Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως. - ΣΟΛ ΑΕ

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως. - ΣΟΛ ΑΕ

Άρθρα Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου – Ιουλίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Όμιλος εταιρειών του οποίου η έδρα της μητρικής εταιρείας είναι στην Ελλάδα και οι Θυγατρικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες χώρες, και των οποίων τις οικονομικές καταστάσεις τις συντάσσει με το λογιστικό πλαίσιο των Δ.ΠΧΑ, αποτιμά μέχρι σήμερα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα μηχανήματά Μητρικής και Θυγατρικών στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16.

Στην ενοποίηση, κατά την μετατροπή των Ισολογισμών των ενοποιούμενων θυγατρικών σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης (ευρώ), χρησιμοποιεί για τα Μηχανήματα την Ισοτιμία Κλεισίματος (Ισολογισμού).

Ο Όμιλος κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020 εξετάζει την αλλαγή λογιστικής πολιτικής στην αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως (σύμφωνα με το ΔΛΠ 8).

Μπορεί κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των μηχανημάτων, τα οποία θα αποτιμώνται εφεξής στο κόστος κτήσεως, να μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά κατά το χρόνο της συναλλαγής (απόκτησής) τους;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί του ανωτέρω ερωτήματος είναι η εξής:

Στο ΔΛΠ 21 «Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος» δίνεται καθοδήγηση για τη Μετατροπή στο νόμισμα παρουσίασης και ειδικότερα στις παραγράφους 38 έως 43 ορίζονται τα εξής:

«38. Η οικονομική οντότητα μπορεί να παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα (ή νομίσματα)
. Αν το νόμισμα παρουσίασης διαφέρει από το νόμισμα λειτουργίας της οικονομικής οντότητας, μετατρέπει τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της στο νόμισμα παρουσίασης. Για παράδειγμα, όταν σε έναν όμιλο περιλαμβάνονται μεμονωμένες οικονομικές οντότητες με διαφορετικά νομίσματα λειτουργίας, τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση κάθε οικονομικής οντότητας εκφράζονται σε κοινό νόμισμα ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

39. Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας της οποίας το νόμισμα λειτουργίας δεν είναι το νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας μετατρέπονται σε διαφορετικό νόμισμα παρουσίασης σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε κατάσταση οικονομικής θέσης που παρουσιάζεται (συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσιμων κονδυλίων), μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία εκείνης της κατάστασης οικονομικής θέσης·

β) έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων (συ-μπεριλαμβανομένων των συγκρίσιμων κονδυλίων), μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών
και

γ) κάθε προκύπτουσα συναλλαγματική διαφορά αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.»

Στην παράγραφο 22 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» ορίζεται ότι:

« 22. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 23, όταν εφαρμόζεται αναδρομικά κάποια αλλαγή σε λογιστική πολιτική σύμφωνα με την παράγραφο 19 στοιχείο α) ή β), η οικονομική οντότητα θα προσαρμόζει το υπόλοιπο έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική ήταν ανέκαθεν σε χρήση

Στην παρ. 14 περ.β του ΔΛΠ 8 ορίζεται ότι:

«Η οικονομική οντότητα θα αλλάζει μία λογιστική πολιτική μόνον εφόσον
η μεταβολή καταλήγει σε οικονομικές καταστάσεις που παρέχουν αξιόπιστη και περισσότερο σχετική πληροφόρηση για τις επιδράσεις των συναλλαγών, άλλα γεγονότα ή περιστάσεις στην οικονομική θέση, χρηματοοικονομική επίδοση ή τις ταμιακές ροές της οικονομικής οντότητας»

Βάσει των ανωτέρω η θυγατρική εταιρεία στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής, η οποία αφορά την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων μηχανημάτων από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 8, οφείλει να επαναδιατυπώσει τις εύλογες αξίες των μηχανημάτων αναγνωρίζοντας τα κατά την ημερομηνία απόκτησής τους στο κόστος κτήσης.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η αλλαγή αυτή ήταν επιβεβλημένη για την παροχή αξιόπιστης και περισσότερης πληροφόρησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η αξία αγοράς (αξία τιμολογίου) των μηχανημάτων ήταν εκφρασμένη σε διαφορετικό νόμισμα από το λειτουργικό της θυγατρικής εταιρείας, στην περίπτωση αυτή βάσει της παρ. 21 του ΔΛΠ 21 η αρχική αναγνώριση θα γίνονταν με την εφαρμογή, στο ποσό του ξένου νομίσματος, της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, βάσει των όσων ορίζονται στην παρ. 39 περ.α του ΔΛΠ 21, οι αξίες των μηχανημάτων αυτών καθώς και οι αξίες των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, θα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις (όχι με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης