Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/Οικ.440/11.1.2021 Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/Οικ.440/11.1.2021
Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια


Αθήνα,11 Ιανουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 21 / 1292 /Οικ.440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα
Τηλ: 213-1313-373, -215, -212, -315
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α' 256 δημοσιεύτηκε ο ν.4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νομοθετικές ρυθμίσεις για την παράταση της θητείας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων. Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α' βαθμού και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 178 Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων

Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 178 του ν.4764/2020, η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, η οποία λήγει στις 31.12.2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων, και το αργότερο έως τις 28.02.2021, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, λόγω των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται «1. Η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2020, παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 28.02.2021, υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2. Η παράταση της θητείας των μελών σύμφωνα με την παρ. 1 αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας
»».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 ορίζεται ότι, σε περίπτωση άρσης των μέτρων που ισχύουν, βάσει των οποίων αναστέλλεται η διεξαγωγή συναθροίσεων, δημόσιων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 και τα οποία συνεπάγονται αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπηρεσιακών συμβουλίων, οι εκλογές θα διενεργηθούν αμελλητί από το φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 (Α' 214) προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της πανδημίας. Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (βλ. σχετικά και την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020, ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1, εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται «3. Σε περίπτωση άρσης των μέτρων της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 (Β' 5350) κοινής υπουργικής απόφασης, που αφορούν στις συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α' 131) και τα οποία συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της παρ. 1, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διενεργούνται αμελλητί από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 (Α' 214) προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω μέτρων»».

Με τις διατάξεις της παρ.4 ορίζεται ότι με την καθ' οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων, λήγει η θητεία των υφιστάμενων αιρετών μελών, η οποία έχει παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα αιρετά μέλη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται «4. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα μέλη και λήγει η παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1».

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περαιτέρω και βάσει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της συγκρότησης όσον αφορά τα τακτικά μη αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, που έχουν συγκροτηθεί βάσει των διατάξεων της παρ.3 του άρ.30 του ν.4369/2016 Α' 33 (βλ. σχετικά την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6947/4-3-2016, ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8, εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας). Τροποποίηση απαιτείται να υπάρξει ως προς τη θητεία των αιρετών μελών, εφόσον παρατείνεται η θητεία τους, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων.

Αντιθέτως, από 1.1.2021 θα πρέπει να συγκροτηθούν εκ νέου και να οριστούν νέα τακτικά μη αιρετά μέλη στα υπηρεσιακά συμβούλια που συγκροτήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρ.159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει), δεδομένου ότι η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των υφιστάμενων υπηρεσιακών συμβουλίων έληξε στις 31.12.2020 (βλ. σχετικά την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-06-2020, ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ, εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας). Ως προς τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρ.159 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρ. 178 του ν.4764/2020, θα οριστούν εκ νέου βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να προβούν σύμφωνα με τα ανωτέρω άμεσα στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για την συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και πειθαρχικών συμβουλίων στα οποία συμμετέχουν τα ως άνω αιρετά μέλη.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Συλλογικά Όργανα».O Υπουργός
Μαυρουδής Βορίδης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης