Αποτελέσματα live αναζήτησης

54795/2971/20/2020 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018

Κατηγορία: Λοιπά

54795/2971/20/2020
Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018

54795/2971/20/2020 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ. 54795/2971/20
 
(ΦΕΚ Β' 5946/31-12-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 84 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και ισχύει.
γ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
δ. Των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις (Α΄ 112).
ε. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου  Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
στ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
ζ. Του  π.δ. 83/2019 «Διορισμός  Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
θ. Της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).
ι. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
ια. Του Κανονισμού (EE) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ. 715/2007 και (ΕΚ) υπ΄αρ. 595/2009 και για την κατάργηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
ιβ. Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/683 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2020 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

2. Την ανάγκη καθορισμού των εναλλακτικών διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων για την έκδοση εγκρίσεων τύπου μικρών σειρών και επιμέρους εγκρίσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

3. Την Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπ΄αρ.οικ. 761/10-09-2020, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των διοικητικών διατάξεων για την έκδοση «έγκρισης τύπου ΕΕ», «έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά» και «επιμέρους έγκρισης ΕΕ» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, και των διοικητικών διατάξεων και των εναλλακτικών τεχνικών απαιτήσεων, για την έκδοση «εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών» και της «επιμέρους εθνικής έγκρισης» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 41 έως και 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, αντίστοιχα.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα οχήματα του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικού σκοπού όπως ορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι, με την προϋπόθεση ότι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ.Τ.Ο) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου τους, καθώς και στα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Κατηγορίες εγκρίσεων:
1.1 «έγκριση τύπου ΕΕ»: η διαδικασία με την οποία μια αρμόδια αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·
1.2 «έγκριση τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά»: η διαδικασία με την οποία η αρχή έγκρισης πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος Α σημείο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήματος IΙ μέρος Ι προσάρτημα 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·
1.3 «εθνική έγκριση τύπου για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά»: η διαδικασία με την οποία η αρχή έγκρισης πιστοποιεί ότι τύπος οχήματος, εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος Α σημείο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, τηρεί τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις·
1.4 «επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων ΕΕ»: η διαδικασία με την οποία η εγκριτική αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, συμμορφώνεται με τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος I προσάρτημα 2 ή μέρος III, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·
1.5 «εθνικές επιμέρους (μεμονωμένες) εγκρίσεις οχημάτων»: η διαδικασία με την οποία η αρχή έγκρισης πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, συμμορφώνεται με τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες έχει επιβάλει για τον σκοπό αυτό·
2. «πιστοποιητικό επιμέρους έγκρισης»: το έγγραφο με το οποίο η αρχή έγκρισης πιστοποιεί επισήμως την έγκριση συγκεκριμένου οχήματος·
3. «δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/683, ή στο αντίστοιχο παράρτημα επιμέρους Οδηγίας ή Κανονισμού, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο αιτών και το οποίο επιτρέπεται να παρέχεται σε ηλεκτρονικό αρχείο·
4. «φάκελος  πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει το δελτίο πληροφοριών, αρχεία, στοιχεία, τα σχέδια, τις φωτογραφίες και λοιπές σχετικές πληροφορίες, και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ζητούνται από την αρχή έγκρισης στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης που υποβάλει ο αιτών και ο οποίος επιτρέπεται να παρέχεται ως ηλεκτρονικό αρχείο·
5. «πακέτο πληροφοριών»: αποτελείται από τον φάκελο πληροφοριών συνοδευόμενο από τις εκθέσεις δοκιμών και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που προστέθηκαν στον φάκελο πληροφοριών από την Τεχνική Υπηρεσία ή την αρχή έγκρισης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·
6. «αρχή έγκρισης»: η αρχή ή οι αρχές κράτους μέλους που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από το εν λόγω κράτος μέλος και που είναι αρμόδιες για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή την επιμέρους έγκριση οχήματος, για τη διαδικασία χορήγησης άδειας για εξαρτήματα και εξοπλισμό, για την έκδοση και, κατά περίπτωση, την ανάκληση ή την απόρριψη πιστοποιητικών έγκρισης, για να λειτουργεί ως σημείο επαφής για τις αρχές έγκρισης των άλλων κρατών μελών, για τον ορισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής. Στην χώρα μας αρχή έγκρισης είναι η Δ.Τ.Ο. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών·
7. «Τεχνική Υπηρεσία»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρχή έγκρισης ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή ως φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και λοιπών δοκιμών ή επιθεωρήσεων. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά·
8. «εναλλακτικές απαιτήσεις»: διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου λειτουργικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και επαγγελματικής ασφάλειας όσο το δυνατόν ισοδύναμου προς το επίπεδο που προβλέπεται από μία ή περισσότερες κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·
9. «κατηγορίες οχημάτων»: για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, τα οχήματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την ταξινόμηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·
10. «όχημα ειδικού σκοπού»: όχημα της κατηγορίας M, N ή O που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις ή εξοπλισμό.

Άρθρο 3
Ορισμός Τεχνικών Υπηρεσιών


1. Για τον ορισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόζεται το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και ανακοινώνεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σκοπό αυτό. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ο., μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. Μία Τεχνική Υπηρεσία είναι δυνατό να ορισθεί να διενεργεί ή να εποπτεύει δοκιμές και επιθεωρήσεις στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων κατηγοριών εγκρίσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ή/και κανονιστικών πράξεων  που  προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν τις αρμοδιότητες, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επί της οποίας έγινε ο ορισμός τους. Επιπλέον, οι Τεχνικές Υπηρεσίες που έχουν οριστεί στην Ελλάδα και έχουν έδρα χώρα του εξωτερικού, όταν προτίθενται να ενεργοποιήσουν νέους επιθεωρητές θα πρέπει να προσκομίζουν στην Δ.Τ.Ο. αποδεικτικό σχετικής ενημέρωσης του φορέα διαπίστευσής τους ή βεβαίωση του υπευθύνου ποιότητας ή ανωτέρου αυτού (σύμφωνα με το οργανόγραμμα του φορέα) ότι ο νέος επιθεωρητής έχει ενταχθεί στη δύναμη του φορέα σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του συστήματος ποιότητας βάσει του οποίου έχει διαπιστευθεί και οριστεί ως Τεχνική Υπηρεσία.

2. Η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διαπίστευση βάσει του Κανονισμού 765/2008ΕΚ σύμφωνα με τα EN ISO/IEC 17020 ή EN ISO/IEC 17025 με πεδίο εφαρμογής τη διεξαγωγή ελέγχων ή δοκιμών στα πλαίσια των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, ή με EN ISO/IEC 17021 σχετικά με συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ΕΝ ISO 9001 για την κατασκευή οχημάτων ή ISO/TS 16949), ανάλογα με την κατηγορία για την οποία ορίζεται. Οι ανωτέρω διαπιστεύσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί από φορέα που ανήκει στην MLA (MultiLateral Agreement), για αμοιβαία ισότιμη αναγνώριση δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

3. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να αναθέσουν σε υπεργολάβους, με τη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ορίζουσας αρχής έγκρισης τύπου, ορισμένες από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν οριστεί, ή να αναθέσουν την εκτέλεση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε θυγατρική. Όταν Τεχνική Υπηρεσία αναθέτει σε υπεργολάβο ειδικά καθήκοντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει οριστεί ή αναθέτει σε θυγατρική την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις (που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες) της παρούσας απόφασης, και ενημερώνει σχετικά την Δ.Τ.Ο. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα, που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές τους, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες κοινοποιούν στην Δ.Τ.Ο. τη διαπίστευση που χορηγεί ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης του υπεργολάβου ή της θυγατρικής, και των καθηκόντων που αυτές εκτελούν.

4. Οι τροποποιήσεις των ορισμών των Τεχνικών Υπηρεσιών για θέματα που αφορούν αλλαγές των καταστατικών εγγράφων, της επωνυμίας, των ονομάτων των αρμοδίων, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του οργανογράμματος, του πιστοποιητικού διαπίστευσης, και άλλων παρομοίων στοιχείων θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Η αιτούσα Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει επίσημη αίτηση στην Δ.Τ.Ο., όπου προσδιορίζει τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες υποβάλλει αίτηση προκειμένου να οριστεί.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση Τεχνικών Υπηρεσιών


Ο ορισμός των Τεχνικών Υπηρεσιών του άρθρου 3 της παρούσης πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση που διενεργείται από τη Δ.Τ.Ο. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858. Η αιτούσα Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει στην Δ.Τ.Ο. έγκυρο πιστοποιητικό διαπίστευσης και την αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης που πιστοποιεί ότι η Τεχνική Υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III προσάρτημα 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει αυτή ζητήσει να οριστεί. Η διάρκεια ορισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας περιορίζεται σε πέντε (5) έτη. Για την ανανέωση του ορισμού η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλει εγκαίρως (τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του ορισμού της) αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά όπως αυτά που προβλέπονται για τον ορισμό, ή μνημονεύει αυτά της αρχικής αίτησης ή της αμέσως προηγούμενης ανανέωσης, εφόσον αυτά δεν έχουν μεταβληθεί, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Για την παρακολούθηση των Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΕ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Κατασκευαστή


Ο κατασκευαστής, που θέλει να εγκρίνει τον τύπο ενός οχήματος, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, και προσκομίζει άπαξ στη Δ.Τ.Ο. τα παρακάτω αποδεικτικά της ικανότητάς του:
1. Γενική περιγραφή δραστηριότητας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στην οποία φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει τα κατασκευαζόμενα οχήματα. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια παραπάνω Διεύθυνση.
3. Πρόσφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της ανωτέρω άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούμενων 12 μηνών από την αίτηση, ή υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι αυτή είναι σε ισχύ και δεν έχει μεταβληθεί.
4. Τα καταστατικά/νομιμοποιητικά του έγγραφα.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) γνωρίζει, αποδέχεται και εφαρμόζει τις απαιτήσεις/υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και της παρούσης απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύουν, β) επιτρέπει την παρουσία εκπροσώπων της Δ.Τ.Ο. κατά την διάρκεια δοκιμών και ελέγχων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, και ότι θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια ερευνών/ελέγχων που θα διενεργούνται από αυτήν.
6. Πιστοποιητικό αρχικής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
7. Αντίγραφο εγχειριδίου ποιότητας και των διαδικασιών της συμμόρφωσης παραγωγής.
8. Πιστοποιητικό σχετικά με τον διεθνή αναγνωριστικό κωδικό του κατασκευαστή (WMI) που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή που ενεργεί σε συμφωνία με το διεθνή οργανισμό που αναφέρεται στο πρότυπο ISO 3780: 2009.
Η Δ.Τ.Ο. τηρεί αρχείο με τα αποδεικτικά ικανότητας κάθε κατασκευαστή, το οποίο αρχείο ενημερώνεται με ευθύνη του κατασκευαστή για κάθε αλλαγή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής επιθυμεί την έγκριση τύπου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για οχήματα σύμφωνα με τις Οδηγίες/Κανονισμούς της ΕΕ που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, υποβάλλονται δικαιολογητικά αντίστοιχα των ανωτέρω.
Αν ο κατασκευαστής έχει έδρα στο εξωτερικό, αντί των δικαιολογητικών που αφορούν στην άδεια λειτουργίας των κατασκευαστικών μονάδων, των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατασκευαστή και ενδεχομένως της εκπροσώπησης του, προσκομίζονται σχετικές πρόσφατες βεβαιώσεις των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή, αντί του δικαιολογητικού (7), προσκομίζεται πιστοποιητικό πιστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ISO 9001 για παραγωγή οχημάτων/αμαξωμάτων ή ισοδυνάμου προτύπου.

Άρθρο 6
Έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ


Η Δ.Τ.Ο. εκδίδει έγκριση τύπου ΕΕ μετά από αίτηση του κατασκευαστή σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος I της παρούσας.

Άρθρο 7
Έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά


Η Δ.Τ.Ο. εκδίδει έγκριση τύπου ΕΕ μικρών σειρών μετά από αίτηση του κατασκευαστή και εντός των ετήσιων ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στο παράρτημα στο παράρτημα V μέρος Α σημείο 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 σε τύπο οχήματος που πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος I προσάρτημα l, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παραπάνω Κανονισμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του παραρτήματος Ι της παρούσας.
 
Άρθρο 8
Έκδοση επιμέρους έγκρισης οχημάτων ΕΕ


1. Η Δ.Τ.Ο. εκδίδει μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη του οχήματος, του κατασκευαστή, του αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος I προσάρτημα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, ή, για τα οχήματα ειδικού σκοπού στο παράρτημα II μέρος III του ίδιου Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ανωτέρω Κανονισμού.

2. Καταβάλλεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ειδικό τέλος του άρθρου 3 της υπ΄αρ. 8913/1089/19.2.2013 (Β΄ 501) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.

3. Εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ του παραρτήματος ΙΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/683 για τις επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων ΕΕ.

Άρθρο 9
Συμμόρφωση παραγωγής


Έγκριση τύπου ΕΕ, έγκριση τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά, και εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς χορηγείται μόνο εφόσον ο κατασκευαστής διαθέτει κατάλληλο σύστημα συμμόρφωσης παραγωγής, δηλαδή κατάλληλες ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι τα παραγόμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες, εξαρτήματα ή εξοπλισμός, συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο.
Ο κατασκευαστής πριν τη χορήγηση της έγκρισης τύπου, ζητά από ορισμένη Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Γ΄, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, την αξιολόγηση του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, που εφαρμόζει για την παραγωγή, που αναφέρεται ως «αρχική αξιολόγηση», και την επαλήθευση των ελέγχων που αφορούν το αντικείμενο της έγκρισης που αναφέρεται ως
«διακανονισμοί συμμόρφωσης του προϊόντος», σύμφωνα με το παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858. Η Τεχνική Υπηρεσία μετά την επιτυχή αξιολόγηση του κατασκευαστή, χωρίς καθυστέρηση χορηγεί ανά περίπτωση:
1. α) πιστοποιητικό «αρχικής αξιολόγησης» ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.1 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, και
β) δήλωση συμμόρφωσης στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.3.2.3 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858
2. α) δήλωση-βεβαίωση «διακανονισμού συμμόρφωσης προϊόντος» στην οποία δηλώνεται ότι επαληθεύθηκε η ύπαρξη επαρκών διακανονισμών και τεκμηριωμένων σχεδίων ελέγχου, τα οποία συμφωνήθηκαν με τον κατασκευαστή για κάθε έγκριση, για τη διεξαγωγή, σε καθορισμένα διαστήματα δοκιμών ή σχετικών ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης προς τον εγκεκριμένο τύπο, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των πραγματικών δοκιμών που προσδιορίζονται στις κανονιστικές πράξεις. Στη δήλωση βεβαίωση περιγράφονται κατ’ ελάχιστον οι τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων της παραγράφου 3.3 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, και
β) το σχέδιο με τη συχνότητα των επαληθεύσεων καθώς και την ημερομηνία της επόμενης προβλεπόμενης επίσκεψης παρακολούθησης. Εφόσον δεν ορίζεται η συχνότητα των επαληθεύσεων των δοκιμών και των ελέγχων στις κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 και στις εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αυτού, αυτές διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία
3. δήλωση-βεβαίωση «διακανονισμού συνεχιζόμενης επαλήθευσης», μετά από κάθε επιθεώρηση ή επανεξέταση, της συνεχούς αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 (αρχική αξιολόγηση και συμμόρφωση προϊόντος) του παρόντος άρθρου, όπου θα αναφέρονται τρόποι υλοποίησης των απαιτήσεων των παραγράφων 4.2 4.6 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858. Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4.4 4.6 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, αυτό αναφέρεται άμεσα στην Υπηρεσία με ενδιάμεση δήλωση-βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα ευρήματα και τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης της παραγωγής, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος επαλήθευσης της υλοποίησής τους
4. για κάθε έγκριση τύπου πλήρους οχήματος, του κατασκευαστή του οποίου τη συμμόρφωση παραγωγής παρακολουθεί, επαληθεύει σε στατιστικά σημαντικό αριθμό δειγμάτων οχημάτων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 36 και 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018 και επαληθεύει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι ορθά
5. επαληθεύει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο XIV του ανωτέρω Κανονισμού. Εξακριβώνει ειδικότερα εάν ο κατασκευαστής, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις, έχει τροποποιήσει ή συμπληρώσει τις πληροφορίες του συστήματος OBD και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.
Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα αναφερόμενα ανακαλείται η έγκριση τύπου ή/και ο ορισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η Δ.Τ.Ο. διατηρεί το δικαίωμά της να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την επαλήθευση των μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής μέσω μίας έκτακτης επιτήρησης «διακανονισμού συνεχιζόμενης επαλήθευσης» που θα γίνει από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία παρουσία εκπροσώπων της Δ.T.O. εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για προβλήματα με τα παραγόμενα προϊόντα ή επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες/καταγγελίες καταναλωτών. Το κόστος της έκτακτης επιτήρησης βαρύνει τον κατασκευαστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 10
Εναλλακτικές απαιτήσεις


1. Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών έγινε με την υπ’ αρ. οικ. 21013/2066/6-7-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση επιμέρους έγκρισης έγινε με την υπ’ αρ. οικ. 12609/883/ 14-3-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις από την Δ.Τ.Ο., οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κοινοποιούνται στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

3. Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές διεξάγονται με τις διατάξεις των Οδηγιών και Κανονισμών που ισχύουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποχρεωτικές ημερομηνίες που προβλέπονται, όπως αυτές (οι διατάξεις) τροποποιούνται από τις εναλλακτικές απαιτήσεις, ακόμα και αν στα Παραρτήματα V και VI αναφέρονται παλιότερες μη ισχύουσες εκδόσεις των Οδηγιών και Κανονισμών αυτών. Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση διατάξεων παλαιότερης και μη ισχύουσας έκδοσης Οδηγίας ή Κανονισμού, αυτό δηλώνεται ρητά στο αντίστοιχο σημείο. Για εγκρίσεις τύπου μικρών σειρών εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές ημερομηνίες των Οδηγιών/κανονισμών οι οποίες αφορούν εγκρίσεις τύπου και για επιμέρους εγκρίσεις οι υποχρεωτικές ημερομηνίες ταξινόμησης.

Άρθρο 11
Έκδοση εθνικής έγκρισης


1. Οι εθνικές εγκρίσεις εκδίδονται από τη Δ.Τ.Ο. και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.1 εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρών σειρών,
1.2 επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων.
2. Για την έκδοση των εθνικών εγκρίσεων ακολουθείται η διαδικασία:
2.1. του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας για τις εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρών σειρών,
2.2. του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας για τις επιμέρους εγκρίσεις.
3. Καταβάλλεται το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ειδικό τέλος του άρθρου 3 της ΚΥΑ 8913/1089/19.2.2013 (Β΄ 501), όπως ισχύει.
4. Εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με:
4.1. το παράρτημα VII για τις εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρών σειρών,
4.2. το παράρτημα VIII για τις επιμέρους εγκρίσεις.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις


Από την εφαρμογή της παρούσας, καταργείται η με υπ΄αρ. 5299/406/12 (Β΄ 2840/23.10.2012) υπουργική απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό των διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την υπ΄αρ. 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση», όπως ισχύει.
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ενσωματώνονται τα παραρτήματα Ι έως και X, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τα οποία συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή επικαιροποιούνται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις, από την Δ.Τ.Ο. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Παράρτημα I: Διαδικασία έκδοσης ΕΕ έγκρισης τύπου/ΕΕ έγκρισης τύπου μικρών σειρών
Παράρτημα II:Διαδικασία έκδοσης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών
Παράρτημα IIΙ: Διαδικασία έκδοσης εθνικής επιμέρους έγκρισης
Παράρτημα IV: Διαδικασία έκδοσης επιμέρους εγκρίσεων οχημάτων ΕΕ
Παράρτημα V: Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών
Παράρτημα VΙ:Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση επιμέρους έγκρισης
Παράρτημα VIΙ: Πιστοποιητικό εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών
Παράρτημα VIIΙ: Έντυπα για την έκδοση εθνικής επιμέρους έγκρισης
Παράρτημα ΙΧ: Υπόδειγμα αίτησης που υποβάλλεται στην αρχή έγκρισης για την έναρξη διαδικασίας έγκρισης Παράρτημα Χ: Έντυπο στοιχείων άδειας κυκλοφορίας
 
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει είκοσι μέρες από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 18 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης