ΠΟΛ.1055/2.3.1992

Μετάθεση χρόνου έναρξης υπο­χρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμιακών μη­χανών για ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών

2 Μάρ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1055/2.3.92 Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμιακών μηχανών για ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222).
2. Τις διατάξεις των περιπτ. η' και θ' του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977, ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύουν.
3. Την απόφασή μας 1Ο06568/ΠΟΛ. 1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66), με την οποία καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμιακών του ν. 1809/1988 από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
4. Τις ιδιαιτερότητες και τις δυσχέρειες ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών για την άμεση ένταξή τους στο μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. και ειδικότερα:
α) την επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς υγρών καυσίμων και τις ενδεχόμενες προεκτάσεις του γεγονότος αυτού σε θέματα φορολογίας των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (τρόπος απόδοσης Φ.Π.Α., τήρηση βιβλίων και στοιχείων κ.λπ.),
β) την πολυμορφία των συναλλαγών των τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων σε συνδυασμό με τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου ενόψει και της έναρξης της νέας (φετινής) τουριστικής περιόδου.
Κρίνεται απαραίτητη η μετάθεση του χρόνου έναρξης της σχετικής υποχρέωσης, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος ομαλής και χωρίς προβλήματα εφαρμογής του μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών μηχανών ή άλλων ταμιακών συστημάτων από την 1η  Μαρτίου ή την 1η Ιουλίου η την 1η Οκτωβρίου 1992 (ημερομηνίες σταδιακής ένταξης κατά νομούς, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1006568 (ΠΟΛ.1014/18.1.1991) στην 1η Ιανουαρίου 1993 για τις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών όλης της χώρας:
α) Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (περιλαμβάνεται και η πώληση μικροανταλλακτικών, αξεσουάρ και λοιπών συναφών ειδών και υπηρεσιών).
β) Τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr