Αποτελέσματα live αναζήτησης

149405 ΕΞ 2020 Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

149405 ΕΞ 2020
Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005

149405 ΕΞ 2020 Επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 149405 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ Β' 5911/31-12-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 181),
β. του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314),
γ. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α' 131),
δ. των άρθρων 76, 77, 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Α' 126/2019 «Διορθώσεις Σφαλμάτων».

2. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018/ 17-9-2018 (Β' 4291) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α' 314).

3. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002701 ΕΞ 2018/ 28-9-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 565) υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑ 0018206 ΕΞ 2015/30-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 878) υπουργικής απόφασης».

4. Την υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ 0002704 ΕΞ 2018/ 28-9-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 565) υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και ανάκληση της υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑ 0018213 ΕΞ 2015/30-11-2015 υπουργικής απόφασης (Υ.Ο.Δ.Δ. 878) καθώς και την υπό στοιχεία 000197 ΕΞ 2019/11-2-2019 υπουργικής απόφασης τροποποίησης της (Υ.Ο.Δ.Δ. 79)».

5. Την υπό στοιχεία 62835 ΕΞ 2019/07-06-2019 (Β' 2246) υπουργική απόφαση σύστασης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

6. Την υπό στοιχεία 89893 ΕΞ 2019/13-08-2019 (Β' 3277) υπουργική απόφαση επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

7. Την υπό στοιχεία 147134 ΕΞ 2019/23-12-2019 (Β' 5087) υπουργική απόφαση επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

8. Την υπό στοιχεία 89096 ΕΞ 2020/13-08-2020 (Β' 3446) υπουργική απόφαση επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005.

9. Το υπ' αρ. 2/30-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων υποψηφίων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 ως κάτωθι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4 ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
8 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10 ΓΙΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΓΙΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
12 ΓΚΟΥΒΑ ΛΟΥΚΙΑ ΗΛΙΑΣ
13 ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΔΑΦΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΗΛΙΑΔΗ ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19 ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΖΗΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΘΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25 ΚΑΛΛΙΟΠΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
29 ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
30 ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
31 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΘΩΜΑΣ
33 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34 ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
35 ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
36 ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
37 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
41 ΛΑΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
42 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
44 ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΛΥΜΠΕΡΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
49 ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
50 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
51 ΜΠΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
52 ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
53 ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
54 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΟΛΟΜΩΝ
56 ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
58 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
62 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
63 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
64 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
65 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
66 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
67 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68 ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
69 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
70 ΠΕΤΡΕΑ ΕΡΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
71 ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
72 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
73 ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
74 ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
75 ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
76 ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
77 ΡΟΔΑΚΟΣ ΗΡΩΔΗΣ -ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
78 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
79 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
80 ΣΓΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81 ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
82 ΣΚΟΥΡΤΗ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΣ
83 ΣΟΛΟΜΩΝ ΣΟΛΩΜΩΝ ΡΑΦΑΗΛ
84 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
85 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
86 ΣΥΡΡΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
87 ΤΕΛΕΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
88 ΤΖΑΧΑΝΗ ΛΗΔΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
89 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
90 ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
91 ΤΣΟΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
92 ΦΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
93 ΦΡΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
94 ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
95 ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
96 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης