ΠΟΛ.1043/13.2.1992

Διαχωρισμός ακαθάριστων εσόδων από λιανική πώληση κατά συντελεστή Φ.Π.Α.Σχόλια:


13 Φεβ 1992

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1043/13.2.1992 Διαχωρισμός ακαθάριστων εσόδων από λιανική πώληση κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

"Σχετικά με την εφαρμογή της ΑΥΟ αριθ. 1114028/8289/2135/20.12.91, με την οποία τροποποιήθηκε η ΑΥΟ αριθ. Π. 6938/678, σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των εσόδων από λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή της:
1. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή προβλέπεται ότι, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου θα γίνεται διόρθωση της κατανομής των εσόδων κατά συντελεστή ΦΠΑ με την εφαρμογή του τελικού ποσοστού αγορών, κατά συντελεστή ΦΠΑ, στις συνολικές πωλήσεις της διαχειριστικής περιόδου.
Επίσης οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ κάνουν απογραφή, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη την υπογραφή έναρξης και λήξης της διαχειριστικής περιόδου κατά τον προσδιορισμό των παραπάνω αγορών. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν κατά συντελεστή ΦΠΑ οι αγορές που πράγματι διατέθηκαν κατά τη διαχειριστική περίοδο.
Οι παραπάνω διορθώσεις γίνονται στα πλαίσια του διακανονισμού με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της ίδιας απόφασης, αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.1991.
Κατά συνέπεια οι προβλεπόμενες διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν για τις διαχειριστικές περιόδους, που αρχίζουν μετά την παραπάνω ημερομηνία.
3. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, για το διαχωρισμό των ακαθαρίστων εσόδων τους θα πρέπει σε ιδιαίτερο σημείωμα να υπολογίσουν τις διαφορές που τυχόν θα προκύψουν, σύμφωνα με το υπόδειγμα.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Η διαφορά του φόρου προκύπτει, εάν είναι θετικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 685, ως αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών, ενώ εάν είναι αρνητικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 6878 ως προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών.
4. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω εντύπου και ειδικά για το περιεχόμενο της στήλης των αγορών, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση του πίνακα Γ (στήλη 2) της περιοδικής εκκαθάρισης (έντυπο 004 ΦΠΑ).
5. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων κατά συντελεστή και του φόρου που αναλογεί, όπως αυτά προσδιορίστηκαν μετά την αναπροσαρμογή, εμφανίζονται στον πίνακα Θ της εκκαθαριστικής δήλωσης (κωδ. 601-637). Τα ίδια ποσά των ακαθαρίστων εσόδων εμφανίζονται και στον πίνακα Γ της εκκαθαριστικής δήλωσης (κωδ. 101-114). Είναι αυτονόητο ότι τα ποσά των κωδ. 114 Πιν. Γ και 616, 637 Πιν. Θ δε θα συμφωνούν με το ποσό των κωδ. 237.1, 237.2 Πιν Δ. Κατά το μέρος δε που η διαφοροποίηση αυτή προέρχεται από την ανωτέρω αναπροσαρμογή είναι αποδεκτή και δεν υπολογίζεται προσαύξηση στο τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο που οφείλεται στο λόγο αυτό".

Συντελεστής ΦΠΑ


(1) Απογραφή Έναρξης


(2)* Αγορές-Εις. διαχειριστ. Περιόδου

(3) Απογραφή λήξης


(4)* Αγορές που διατέθηκαν σε φορολ. λιανικές πωλήσεις με ΦΠΑ (2+3 - 4) (5) Ποσοστό συμμετοχής κατά συντελεστή ΦΠΑ

(6) Φορολ/τέες λιανικές πωλήσεις διαχειρ. Περίοδου

(7) Συντελεστής αποφορολ. [1/1+συντ.]


(8) Καθαρές πωλήσεις πωλήσεις


(9) Αναλόγων ΦΠΑ


(10) ΣΥΝΟΛΑ 100 * Οι επιχειρήσεις που δεν πραγματοποιούν απογραφή δε θα συμπληρώσουν τις στήλες 2 και 4
Μείον Σύνολο ΦΠΑ που δηλώθηκε με βάση προσωρ. Δηλώσεις ΔΙΑΦΟΡΑ
(σε αρνητικό τίθεται πρόσημο πλην (-)


Taxheaven.gr