Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Α 2456/2020 Έκπτωση φορολογικών αποσβέσεων - Χρήση παγίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2021 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος
Αφορά : Το καθοριστικό για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων δεν είναι ο έλεγχος απόκτησης του παγίου αλλά η χρησιμοποίηση ή όχι του πάγιου εξοπλισμού ως πραγματικό γεγονός

ΔΕΔ Α 2456/2020
Έκπτωση φορολογικών αποσβέσεων - Χρήση παγίου


Καλλιθέα, 23/11/2020
Αριθμός απόφασης: 2456


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604553
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β'4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Την ΠΟΛ.1064/2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05-2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας « », και διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ με έδρα στην , επί της οδού κατά των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ):
α) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2015-31.12.2015,
β) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2016-31.12.2016,
γ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2017-31.12.2017 και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, έγγραφα.

5. Τις ανωτέρω οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « », και διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2015-31.12.2015, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος 108.520,55 ευρώ πλέον πρόστιμο του άρθρου 58 του ν.4174/2013 ποσού 27.130,14 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 135.650,69 ευρώ.

β) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.206-31.12.2016, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) περιορίσθηκε η δηλωθείσα ζημία ποσού 1.388.433,07 ευρώ στο ποσό των 1.014.224,27 ευρώ ήτοι κατά το ποσό των 374.208,80 ευρώ.

γ) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2017-31.12.2017, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος 24.037,15 ευρώ πλέον πρόστιμο του άρθρου 58 του ν.4174/2013 ποσού 12.018,58 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 36.055,73 ευρώ.
Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 24/01/2020 έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα των υπό κρίση φορολογικών ετών προσαυξήθηκαν από τον έλεγχο ως εξής:
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 372.113,58 372.113,58 0,00
ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 752.909,25 752.909,25 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 1.125.022,83 1.125.022,83 0,00
ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 374.208,80 374.208,80
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 1.125.022,83 1.499.231,63 374.208,80

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -1.308.455,50 -1.308.455,50 0,00
ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 414.068,43 414.068,43 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -894.387,07 -894.387,07 0,00
ΜΕΙΟΝ :ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 494.046,00 494.046,00 0,00
ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 374.208,80 374.208,80
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -1.388.433,07 -1.014.224,27 374.208,80

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 251.623,85 251.623,85 0,00
ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 471.278,36 471.278,36 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 722.902,21 722.902,21 0,00
ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 374.208,80 374.208,80
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 1.388.433,07 1.014.224,27 -374.208,80
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -665.530,86 82.886,74 748.417,60


Οι λογιστικές διαφορές του ελέγχου για τα υπό κρίση φορολογικά έτη (ποσού 374.208,80 ευρώ για κάθε έτος) αφορούν στις αποσβέσεις του λογαριασμού 11.91.00.0099 « » οι οποίες δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο διότι από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός δεν αφορούσε σε κτίρια αλλά η χρέωση του προέρχονταν από μεταφορά του υπολοίπου του δοσοληπτικού λογαριασμού « » που είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της προσφεύγουσας εταιρείας.

Συγκεκριμένα στο με αριθμ /2020 Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ αναφέρονταν ότι ο ως άνω λογαριασμός 11.91.00.0099 « » την 31.12.2011 χρεώθηκε με το ποσό των 9.355.219,98 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.000 « » και επίσης με το ποσό των 2.068,50 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.0013« ». Οι τελευταίοι λογαριασμοί (15.50) προέρχονται από την πίστωση του δοσοληπτικού λογαριασμού 15.09.00.0001 « ».

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και να ακυρωθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

• εσφαλμένα ο έλεγχος δεν αναγνωρίζει τις αποσβέσεις στις οποίες έχει προβεί η προσφεύγουσα εταιρεία επειδή αμφισβητεί τις εγγραφές στον λογαριασμό 11.91.00.0099 και ειδικότερα την προέλευση των οικονομικών μεγεθών που εμφανίζονται στον εν λόγω λογαριασμό κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου διότι δήθεν έπρεπε να προσκομισθούν σχετικά στοιχεία με την αφετηρία αυτού που ανάγεται σε χρήσεις μη ελεγχόμενες ως προς τις οποίες έχει υποπέσει σε παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου. Αφ' ης στιγμής έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου για τις χρήσεις έως και τις 31.12.2013 τα λογιστικά μεγέθη που απεικονίζονται στα βιβλία μιας επιχειρήσεως έχουν οριστικοποιηθεί και τυγχάνουν ανέλεγκτα ως προς την προέλευσή τους. Συνακόλουθα οι λογιστικές εγγραφές ενάρξεως της πρώτης μη παραγεγραμμένης χρήσεως αντικρίζουν τις λογιστικές εγγραφές λήξεως της αμέσως προηγούμενης χρήσης και επομένως τυγχάνουν ανέλεγκτες ως προς την προέλευσή τους.

• Εν προκειμένω η προσφεύγουσα εταιρεία έχει νομίμως υπαγάγει την περαίωση των διατάξεων του ν.3888/2010 τις χρήσεις 2007-2009 και επίσης έχει υποστεί τακτικό φορολογικό έλεγχο από το ΔΕΚ ΑΘΗΝΩΝ για τις χρήσεις 2010-2011 και την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για τις χρήσεις 2012-2013, τα αποτελέσματα του οποίου κατέστησαν οριστικά. Επομένως με τον πλέον επίσημο και πανηγυρικό τρόπο και με την πλέον αναλυτική καθολική και πλήρη ελεγκτική διαδικασία, ήτοι αυτή του τακτικού ελέγχου έχει επιβεβαιωθεί η νομιμότητα των λογιστικών εγγραφών της προσφεύγουσας και για την χρήση 2011 αλλά και οι με όμοιο τρόπο διενεργηθείσες αποσβέσεις για τις χρήσεις 2012 και 2013.

• Δεν υφίσταται κανένα συμπληρωματικό στοιχείο το οποίο να νομιμοποιεί τον επανέλεγχο της χρήσεως 2011 ή των λοιπών παρελθουσών προς της 31/12/2013 χρήσεων καθώς η επαλήθευση και ο έλεγχος των εγγραφών των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. τους οποίους τήρησε η επιχείρηση ανήκε στα βασικά και τακτικά μέσα του φορολογικού ελέγχου τα οποία όφειλε να ελέγξει η φορολογική αρχή έγκαιρα και επίκαιρα.

• Δεδομένων των ανωτέρω μη νομίμως το ΣΔΟΕ αναζήτησε στοιχεία αναγόμενα σε χρήσεις παραγεγραμμένες καθώς ούτε νόμιμο δικαίωμα ελέγχου είχε ούτε υποχρέωση διαφυλάξεως και προσκομίσεως των εν λόγω στοιχείων υπήρχε.

Επειδή στο άρθρο 23 του ν.4174/2013 ορίζεται:
«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα.».

Επειδή στο άρθρο 18.1.1 της Λογιστικής Οδηγίας του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται: «Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.».

Επειδή στο άρθρο 18 παρ.3 α του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται:
«Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.».

Επειδή στο άρθρο 24 παρ.6 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται:
« Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4.».

Επειδή στο άρθρο 65 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:
«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.».

Επειδή εν προκειμένω από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές για τα υπό κρίση φορολογικά έτη (ποσού 374.208,80 ευρώ για κάθε έτος) οι οποίες αφορούν στις αποσβέσεις του λογαριασμού 11.91.00.0099 « » οι οποίες δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο διότι από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός δεν αφορούσε σε κτίρια αλλά η χρέωση του προέρχονταν από μεταφορά του υπολοίπου του δοσοληπτικού λογαριασμού « » που είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της προσφεύγουσας εταιρείας. Συγκεκριμένα στο με αριθμ /2020 Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ αναφέρονταν ότι ο ως άνω λογαριασμός 11.91.00.0099 « » την 31.12.2011 χρεώθηκε με το ποσό των 9.355.219,98 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.000 « » και επίσης με το ποσό των 2.068,50 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.0013 « ». Οι τελευταίοι λογαριασμοί (15.50) προέρχονται από την πίστωση του δοσοληπτικού λογαριασμού 15.09.00.0001 « ».

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι εσφαλμένος και παράνομος ο έλεγχος του ΣΔΟΕ όπως επίσης και εσφαλμένο είναι και το πόρισμα του υπό κρίση ελέγχου, επικαλούμενη τις διατάξεις περί περαίωσης και περί παραγραφής.
Ωστόσο οι συγκεκριμένες διατάξεις αλυσιτελώς προβάλλονται καθότι στον υπό κρίση έλεγχο δεν τίθεται θέμα καταλογισμού φόρου αλλά κρίθηκε το δικαίωμα έκπτωσης των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν και αφορούν στον λογαριασμό 11.91.00.0099 « ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. η φορολογική απόσβεση συσχετίζεται άμεσα με την χρήση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς σε κάθε έλεγχο όπως αναφέρεται και στην Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ΠΟΛ.1036/2017 και στην Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1124/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ.5 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων πάγιου περιουσιακού στοιχείου από τα έσοδα κάθε φορολογικού έτους, κρίσιμο είναι και η χρησιμοποίησή του. Εν προκειμένω από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή αμφισβητήθηκε η ύπαρξη του εν λόγω παγίου και κατά συνέπεια και η χρήση αυτού γεγονός που επηρεάζει άμεσα την κρίση περί δυνατότητας διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων.
Η προσφεύγουσα τόσο στον έλεγχο όσο και στο ενδικοφανές στάδιο ισχυρίσθηκε ότι δεν έχει υποχρέωση προσκόμισης στοιχείων για την απόκτηση του συγκεκριμένου παγίου καθώς τα στοιχεία αυτά ανάγονται σε χρήσεις παραγεγραμμένες.
Ωστόσο εν προκειμένω, το καθοριστικό για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων δεν είναι ο έλεγχος απόκτησης του παγίου αλλά η χρησιμοποίηση ή όχι του πάγιου εξοπλισμού ως πραγματικό γεγονός, η οποία ελέγχεται και εξετάζεται κάθε φορά χωρίς να περιορίζεται από τις διατάξεις περί περαίωσης και παραγραφής ως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα εταιρεία.

Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην της από 24/01/2020 έκθεσης ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « », και διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ και την επικύρωση των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ):

α) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2015-31.12.2015,

β) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.206-31.12.2016,

γ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01.01.2017-31.12.2017,

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
 

  ΔΗΛΩΣΗΣ (1) ΕΛΕΓΧΟΥ (2) ΔΕΔ (3) ΔΙΑΦΟΡΑ (3)- (1)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 1.125.022,83 1.499.231,63 1.499.231,63 374.208,80
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ       0,00
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ 325.898,05 434.418,60 434.418,60 108.520,55
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 207,35 207,35 207,35 0,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 41,47 41,47 41,47 0,00
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 0,00 27.130,14 27.130,14 27.130,14
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 328.946,87 464.597,56 464.597,56 135.650,69


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
 

  ΔΗΛΩΣΗΣ (1) ΕΛΕΓΧΟΥ (2) ΔΕΔ (3) ΔΙΑΦΟΡΑ (3)-(1)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ        
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -1.388.433,07 -1.014.224,27 -1.014.224,27 374.208,80
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ -369,73 -369,73 -369,73 0,00
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 155,40 155,40 155,40 0,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 31,08 31,08 31,08 0,00
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.616,75 2.616,75 2.616,75 0,00


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017
 

  ΔΗΛΩΣΗΣ (1) ΕΛΕΓΧΟΥ (2) ΔΕΔ (3) ΔΙΑΦΟΡΑ (3)-(1)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 0,00 82.886,74 82.886,74 82.886,74
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -665.530,86 0,00 0,00 665.530,86
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ -82,87 23.954,28 23.954,28 24.037,15
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 367,20 367,20 367,20 0,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 73,44 73,44 73,44 0,00
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 0,00 12.018,58 12.018,58 12.018,58
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3.157,77 39.213,50 39.213,50 36.055,73
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης