο έδαφος του ΗΒ, εφ’ όσον έχει προηγηθεί ένα επιτρεπόμενο δρομολόγιο από το ΗΒ
γβ) μία (1) μεταφορά στο έδαφος κράτους μέλους, εφ’ όσον έχει προηγηθεί δρομολόγιο από το ΗΒ και η ενδομεταφορά πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την εκφόρτωση της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς
Μετά από δύο μεταφορές των στοιχείων γα’ και γβ’ στο έδαφος της ΕΕ, οι οδικοί μεταφορείς του ΗΒ είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο ΗΒ.

4. Οι μεταφορείς του ΗΒ πρέπει να διαθέτουν την ειδική άδεια που εκδίδει το ΗΒ για μεταφορές στην ΕΕ («UK License for the Community»). Το υπόδειγμα τη άδειας επισυνάπτεται σε παράρτημα. Επικυρωμένο αντίγραφο θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος και να επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου. Οι κοινοτικές άδειες του κανονισμού 1072/2009 που είχαν χορηγηθεί σε μεταφορείς του ΗΒ πριν την 31-12-2020 έχουν παύσει να ισχύουν από 1-1-2021 και δεν γίνονται δεκτές κατά τον έλεγχο.

5. Τα ανωτέρω δικαιώματα μεταφοράς από τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΒ αναγνωρίζονται για οχήματα ταξινομημένα στην ΕΕ ή το ΗΒ ή για συνδυασμούς οχημάτων όπου το μηχανοκίνητο όχημα είναι ταξινομημένο στην ΕΕ ή το ΗΒ, ανεξάρτητα από τη χώρα ταξινόμησης του ρυμουλκουμένου.

6. Δεν απαιτείται κοινοτική άδεια ή «Άδεια του ΗΒ για την Κοινότητα» για τις μεταφορές για ίδιο λογαριασμό (μεταφορές με ΦΙΧ) και ορισμένες άλλες εξαιρούμενες μεταφορές, ιδίως μεταφορές ταχυδρομείου ως καθολικής υπηρεσίας, μεταφορές οχημάτων που έχουν υποστεί ζημία ή βλάβη, μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα μ.β. κάτω των 3,5 τόνων κ.α.

7. Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών, ταχογράφος. Οι οδηγοί που πραγματοποιούν τις μεταφορές που προβλέπονται από τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΒ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες οδηγού ψηφιακού ταχογράφου που τους έχουν χορηγηθεί από την χώρα συνήθους διαμονής τους και εφαρμόζουν τους κανόνες της Συμφωνίας για τον χρόνο οδήγησης και εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, τα διαλείμματα και τη χρήση των ταχογράφων, οι οποίοι επαναλαμβάνουν τις βασικές ρυθμίσεις των κανονισμών 561/2006 και 165/2014.

Πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕ https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom_el, στην εθνική ιστοσελίδα για το Brexit https://brexit.gov.gr/ και ειδικά για τις μεταφορές στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας https://www.yme.gr/brexit.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ασπασία Γκουρβέλου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης