138156/2020

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

28 Δεκ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 138156/2020
 
(ΦΕΚ Β' 5856/31-12-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 (Β΄ 2473/2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10138 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί  έγκρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία C(2018) 8937 final/13.12.2018 απόφαση της ΕΕ.

10. Την υπό στοιχεία C(2020)8589 από 30.11.2020 εγκριτική απόφαση της ΕΕ για το αναθεωρημένο ΕΠ ΜΔΤ.

11. Το υπ’ αρ. 2704/15.12.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, περί αίτησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠ ΜΔΤ.

12. Το υπ’ αρ. 135383/18-12-2020 (Ορθή Επανάληψη 23-12-2020) ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

13. Το υπ’ αρ. 135459/18-12-2020 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

14. Την υπ’ αρ. 137361/23-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» ως ακολούθως:
 
ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες 124,00%
3 Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 140,00%
4 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες 140,00%
5 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 139,00%
6 Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 127,00%
13 Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 11 περιφέρειες 124,00%
14 Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή/Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 125,00%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.

126,15%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων δεν μπορεί να υπερβεί το 126,15% ύψους 655.773.830 € του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr